dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng tại Trường THCS

SKKN Các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng tại Trường THCS

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

§iÒu kiÖn hoµn c¶nh t¹o ra s¸ng kiÕn:
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hóa với mục tiêu
đến năm 2020 Việt Nam sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng
đồng quốc tế. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá
đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu
mới cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực.Việc này cần
được bắt đầu từ giáo dục phổ thông, mà trước hết phải bắt đầu từ việc xác định mục
tiêu đào tạo đó là xác định những gì cần đạt được (đối với người học) sau một quá
trình đào tạo. Đồng thời do sự phát triển nhanh, mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ
của khoa học công nghệ vì vậy phải coi trọng dạy phương pháp, dạy cách đi tới
kiến thức của loài người, từ đó biết cách vận dụng vào thực tế cuộc sống, trên cơ sở
đó mà học tập suốt đời
Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông, đặc biệt là tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Một
trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo
dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng
việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người
học. Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự lực
và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người
học. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà trường phổ
thông. Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11, Điều 28 quy định :Phương pháp giáo dục
phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh,
phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học,
khả năng làm việc theo nhóm rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;
tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui và hứng thú học tập cho học sinh. Báo cáo
chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng chỉ rõ: Đổi mới chương trình, nội
dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại ; nâng
4
cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền
thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành…
Thực hiện nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XI “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng
bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng và phẩm chất
năng lực của người học , tập trung phát triển trí tuệ, thể chất hình thành phẩm
chất, năng lực công dân, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề
nghiệp cho học sinh.”.
Khoản 4 Điều 3 Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc tổ chức hoạt
động trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinhnhư sau: Khuyến khích học sinh tham gia
các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động từ thiện,
hoạt động vì cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động
liên quan đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
phòng, chống bạo lực học đường…Chính vì vây, đổi mới phương pháp dạy học để
nâng cao chất lượng học là điều rất cần thiết nhằm khơi dậy tính chủ động, sáng
tạo, tích cực của người học.
Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11, Điều 28 quy định : Phương pháp giáo dục
phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh,
phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học ; bồi dưỡng phương pháp tự học,
khả năng làm việc theo nhóm rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn ;
tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui và hứng thú học tập cho học sinh. Báo cáo
chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng chỉ rõ: Đổi mới chương trình, nội
dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại ; nâng
cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền
thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành…
Hưởng ứng nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XI “ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và
đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng và phẩm
chất năng lực của người học , tập trung phát triển trí tuệ, thể chất hình thành phẩm
chất, năng lực công dân, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp
5
cho học sinh.”nên phương pháp dạy học kết hợp với hoạt động ngoại khóa cũng
phải đổi mới có tính sáng tạo theo tinh thần của Nghị quyết.
N.Mandela đã có câu nói chứng minh được tầm quan trọng của giáo dục
“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế
giới”.Một trong những nhiệm vụ trọng tâm giáo dục của trường THCSLộc Hạnăm
học 2020-2021 là việcthực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng
lực phẩm chất cho HS, tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chú ý rèn
đạo đức, lối sống, trách nhiệm làm người cho học sinh là khâu “đột phá” với giải
pháp đẩy mạnh chất lượng dạy học các môn bằng việc tổ chức hoạt động ngoài giờ
lên lớp (NGLL), câu lạc bộ và ngoại khoá nhằm thực hiện đúng bản chất dạy – học
toàn diện trong trường THCS.
Năm học 2020-2021, với cương vị là hiệu trưởng trường THCS Lộc Hạ-là
người “đứng mũi chịu sào”, chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như các hoạt
động khác của nhà trường, tôi đã chỉ đạo, kết hợp với bên Đoàn-Đội, cùng với tập
thể giáo viên trong nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm
từng tháng. Đây là những hoạt động vô cùng bổ ích nối kiến thức trên trường- lớp
với đời sống thực tiễn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh,
qua đó nâng cao chất lượng học tập trong những giờ học chính khoá.Đó chính là
những minh chứng sáng rõ cho việc tôi lựa chọn sáng kiến “Nâng cao chất lượng
học tập từ việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa” trong trường THCS Lộc Hạ-
một trường bảng C của thành phố Nam Định.
6
PHẦN II. M« t¶ gi¶i ph¸p
A. MÔ TẢ GIẢI PHÁP TRƢỚC KHI TẠO RA SÁNG KIẾN
I. Thuận lợi
– Nhà trường có các Nghị quyết của Đảng và chỉ thị của chính phủ và Bộ
giáo dục coi đó là cẩm nang để giáo dục thực hiện và phát triển.
– Nhà trường được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục –
đào tạo thành phố, Đảng uỷ – HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể phường Lộc
Hạ. Hội cha mẹ học sinh luôn nhiệt tình ủng hộ nhà trường về mọi mặt.
– Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, nhiệt tình, luôn sáng tạo, đổi mới
công tác quản lý giáo dục cho phù hợp với thực tế nhà trường.
– Đội ngũ giáo viên của nhà trường đoàn kết, có kinh nghiệm trong công tác
giảng dạy, tâm huyết với nghề và có tinh thần trách nhiệm cao.
– Trường học an toàn không có tệ nạn xã hội xâm nhập, học sinh ngoan
ngoãn, lễ phép, có ý thức học tập và lao động tốt.
– Chi bộ Đảng nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch, vững
mạnh. Chi bộ có 11 Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào.
– Trong những năm gần đây nhận thức của phụ huynh học sinh đã có những
biến chuyển, quan tâm đến việc học tập, rèn luyện tu dưỡng của học sinh.
II. Khó khăn
– Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu đổi
mới sách giáo khoa mới ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy và học của
giáo viên và học sinh.
– Khuôn viên của nhà trường quy hoạch không đồng bộ nên khó khăn trong công
tác cải tạo và xây dựng.
– Về cơ sở vật chất :
+ Các phòng hiệu bộ, phòng học được xây dựng từ 32 năm trước nên một số
chỗ bị bong tróc tường, trần và nền nhà.
7
+ Khu vệ sinh của học sinh ở một số phòng bị thấm sàn, hỏng trần, gây khó
khăn trong việc khắc phục, cải tạo.
– Nhà trường nằm gần các trường lớn có có sở vật chất khang trang, bề dày chất
lượng lâu năm như Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thụ, Lương Thế Vinh, … ảnh
hưởng rất lớn đến chất lượng tuyển sinh đầu cấp.
– 100% học sinh đúng tuyến thuộc phường Lộc Hạ. Chất lượng tuyển đầu vào còn
thấp, còn nhiều học sinh có học lực yếu kém.Phần lớn phụ huynh làm nghề tự do,
hoặc đi làm ăn xa gửi con cho ông bà chăm sóc,nhiều học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, phụ huynh học sinh chưa quan tâm còn phó mặc cho nhà trường nên ảnh
hưởng nhiều đến việc học tập của học sinh. Bên cạnh đó tỉ lệ học sinh nghèo ,cận
nghèo còn cao đạt gần 9%.
– Đội ngũ giáo viên thiếu cả về số lượng và chủng loại, dạy kiêm nhiệm nhiều bộ
môn. Nhà trường phải hợp đồng 2 giáo viên gồm các bộ môn Toán, Vật Lý. Thư
viện, thiết bị thí nghiệm còn thiếu nên gặp khó khăn trong công tác quản lý, theo
dõi.
– Chất lượng giáo dục toàn diện chưa cao.
– Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nguồn kinh phí giáo dục bị cắt giảm nên việc
đầu tư cho chất lượng các hoạt động ngoại khóa có giảm sút
8
B. MÔ TẢ GIẢI PHÁP SAU KHI CÓ SÁNG KIẾN
I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Nói về giáo dục toàn diện, Rabowle (1494-1533) nhà tư tưởng, nhà giáo dục thời
kỳ Phục Hưng đã từng nhấn mạnh “Việc giáo dục phải bao hàm các nội dung trí
dục, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ… Ngoài việc học ở nhà, còn có các buổi tham
quan các xưởng thợ, các cửa hàng, tiếp xúc với các nhà văn, các nghị sĩ, đặc biệt
là mỗi tháng một lần thầy và trò về sống ở nông thôn một ngày.”
Makarenco – nhà sư phạm nổi tiếng của nước Nga đầu thế kỷ XX, cũng đã nói:
“Tôi kiên trì nói rằng các vấn đề giáo dục, phương pháp giáo dục không thể hạn
chế trong các vấn đề giảng dạy, lại càng không thể để cho quá trình giáo dục chỉ
thực hiện trên lớp mà đáng ra phải là trên mỗi mét vuông của đất nước ta… Nghĩa
là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được quan niệm rằng công tác giáo dục
chỉ được tiến hành trong lớp.”
1.Hoạt động ngoại khóa là gì?Hoạt động ngoại khoá theo quan niệm đổi mới
phương pháp dạy học là một hình thức tự học tích cực, bổ ích và có hiệu quả, nối
liền bục giảng với thực tiễn đời sống, mở rộng, kéo dài trường suy tưởng – thẩm
định về bài học cho học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người
học, kiểm tra lại chất lượng dạy học trong giờ chính khoá. Hoạt động ngoại khoá,
vì thế, vừa là hoạt động giáo dục, vừa là hoạt động thẩm mỹ, “Góp phần tạo ra lối
sống văn hoá và khả năng hưởng thụ văn hoá nghệ thuật cho học sinh. Qua hoạt
động ngoại khoá, học sinh được phát triển cân đối về trí tuệ, đạo đức, thể dục và mĩ
dục” (Phan Trọng Luận, Phương pháp dạy học. Nxb Đại học Quốc gia 1996, Tr.
381).Tóm lại, hoạt động ngoại khóa là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các
môn văn hóa ở trên lớp, một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở
nhà trường phổ thông. Hoạt động này có nghĩa hỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp
phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo
9
của HS. Nội dung ngoại khóa rất phong phú và đa dạng, nhờ đó các kiến thức tiếp
thu được trên lớp có cơ hội được áp dụng, mở rộng thêm trên thực tế, đồng thời có
tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa. Khi hoạt động ngoại khóa, HS có thể
tham quan học tập, tổ chức thảo luận theo chuyên đề, tổ chức các buổi dạ hội…
2.Tác dụng của hoạt động ngoại khóa trong nhà trƣờng
Tham gia các hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp các em tăng cường sức khỏe,
giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng mà còn có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo
dục chính khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu
và tài năng sáng tạo của học sinh là cơ hội để các em phát triển các kỹ năng cần
thiết trong cuộc sống. Có thể thấy những tác dụng quan trọng của hoạt động ngoại
khóa như sau:
2.1Giúp giảm áp lực, tạo niềm vui và hứng thú trong học tập
Với lịch học dày đặc và lượng bài tập lớn về nhà các em dần cảm thấy việc học
ngày càng căng thẳng, mệt mỏi.Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài
sẽ ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe và thể chất của các em. Việc tham gia các hoạt
động ngoại khóa giúp các có em có thể thư giãn sau những giờ học chính khóa.
Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp các em giải tỏa được tâm
trạng, lấy lại hứng thú học tập, cải thiện tốt chất lượng học tập và trở nên tích cực
hơn trong các hoạt động khác.
2.2Nâng cao thể chất
Khi học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa như bóng đá, bóng rổ, các trò
chơi dân gian …sẽ giúp cơ thể vận động toàn diệnphát triển thể chất và nâng cao
sức đề kháng. Các trò chơi vận động giúp các em kiểm soát tốt trọng lượng cơ thể,
có lợi cho tim mạch và giúp các em linh hoạt hơn.Đặc biệt khi HS tham gia các
hoạt động ngoại khóa ( HĐNK) sẽ năng động, tạo ra thói quen giải trí lành mạnh,
không nghiện game, hay xem tivi, smartphone dẫn tới việc lười vận động. Hơn nữa
HĐNK sẽ giúp cho trẻ tăng cường khả năng thị lực
10
2.3Rèn luyện kỹ năng sống, mở rộng các kiến thức xã hội
Hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp các em nhanh nhẹn, hoạt bát hơn mà thông
qua những hoạt động giúp các em phát triển thêm những kĩ năng mềm khác như kĩ
năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, lãnh đạo, kĩ năng xử lý tình huống,…vv.
Giúp HS mở rộng tầm hiểu biết, kiến thức không chỉ bó hẹp trong phạm vi sách vở.
Thông qua HĐNK học sinh học được cách hòa nhập, sống và làm việc theo tập thể.
Đó là kĩ năng cần thiết bổ trợ cho các em trong cuộc sống thực tiễn.
2.4Gắn kết giáo viên với học sinh: Xóa nhòa khoảng cách giữa giáo viên và học
sinh, tạo ra mối quan hệ thân thiết gần gũi giữa thầy – trò. Từ đó góp phần thúc đẩy
quá trình học tập của học sinh
3. Nhiệm vụ hoạt động ngoại khóa
-Nâng cao năng lực vận dụng kiên thức và kĩ năng của môn học vào trong cuộc
sống, làm cho kiến thức và kĩ năng của môn học trở nên sâu sắc hơn, tích cực hơn,
vận dụng nhuần nhuyễn hơn. Nó làm cho cac em quen dần với việc truy cứu sử
dụng tài liệu tham khảo các học liệu điện tử, từ đó phát triển năng lực tự học, tự
nghiên cứu.
-Đưa HS hòa nhập vào cuộc sống vào xã hội. Con đường tốt nhất để đào tạo một
con người mới là hòa mình vào cuộc sống.Đây cũng là cách tốt nhất để thích ứng
với những biến đổi to lớn của cuộc đời. Qua đó còn giúp HS có nhãn quan về chính
trị, tình hình cách mạng trong thời đại mới, hiểu rõ được vai trò và trách nhiệm của
bản thân đối với gia đình-xã hội, từ đó có ý thức vươn lên trong học tập trở thành
con ngoan, trò giỏi.
4. Nguyên tắc tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
-Phải tôn trọng tinh thần tự nguyện tham gia, tính độc lập sáng tạo của học sinh
-Nội dung họat động phải gắn với chương trình học và hình thức hoạt động phải đa
dạng phong phú.
11
II.QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
1.Giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh qua hoạt động ngoại
khóa
Ngoài chương trình học chính khóa, Trường THCS Lộc Hạ thường xuyên tổ chức
các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.Với mục đích xây dựng môi trường giáo
dục thân thiện, các hoạt động ngoại khóa đã góp phần giáo dục đạo đức, rèn luyện
kỹ năng, tinh thần tập thể, giúp học sinh có thêm động lực, hứng thú đến trường.
Để học sinh vừa chơi vừa học, rèn luyện các kỹ năng sinh hoạt tập thể, ngay
từ đầu năm học, trường đã xây dựng các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ giúp bạn
cùng tiến, câu lạc bộ yêu môn Vẽ, phân công các em học tốt giúp đỡ các bạn học
yếu, có hoàn cảnh khó khăn; thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn nghệ,
thu hút học sinh tham gia luyện tập, bồi dưỡng năng khiếu… Đặc biệt, nhà trường
rất coi trọng các buổi ngoại khóa về giáo dục truyền thống, đạo đức, chính trị tư
tưởng cho học sinh, tổ chức dưới nhiều hình thức như: sinh hoạt dưới cờ vào sáng
thứ hai, tuyên truyền qua chương trình phát thanh măng non theo chủ đề, chủ điểm
của từng tháng; tổ chức cho học sinh tham quan, dâng hương tại các di tích lịch sử;
đóng góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, các cuộc tọa đàm về biển đảo, tổ chức
cuộc thi heo vàng thương bạn, xây dựng thành công cổng trường giao thong…
thông qua đó giúp các em nâng cao tầm hiểu biết và nhận thức đầy đủ hơn về xã
hội, gắn kiến thức đã học với thực tế trong cuộc sống, tăng cường phát triển trí lực,
thể lực, rèn luyện kỹ năng sống và tính thẩm mỹ. Đây là con đường dẫn dắt các em
từng bước đến với nền văn hóa, xã hội của dân tộc và nền văn hóa văn minh của
nhân loại, học tập những cái hay, cái đẹp mà thế giới và dân tộc đã để lại.
Với những đặc điểm riêng biệt về tâm lý, về xã hội của tuổi học trò việc tổ
chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa thì đây là dịp
tạo cho các em có cơ hội tham gia các hoạt động thực tiễn để có thêm những hiểu
biết, tích luỹ được kinh nghiệm giao tiếp, làm giàu thêm vốn sống cho mình.
12
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa tổchức các hoạt
động trò chơi dân gian, tham gia lễ hội ở địa phương, văn hóa nghệ thuật truyền
thống dân tộc và chăm sóc đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ… có ý nghĩa quan
trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về tình cảm, đạo lý:
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Lòng tự hào dân
tộc”.
2.Giáo dục việc thực hiện Luật An toàn giao thông và bảo vệ môi trƣờng sống
ở trƣờng THCS Lộc Hạ đã thu đƣợc những hiệu quả nhất định
– Giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống: tham gia
tuyên truyền an toàn giao thông tăng cường khả năng giao tiếp đồng thời biết tham
gia bảo vệ môi trường như dọn vệ sinh nơi cư trú, giữ môi trường xanh- sạch- đẹp
thấy được giá trị của lao động.
– Qua hoạt động ngoại khóa đã giúp các em phát huy vai trò sáng tạo, tự chủ
của mỗi các nhân, có cơ hội nói lên ý tưởng của mình đồng thời phát triển tư duy
tổng hợp, phân tích. Cũng qua hoạt động ngoại khóa giáo viên thấy được năng
khiếu của mỗi học sinh từ đó định hướng và phát huy những ưu điểm trong từng
lĩnh vực.
Chính vì vậy, Để tổ chức các hoạt động ngoại khóa hiệu quả tôi luôn gắn với các
chủ điểm của từng tháng học.Có sự phối hợp giữa Đội-Đoàn, dưới sự chỉ đạo của
Ban giám hiệu, các hoạt động ngoại khóa diễn ra song hành với các hoạt động rèn
nề nếp thi đua của nhà trường. Tôi xin chia sẻ bảng kế hoạch hoạt động ngoài giờ
lên lớp kết hợp với chương trình học tập trong năm 2020-2021.
3. Kế hoạch cụ thể

CHỦ ĐIỂMNỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
THÁNG
9/2020
– Triển khai việc học tập nội quy của nhà trường và 10 điều văn
minh trong giao tiếp cho 100% học sinh toàn trường. Chủ nhiệm lớp
kiểm tra học sinh lớp mình, Đoàn và Đội kiểm tra việc học tập nội
quy của học sinh bằng hình thức kiểm tra đột xuất.

13

Truyền thống
nhà trƣờng
– Nhanh chóng ổn định nề nếp: xếp hàng ra vào lớp, đeo khăn quàng
đỏ, mặc đúng đồng phục, dép quai hậu; trực sao đỏ, giữ gìn vệ sinh
trường lớp…
– Tập huấn BCH chi đội.
– Tập huấn đội nghi thức Đội chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học
mới.
– Tập huấn đội trực sao đỏ và triển khai lịch trực sao đỏ.
– Thực hiện tốt việc tập luyện văn nghệ, đội trống, …chuẩn bị cho
năm học mới.
– Lao động tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp chuẩn bị đón lễ khai
giảng năm mới.
– Phối hợp với nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng
quy định, long trọng, tiết kiệm.
– Ổn định và duy trì nề nếp liên đội như sinh hoạt 15 phút đầu giờ,
Thể dục đầu giờ, vệ sinh trường lớp. Quán triệt đến 100% ĐVHS
cần đảm bảo trang phục khi tới trường theo quy định. – Triển khai
giờ hội học đầu tuần cho các lớp vào thứ 2 giờ chào cờ.
– Phát động cho học sinh các khối lớp đăng bài viết, hình ảnh các
hoạt động theo chủ điểm của tháng lên bảng tin phụ của nhà trường.
– Triển khai chương trình hoạt động đội năm học 2020 – 2021 và chỉ
đạo cho các Chi đội xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học,
tiến hành Đại hội các Chi đội, tiến tới Đại hội Liên đội trong tháng
9/2020
+ Đại hội chi đội mẫu lớp 9A(15h thứ 5 – ngày 10/9/2020)
+ Đại hội chi đội các lớp vào tiết 5 (thứ 7- ngày 12/9/2020)
+ Đại hội Liên đội vào 15h chiều thứ 6 (18/9/2020)
– Tuyên truyền sâu rộng trong đội viên học sinh về truyền thống
thống oai hùng của dân tộc nhân kỉ niệm 75 năm CM tháng 8 và

14

quốc khánh 02/9 (2/9/1945 – 2/9/2020). – Tuyên truyền, đẩy mạnh
các phong trào “Giữ gìn trường em Xanh –Sạch – Đẹp”, góp phần
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
– Tuyên truyền về tháng ATGT và cho toàn thể các em đội viên kí
kết thực hiện tốt ATGT.
– Tiến hành kiểm tra chéo nề nếp học sinh đầu năm như sách vở, đồ
dùng học tập, trang phục…. Kết quả xếp thi đua tháng 9.
– Phát động phong trào thi đua học tập tốt, phong trào “Vượt khó”,
“Giúp bạn học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “nhóm bạn đến trường”;
thành lập đội TTMN, các CLB học tập, … lập thành tích chào mừng
các ngày lễ lớn.
– Phát động chương trình Vui Tết trung thu cho học sinh toàn trường.
Tổ chức thi giữa các lớp (bày mâm ngũ quả, trang trí lớp, tổ chức
hoạt động vui chơi trong lớp..)
– Phát động học sinh toàn trường mua tăm tre ủng hộ hội người mù
thành phố. Mỗi học sinh 2 gói = 5 000đ.
-Kiểm tra nề nếp đột xuất theo chuyên đề “ Thuốc lá điện tử”
CHỦ ĐIỂM
THÁNG
10/2020 Chăm
ngoan học giỏi
– Ổn định và duy trì nề nếp Liên đội như sinh hoạt 15 phút đầu giờ,
thể dục múa giữa giờ.
– Triển khai đến 100% đội viên trong toàn Liên đội chương trình
hoạt động đội năm học 2020-2021.
– Tuyên truyền đến 100% đội viên trong Liên đội về truyền thống vẻ
vang của 90 năm ngày truyền thồng của Hội LHPN Việt Nam 20/10
– Tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào “Giữ gìn trường em xanh,
sạch, đẹp”, góp phần “Xây dựng trường học thân thiện
– Học sinh tích cực”. – Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện
cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác
Hồ dạy”.

15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
– Họp BCH Liên đội lần thứ nhất, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng
thành viên trong BCH Liên đội. – Phát động phong trào “Vượt khó”,
“Giúp bạn học tốt”, “Vòng tay bè bạn”, … và các hoạt động nhân
đạo, từ thiện, để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn được đến
trường vui vẻ.
– Tiếp tục tuyên truyền về luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã
hội, tai nạn thương tích học đường..
– Kết hợp với Đoàn thanh niên tiến hành kiểm tra đột xuất nề nếp
học sinh. Kết quả xếp thi đua tháng 10.
– Triển khai chương trình hoạt động dưới cờ cho các khối lớp theo
chủ điểm tháng 10.
– Tổ chức lễ đón thư Bác gửi ngành giáo dục và phát động các
phong trào thi đua chào mừng Hội học – hội giảng cấp trường và
chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 như: thi đua giành nhiều
hoa điểm tốt, thi văn nghệ, thi cắm hoa vào sáng thứ 2 ngày 12/10.
-Kiểm tra nề nếp các lớp theo chuyên đề “ Thuốc lá điện tử”
CHỦ ĐIỂM
THÁNG
11/2020
Tôn sƣ trọng
đạo
– Ổn định và duy trì tốt nề nếp của Liên đội.
– Tuyên truyền sâu rộng trong các em HS về truyền thống của ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11, truyền thống tôn sư trọng đạo với chủ đề
“Tri ân thầy cô giáo” thông qua các hoạt động của tổ chức Đội như:
phát tranh măng non, tuyên truyền dưới cờ, sinh hoạt đội. – –
Tiếp tục thành lập các CLB học tập, đôi bạn cùng tiến và phát động
phong trào thi đua đợt 1 như: giờ học tốt, tuần học tốt, hoa điểm 9-
10, đẩy mạnh các phong trào “Giữ gìn trường em Xanh – Sạch –
Đẹp” lập thành tích chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo VN
(20/11/1982-20/11/2020);
-Tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp chào mừng ngày nhà giáo Việt
Nam 20 11. Chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất công diễn vào lễ

16

mít tinh kỉ niệm 20-11
– Tổ chức cho các lớp thi viết báo tường theo chủ đề ngày nhà giáo
Việt Nam 20-11. Chọn ra các bài báo có chất lượng tốt và trao giải
vào lễ mít tinh 20-11
. – Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” bằng hình thức thu gom
giấy phế liệu (mỗi đội viên 2 kg giấy vụn).
– Phối hợp với ban lao động tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên trường
lớp, trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây xanh trên khuôn viên
trường, nhằm tạo nên môi trường “Xanh –sạch – đẹp- An toàn”
– Kết hợp với Đoàn thanh niên tiến hành kiểm tra đột xuất nề nếp
học sinh. Kết quả xếp thi đua tháng 11.
– Tiếp tục triển khai chương trình sinh hoạt dưới cờ chủ điểm tháng
11 cho học sinh
CHỦ ĐIỂM
THÁNG
12/2021 Uống
nƣớc nhớ
nguồn
– Ổn định và duy trì nề nếp của Liên đội.
– Tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, HS đang sinh hoạt tại Liên
đội về truyền thống lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam anh
hùng nhân kỉ niệm 76 năm xây dựng và trưởng thành (22/12/1944-
22/12/2020) thông qua các hoạt động tuyên truyền như phát tranh
măng non, tuyên truyền dưới cờ…
– Tiếp tục thành lập các CLB học tập, đội nhóm sở thích, đôi bạn
cùng tiến và phát động phong trào thi đua giờ học tốt, tuần học tốt,
hoa điểm 9-10, đẩy mạnh các phong trào “giữ gìn trường em Xanh –
Sạch -Đẹp” lập thành tích chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân
đội Nhân dân Việt Nam.
– Phát động phong trào học tập bằng cuộc thi “Hướng về cội nguồn”
chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12.
– Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể các em ĐV, HS thực
hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5

17

điều Bác Hồ dạy”.
– Tiếp tục duy trì tốt nề nếp múa và thể dục giữa giờ.
– Tổ chức trò chuyện với cựu chiến binh, đến thăm hỏi gia đình
thương binh đang sinh sống tại phường.
-KT nề nếp chuyên môn “ Thuốc lá điện tử”
CHỦ ĐIỂM
THÁNG
1/2021
Mừng Đảng,
mừng xuân
– Tiếp tục ổn định và duy trì nề nếp của Liên đội
– Tuyên truyền về truyền thống của Học sinh – Sinh viên và Hội SV
Việt Nam, thông qua đó giúp học sinh tự hào về lịch sử truyền thống
cách mạng vẻ vang của HS – SV Việt Nam, giáo dục HS ý thức tự
học, tự nghiên cứu, xây dựng lí tưởng, hoài bão, chắp cánh ước mơ
thiếu nhi.
– Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc triển khai thực hiện
công trình măng non hướng tới chào mừng kỉ niệm 131 năm ngày
sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
– Củng cố và kiện toàn lại các CLB học tập, CLB nhóm sở thích, đôi
bạn cùng tiến và tiếp tục phát động phong trào thi đua giờ học tốt,
tuần học tốt, hoa điểm 9-10, đẩy mạnh các phong trào “Giữ gìn
trường em Xanh -Sạch -Đẹp” lập thành tích mừng kỉ niệm 71 năm
ngày học sinh – sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2021) và mừng Đảng
mừng xuân.
– Phối hợp với nhà trường tổ chức lễ sơ kết kì I năm học 2020-2021.
Đồng thời khen thưởng cho các tập thể đội xuất sắc trong học kì I.
– Tuyên truyền và quán triệt đến 100% ĐVHS thực hiện, chấp hành
tốt luật giao thông đường bộ.
– Tiến hành sơ kết Liên đội và hoàn thành báo cáo HK I nộp về HĐĐ
Thành phố.
– Tiếp tục duy trì tốt nề nếp múa và thể dục giữa giờ.
– Đoàn và Đội tiếp tục phối hợp kiểm tra đột xuất nề nếp. Kết quả

18

xếp loại thi đua tháng 1
CHỦ ĐIỂM
THÁNG
2/2021
Mừng Đảng,
mừng xuân
– Tiếp tục ổn định và duy trì nề nếp của Liên đội.
– Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản
Việt Nam qua 87 năm lãnh đạo công cuộc cách mạng giải phóng dân
tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
– Kết hợp với Hội đồng Đội Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên
truyền Mừng Đảng, Mừng năm mới 2021.
– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Thiếu nhi VN thi
đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
– Tuyên truyền, vận động thiếu nhi đón tết vui vẻ, tiết kiệm, an toàn,
kí cam kết không tàng trữ, mua bán và sử dụng các loại pháo nổ,
chất gây nổ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm; trở lại trường học đúng thời
gian quy định sau khi nghỉ tết Nguyên đán.
– Tuyên truyền và quán triệt đến 100% ĐVHS thực hiện, chấp hành
tốt luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ môi trường, phòng chống
cháy nổ, phòng tránh tai nạn thương tích….
– Tiếp tục duy trì tốt nề nếp múa và thể dục giữa giờ.
– Đoàn và Đội tiếp tục phối hợp kiểm tra đột xuất nề nếp. Kết quả
xếp
loại thi đua tháng 2
CHỦ ĐIỂM
THÁNG
3 /2021
Tiến bƣớc lên
Đoàn
– Tuyên truyền sâu rộng trong các em ĐV, HS về truyền thống lịch
sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng tới kỉ niệm 90 năm
ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2021), tuyên truyền về ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3 thông qua các hoạt động tuyên truyền như phát
tranh măng non, tuyên truyền măng non, tuyên truyền dưới cờ…
– Tiếp tục thành lập và kiện toàn lại các CLB học tập, CLB nhóm sở
thích, đôi bạn cùng tiến và phát động phong trào thi đua giờ học tốt,
tuần học tốt, vườn hoa điểm 10, đẩy mạnh các phong trào “giữ gìn

19

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
trường em Xanh – Sạch – Đẹp”, Phong trào “Tiết kiệm”…
– Triển khai phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong đội viên, học
sinh; mỗi Chi đội đăng kí 01 việc làm làm theo lời Bác.
– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vân động “Thiếu nhi Việt
Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”, duy trì hoạt động
kể chuyện Bác Hồ đầu tuần.
– Phát động phòng trào “ Vé số hoa điểm tốt”
– Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đội viên học sinh về phòng
tránh các tai nạn thương tích học đường, thực hiện tốt luật an toàn
giao thông đường bộ, phóng tránh cháy nổ; tuyên truyền về vệ sinh
an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm đặc biệt là trong
mùa nắng nóng.
– Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình CLB, đội,
nhóm,…
– Đoàn và Đội tiếp tục phối hợp kiểm tra đột xuất nề nếp. Kết quả
xếp loại thi đua tháng 3.
CHỦ ĐIỂM
THÁNG4/2021
Hòa bình
hữu nghị
– Tuyên truyền ý nghĩa ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất
nước:
– Tiếp tục phát huy nề nếp hàng ngày đặc biệt là nề nếp XH, thể dục
và vệ sinh.
– Phát động HS toàn trường chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra cuối HK I
– Tham gia tốt các hoạt động do Thành phố phát động.
– Phát động phong trào thi đua trong toàn trường giành nhiều điểm
tốt để đạt thành tích cao trong kì thi cuối năm và chào mừng các
ngày lễ lớn trong năm như 30/4, 1/5, 15/5…
– Tiếp tục duy trì tốt nề nếp múa và thể dục giữa giờ.

20

– Đoàn và Đội tiếp tục phối hợp kiểm tra đột xuất nề nếp. Kết quả
xếp loại thi đua tháng 4.
CHỦ ĐIỂM
THÁNG
5/2021
Bác Hồ kính
yêu
Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đội và ngày sinh
Bác Hồ
– Tiếp tục phát huy nề nếp hàng ngày đặc biệt là nề nếp XH, thể dục
và vệ sinh.
– Phát động HS toàn trường chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra cuối HK I
– Ổn định các nề nếp sau kì thi học kì II.
– Triển khai bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Phát
phiếu và thu phiếu về vào đầu năm học tới.
– Nộp báo cáo công tác Đội cuối năm, báo cáo số liệu năm học về
Thành đoàn

21
CÁC HÌNH ẢNH MINH CHỨNG CHO HOẠT ĐỘNG NGOẠI ĐÃ THỰC
HIỆN TRONG NĂM HỌC 2020-2021
Hình ảnh về ngày lễ khai giảng 5/9/2020. Trong không khí tƣng bừng nhộn
nhịp của ngày tựu trƣờng, thầy và trò trƣờng THCS Lộc Hạ vô cùng phấn
khởi chào đón một năm học mới với thành công mới rực rỡ.
22
23
Hoạt động 1:
Tuyên truyền tác hại của thuốc lá bằng các khẩu hiệu treo tƣờng
Mục đích: Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe-đặc biệt với lứa tuổi học sinh
Biện pháp::
24
1. Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phòng
chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Tổ chức quán triệt cho CBGVNV và
học sinh ý thức chấp hành tốt “Quy định về công tác phòng, chống tác hại của
thuốc lá trong ngành giáo dục” ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QDBG&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
2. Thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc lá trong
các môn học, trong các hoạt động GDNGLL, hoạt động Đội.
3. Kết hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cha mẹ,
người thân học sinh trong các buổi họp phụ huynh học sinh, vận động các em về
nhà tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân không hút thuốc lá.
4. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không
hút thuốc lá và Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5).
5. Tổ chức cho CBGVNV, học sinh, cha mẹ học sinh cam kết thực hiện môi trường
giáo dục lành mạnh, không thuốc lá trong nhà trường.
6. Công tác phòng chống thuốc lá trong nhà trường là tiêu chí đánh giá thi đua của
tập thể CBGVNV và học sinh nhà trường.
Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.
100% CBGVNV thực hiện không hút thuốc lá và giáo dục học sinh thực hiện tốt
công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học.Không có hiện tượng
hút thuốc lá trong nhà trường.
25
Hoạt động 2: Tuyên truyền luật an toàn giao bằng khẩu hiệu do thầy Đoàn
Kim Chính-giáo viên mĩ thuật trƣờng THCS Lộc Hạ vẽ
Mục đích của hoạt động: Tuyên truyền ATGT để học sinh hiểu được luật giao
26
thông, những hậu quả thương tâm từ việc không thực hiện luật ATGT, để từ đó học
sinh nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.
Biện pháp đã áp dụng: Từ năm 2016-2020, với cương vị là hiệu phó, rồi hiệu
trưởng, tôi đã chỉ đạo nhiều biện pháp hữu ích:
Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.
Quán triệt CB, GV, NV, HS thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu
bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo
hiểm, không điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe và tuân thủ nghiêm Luật
ATGT.
Nhà trường đã đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ATGT. Thực hiện
nghiêm túc kế hoạch giảng dạy ATGT theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép
nội dung giáo dục ATGT trong các môn học và các hoạt động của nhà trường.
Tổ chức cho PHHS ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy
cho học sinh khi không có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi
ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông và điều khiển xe đạp điện, xe
máy điện.
Đoàn, Đội của nhà trường đã tham gia công tác giáo dục ATGT và nắm bắt
tình hình thực hiện các quy định về ATGT của học sinh; giáo viên chủ nhiệm nhắc
nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh.
Chủ động phối hợp với các ban ngành của địa phương xây dựng mô hình
“Cổng trường ATGT”; hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm;
bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ùn tắc giao thông. Phối hợp với công
an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT của học sinh.
27
Tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp pháp luật về TTATGT, tập trung vào
các nội dung: các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân các
vụ tai nạn, ùn tắc giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
Không còn tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao
thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy
phép lái xe điểu khiển mô tô, xe gắn máy; điều khiển xe đạp điện, xe máy điện an
toàn và nhắc nhở học sinh mặc áo phao khi đi đò.
Từ năm 2016- 2020, nhà trường không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra, 100%
học sinh thực hiện đúng luật ATGT
Hoạt động 3: Kỉ niệm 20-11 qua các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Mục đích yêu cầu:
Thông qua hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, khơi dậy đạo lí “Tôn sư
trọng đạo” trong học sinh và xã hội, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu
ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, động viên, khích lệ
đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
– Thiết thực đẩy mạnh các phong trào hoạt động sổi nổi trong đội viên – học sinh,
giữa các lớp, giữa các chi đội, giữa học sinh trong các giờ học, ngày học, tuần học
để lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11. Qua đó giáo
dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”,“Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi học sinh.
Tạo môi trường thi đua sôi nổi lập thành tích dâng tặng đến quý thầy cô vào dịp lễ
tri ân các nhà giáo.
Hình thức tổ chức: Tổ chức dưới nhiều hình thức: vẽ báo tường, thi cắm hoa, thi
văn nghệ
Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh tính độc lập, sáng tạo, kĩ nănglàm việc nhóm,
tính tự tin, kĩ năng thuyết trình một vấn đề trước tập thể., là dịp để các em được
28
giao lưu, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với
thầy cô giáo.Qua đó, nhiều HS bộc lộc năng khiếu riêng biệt, sự thông minh sáng
tạo. Đây là hoạt động ngoại khóa rất bổ ích, đã được trường THCS Lộc Hạ triển
khai qua các chuyên mục đầu tháng
.

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *