Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

S

Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2017-2018

Môn HÓA HỌC – Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ 1

Câu 1: (2 điểm)

Dùng phương pháp hóa học, nêu phương pháp phân biệt các dung dịch mất nhãn sau:

KOH; H2SO4; KCl; Na2SO4; KNO3

Viết phương trình phản ứng minh họa

Câu 2: (2 điểm)

Viết phương trình phản ứng thực hiện biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

FeS2 SO2 S SO2 SO3 Na2SO4 NaCl HCl Cl2

Câu 3: (2 điểm)

Cho phản ứng thuận nghịch sau:

C (r) + H2O (k) CO (k) + H2 (k) H > 0

Cân bằng hóa học trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau:

a. Tăng áp suất của hệ

b. Tăng nhiệt độ của hệ

c. Lấy bớt CO ra khỏi hệ

d. Thêm chất xúc tác vào phản ứng

Câu 4: (1 điểm)

Viết 1 phương trình phản ứng chứng tỏ SO2 là chất khử

Viết 1 phương trình phản ứng chứng tỏ H2S là một axit

Câu 5: (3 điểm)

Cho 9,78 gam hỗn hợp gồm Mg và Al phản ứng hết với dung dịch H2SO4 80% đặc, nóng thu được 10,304 lít khí SO2 (đktc)

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

b. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 80% tham gia phản ứng

c. Dẫn 10,304 lít khí SO2 (đktc) vào 600 ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lượng muối tạo thành

Cho H=1; O=16; Na= 23; Mg=24; Al=27; S=32

HẾT.

Họ, tên thí sinh:………………………………………………Số báo danh: ………………………

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.)

S Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

ĐỀ 2

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2017-2018

Môn HÓA HỌC – Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm)

Viết phương trình phản ứng thực hiện biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

FeS2 SO2 S SO2 SO3 Na2SO4 NaCl HCl Cl2

Câu 2: (2 điểm)

Dùng phương pháp hóa học, nêu phương pháp phân biệt các dung dịch mất nhãn sau:

KOH; H2SO4; KCl; KNO3; HCl

Viết phương trình phản ứng minh họa

Câu 3: (2 điểm)

Cho phản ứng thuận nghịch sau:

2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) H < 0

Cân bằng hóa học trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau:

a. Giảm áp suất chung của hệ

b. Giảm nhiệt độ của của hệ

c. Lấy bớt SO3 ra khỏi hệ

d. Thêm chất xúc tác V2O5 vào phản ứng

Câu 4: (1 điểm)

Viết 1 phương trình phản ứng chứng tỏ H2S là chất khử

Viết 1 phương trình phản ứng chứng tỏ SO2 là một axit

Câu 5: (3 điểm)

Cho 18,06 gam hỗn hợp gồm Fe và Zn phản ứng hết với dung dịch H2SO4 80% đặc, nóng thu được 8,512 lít khí SO2 (đktc)

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

b. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 80% tham gia phản ứng

c. Dẫn 8,512 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành

Cho H=1; O=16; S=32; K=39; Fe=56; Zn=65

HẾT.

Họ, tên thí sinh:………………………………………………Số báo danh: ………………………

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Quang Trung Nguyen Hue HOA 10

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment