dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 có lời giải chi tiết đề số 21

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 có lời giải chi tiết đề số 21

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ MINH HỌA

SỐ 21

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56, Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Câu 1: Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là

A. CH3COOH. B. C2H5COOH. C. C3H5COOH. D. HCOOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Phát biểu nào nào sau đây không đúng về crom và hợp chất của nó?

A. Kim loại Zn khử được ion Cr3+ trong dung dịch về Cr2+.

B. Cr(OH)2 vừa tan trong dung dịch KOH, vừa tan trong dung dịch HCl.

C. Màu của dung dịch K2Cr2O7 thay đổi khi cho dung dịch KOH vào.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Ancol etylic nguyên chất bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Câu 3: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?

A. Fe, Al2O3, Mg. B. Mg, K, Na. C. Mg, Al2O3, Al. D. Zn, Al2O3, Al.

Câu 4: Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi ta thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Na2SO4. B. CuSO4. C. ZnSO4. D.  MgSO4.

Câu 5: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết rằng:

X + NaOH Y + CH4O

Y + HCl (dư) Z + NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là:

A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

B. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.

C. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dạ dày của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê,…. Xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ nhờ xenlulaza.

(b) Dung dịch của glyxin và anilin trong H2O đều không làm đổi màu quì tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 7: Hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch X, Y, Z, T được ghi lại như sau:

Chất

Thuốc thử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X

Y

Z

T

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nước brom

không xuất hiện kết tủa

xuất hiện kết tủa trắng

không xuất hiện kết tủa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

không xuất hiện kết tủa

Quỳ tím

hóa xanh

không đổi màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

không đổi màu

hóa đỏ

Chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. Glyxin, Anilin, Axit glutamic, Metylamin. B. Anilin, Glyxin, Metylamin, Axit glutamic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Metylamin, Anilin, Glyxin, Axit glutamic. D. Axit glutamic, Metylamin, Anilin, Glyxin.

Câu 8: sánh tính chất của fructozơ, saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ

(1) cả 4 chất đều dễ tan trong nước do có nhiều nhóm OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại fructozơ, glucozơ, saccarozơ đều có thể phản ứng tráng gương.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Cả 4 chất đều có thể phản ứng với Na vì có nhiều nhóm OH.

(4) Khi đốt cháy cả 4 chất trên thì đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.

So sánh sai

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra hai muối.

B. Các kim loại kiềm đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.

C. Phèn chua có công thức hóa học là (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Thành phần chính của quặng xiđerit là FeCO3.

Câu 10: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :

(a) Fe3O4 và Cu (1:1) (b) Na và Zn (2:1) (c) Zn và Cu (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1) (e) FeCl2 và Cu (2:1) (g) FeCl3 và Cu (1:1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 11: Cho các phát biểu sau:

(1) Khí gây ra mưa axit là SO2 và NO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính là CO2 và CH4.

(3) Senduxen, mocphin… là các chất gây nghiện.

(4) Đốt là than đá dễ sinh ra khí CO là chất khí rất độc.

(5) Metanol có thể dùng để uống như etanol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu sai

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 12: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. Cu(OH)2  CuO + H2O. B. 2KNO3  2KNO2 + O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. NaHCO3  NaOH + CO2. D. CaCO3  CaO + CO2.

Câu 13: Chất nào dưới đây phản ứng được với dung dịch FeCl2?

A. AgNO3. B. HCl. C. H2SO4 (loãng). D. CuCl2.

Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng:  Al2(SO4)3  X  Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaAlO2 và Al(OH)3. B.  Al(OH)và Al2O3.

C. Al(OH)3 và NaAlO2. D. Al2O3 và Al(OH)3.

Câu 15: Kim loại kiềm, kiềm thổ và các hợp chất của chúng có nhiều ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn đời sống. Trong số các phát biểu về ứng dụng dưới đây, phát biểu nào là không đúng?

A. NaHCO3 được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do nguyên nhân thừa axit trong dạ dày.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Loại thạch cao dùng để trực tiếp đúc tượng là thạch cao sống.

C. Một trong những ứng dụng của CaCO3 là làm chất độn trong công nghiệp sản xuất cao su.

D. Kim loại xesi (Cs) có ứng dụng quan trọng là làm tế bào quang điện.

Câu 16: Các chất trong dãy nào sau đây đều có tính lưỡng tính?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. ClH3N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3, H2N-CH2-CH2ONa.

B. H2N-CH2-COONa, ClH3N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOH.

C. CH3-COOCH3, H2N-CH2-COOCH3, ClNH3CH2-CH2NH3Cl.

D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COONH4, CH3-COONH3CH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Dung dịch NaOH loãng tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây?

A. NO, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch NH4Cl, dung dịch HCl.

B. Al2O3, CO2, dung dịch NaHCO3, dung dịch ZnCl2, NO2.

C. CO, H2S, Cl2, dung dịch AlCl3, C6H5OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Dung dịch NaAlO2, Zn, S, dung dịch NaHSO4.

Câu 18: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. B. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Cho dãy các kim loại: Be, Na, Fe, Ca. Số kim loại phản ứng được với nước ở điều kiện thường là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 20: Ma túy dù ở dạng nào khi đưa vào cơ thể con người đều có thể làm rối loạn chức năng sinh lí. Nhóm chất nào sau đây là ma túy (cấm dùng)?

A. Penixilin, ampixilin, erythromixin. B. Thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Thuốc phiện, penixilin, moocphin. D. Seduxen, cần sa, ampixilin, cocain.

Câu 21: Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. CrO3. B. Al2O3. C.  FeO. D. Na2O.

Câu 22: Cho dãy các kim loại sau: Ag, Cu, Fe, Al. Các kim loại trên theo được sắp xếp theo chiều tăng dần của tính chất nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. tính dẻo. B. dẫn điện. C. dẫn nhiệt. D. tính khử.

Câu 23: Ancol etylic (d = 0,8 gam/ml) được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình 80%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men tinh bột vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 1M thì thu được 320 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch thu được thấy xuất hiện thêm kết tủa. Thể tích ancol etylic 46o thu được là

A. 0,75 lít. B. 0,40 lít. C. 0,60 lít. D. 0,48 lít.

Câu 24: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 97,5. B. 80,0. C. 85,0. D. 67,5.

Câu 25: Trộn lẫn 100 ml dung dịch AlCl3 0,3M với 150 ml dung dịch NaOH 0,6M, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 6,24. B. 7,02. C. 3,9. D. 2,34.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este X cần 45 ml O2 thu được thể tích CO2 và hơi H2O có tỉ lệ tương ứng là 4 : 3. Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy thể tích giảm 30 ml. Biết các thể tích đo ở cùng điều kiện. Công thức của X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C4H6O2. B. C4H6O4. C. C4H8O2. D. C8H6O4.

Câu 27: Chia hỗn hợp X gồm glyxin và một số axit cacboxylic thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2O, N2 và 10,6 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 20,54 gam so với ban đầu. Phần hai tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, coi như N2 không bị nước hấp thụ. Thành phần phần trăm khối lượng của glyxin trong hỗn hợp X là

A. 24,00%. B. 22,97%. C. 25,73%. D. 25,30%.

Câu 28: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 thì thu được 19,7 gam kết tủa (TN1). Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH thì thu được 39,4 gam kết tủa (TN2). Biết lượng CO2 tan trong nước không đáng kể. Giá trị của V và a tương ứng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5,6 và 0,2. B. 6,72 và 0,1. C. 8,96 và 0,3. D. 6,72 và 0,2.

Câu 29: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thì thu được m gam Gly-Gly-Gly; 13,2 gam Gly-Gly và 37,5 gam glyxin. Giá trị của m là

A. 18,9. B. 19,8. C. 9,9. D. 37,8.

Câu 30: Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng cho phản ứng xảy ra một thời gian, làm lạnh được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho toàn bộ X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối khan. Xác định giá trị của a?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 18,325. B. 27,965. C. 16,605. D. 28,326.

Câu 31: Axit xitric (X) có công thức phân tử là C6H8O7 là một axit hữu cơ thuộc loại yếu. Nó thường có mặt trong nhiều loại trái cây thuộc họ cam quýt và rau quả nhưng trong trái chanh thì hàm lượng của nó nhiều nhất. Theo ước tính axit xitric chiếm khoảng 8% khối lượng khô của trái chanh.

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Biết rằng X có cấu trúc đối xứng. Khi cho X tác dụng với CH3OH (H2SO4 đặc, to) thì thu được tối đa bao nhiêu chất chứa chức este?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

Câu 32: Cho hỗn hợp chứa x mol Mg và 0,2 mol Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và CuSO4 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 18,4 gam chất rắn. Giá trị của x là

A. 0,3. B. 0,2. C. 0,1. D. 0,4.

Câu 33: Cho 19,45 gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào 75 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc), dung dịch A và m gam kết tủa. m có giá trị là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 35. B. 64,125. C. 52,425. D. 11,7.

Câu 34: Cho X là este của glixerol với axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Đun nóng 7,9 gam X với dung dịch NaOH tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,6 gam hỗn hợp muối. Tính số gam glixerol thu được?

A. 2,3 gam. B. 3,45 gam. C. 4,5 gam. D. 6,9 gam.

Câu 35: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 85. B. 46. C. 68. D. 45.

Câu 36: Để oxi hóa hoàn toàn 0,02 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH thì lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

A. 0,03 mol và 0,08 mol. B. 0,06 mol và 0,16 mol.

C. 0,03 mol và 0,16 mol. D. 0,06 mol và 0,08 mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 37: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một tetrapeptit A và một pentapeptit B (A và B chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được (m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi Y đi rất chậm qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp X là

A. 55,92%. B. 35,37%. C. 30,95%. D. 53,06%.

Câu 38: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y, chỉ thu được 164,7 gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hai axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, O và MT < 126). Số nguyên tử H trong phân tử T bằng

A. 12. B. 6. C. 10. D. 8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 39: Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg và Al vào dung dịch chứa hai chất tan NaNO3 và 1,08 mol HCl. Sau khi kết thức phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và H2, có tỉ khối so với He bằng 5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,14 mol NaOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 9,6 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al có trong hỗn hợp X là:

A. 23,96%. B. 27,96%. C. 31,95%. D. 19,97%.

Câu 40: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3, thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị sau:

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 có lời giải chi tiết đề số 21 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng giá trị (x + y) bằng

A. 136,2. B. 162,3. C. 132,6. D. 163,2.

———– HẾT ———-

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đầy đủ tại đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ 21 – ĐÁP ÁN

ĐỀ 21 – ĐỀ BÀI

 

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *