dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 1 KHỐI 12
NĂM HỌC 2021 – 2022
Bài thi : KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần : Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề: 638 Đề khảo sát gồm có 04 trang


Họ và tên học sinh:………………………………………

Số báo danh:………….……………………..……………

Cho biết nguyên tử khối của: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 83; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết khí sinh ra tan không đáng kể trong nước.

Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Phenol. B. Anilin. C. Glyxin. D. Metylamin.

Câu 42: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức hóa học của etyl propionat là

A. CH3COOCH3. B. C2H5COOC2H5. C. HCOOC2H5. D. C2H5COOCH3.

Câu 43: Hơi thuỷ ngân rất độc, khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân có thể sử dung chất nào sau đây để thu hồi thủy ngân?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Muối ăn. B. Cát. C. Lưu huỳnh. D. Vôi sống.

Câu 44: Anilin (C6H5NH2) không phản ứng với dung dịch chất nào sau đây?

A. HCl. B. Br2. C. CH3COOH. D. NaOH.

Câu 45: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Caosubuna. B. Tơ lapsan. C. Tơ olon. D. PVC.

Câu 46: Chất nào sau đây không oxi hoá được Fe thành hợp chất sắt (III)?

A. Cl2. B. H2SO4 đặc, nóng. C. AgNO3. D. HCl đặc, nóng.

Câu 47: Axit axetic không thể điều chế trực tiếp từ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3OH. B. CH3CHO. C. C2H4(OH)2. D. CH3-CH2-CH2-CH3.

Câu 48: Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng phương pháp

A. thủy luyện. B. điện phân nóng chảy.

C. điện phân dung dịch. D. nhiệt luyện.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 49: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH?

A. Fe. B. Ba. C. Al. D. Na.

Câu 50: Ở nhiệt độ cao nitơ tác dụng magie tạo thành hợp chất magie nitrua có công thức hóa học là

A. MgN. B. Mg3N2. C. MgN2. D. Mg2N3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51: Số nhóm -OH trong phân tử fructozơ dạng mạch hở là

A. 1. B. 6. C. 5. D. 3.

Câu 52: Thành phần chính của quặng photphorit là

A. 3Ca3(PO4)2.CaF2. B. K3PO4. C. Ca3(PO4)2. D. Mg3(PO4)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 53: Trong các cấu hình electron ở trạng thái cơ bản sau, cấu hình electron nào là của nguyên tố kim loại?

A. 1s22s22p63s1. B. 1s22s22p63s23p3.

C. 1s22s22p63s23p2. D. 1s22s22p6.

Câu 54: Công thức hóa học của muối sắt (II) sunfat là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Fe2(SO4)3. B. FeSO3. C. FeS2. D. FeSO4.

Câu 55: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

A. Ag. B. K. C. Fe. D. Zn.

Câu 56: Nhôm bền trong không khí và trong nước là do có lớp chất X rất mỏng và bền bảo vệ. Chất X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. KAlO2. B. AlCl3. C. Al(OH)3. D. Al2O3.

Câu 57: Chất nào sau đây là chất béo?

A. Amilopectin. B. Triolein. C. Anbumin. D. Glicogen.

Câu 58: Trong các dung dịch nồng độ 0,1M sau đây, dung dịch nào không dẫn điện được?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H5OH. B. NaOH. C. CH3COOH. D. C6H5ONa.

Câu 59: Số nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH) trong một phân tử lysin lần lượt là

A. 1 và 2. B. 2 và 1. C. 1 và 1. D. 2 và 2.

Câu 60: Chất nào sau đây không có có phản ứng tráng bạc?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH≡CH. B. HCOOH. C. CH3CHO. D. HCOOCH3.

Câu 61: Hòa tan hết a mol Al2O3 vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Sục khí NH3 dư vào dung dịch X, ban đầu xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan dần.

B. Dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Cho dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch X, thu được kết tủa chứa hai chất.

D. Sục CO2 dư vào dung dịch X, thu được kết tủa chứa hai chất.

Câu 62: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là

A. 8,925 gam. B. 9,852 gam. C. 9,825 gam. D. 8,952 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 63: Hòa tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch H2SO4 0,1M cần dùng để trung hòa X là

A. 600 ml. B. 900 ml. C. 300 ml. D. 150 ml.

Câu 64: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi có thể dùng lượng dư chất nào sau đây?

A. Fe2(SO4)3. B. HNO3. C. H2SO4. D. AgNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 65: Chất hữu cơ X có cấu tạo HO-CH2-COO-CH2-COO-CH=CH2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm hữu cơ thu được gồm

A. 1 muối và 1 anđehit. B. 2 ancol và 1 anđehit.

C. 2 muối và 1 ancol. D. 2 muối và 1 anđehit

Câu 66: Hòa tan hoàn toàn 3,25 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3,36 lít. B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 1,12 lít.

Câu 67: Sơ đồ sản xuất etanol từ ngô của một nhà máy như sau:

Ngô (chứa 40% tinh bột)  Glucozơ  Etanol.

Etanol thu được từ quá trình “chế biến” 4,05 tấn nguyên liệu ngô theo sơ đồ trên có thể pha thành V m3 xăng sinh học E5 (chứa 5% etanol về thể tích). Biết etanol có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V gần nhất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 57,5. B. 28,75. C. 11,5. D. 23,0.

Câu 68: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2?

A. HCl, HNO3, NaOH, AgNO3. B. Na2CO3, H2SO4 đặc, CuCl2, NaOH.

C. Br2, HI, NH3, Cu. D. H2SO4 loãng, AgNO3, FeCl3, Mg.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 69: Xà phòng hoá hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 150 ml. B. 400 ml. C. 200 ml. D. 300 ml.

Câu 70: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Xenlulozơ triaxetat là tơ nhân tạo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Tơ tằm kém bền trong cả môi trường kiềm và môi trường axit.

C. Poli (vinyl clorua) có mạch không phân nhánh.

D. Nilon-7 thuộc loại polipeptit.

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng P.

(b) Cho NaOH dư vào mẫu nước cứng toàn phần thu được kết tủa.

(c) Các kim loại kiềm đều tan trong nước ở nhiệt độ thường.

(d) Cho thanh sắt vào dung dịch Fe(NO3)3 chỉ xảy ra ăn mòn hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho NaHCO3 vào dung dịch BaCl2, đun nóng thu được cả kết tủa và khí.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 72: Cho V lít hỗn hợp X gồm 0,5 mol H2 và hai hiđrocacbon C3Hx và C3Hy (biết số mol C3Hx : số mol C3Hy = 1 : 2; và x < y) đi qua Ni nung nóng (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau phản ứng thu được 8,96 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 16,75. Cũng lượng hỗn hợp X trên đi qua dung dịch brom dư thì khối lượng bình brom tăng lên là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 11,2. B. 12,4. C. 64,0. D. 10,4.

Câu 73: Hỗn hợp E chứa triglixerit X và este Y đa chức mạch hở. Thủy phân m gam E trong dung dịch KOH vừa đủ thu được một ancol và 11,39 gam hỗn hợp ba muối kali của axit oleic và 2 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Đốt cháy 11,39 gam hỗn hợp muối này thu được 9,495 gam nước. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 11,45. B. 11,36. C. 12,48. D. 10,25.

Câu 74: Hỗn hợp E gồm hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 1: Hòa tan m gam E trong dung dịch NaOH loãng, dư, thu được V1 lít khí.

Thí nghiệm 2: Hòa tan m gam E trong dung dịch HCl loãng dư, thu được V2 lít khí.

Thí nghiệm 3: Hòa tan m gam E trong dung dịch NaNO3 loãng, dư thu được V3 lít khí.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; V1>V2>V3; các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hai chất X, Y lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NH4HCO3, NaHCO3. B. NH4HCO3, NaHSO4.

C. (NH4)2CO3, NaHCO3. D. (NH4)2CO3, NaHSO4.

Câu 75: Cho các phát biểu sau:

(a) Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị amino axit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Khi cho giấm ăn vào sữa đậu nành thì thấy có kết tủa xuất hiện.

(c) Xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 70%, đun nóng.

(d) Ở điều kiện thường, các este đều là chất lỏng không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(e) Lưu hóa cao su buna thu được cao su buna – S.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 76: Từ chất hữu cơ X đa chức có CTPT C11H10O4 thực hiện các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol của các chất khi phản ứng tối đa:

X + 3NaOH  Y + Z + T + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y + HCl  Y1 + NaCl

Z + H2SO4  Z1 + Na2SO4

T + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  T1 + 2NH4NO3 + 2Ag

Y1 + NH3  T1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Chỉ có một CTCT thỏa mãn X.

(b) Z là hợp chất hữu cơ đa chức.

(c) Y và T có cùng số nguyên tử cacbon.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) X không có đồng phân hình học.

(e) Trùng ngưng Z1 với etylen glicol thu được poli (etylen terephtalat).

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 77: Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác; trong mỗi phân tử este đều có số liên kết π không quá 5. Đun nóng m gam X cần dùng 800 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng và (0,75m + 12,56) gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có a gam muối T và b gam muối E (MT < ME) . Nung nóng Z với vôi tôi xút (dùng dư) thu được hỗn hợp khí nặng 6,8 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 2,92 mol O2. Giá trị của b là

A. 62,72. B. 59,6. C. 39,5. D. 20,1.

Câu 78: Hòa tan hoàn toàn 12,48 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO (tỉ lệ mol 1 : 1) trong 400 ml dung dịch HCl 1,2M, thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, màng ngăn, dòng điện có cường độ ổn định), sau một thời gian thì dừng điện phân, thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 8,24 gam so với dung dịch X. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3) và m gam kết tủa. Giả thiết hiệu suất điện phân đạt 100% và nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của m là

A. 49,6. B. 50,8. C. 52,4. D. 47,8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 79: Cho a mol hỗn hợp CO2 và hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO, H2, và CO2. Cho X qua Fe2O3 dư, nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 13,44 lít khí SO2 (đktc). Cho X hấp thụ vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Cho từ từ 250 ml dung dịch HCl 1M vào Z thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của a là

A. 0,8. B. 0,45. C. 0,3. D. 0,6.

Câu 80: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống nghiệm khoảng 1 ml anilin (nguyên chất). Thêm tiếp vào ống thứ nhất 5 ml nước cất, ống thứ hai thêm khoảng 5 ml benzen, lắc đều để yên khoảng 5 phút.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 2: Nhỏ khoảng 3 ml dung dịch HCl 36,5% vào hai ống nghiệm và dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ.

Bước 3: Nhỏ tiếp dung dịch vài giọt dung dịch brom vào ống nghiệm thứ nhất và lắc nhẹ.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sau bước 2, ống nghiệm thứ nhất thu được dung dịch đồng nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Thay anilin bằng phenol, tiến hành thí nghiệm tương tự thu được hiện tượng ở bước 3 như nhau.

C. Sau bước 3, ống nghiệm thứ nhất xuất hiện kết tủa trắng.

D. Sau bước 1, chất lỏng trong hai ống nghiệm đều có sự tách lớp.

———– HẾT ———-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *