dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 1
Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 2
Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 3

I.Trắc nghiệm: (gồm 28 câu )

Câu 1. Dấu hiệu để ta nhận biết một phản ứng oxi hóa khử là

     A. phản ứng có sự thay đổi trạng thái của chất phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     B. phản ứng có xuất hiện chất khí là chất sản phẩm.

     C. phản ứng có sự xuất hiện của chất kết tủa.

     D. phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một nguyên tố.                                                

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là chính xác?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Sự oxi hóa là sự làm giảm số oxi hóa của một nguyên tố.

     B. Sự khử là sự làm tăng số oxi hóa của một nguyên tố.

     C. Chất oxi hóa là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau khi xảy ra phản ứng oxi hóa – khử.

     D. Chất khử là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau khi xảy ra phản ứng oxi hóa – khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng về phản ứng kích nổ hỗn hợp nhiên liệu của tàu con thoi:

Description: Tàu con thoi – Wikipedia tiếng Việt

A. C3H8 là chất khử, O2 là chất oxi hóa.                          B. C4H8 là chất oxi hóa, O2 là chất khử.

     C. H2 là chất khử, O2 là chất oxi hóa.                         D. C3H8 là chất khử, H2 là chất oxi hóa.

Câu 4. Cho phản ứng hóa học: Ca +Cl2 → CaCl2. Kết luận nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2 electron.                      B. Mỗi nguyên tử Cl nhận 2 electron.

     C. Mỗi phân tử Cl nhường 2 electron.                       D. Mỗi nguyên tử Ca nhường 2 electron.

Câu 5. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử:

     A. Fe + 2HCl  →  FeCl2 + H2.                                        B. Zn + CuSO4 →    ZnSO4 + Cu.                                    

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. CH4 + Cl2 →   CH3Cl + HCl.                                      D. BaCl2 + H2SO4  →  BaSO4 + 2HCl.

                                                   Trang 1 – Mã Đề 123

Câu 6. Số oxi hóa của S trong các chất: S, SO3, H2S lần lượt là

     A.0;+6; -2.                         B.  0, +6, +2                       C. 0; +4; -2.                        D. 0; +4; +2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7. Trongphản ứng oxi hóa-khử, chất khử là chất

A. nhận electron.           B. nhường electron

C. nhường proton         D. nhận proton

Câu 8. Trong phản ứng hóa học 2K + 2H­2O  →  2 KOH + H2, chất khử là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      A.K                        B.H2O                   C.KOH                      D.H2

Câu 9. Cho phản ứng hóa học: Cl2 + 2NaBr →   2NaCl + Br2 xảy ra quá trình khử chất nào

           A. NaCl                           B.Br2                 C.Cl2                    D.NaBr

Câu 10. Cho kim loại Zn phản ứng với dung dịch CuSO4. Vai trò của các chất phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 4

     A. Zn là chất khử.                                                         B. CuSO4 là môi trường.

     C. CuSO4 là chất oxi hóa.                                           D. CA và C

Câu 11. Xét phản ứng  SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4, Trong phản ứng này vai trò của SO2 là:

     A. Chất oxi hóa.                   B. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất tạo môi trường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Chất khử.                       D. Vừa là chất khử vừa là chất tạo môi trường.

Câu 12. Quá trình oxi hoá là

     A. quá trình cho electron.                                          B. quá trình nhận electron.

     C. quá trình tăng electron.                                         D. quá trình tăng số oxy hoá.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13. Trong phản ứng hóa học: CaCO3 → CaO + CO2, nguyên tố cacbon

     A. chỉ bị oxi hóa.                                                         B. chỉ bị khử.

     C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.                                    D. không bị oxi hóa, cũng không bị khử.

Câu 14. Chất nào sau đây trong các phản ứng chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. S.                                   B. F2.                                  C. Cl2.                                 D. N2.

Câu 15. Trong phản ứng Cl2 + H2O   →   HCl + HClO, Cl2

     A. chất oxi hóa.                                                           B. chất khử.

     C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.                    D. chất bị oxi hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16. Chọn phát biểu sai.

     A. Sự oxi hóa là quá trình chất khử cho electron.   

     B. Trong các hợp chất số oxi hóa hydrogen luôn là -1.

     C. Cacbon có nhiều mức oxi hóa (âm hoặc dương) khác nhau.            

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Chất oxi hóa gặp chất khử chưa chắc đã xảy ra phản ứng.          

Câu 17. Đơn vị của biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết là?

     A kJ;                                   B. kJ/mol;                         C. mol/kJ;                          D. kcal/mol.

Câu 18. Điều kiện để xảy ra phản ứng thu nhiệt (t= 25oC)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 5tHo298K Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 6 0.                B. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 5tHo298K Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 6 0.                C. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 5tHo298K Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 6 0.                 D. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 5tHo298K Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 6 0.

                                                      Trang 2 – Mã Đề 123

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 13Câu 19. Phản ứng tỏa nhiệt là gì?

     A. Là phản ứng phóng năng lượng dạng nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     B. Là phản ứng hấp thụ năng lượng dạng nhiệt.

     C. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt.

     D. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt.

Câu 20. Cho các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) C(s) + O2(g) →CO2(g) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 14= -393,5 kJ.

(2) 2Al(s) + 3/2O2(g) →Al2O3(s) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 14= -1675,7 kJ.

(3) CH4(g) + 2O2(g) →CO2(g) + 2H2O(l) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 14 = -890,36 kJ.

(4) C2H2(g) + 5/2O2(g) →2CO2(g) + H2O (l) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 14= -1299,58 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào tỏa nhiều nhiệt nhất?

     A. (1).                                B. (2).                                C. (3).                                 D. (4).

Câu 21. Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới đây. Kết luận nào sau đây là đúng?

    A. Phản ứng tỏa nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     B. Năng lượng chất tham gia phản ứng nhỏ hơn năng lượng sản phẩm.

     C. Biến thiên enthalpy của phản ứng là a kJ/mol.

     D. Phản ứng thu nhiệt.    

Câu 22. Biến thiên enthalpy chuẩn được xác định ở nhiệt độ nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A. 0oC;                                 B. 25oC;                            C. 40oC;                  D. 100o                                   

Câu 23. Công thức tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết đúng là?

     A. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 18=2.∑Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 19 (sp)−∑Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 19 (cđ).

     B. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 18=∑Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 22 (cđ)−2.∑Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 19 (sp).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 18=2.∑Eb(sp)−∑Eb(cđ).

     D. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 18=∑Eb(cđ)−∑Eb(sp).

Câu 24. Đâu là phản ứng tỏa nhiệt trong các ví dụ sau?

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 26    A. Nước bay hơi        

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     B. Nước đóng băng.

     C. Qúa trình quang hợp.

     D. Phản ứng thủy phân.  

                                                 Trang 3 – Mã Đề 123

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25. Biến thiên enthalpy phụ thuộc vào các yếu tố nào?

     A. Điều kiện xảy ra phản ứng.                                   B. Trạng thái vật lý của các chất.

     C. Số lượng chất tham gia.                                         D. Cả A và  B.

 Câu 26. Ý nghĩa của enthapy:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Xác định hiệu ứng nhiệt phản ứng trong quá trình đẳng áp.

     B. Xác định hiệu ứng nhiệt phản ứng trong quá trình đẳng áp, đẳng nhiệt.

     C. Xác định hiệu ứng nhiệt phản ứng trong quá trình đẳng nhiệt.

     D. Xác định hiệu ứng nhiệt phản ứng trong quá trình phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27. Biến thiên enthalpy của phản ứng nào sau đây có giá trị âm?

     A. Phản ứng tỏa nhiệt.                                            B. Phản ứng thu nhiệt.

     C. Phản ứng oxi hóa – khử.                                        D. Phản ứng phân hủy.

Câu 28. Cho phản ứng: NH3 (g) + HCl (g) ⟶ NH4Cl (s)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 22(NH4Cl(s))= − 314,4 kJ/mol; Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 22(HCl(g)) = − 92,31 kJ/mol; Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 22(NH3(g)) = − 45,9 kJ/mol. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng tính là

     A. – 176,19 kJ;                  B. – 314,4 kJ;                     C. – 452,61 kJ;                   D. 176,2 kJ;               

II. Tự luận

Câu 1: Cân bằng phản ứng hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron (1,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    a, NH3 + O2 -> H2O + NO

    b,Cl2 + NaOH -> NaCl + NaClO + H2O

    c, C4H10  + O2 →  CO2   +   H2O

Câu 2. a,Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo nhiệt tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol ethane (C2H6).và cho biết phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt? vì sao?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H6(g) + 7/2O2(g) →2CO2(g) + 3H2O(l)

Biết: Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 30 (C2H6) = -84,0 kJ mol-1;Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 19 (CO2) = -393,5 kJ mol-1Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 22 (H2O) = -285,8 kJ mol-1.

           b, Dựa vào năng lượng liên kết, tính . Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 18của phản ứng sau:

F2(g) + H2O(g) →2HF(g) + 1/2O2(g).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết năng lượng liên kết: EF-F = 159 kJ mol-1; EO-H = 464 kJ mol-1; EH-F = 565 kJ mol-1;

EĐề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 34=498 kJ mol-1.   

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

One response to “Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10”

  1. Le Hos Avatar
    Le Hos

    Mình không thấy link download , admin vui lòng mở link down giúp mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *