Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Các thầy cô click vào link sau để xem và download về máy tính

Giáo án powerpoint hóa 11

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 1 khái niệm về cân bằng hóa học KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 3 ôn tập chương 1 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 6 một số hợp chất của nitrogen với oxygen KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 7 sulfur và sulfur dioxide KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 8 sulfuric acid và muối sulfate KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 9 ôn tập chương 2 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 10 hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 11 phương pháp tách biệt và tính chế hợp chất hữu cơ KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 13 cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 14 ôn tập chương 3 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 15 alkane KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 16 hydrocarbon không no KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 20 alcohol KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 21 phenol KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 22 ôn tập chương 5 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 23 hợp chất carbonyl KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 24 carboxylic acid KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 25 ôn tập chương 6 KNTT

Hoặc thầy cô có thể download file tất cả các bài tại

Link google driver giáo án cả năm

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *