0

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Gia Định

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Gia Định

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NH 2017-2018

MÔN HÓA – 12A, B

Thời gian làm bài: 50 phút;

(24 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận)

Mã đề thi 570

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… SBD: ………………………..

Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Mg= 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca= 40; Cr = 52; Fe = 56.

I . TRẮC NGHIỆM (6 điểm):

Câu 1: Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3?

A. Boxit. B. Criolit. C. Manhetit. D. Hematit đỏ.

Câu 2: Sục khí Cl2 vào dung dịch NaCrO2 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O. B. Na2CrO4, NaCl, H2O.

C. CrCl3, NaCl, H2O. D. NaClO3, Na2CrO4, H2O.

Câu 3: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A. Vôi sống (CaO). B. Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

C. Đá vôi (CaCO3). D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).

Câu 4: Cho các ứng dụng sau đây

(a) Dùng trong ngành công nghiệp thuộc da. (b) Dùng trong công nghiệp giấy.

(c) Chất làm trong nước. (d) Chất cầm màu trong ngành nhuộm vải.

(e) Khử chua đất trồng, khử trùng chuồng trại, ao nuôi.

Số ứng dụng của phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 5: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl dùng dung dịch

A. HCl. B. NaNO3. C. NaOH. D. H2SO4.

Câu 6: Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi

A. tác dụng với kiềm. B. đun nóng. C. tác dụng với CO2. D. tác dụng với axit.

Câu 7: Điều chế kim loại Al bằng phương pháp

A. Điện phân dung dịch AlCl3.

B. Dùng kim loại Na khử ion Al3+ trong dung dịch AlCl3.

C. Dùng H2 khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.

D. Điện phân Al2O3 trong criolit (3NaF.AlF3) nóng chảy.

Câu 8: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. B. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng.

C. Al tác dụng với CuO nung nóng. D. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử.

B. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe.

C. Kim loại Fe bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

D. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II).

Câu 10: Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch chứa các ion: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+, . . . Dùng chất nào sau đây để sử lí sơ bộ các chất thải trên?

A. Cồn. B. Giấm ăn. C. HNO3. D. Nước vôi trong.

Câu 11: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó để kết tủa ngoài không khí thì chuyển sang màu nâu đỏ. Công thức của X là

A. FeCl3. B. FeCl2. C. CrCl3. D. MgCl2.

Câu 12: Chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?

A. NaHCO3. B. Al(OH)3. C. AlCl3. D. Cr2O3.

Câu 13: Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.

B. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Cr(NO3)3.

C. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.

D. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Câu 14: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

A. Na2O. B. Al2O3. C. CrO3. D. CaO.

Câu 15: Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 33,6 gam chất rắn. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 59,2. B. 46,4. C. 34,88. D. 36,16.

Câu 16: Cho dãy kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 17: Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi. Nung 100 kg đá vôi (chứa 70% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là

A. 70,0. B. 60,8. C. 39,2. D. 69,2.

Câu 18: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Na2CO3 và Na3PO4. B. Na2CO3 và HCl. C. Na2CO3 và Ca(OH)2. D. NaCl và Ca(OH)2.

Câu 19: Cho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch AlCl3 thấy có hiện tượng

A. có khí thoát ra có kết tủa keo trắng. B. có khí thoát ra.

C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần. D. có kết tủa keo trắng.

Câu 20: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 6,72 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y thu được 23,4 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 16,1. B. 19,7. C. 24,1. D. 32,1.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Hàm lượng cacbon trong thép thấp hơn trong gang.

B. Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, dẫn nhiệt tốt.

C. Quặng hematit có thành phần chính là FeCO3.

D. Sắt (III) hiđroxit là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước.

Câu 22: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III) ?

A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch CuSO4.

C. Dung dịch H2SO4 (loãng). D. Dung dịch HNO3 (loãng, dư).

Câu 23: Hợp chất Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra kết tủa?

A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch Na2SO4. C. Dung dịch Na2CO3. D. Dung dịch NaOH.

Câu 24: Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí clo dư, phản ứng hoàn toàn thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là

A. Cr. B. Fe. C. Al. D. Mg.

II. TỰ LUẬN (4 điểm):

Câu 25: Mô tả hiện tượng (không viết phương trình): cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch K2Cr2O7 thu được dung dịch X, sau đó thêm tiếp dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch X.

Câu 26: Cho 0,1 mol bột Mg tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và V lít N2O (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V.

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 cần dùng V lít dung dịch NaOH 2M thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Tìm V.

Câu 28: Cho 6,72 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 100 gam dung dịch chứa KOH 22,4%. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch sau phản ứng.———————————————–

———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 12 – Gia Dinh – Da

Hoa 12 – Gia Dinh – De 570

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *