0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Thị Định

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Thị Định

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NGUYỄN THỊ ĐỊNH MÔN : HÓA HỌC – KHỐI 10 – Ngày : 17/04/2018

Năm học: 2017 – 2018 Thời gian : 45 phút

(Không kể thời gian phát đề )

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

FeS H2S S SO2 H2SO4 CuSO4

(6)

H2S Na2­S CuS

Câu 2: (2 điểm) Viết phương trình chứng minh :

a.H2SO4 đặc có tính oxi hóa b.H2S có tính khử

c. S có tính khử d. SO2 có tính oxi hóa

Câu 3: (2 điểm) Nhận biết các lọ mất nhãn: H2SO4 , Na2S, NaNO3, K2SO4, K2SO3

Câu 4: (2 điểm) Dẫn từ từ 6,72 lít khí SO2 (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X.

a. Xác định chất tạo thành trong dung dịch X.

b. Tính khối lượng muối trong dung dịch X.

Câu 5: (2 điểm) Cho 27,2 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc , nóng thì thu được 17,92 lít (đkc) khí SO2 và dung dịch X.

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

b. Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch X ?

Cho biết: H=1, O=16, Mg=24, S=32, Na=23, Fe=56.

HẾT ./

Học sinh không sử dụng bảng HTTH.

SBD Họ tên thí sinh:

ĐÁP ÁN KT HỌC KÌ 2-17/04/2018

MÔN HÓA HỌC 10 – Năm học 2017 – 2018

Câu hỏi & Đáp án

Thang điểm

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

F

(6)

eS H2S S SO2 H2SO4 CuSO4

H2S Na2­S CuS

Giải

1/ FeS + 2HCl H2S + 2NaCl (0,25 đ)

2/2H2S + O2 2S+2H2O (0,25 đ)

3/ S + O2 SO2 (0,25 đ)

4/ SO3 + Br2 +2H2O H2SO4 + 2HBr (0,25 đ)

5/ H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O (0,25 đ)

6/ S + H2 H2S (0,25 đ)

7/ H2S + 2NaOH Na2S + H2O (0,25 đ)

8/ Na2S + CuSO4 CuS + Na2SO4 (0,25 đ)

Mỗi phản ứng cân bằng đúng 0,25 điểm

Câu 2: (2 điểm) Viết phương trình chứng minh :

a.H2SO4 đặc có tính oxi hóa b.H2S có tính khử

c. S có tính khử d. SO2 có tính oxi hóa

G

+6 +4

2H2SO + CuCuSO4+ SO2 +2H2O.

iải

a

(0,5 đ)

b- (0,5 đ)

c

0 0 +4 -2

S + O2 SO2.

(0,5 đ)

d- 2 + 2H2S 2H2O + 3 (0,5 đ)

Mỗi phản ứng đúng: số oxh đúng (0,25 điểm) , cân bằng đúng (0,25 điểm)

Mỗi phản ứng đúng 0,5 điểm

Câu 3: (2 điểm) Nhận biết các lọ mất nhãn: H2SO4 , Na2S, NaNO3, K2SO4, K2SO3

Giải

K2SO3

Na2S

NaNO3

K2SO4

H2SO4

Dd HCl

Khí mùi hắc

Khí mùi trứng thối

Quì tím

Hóa đỏ

BaCl2

Còn lại

trắng

2HCl + Na2S 2NaCl + H2S (0,25 đ)

2HCl + K2SO3 2KCl + H2O + SO2 (0,25 đ)

BaCl2 + K2SO4 2KCl + BaSO4 (0,25 đ)

Nhận biết

bảng đúng 1,25 điểm

Mỗi phản ứng đúng 0,25 điểm

Câu 4: (2 điểm) Dẫn từ từ 6,72 lít khí SO2 (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X.

a. Xác định chất tạo thành trong dung dịch X.

b. Tính khối lượng muối trong dung dịch X. (19,9g)

Giải

a)

nNaOH = 2*0,2 = 0,4 (mol)

T= 0.4/0,3 =1,33 (0,25 đ)

=> tạo 2 muối : và NaHSO3(x mol) và Na2SO3(y mol) (0,25 đ)

b) SO2 + NaOH Na­HSO3 (0,25 đ)

x x x

SO2 + 2NaOH Na­2SO3 + H2O (0,25 đ)

y 2y y

Ta có hệ pt : x+y =0,3 (1) (0,25 đ)

và x+2y=0,4 (2) (0,25 đ)

Giải (1) và (2) : x=0,2 mNaHSO3­ =0,2.104 = 20,8 (g)

y=0,1 mNa2SO3 = 0,1.126= 12,6 (g) (0,25 đ)

mmuối = 12,6+20,8 = 33,4 (g) . (0,25 đ)

0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5: (2 điểm) Cho 27,2 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được 17,92 lít (đkc) khí SO2 và dung dịch X.

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

b. Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch X ?

Giải

a)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Fe trong hỗn hợp

Mg + 2H2SO MgSO4+ SO2 + 2H2O. (0,25 đ)

x 2x x x mol

2Fe + 6H2SO Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O (0,25 đ)

y 3y y/2 3x/2 mol

Khối lượng hỗn hợp = 24x +56y = 27,2 (g) (1) (0,25 đ)

Số mol H2 = x+3y/2 = 17,92/22,4 =0,8 (mol) (2) (0,25 đ)

Giải (1) và (2) :

->mMg = 0,2.24 = 4,8 (g)

->mFe = 0,4.56 = 22,4 (g)

%Mg= 4,8*100/27,2 = 17,65 (%) (0,25 đ)

%Fe=100-17,65=82,35(%) (0,25 đ)

b) mmuối= 120x+400y/2 = 120*0,2+400*0,4/2 = 104(g) (0,5 đ)

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 -NguyenThiDinh-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 -NguyenThiDinh-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *