0

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Duy Tân

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Duy Tân

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II -NH 2017-2018

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Hóa học – lớp 10

TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN Thời gian làm bài: 45phút

 

Caâu 1: (2,0 ñieåm)

Thöïc hieän chuoãi phaûn öùng sau:

FeS H2S S Na2S ZnS ZnSO4

 

SO2 SO3 H2SO4

Caâu 2: (2,0 ñieåm)

Nhaän bieát caùc dung dòch ñöïng trong caùc loï maát nhaõn sau: HNO3, KOH, K2SO4, KCl . Vieát phöông trình phaûn öùng xaûy ra (neáu coù).

Caâu 3: (2,0 ñieåm)

Cho caân baèng hoaù hoïc:

CO (k) + H2O (k) CO2 (k) + H2 (k) ∆H < 0

Phaûn öùng seõ dòch chuyeån theo chieàu naøo khi:

a. Taêng nhieät ñoä.

b. Theâm löôïng hôi nöôùc vaøo.

c. Taêng aùp suaát chung cuûa heä.

d. Cho theâm chaát xuùc taùc.

Caâu 4: (1,0 ñieåm)

Cho FeS taùc duïng vôùi dung dòch HCl, giaûi phoùng khí X. Daãn khí X vaøo dung dòch CuSO4. Haõy giaûi thích hieän töôïng vaø vieát phöông trình phaûn öùng xaûy ra.

Caâu 5: (3,0 ñieåm)

Cho 8,85 g hoãn hôïp boät Zn vaø Fe taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch H2SO4 98% noùng thu ñöôïc 4,48 lít khí SO2 thoaùt ra (ñktc).

a/ Tính phaàn traêm khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu.

b/ Tính khoái löôïng dung dòch H2SO4 ñaõ söû duïng.

c/ Tính khoái löôïng muoái thu ñöôïc sau phaûn öùng.

d/ Daãn khí SO2 thu ñöôïc ôû treân vaøo 200 ml dung dòch KOH 2M. Tính noàng ñoä mol muoái thu ñöôïc sau phaûn öùng, bieát theå tích dung dòch khoâng ñoåi.

Cho : Zn = 65; Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1

 

———–Heát———-

Hoïc sinh khoâng ñöôïc söû duïng baûng heä thoáng tuaàn hoaøn, giaùm thò coi thi khoâng giaûi thích gì theâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II -NH 2017-2018

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Hóa học – lớp 10

TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN Thời gian làm bài: 45phút

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Lyù thuyeát

Ñaùp aùn

Ñieåm

Caâu 1

– Vieát ñuùng moãi ptrinh

– 0,25 ñ x 8 = 2,0 ñ

Caâu 2

-NB ñuùng moãi chaát

Vieát sai ptrinh xaûy ra

0,5×4 = 2,0 ñieåm

– 0,25 ñ

Caâu 3

a. Chieàu nghòch

b. Chieàu thuaän

c. khoâng dòch chuyeån

d. Khoâng dòch chuyeån

0,5 ñ

0,5 ñ

0,5 ñ

0,5 ñ

Caâu 4

PT:

FeS +2 HCl FeCl2 + H2S

H2S + CuSO4 CuS + H2SO4

HT:

– Keát tuûa ñen

– DD töø xanh chuyeån sang khoâng maøu

0,25 ñieåm

0,25 ñieåm

0,25 ñieåm

0,25 ñieåm

Caâu 5

a.Goïi x,y laø soá mol Zn vaø Fe

nSO2 = 0,2 mol

Zn + 2H2SO4 Zn(SO4) + SO2 + 2H2O

X 2x x x

2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

y 3y y/2 3y/2

HPT: x + 3/2y = 0,2

65x + 56 y = 8,85

x= 0,05 mol

y= 0,1 mol

mFe = 5,6

%Fe = 63,28%

%Zn = 36,72%

b. n H2SO4 = 0,4 mol

mH2SO4 = 39,2 g

mdd H2SO4 = 40 gam

c. m muoái = 161×0,05 + 400×0,05 = 28,05 g

d. nKOH = 0,4 mol

SO2 + KOH K2SO3 + H2O

0,2 0,4 0.2 mol

CM K2SO3 = 1M

a-

0,25 ñieåm

0,25 ñieåm

0,25 ñ

0,25 ñieåm

0,25 ñieåm

0,25 ñ

0,25 ñ

0,25 ñ

0,25 ñ

0,25 ñ

0,25 ñ

0,25 ñ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Duy Tan – da

Hoa 10 – Duy Tan – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *