Đốt cháy hoàn toàn a gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó) cần vừa đủ

Đốt cháy hoàn toàn a gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó) cần vừa đủ

Đốt cháy hoàn toàn a gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó) cần vừa đủ 18,816 lít O2 (đktc). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá a gam X bằng NaOH vừa đủ thì thu được m gam muối. Giá trị của m là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 10,68. B. 11,48. C. 11,04 D. 11,84.

Lời giải

Đốt cháy hoàn toàn a gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó) cần vừa đủ 1

C2: Quy đổi hh thành  C17H35COOH (x mol)

C15H31COOH (y mol) và C3H2 (z mol)

Săn SALE Shopee ngay thôi

Ta có hệ

BT.O: 2x+ 2y + 0,84.2 = 0,6.2 + 0,58

BT.C 18x + 18y + 3z = 0,6

BT.H 36x + 32y + 2z = 0,58.2

Giải hệ được: x;y;z = -0,115; 0,165; 0,01

Săn SALE Shopee ngay thôi

Muối C17H35COONa -0,115 mol

Và C15H31COONa 0,165 mol

Tổng 10,68 gam

PS: Vì đề bài chế không chuẩn nên số mol âm, với số mol âm ta vẫn lấy tính bình thường.

Xem thêm

Săn SALE Shopee ngay thôi

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *