Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 50,4 gam X (xúc tác Ni, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 55,08. B. 55,44. C. 48,72. D. 54,96.

 

Lời giải

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2

Săn SALE Shopee ngay thôi

 

Xem thêm

 

4 Comments

  1. tại sao n pi lại = 0.06 (7-3) vậy ạ? Tại sao lại trừ 3 vậy ạ?

    • Liên kết pi của chất béo ở 2 vị trí là 3 nhóm COO và ở gốc Hiđrocacbon, các pi ở gốc hiđrocacbon mới tác dụng với Br2/H2, các pi ở nhóm 3 nhóm COO thì không.
      Vì thế nếu chất béo có k liên kết pi thì chỉ tác dụng với (k-3) Br2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *