dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 có lời giải chi tiết đề số 25

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 có lời giải chi tiết đề số 25

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ MINH HỌA

SỐ 25

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56, Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Câu 1: Cho các chất sau: Al; Fe; Fe3O4; Fe2O3; Cr; Fe(OH)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HCl thì số chất chỉ cho sản phẩm muối clorua có dạng MCl3

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Thực hiện các thí nghiệm sau :

(a) Nhiệt phân AgNO3.

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Nhiệt phân KNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH (dư).

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là :

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) K2CrO4 có màu da cam, là chất oxi hóa mạnh.

(2) Kim loại Al và Cr đều tan trong dung dịch kiềm đặc.

(3) Kim loại Cr có độ cứng cao nhất trong tất cả các kim loại

(4) Cr2O3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Ở trạng thái cơ bản, kim loại crom có 6 electron độc thân.

(6) CrO3 là một oxit axit, là chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho,…

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

(c) Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ 1 : 1) tan hết trong dung dịch HCl dư.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 5: Số đipeptit được tạo nên từ glyxin và axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH) là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 6: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là

A. FeO, MgO, CuO. B. PbO, K2O, SnO. C. FeO, CuO, Cr2O3. D. Fe3O4, SnO, BaO.

Câu 7: Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp electron chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N.

B. Do phân tử amin bị phân cực mạnh.

C. Do nguyên tử N còn cặp eletron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton.

D. Do amin tan nhiều trong H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Glucozơ và fructozơ đều

A. có nhóm –CH=O trong phân tử. B. có phản ứng tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit. D. có công thức phân tử C6H10O5.

Câu 9: Dùng lượng dư dung dịch chứa chất nào sau đây khi tác dụng với Fe thì thu được muối sắt(III)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CuSO4. B. FeCl3. C. AgNO3. D. HCl.

Câu 10: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 11: Cho 3 chất X, Y, Z vào 3 ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 trong NaOH lắc đều và quan sát thì thấy: Chất X thấy xuất hiện màu tím, chất Y thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh nhạt, chất Z thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh thẫm. X, Y, Z lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Hồ tinh bột, HCOOH, saccarozơ. B. Lòng trắng trứng, C2H5COOH, glyxin.

C. Lòng trắng trứng, CH3COOH, glucozơ. D. Protein, CH3CHO, saccarozơ.

Câu 12: Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là

A. metyl acrylat. B. metyl axetat. C. etyl acrylat. D. metyl metacrylat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Cho các kim loại Fe, Mg, Cu và các dung dịch muối AgNO3, CuCl2,  Fe(NO3)2. Trong số các chất đã cho, số cặp chất có thể tác dụng với nhau là

A. 7 cặp. B. 8 cặp. C. 6 cặp. D. 9 cặp.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền bảo vệ.

C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.

D. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

Câu 15: Các thí nghiệm để nhận biết 4 cốc chứa nước cất, nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu, nước cứng toàn phần là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. đun sôi nước, dùng dung dịch NaCl. B. chỉ dùng dung dịch HCl.

C. đun sôi nước, dùng dung dịch Na2CO3. D. chỉ dùng Na2CO3.

Câu 16: Cho sơ đồ sau: NaOH X1 X2 X3 NaOH. Với X1, X2, X3 là các hợp chất của natri. Vậy X1, X2, X3 có thể tương ứng với dãy chất nào sau đây?

A. Na2CO3, Na2SO4 và NaCl. B. NaNO3, Na2CO3 và NaCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Na2CO3, NaCl và NaNO3. D. NaCl, NaNO3 và Na2CO3.

Câu 17: X là nguyên tố thuộc nhóm A, ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện trên là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

Câu 18: Cho các chất sau: axit axetic (X); axit fomic (Y); glucozơ (Z); etyl fomat (T); axit glutamic (M). Những chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.   X, Y, Z. B. Z, T, X. C. Y, Z, T. D. T, X, Y.

Câu 19: Chất nào sau đây không phải là polime?

A. Thủy tinh hữu cơ. B. Xenlulozơ. C.  Protein. D.  Triolein.

Câu 20: Nhận xét nào sau đây sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính oxi hóa.

B. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng.

C. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

D. Những tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SO2 thì

A. không khí ở đó chưa bị ô nhiễm.

B. không khí ở đó có bị ô nhiễm quá 25% so với quy định.

C. không khí ở đó đã bị ô nhiễm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. không khí ở đó có bị ô nhiễm gấp 2 lần cho phép.

Câu 22: Cho các nhận xét sau :

(1) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

(2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 3 đipeptit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất.

(5) Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường khoảng 5%.

(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số nhận xét đúng là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn a mol este X được tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (có một liên kết đôi C = C), đơn chức, mạch hở thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Giá trị của a là

A. 0,2. B. 0,15. C. 0,015. D. 0,1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: Cho 18 gam hỗn hợp X gồm R2CO3 và NaHCO3 (số mol bằng nhau) vào dung dịch chứa HCl dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc). Mặt khác, nung 9 gam X đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 3,45. B. 2,65. C. 7,45. D. 6,25.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và axit etanoic) cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,0. B. 12,0. C. 20,5. D. 10,0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26: Cho 5,35 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al vào 250 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được 3,92 lít khí (đktc) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z trong điều kiện không có không khí, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 26,225. B. 28,600. C. 26,375. D. 20,900.

Câu 27: Cho a gam bột Al vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3; 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol Fe(NO3)3, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Hãy lựa chọn giá trị của a để kết tủa Y thu được chứa 3 kim loại.

A. B. C. D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28: Cho sơ đồ sau:

X có CTCT:

A. C2H5COOCH(CH3)2. B. CH3COOCH2CH3. C. HCOOCH2CH2CH3. D. CH3CH2CH2COOH.

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần 200 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được glixerol và 24,6 gam muối khan của axit hữu cơ mạch không phân nhánh. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6. B. 7. C. 1. D. 4.

Câu 30: Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 31: Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,46. B. 0,23. C. 2,3. D. 3,45.

Câu 32: Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 có lời giải chi tiết đề số 25 1

Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được z mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của z là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,42. B. 0,48. C. 0,36. D. 0,40.

Câu 33: Cho hỗn hợp chứa 0,5 mol Ba và x mol Al vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl và 0,5 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,44 lít khí H2 (ở đktc). Phát biểu đúng là

A. Các kim loại tan hết, cả hai axit còn dư. B. Cả hai axit hết, kim loại còn dư.

C. Các kim loại hết, chỉ axit HCl còn dư. D. Các kim loại hết, chỉ axit H2SO4 còn dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34: Với xúc tác men thích hợp chất hữư cơ A bị thuỷ phân hoàn toàn cho hai amino axit thiên nhiên X và Y với tỷ lệ số mol của các chất trong phản ứng như sau: 1 mol A + 2 mol H2O 2 mol X + 1 mol Y. Thuỷ phân hoàn toàn 20,3 gam A, thu được m1 gam X và m2 gam Y. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y cần 8,4 lít O2 (đktc), thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,23 lít N2 ở 27oC, 1 atm. Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định X, Y và giá trị m1, m2?

A. X: NH2CH2COOH (15,5 gam); Y: CH3CH(NH2)COOH (8,9 gam).

B. X: NH2CH2COOH (15 gam); Y: CH2(NH2)-CH2-COOH (8,95 gam).

C. X: NH2CH2CH2COOH (15 gam); Y: CH3CH(NH2)COOH (8,9 gam).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. X: NH2CH2COOH (15 gam); Y: CH3CH(NH2)COOH (8,9 gam).

Câu 35: X là amin no, đơn chức, mạch hở và Y là amin no, 2 lần amin (hai chức), mạch hở có cùng số cacbon.

– Trung hòa hỗn hợp gồm a mol X và b mol Y cần dung dịch chứa 0,5 mol HCl và tạo ra 43,15 gam hỗn hợp muối.

– Trung hòa hỗn hợp gồm b mol X và a mol Y cần dung dịch chứa 0,4 mol HCl và tạo ra p gam hỗn hợp muối.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của p là

A. 38. B. 32,525. C. 40,9. D. 48,95.

Câu 36: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,3 mol một este X (chứa C, H, O) bằng dung dịch chứa 20 gam NaOH, thu được một ancol và 28,4 gam chất rắn khan sau khi cô cạn dung dịch. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu 10 gam kết tủa, thêm tiếp NaOH tới dư vào bình thì thu thêm 10 gam kết tủa. Tên gọi của este X là

A. Vinyl fomat. B. Metyl fomat. C. Etyl fomat. D. Metyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 37: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA < MB) trong 700 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Đun nóng Y trong H2SO4 đặc ở 140oC, thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng khối lượng của các ete là 8,04 gam (Hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%). Cô cạn dung dịch X được 54,4 gam chất rắn C. Nung chất rắn này với lượng dư hỗn hợp NaOH, CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít hỗn hợp khí T (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp ban đầu là

A. 48,96%. B. 68,94%. C. 66,89%. D. 49,68%.

Câu 38: Hòa tan hết 14,8 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 126 gam dung dịch HNO3 48%, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni). Cho X phản ứng với 400 ml dung NaOH 1M và KOH 0,5M, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp 20 gam Fe2O3 và CuO. Cô cạn Z, thu được hỗn hợp chất rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 42,86 gam hỗn hợp chất rắn W. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7,6. B. 7,9. C. 6,9. D. 8,2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 39: Trộn 10,17 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và Al với 4,64 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho Y vào lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,56 mol KHSO4 được dung dịch Z chứa 83,41 gam muối sunfat trung hoà và m gam hỗn hợp khí T (trong đó có chứa 0,01 mol H2). Thêm 0,57 mol NaOH vào Z thì toàn bộ muối sắt chuyển hết thành hiđroxit và hết khí thoát ra. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 11,5 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 3,22. B. 2,70. C. 2,52. D. 3,42.

Câu 40: Peptit X và peptit Y có tổng liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3 cần dùng 22,176 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 2. B. 2 : 3. C. 1 : 1. D. 2 : 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———-

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đầy đủ tại đây

ĐỀ 25 – ĐÁP ÁN

ĐỀ 25 – ĐỀ BÀI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *