0

Quy đổi gốc axit

Quy đổi gốc axit

QUY ĐỔI GỐC AXIT CHỨA NGUYÊN TỬ H THÀNH GỐC AXIT TRUNG HÒA VÀ ION H+

1. NỘI DUNG

2. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

2.1. P2O5, dung dịch H3PO4, H2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH, KOH

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 100 ml dung dịch NaOH 4M tác dụng với 100 ml dung dịch H3PO4 aM, thu được 25,95 gam hai muối. Giá trị của a là

A. 1. B. 1,75. C. 1,25. D. 1,5.

Phân tích và hướng dẫn giải

Ví dụ 2: Cho m gam P2O5 vào dung dch cha 0,1 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp cht rn khan. Giá trị của m là

A. 1,76. B. 2,13. C. 4,46. D. 2,84.

(Đề tham khảo – Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2018)

Phân tích và hướng dẫn giải

Ví dụ 3: Trộn lẫn 500 ml dung dịch H2SO4 0,3M với 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH aM, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 19,1 gam chất tan. Giá trị của a là

A. 0,5. B. 1. C. 1,5. D. 2.

Phân tích và hướng dẫn giải

Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho m gam P2O5 vào 1 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,3M và KOH 0,3M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận X, thu được 42,5 gam hỗn hợp bốn muối khan. Giá trị của m là

A. 35,5. B. 19,88. C. 22,72. D. 17,75.

Câu 2: Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,22m gam chất rắn khan. Giá trị m là

A. 2,0.       B.  4,0.         C. 6,0.          D. 8,0.

Câu 3: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 21,30 B. 8,52 C. 12,78 D. 7,81

Câu 4: Cho 15,62 gam P2O5 vào 400 ml dung dịch NaOH nồng độ aM, thu được dung dịch có tổng khối lượng các chất tan bằng 34,144 gam. Giá trị của a là

A. 1,529. B. 0,35. C. 0,25. D. 1,43.

Câu 5: Hấp thụ hoàn toàn V lít SO2 (đktc) vào 0,75 lít dung dịch NaOH 0,7M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch được 31,35 gam chất rắn. Giá trị của V là

A. 5,376. B. 5,6. C. 4,48. D. 5,04.

Hướng dẫn giải

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

2.2. Dung dịch chứa phản ứng với dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2 tạo kết tủa cực đại

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dung dịch X chứa a mol Na+; b mol ; c mol và d mol . Để tạo kết tủa lớn nhất người ta phải dùng 100 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l. Biểu thức tính x theo a và b là

A. . B. . C. . D. .

Phân tích và hướng dẫn giải

Ví dụ 2: Một loại nước cứng có chứa Ca2+ 0,002M; Mg2+ 0,003M và . Hãy cho biết cần lấy bao nhiêu ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M để biến 1 lít nước cứng đó thành nước mềm (coi như các phản ứng xảy ra hoàn toàn và kết tủa thu được gồm CaCO3 và Mg(OH)2).

A. 200 ml. B. 140 ml. C. 100 ml. D. 160 ml.

Phân tích và hướng dẫn giải

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file pdf đầy đủ

PP21 – QUY ĐỔI GỐC AXIT

 

Xem thêm

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *