0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Lạc Hồng

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Lạc Hồng

TRƯỜNG THCS VÀ THPT LẠC HỒNG

TỔ HÓA SINH

KIỂM TRA HỌC KỲ II

NH 2017-2018

MÔN:HÓA HỌC LỚP: 10

Thời gian: 45 phút

Ngày: …..

Họ và tên Học sinh: …………………..……..……….Lớp:………SBD:……………..

ĐỀ A:

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau, mỗi dấu tương ứng với một phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng (nếu có):

KClO3O2SO2SO3H2SO4SO2NaHSO3Na2SO3

Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: H2SO4, NaCl, NaNO3, Na2SO4.

Câu 3: (2 điểm)

a. Viết 2 phương trình phản ứng chứng minh H2S có tính khử.

b. Nêu hiện tượng khi cho khí SO2 đến dư vào dung dịch Br2. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 4: (1 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vào 200ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn X được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m.

Câu 5: (2 điểm) Cho 17,2g hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 10.08 lit khí (đkc).

a.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b. Tính khối lượng muối thu được.

c. Nếu cho 17,2g hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội, dư thì sẽ thu được bao nhiêu lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) ?

Câu 6: (1 điểm) Hoà tan hoàn toàn 4,05g một kim loại R trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 5,04 lít khí SO2 (đkc, sản phẩm khử duy nhất). Tìm R.

Cho biết khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố: H= 1, O = 16, Al = 27, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, N = 14, Na = 23, K = 39, Cu = 64, Zn = 65, Ca = 40, Ba = 137.

—————————————————- HẾT—————————————————-

TRƯỜNG THCS VÀ THPT LẠC HỒNG

TỔ HÓA SINH

KIỂM TRA HỌC KỲ II

NH 2017-2018

MÔN:HÓA HỌC LỚP: 10

Thời gian: 45 phút

Ngày: …..

Họ và tên Học sinh: …………………..…….……….Lớp:………SBD:……………..

ĐỀ B:

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau, mỗi dấu tương ứng với một phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng (nếu có):

KClO3 O2 S SO2 NaHSO3 Na2SO3 SO2S

2

KMnO4

Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: H2SO4, K2CO3, NaNO3, CaCl2.

Câu 3: (2 điểm)

a. Viết 2 phương trình phản ứng chứng minh S vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

b. Nêu hiện tượng khi cho khí SO2 đến dư vào dung dịch Br2. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 4: (1 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (đkc) vào 300ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn X được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m.

Câu 5: (2 điểm) Cho 22,2g hỗn hợp X gồm Al và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 10.08 lit khí (đkc).

a.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b. Tính khối lượng muối thu được.

c. Nếu cho 22,2 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội, dư thì sẽ thu được bao nhiêu lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) ?

Câu 6: (1 điểm) Hoà tan hoàn toàn 12,8 một kim loại R trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 4,48 lít khí SO2 (đkc, sản phẩm khử duy nhất). Tìm R.

Cho biết khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố: H= 1, O = 16, Al = 27, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, N = 14, Na = 23, K = 39, Cu = 64, Zn = 65, Ca = 40, Ba = 137.

—————————————————- HẾT—————————————————-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10 Lạc Hồng da

HOA 10 Lạc Hồng de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *