0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Mùa Xuân

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Mùa Xuân

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: Hóa học 10 – LỚP …………….

Hình thức: Tự luận

Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên học sinh :……………………………………………………….……………

Câu 1: (3,0 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

(4)

KClO3 O2 SO2 S

H2SO4 HCl Cl2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1,5 điểm) Viết phương trình phản ứng chứng minh

 1. Clo có tính oxi hóa mạnh hơn Brom, Brom có tính oxi hóa mạnh hơn Iot.

 2. H2S có tính khử.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: (1,0 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi dẫn khí Ozon vào dung dịch KI có chứa hồ tinh bột.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: HCl, H2SO4, Na2SO4, NaNO3, NaCl. Viết phương trình phản ứng.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5: (2,5 điểm) Cho m (gam) hỗn hợp Zn và Mg tác dụng với 150 gam dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 40,1 gam hỗn hợp muối sunfat và 6,72 lít khí SO2 ( ở đktc, sản phẩm khử duy nhất).

 1. Tính khối lượng và phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu
 2. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit.

Biết: Zn: 65; S: 32; Mg:24; O:16; H:1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

HẾT

TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(ký tên, ghi rõ họ tên) (ký tên, ghi rõ họ tên)

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC – 10 CƠ BẢN

Câu 1:

 1. 2KClO3 2KCl + 3O2
 2. S + O2 SO2
 3. SO2 + 2H2S 3S + 2H2O
 4. 2SO2 + 2H2O + O2 2H2SO4
 5. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl

 6. 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(3 điểm)

0,5 đ/1 ptpư

Câu 2:

 1. Cl2 + 2KBr 2KCl + Br2

Br2 + 2KI 2KBr + I2

 1. 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O

(1,5 điểm)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 3:

Có khí không màu thoát ra, dung dịch có màu xanh tím

2KI + H2O + O3 I2 + 2KOH + O2

(1,0 điểm)

0,5đ

0,5đ

Câu 4:

HCl

H2SO4

Na2SO4

NaNO3

NaCl

Qùy tím

Quỳ tím háo đỏ

Quỳ tím háo đỏ

Quỳ tím không đổi màu

Quỳ tím không đổi màu

Quỳ tím không đổi màu

BaCl2

Không có hiện tượng

trắng

trắng

Không có hiện tượng

Không có hiện tượng

AgNO3

Nhận

Nhận

Nhận

Nhận

trắng

BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl

BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl

AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3

(2,0 điểm)

1,25đ

0,25đ/1 ptpư

Câu 5:

Zn + 2H2SO4 ZnSO4 + SO2 + 2H2O

x 2x x x 2x

Mg + 2H2SO4 MgSO4 + SO2 + 2H2O

y 2y y y 2y

a)

161x + 120 y = 40,1

x + y = 0,3

x = 0,1 mZn = 0.1 . 65 = 6,5g %mZn = 57,52%

y = 0,2 mMg = 0.2 . 24 = 4,8g %mMg = 42,48%

b) C%H2SO4 = 39,2%

(2,5 điểm)

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Mua Xuan – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *