0

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Hòa Bình

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Hòa Bình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TiH – THCS VÀ THPT HÒA BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(đề có 03 trang )

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Môn: Hóa học – 12

Năm học: 2017 – 2018

Thời gian: 50 phút – không kể thời gian giao đề.

(Mã đề 001)

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6.0 điểm). Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời Trắc nghiệm.

Câu 1 :

Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch gồm các chất tan?

A.

Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3

B.

Fe(NO3)3 và AgNO3

C.

Fe(NO3)2 và AgNO3

D.

Fe(NO3)3

Câu 2 :

Oxit nào sau đây thuộc loại oxit Axit?

A.

Al2O3

B.

CrO

C.

Cr2O3

D.

CrO3

Câu 3 :

Khi cho lượng dư dd KOH vào ống nghiệm đựng dd kaliđicromat(K2Cr2O7), dung dịch trong ống nghiệm?

A.

Chuyển từ màu vàng sang da cam.

B.

Chuyển từ màu da cam sang màu vàng.

C.

Chuyển từ màu vàng sang da cam.

D.

Chuyển từ màu vàng sang màu đỏ.

Câu 4 :

Hai kim loại đều phản ứng được với dung dịch Cu(NO3)2, giải phóng ra kim loại Cu là.

A.

Al và Cu

B.

Fe và Ni

C.

Fe và Ag

D.

Fe và Au

Câu 5 :

Tron g quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí CO2, giải phóng O2, đồng thời tạo ra một loại hợp chất hữu cơ cần thiết cho con người, chất đó là ?

A.

Este

B.

Tinh bột

C.

Chất béo

D.

Amin

Câu 6 :

Để phân biệt hai dung dịch FeCl2 và Cr2(SO4)3, người ta dùng dư dung dịch nào sau đây.

A.

KNO3

B.

NaOH

C.

NaNO3

D.

K2SO4

Câu 7 :

Cho dãy các chất :Al2O3,CrO3,Cr2O3,Fe3O4,KHCO3,Al(OH)3,Cr(OH)3,CrO. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là?

A.

4

B.

3

C.

5

D.

2

Câu 8 :

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào cốc đựng dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có hiện tượng gì?

A.

Kết tủa xuất hiện và có khí thoát ra.

B.

Kết tủa trắng xuất hiện,sau đó tan hết và chỉ thu được dung dịch trong xuốt.

C.

Kết tủa trắng xuất hiện.

D.

Có bọt khí bay ra.

Câu 9 :

Ở nhiệt độ cao , khí CO có thể khử được

A.

CaO

B.

MgO

C.

Fe2O3

D.

Al2O3

Câu 10 :

Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng,nóng(không có oxi) thì tạo thành muối sắt (II).

A.

Fe(OH)3

B.

FeS

C.

Fe2O3

D.

Fe(NO3)3

Câu 11 :

Cho phản ứng : Al + NaOH + H2O NaAlO2 + 3/2H2. Chất oxi hóa trong phản ứng trên là?

A.

H2

B.

NaOH

C.

H2O

D.

Al

Câu 12 :

Dung dịch nào sau đây không làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời ?

A.

Na2CO3

B.

NaOH

C.

Ca(NO3)2

D.

Na3PO4

Câu 13 :

Hai kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl.

A.

Ag và Zn

B.

Fe và Cu

C.

Mg và Hg

D.

Al và Fe

Câu 14 :

Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?

A.

CH4

B.

H2

C.

CO2

D.

SO2

Câu 15 :

Dãy gồm các chất vừa tan trong dd HCl, vừa tan trong dd NaOH là?

A.

Mg(OH)2; Al2O3; Ca(HCO3)2

B.

NaHCO3; Al2O3; Zn(OH)2

C.

Al(OH)3; ZnCl2; NaHCO3

D.

KHCO3; Mg(OH)2; ZnO

Câu 16 :

Cho từ từ đến dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng. Chất X là.

A.

NH3

B.

NaOH

C.

HCl

D.

KOH

Câu 17 :

Kim loại tác dụng nào KHÔNG tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là.

A.

Na

B.

Be

C.

Ca

D.

K

Câu 18 :

Có 5 dung dịch không màu đựng trong 5 lọ mất nhãn: (NH4)2SO4 ; NH4Cl; MgCl2; AlCl3; FeCl3. Một kim loại có thể dùng để phân biệt 5 dung dịch trên là?

A.

Fe

B.

Na

C.

Al

D.

Ba

Câu 19 :

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dd HCl nhưng không tác dụng với dd HNO3 đặc nguội là?

A.

Al;Fe; Cr

B.

Cr; Fe;Ag

C.

Cu; Al; Fe

D.

Fe; Mg; Al

Câu 20 :

Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch HNO3 đặc nguội.

A.

Cu

B.

Mg

C.

Cr

D.

Al

Câu 21 :

Số oxi hóa của crom trong hợp chất Na2CrO4 là.

A.

+1

B.

+2

C.

+3

D.

+6

Câu 22 :

Sắt có số hiệu nguyên tử là 26.Cấu hình electron của Fe2+

A.

4s23d6

B.

3d64s2

C.

3d5

D.

3d6

Câu 23 :

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH dư tạo ra kết tủa là?

A.

AlCl3

B.

CrCl3

C.

FeCl3

D.

ZnCl2

Câu 24 :

Khi phân tích thành phần một mẫu nước tự nhiên chỉ thấy chứa các ion: K+; Ca2+; Cl ;SO42-(không kể các ion do nước phân li). Mẫu nước trên thuộc loại.

A.

Nước vĩnh cửu

B.

Nước cứng toàn phần

C.

Nước cứng tạm thời

D.

Nước mềm

Cho biết: C = 16; H = 1; Na = 23; K = 39; Fe = 56; Mg = 24; S = 32; O =16; Al = 27; Cr = 52; Ca = 40;

Ba =137.

PHẦN TỰ LUẬN: (4.0 điểm). Học sinh làm bài trên tờ giấy thi. (Mỗi câu 0.5 điểm).

Câu 1: Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí H2(đktc). Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là

Câu 2: Khi cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư), thể tích khí H2 sinh ra là 2,24 lít (ở đktc). Phần kim loại không tan có khối lượng là

Câu 3: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 4: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là

Câu 5: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 6 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 1,12 lít (đktc)) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Câu 6: Cho 10,8 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí NO ( ở đk tc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:

Câu 7: Hòa tan hoàn tan 2,24 gam Fe vào HNO3 dư thu được dung dich A và 13,44 lit hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. Khí X là

Câu 8: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1, R2 có hóa trị x,y không đổi (R1 và R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học). Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, lấy Cu thu được cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 11,2 lit NO duy nhất (đktc). Nếu cho hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với HNO3 thì thu được N2 với thể tích là?

Cho H=1, C=12, O=16, Li=7, Na=23, K=39, Rb=85, Be=9, Mg=24, Ca=40, Sr=87, Ba=137, Cu=64, Fe=56, Zn=65, Ag=108, Cr=52, S=32, N=14, Cl=35,5.

HẾT

Học sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 12 – Hoa Binh – da

Hoa 12 – Hoa Binh – de 001

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *