dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 9 ôn tập chương 2 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 9 ôn tập chương 2 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 9:

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

I. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC

Nhiệm vụ 1: Nitrogen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1. Trạng thái tự nhiên……………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 2. Cấu hình. ……………….………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 3. Tính chất vật lý ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 • 4. Số oxi hóa

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

 • 5. Tính chất hóa học

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ 2a: Amonia

 1. 1. Cấu tạo phân tử……………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • 2. Tính chất vật lý. ……………….………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 3. Số oxi hóa ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 • 4. Tính chất hóa học

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • 5. Điều chế, ứng dụng

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ 2b: Ammonium

 1. 1. Công thức……………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 2. Tính tan. ……………….………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • 3. Tính chất hóa học ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………

Nhiệm vụ 3a: sulfur

 • Trạng thái tự nhiên……………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • 2. Cấu hình. ……………….………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 3. Tính chất vật lý ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 • 4. Số oxi hóa

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

 • 5. Tính chất hóa học

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ 3b: sulfur dioxide

 1. 1. Tính chất vật lý ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 2. 2. Số oxi hóa

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

 • 3. Tính chất hóa học

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

 • 4. Ứng dụng ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 • 2. SO2 và ô nhiễm môi trường

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhiệm vụ 4a: sulfuric acid

 1. 1. Tính chất vật lý ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 2. 2. Cách pha loãng acid đặc

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

 • 3. Tính chất hóa học

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

 • 4. Cách bảo quản acid ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 • 5. Sản xuất

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ 4b: Muối sunfate

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1. Công thức ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 2. 2. Cách nhận biết

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ 5a:  Oxide của nitrogen

 1. 1. Công thức ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 2. 2. Nguồn phát sinh  

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ 5b:  Nitric acid

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1. Công thức ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………
 2. 2. Tính chất vật lý 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

 • 3. Tính chất hóa học

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Luyện tập

Câu 1. Phân tử nitrogen có cấu tạo là

A. N = N

B. N ≡ N

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. N – N

D. N à N

Câu 2. Phân tử amonia có dạng hình học nào sau đây?

A. Chóp tam giác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. chữ T

C. Chóp tứ giác.

D. Tam giác đều.

Câu 3. Amonia đóng vai trò là chất khử khi tác dụng với chất nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2O

B. HCl

C. H3PO4.

D. O2 (Pt, to).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4. Khi so sánh ammonia với ammonium, nhận định nào sau đây đúng?

A. Điều chứa liên kết ion

B. Đều có tính acid yếu trong nước.

C. Đều có tính base yếu trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Đều chứa nguyên tử N có số oxi hóa -3.

Câu 5. cho vài giọt BaCl2 vào dung dịch nào sau đây sẽ tạo kết tủa trắng?

A. NaCl

B. Na2SO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. NaNO3.

D. NaOH.

Câu 6. cho chất rắn nào sau đây vào dung dịch H2SO4 đặc thì xảy ra phản ứng oxi – hóa khử?

A. KBr

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. NaCl.

C. CaF2.

D. CaCO3.

Câu 7. Khi pha loãng dung dịch H2SO4 đặc cần tuân thủ thao tác nào sau đây để đảm bảo an toàn?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Rót từ từ acid vào nước.

B. Rót nhanh acid vào nước.

C. Rót từ từ nước vào acid.

D. Rót nhanh nước vào acid.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *