0

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Lương Thế Vinh

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Lương Thế Vinh

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

Trường THPT Lương Thế Vinh

ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 30 phút;

(24 câu trắc nghiệm; Ban Khoa học tự nhiên)

Mã đề thi 911

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên học sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ………………………..

PHẦN I: CHUNG (TỪ CÂU 1 ĐẾN 15)

Câu 1: Chọn phương trình điều chế FeCl2 đúng:

A. Fe + Cl2 → FeCl2 B. Fe +2NaCl → FeCl2 +2Na

C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu D. FeSO4 + 2KCl → FeCl2 + K2­SO4

Câu 2: Oxit thuộc loại oxit bazơ là

A. Cr2O3 B. Fe2O3 C. CrO3 D. Al2O3

Câu 3: Phương trình hóa học nào sau đây đúng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ?

A. Zn + 2CrCl3 ZnC12 +2CrCl2 B. 2Fe + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 +3 H2.

C. Ba+ H2O ( dư) BaO +H2 D. 3Cu +2FeCl3 3CuCl2 + 2Fe

Câu 4: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng.Trong loại nước cứng này có hoà tan chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2 , MgCl2 B. CaCl2 , CaSO4

C. Mg(HCO3)2 , CaCl2 D. Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2

Câu 5: Nung nóng một hỗn hợp gồm Al và 15,2 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lit khí (đkc). Số mol NaOH đã phản ứng là (Al=27, Cr=52, O=16, Na=23, H=1)

A. 0,15. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,1.

Câu 6: Khí X làm đục nước vôi trong và là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa axit.

Khí X là :

A. CO B. H2 C. SO2 D. O3

Câu 7: Cho dãy các kim loại : K , Fe , Cu , Al . Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là :

A. Al B. K C. Fe D. Cu

Câu 8: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là (Al=27, H=1, Na=23, O=16)

A. 3,36 lít. B. 6,72 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít.

Câu 9: Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X . Trung hoà dung dịch X cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Tính m. (Na=23, S=32, O=16, H=1)

A. 4,6 gam. B. 2,3 gam. C. 9,2 gam. D. 6,9 gam.

Câu 10: Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua?

A. Cr. B. Fe. C. Al. D. Ca.

Câu 11: Nhôm oxit không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. HNO3. B. NaOH. C. H2SO4. D. NaCl.

Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:

(a) Cho Cr(OH)3 vào dd NaOH. (b) Cho bột Fe vào dd AgNO3.

(c) Cho CaO vào nước. (d) Cho dd Na2CO3 vào dd CaCl2.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 13: Để nhận biết ba axit đặc nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là

A. Fe. B. CuO. C. Al. D. Cu.

Câu 14: Trong bảng tuần hoàn, Fe thuộc nhóm

A. VIIIB B. VIB C. IIIA D. IIA

Câu 15: Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Fe=56, Cu=64, H=1, O=16, S=32)

A. 8,8 gam. B. 12,8 gam. C. 11,2 gam. D. 6,8 gam.

PHẦN II: DÀNH CHO BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (TỪ CÂU 16 ĐẾN 24)

Câu 16: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: HNO3, Na2SO4, Ba(OH)2, NaHSO4. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 17: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa sau phản ứng

A. Cho KOH dư vào dd Al2(SO4)3 B. Cho HCl dư vào dd NaAlO2

C. Cho dd NH3 dư vào dd Al(NO­3)3 D. Cho NaOH dư vào dd CrCl3

Câu 18: Dãy kim loại nào sau khi cho mỗi kim loại vào dd FeCl3 dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn không thu được chất rắn?

A. Ag; Al; K; Ca B. Cu; Fe; Zn; Al C. Ba; K; Na; Ag D. Na; Ca; Al; Mg

Câu 19: Cho 19,04 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 4 : 3) tác dụng với

dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là (Cu=64, Fe=56, O=16, H=1, Cl=35.5)

A. 1,28. B. 0,64. C. 5,12. D. 2,56.

Câu 20: Dung dịch X chứa 0,15 mol H2SO4 và 0,1 mol Al2(SO4)3. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, thấy xuất hiện m gam kết tủa. Thêm tiếp 450 ml dung dịch NaOH 1M vào, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. Giá trị của V là: (H=1, O=16, S=32, Al=27, Na=23)

A. 300,0 ml B. 400,0 ml C. 600,0 ml D. 100,0 ml

Câu 21: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: (C=12, O=16, H=1, Ba=137, Na=23)

A. 39,40 B. 19,70 C. 9,85 D. 29,55

Câu 22: Hiện tượng nào xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4 ?

A. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu.

B. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ.

C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh.

D. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh.

Câu 23: Có các nhận xét sau: (1) Hợp chất crom (III) có tính khử và oxi hóa; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính; (4) Tính chất hóa học đặc trưng của K2Cr2O7 là tính oxi hóa; (5) Thêm OH vào muối CrO42- màu vàng chuyển thành muối Cr2O72- màu da cam. Số nhận xét không đúng là

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 24: Hòa tan hết một lượng hỗn hợp gồm Ba và Na vào dư, thu được dung dịch X và 0,03 mol khí H2. Cho X vào dung dịch FeCl3 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là : (Fe=56, Na=23, Ba=137, O=16, H=1, Cl=35.5)

A. 6,42 B. 3,21 C. 1,07 D. 2,14

———– HẾT ———-

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 12 – Luong The Vinh – daTN_KHTN

Hoa 12 – Luong The Vinh – daTN_KHXH

Hoa 12 – Luong The Vinh – dedaTL

Hoa 12 – Luong The Vinh – deTN_KHTN

Hoa 12 – Luong The Vinh – deTN_KHXH

 

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *