Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. (Đề thi gồm … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. (Đề thi gồm … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017   SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. Đề thi gồm 02 … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi gồm 02 trang) Câu 1 … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1. … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC (Dành cho học sinh THPT) (Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề) Bài … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ———————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC (Dành cho học sinh THPT ) (Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ―――――― ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Dành cho học sinh trường THPT không chuyên Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời … Read more