0

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Chu Văn An

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Chu Văn An

SỞ GD&ĐT TP.HCM

ĐỀ KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TiH, THCS VÀ THPT

MÔN HÓA HỌC – LỚP 10

CHU VĂN AN

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (1,5 điểm): Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

H2S S FeS H2S SO2 H2SO4 BaSO4

Câu 2 (1,5 điểm): Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi dẫn khí SO2 (dư) vào dung dịch brom.

Câu 3 (1,5 điểm): Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học và viết phương trình phản ứng minh họa:

Na2SO3, KNO3, K2S, NaCl, H2SO4.

Câu 4 (1 điểm): Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:

2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) H < O

Cho biết cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào khi

a) Giảm nhiệt độ?

b) Tăng áp suất?

Câu 5 (1,5 điểm): Hấp thụ hoàn toàn 0,896 lít khí SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 0,15M.

Tính khối lượng các chất sau phản ứng.

Câu 6 (3 điểm): Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 98% đặc, nóng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc)..

a) Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b) Để trung hòa lượng H2SO4 cần dùng 25 ml dung dịch KOH 32% (d=1,4 g/ml). Tính khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu.

Cho Fe=56, Cu=64; Na=23, K=39, S=32, O=16, H=1.

……………………………….HẾT……………………………

(Học sinh không sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm)

SỞ GD&ĐT TP.HCM

TRƯỜNG TiH, THCS VÀ THPT

CHU VĂN AN

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC: 2017-2018

MÔN HÓA HỌC – LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu

ĐÁP ÁN

Điểm

Câu 1

1,5 đ

1. 2H2S + O2(thiếu) 2S + 2H2O

0,25đ

2. S + Fe FeS

0,25đ

3. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

0,25đ

4. 2H2S + 3O2(dư) 2SO2 + 2H2O

0,25đ

5. SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4

0,25đ

6. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl

0,25đ

(sai điều kiện hoặc thiếu cân bằng trừ 50% điểm)

Câu 2

1,5 đ

Hiện tượng: dung dịch brom bị mất màu.

SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4

0,75đ

0,75đ

Câu 3

1,5 đ

MT

TT

Na2SO3

KNO3

K2S

NaCl

H2SO4

ddHCl

Khí không màu, mùi hắc

Khí không màu, mùi trứng thối

Quỳ tím

đỏ

ddAgNO3

Còn lại

trắng

0,75 đ

Phương trình phản ứng:

2HCl + Na2SO3 2NaCl + SO2 + H2O

2HCl + K2S 2KCl + H2S

AgNO3 + NaCl AgCl↓ + NaNO3

(Học sinh làm cách khác nếu hợp lý vẫn được đủ số điểm.)

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 4

1,0 đ

2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) H < O

a. Khi Giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

0,5đ

b. Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

0,5đ

Câu 5

1,5 đ

mol

=0,2.0,15=0,03 mol

0,25đ

0,25đ

T= = = 0,75

T<1 NaHSO3, SO2

0,25đ

SO2 + NaOH NaHSO3

0,03 0,03 0,03

0,25đ

= 0,03.104=3,12 gam

mSO2 dư = (0,04-0,03).64=0,64 gam

0,25đ

0,25đ

Câu 6

3,0đ

a. 2Fe+6H2SO4đặc Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O

x 3x 0,5x 1,5x

0,25đ

Cu + 2H2SO4đặc CuSO4 + SO2+2H2O

y 2y y y

0,25đ

mol

0,5đ

0,5đ

%mFe = =63,64%

%mCu = 100 63,64 = 33,36%

0,5đ

0,5đ

b.

H2SO4 + 2KOH K2SO4 + 2H2O

0,1 0,2

0,25đ

0,25đ

………………..HẾT ………………

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Chu Van An – da

Hoa 10 – Chu Van An – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *