dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Một số biện pháp nâng cao kỹ năng cho Ban chỉ huy Liên đội trong trường THCS

SKKN Một số biện pháp nâng cao kỹ năng cho Ban chỉ huy Liên đội trong trường THCS

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lý do chọn đề tài
Ngay từ ngày thành lập, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác thiếu niên
nhi đồng. Tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất (10/1930) và lần thứ
hai (3/1931), Đảng đã có những quyết định quan trọng về công tác thanh niên,
thiếu niên cách mạng và giao cho Đoàn thanh niên phụ trách thiếu nhi.
Từ đó, nơi nào có chi bộ Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên thì nơi đó tổ
chức và phong trào đội thiếu nhi phát triển và hoạt động một cách tích cực.
Phát huy tinh thần và ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh, Đảng ta đã và đang rất coi trọng công tác thiếu nhi. Bởi Đảng, Nhà
nước ta và mọi người không bao giờ quên lời nhắc nhở của Người trước lúc đi
xa: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc
và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân (…)”
Trong nhà trường, các em được học tập và rèn luyện tri thức, các em được
vui chơi, tham gia các hoạt động và đặc biệt là tham gia vào công tác Đội. Từ đó
các em hoàn thiện dần về nhân cách, biết tự chủ, tự tin và làm chủ cuộc sống.
Trong nhà trường, Đội là tổ chức nòng cốt các phong trào thiếu nhi, là lực lượng
giáo dục của nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh và do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Bác Hồ viết:
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thành công hay thất bại là do cán bộ đó tốt
hay chưa tốt”.
Đội thiếu niên tiền phong là tổ chức của các em thiếu nhi, do các em điều
hành. Vì vậy cần có một lực lượng thiếu nhi có năng lực, nhiệt huyết và được
trang bị nhiều kỹ năng trong hoạt động Đội để đưa vào Ban chỉ huy Đội.
Ban chỉ huy Đội đại diện cho số đông Đội viên, chỉ huy và trực tiếp điều
hành các hoạt động của Đội, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Đội viên trở thành
con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Một liên Đội, Chi đội được đánh giá hoạt động xuất sắc phụ thuộc nhiều
vào việc chỉ huy điều hành của Ban chỉ huy liên Đội, Chi đội đó. Vì vậy việc
nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Ban chỉ huy Đội là yếu tố quan trọng và vô
cùng cấp thiết. Đó chính là lý do tôi lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao
kỹ năng Ban chỉ huy Đội trong trường trung học cơ sở … “.
II. Mục đích nghiên cứu
Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị của thiếu nhi Việt Nam do Chủ
tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh phụ trách.
4
Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo
dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh.
Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có
sự hướng dẫn của phụ trách Đội, Đội lấy “5 điều Bác Hồ dạy ” làm mục tiêu
phấn đấu cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập,
kỹ năng, năng lực trong hoạt động xã hội, phấn đấu trở thành con ngoan, trò
giỏi, cháu ngoan Bác Hồ… Có thể nói hoạt động Đội là một trong những con
đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục nhân cách cho trẻ, giúp
các em phát triển toàn diện. Vì vậy việc nâng cao kỹ năng cho Ban chỉ huy Đội
là vô cùng quan trọng và cần thiết.
Đề tài “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng Ban chỉ huy Đội trong trường
THCS” giúp:
– Tìm hiểu, đánh giá thực trạng về kỹ năng công tác đội của Ban chỉ huy
Đội trong nhà trường, đưa ra các biện pháp, phương pháp để nâng cao kỹ năng
cho Ban chỉ huy Đội nhằm đưa hoạt động đội trong nhà trường đạt hiệu quả cao
nhất, vừa phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa phương vừa phù
hợp với mọi điều kiện của nhà trường.
– Qua việc áp dụng các biện pháp, giải pháp, Ban chỉ huy Đội có thêm hiểu
biết về Đội, được trang bị thêm khả năng điều hành hoạt động Đội, nhanh nhẹn,
chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao, giúp cho hoạt
động của Đội ngày một phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.
III. Đối tƣợng nghiên cứu
Đây là đề tài “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng Ban chỉ huy Đội trong
trường THCS ….” nên tôi tập trung nghiên cứu Ban chỉ huy liên Đội và các Ban
chỉ huy Chi Đội trường THCS …
IV. Nhiệm vụ của đề tài
Đề tài này tập trung nghiên cứu về một số biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt
động Đội cho Ban chỉ huy Đội và đưa ra một số phương pháp, hình thức phù
hợp trong việc tập huấn nâng cao kỹ năng Ban chỉ huy Đội.
V. Phạm vi đề tài
Đề tài tập trung nghiên cứu “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động
Đội cho Ban chỉ huy Đội trong trường THCS…”, nên đối tượng nghiên cứu của
đề tài là Ban chỉ huy Liên Đội và các Ban chỉ huy Chi Đội trong nhà trường.
5
VI. Phƣơng pháp nghiên cứu
1. Phƣơng pháp quan sát
Phương pháp giúp thu thập thông tin về các em trong Ban chỉ huy Liên –
Chi Đội trong nhà trường bằng cách tri giác trực tiếp các nhân tố khác có liên
quan.
2. Phƣơng pháp điều tra
Phương pháp này giúp nhằm tìm hiểu các thành viên trong Ban chỉ huy
Đội có em nào hoạt động tốt, có em nào chưa thực sự nhiệt tình tham gia hoạt
động hay có em nào có hạn chế về năng lực hoạt động.
3. Phƣơng pháp tìm tài liệu
Phương pháp tìm hiểu những tài liệu về công tác, hoạt động Đội. Tài liệu
của những người đi trước có liên quan đến đề tài như thế nào? Đã giải quyết như
thế nào? Liên quan đến đâu…
4. Phƣơng pháp thực hành, luyện tập
Là phương pháp tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động để tìm tòi kiến
thức mới hay vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, vừa để củng cố tri
thức vừa để tạo nên hệ thống các kỹ năng, kỹ xảo thực hành.
5. Phƣơng pháp nêu gƣơng
Khi sử dụng phương pháp tôi thường xuyên nêu gương những em thực
hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình để giáo dục, khuyến khích các em khác bắt
chước và làm theo những tấm gương tốt đó.
6. Phƣơng pháp thực nghiệm
Là phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn nhằm để kiểm tra đánh giá
kết quả áp dụng đề tài. Từ đó rút ra được những nhận xét cụ thể của những
phương pháp đã sử dụng.
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. Cơ sở lý luận
Đảng và Nhà nước ta luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nhiệm
vụ trọng tâm trong công tác đào tạo thế hệ trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, đồng
hành với việc phát triển giáo dục thì việc nâng cao hoạt động Đội trong trường
THCS là nhiệm vụ không thể thiếu trong quá trình giáo dục trẻ em. Bởi vì trẻ
em trong quá trình giáo dục để phát triển toàn diện thì phải bằng nhiều con
đường khác nhau. Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục là
thông qua hoạt động thực tiễn của Đội và tự rèn luyện của Đội viên. Chính vì
vậy công tác Đội được Đảng và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp
người mới cho xã hội.
6
Mục đích của hoạt động Đội luôn bám sát mục tiêu đào tạo con người mới
xã hội chủ nghĩa, con người phát triển toàn diện. Mục đích hoạt động của Đội
cũng thống nhất với mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chính vì thế, tổ chức Đội
phải cùng với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác kết hợp một cách chặt
chẽ để giáo dục các em ở cả trường học, trên địa bàn dân cư, trong giờ học và
ngoài giờ học.
Cũng vì lẽ đó mà Đội TNTP Hồ Chí Minh cần một lực lượng cán bộ Đội
hùng hậu, mạnh mẽ, vừa là con ngoan, trò giỏi vừa là Đội viên tốt.
Ban chỉ huy Đội luôn là cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách và là trực tiếp
chỉ huy điều hành các hoạt động đội, biến nghị quyết của Liên Đội thành các
phong trào hoạt động của trường. Như vậy Ban chỉ huy Đội có giỏi, có năng lực,
có tính sáng tạo, tính năng động, luôn luôn tự chủ trong công việc thì các phong
trào, hoạt động Đội mới ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được các thành
tích cao hơn.
Vì vậy việc nâng cao kỹ năng Ban chỉ huy Đội là việc vô cùng quan trọng
và cần thiết. Nói cách khác, nâng cao kỹ năng Ban chỉ huy Đội chính là nâng
cao những phẩm chất, những năng lực cần có của Ban chỉ huy Đội, phát huy
được sở trường, tư chất của Ban chỉ huy Đội.
Nâng cao kỹ năng Ban chỉ huy Đội là một việc làm đòi hỏi người phụ trách
phải kiên nhẫn bền bỉ. Người giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cần biết vận
động các nguồn lực và sự hỗ trợ ngay chính trong nhà trường, tổ chức xã hội
nhằm thực hiện tốt các hoạt động Đội.
Từ thực tế của nhà trường cùng với những kinh nghiệm đúc kết sau nhiều
năm làm Tổng phụ trách của bản thân, tôi đã có đưa ra một số biện pháp để nâng
cao kỹ năng cho Ban chỉ huy Đội nhằm thúc đẩy hoạt động đội trong nhà trường
ngày càng mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả cao hơn.
II. Cơ sở thực tiễn
Bước vào đầu năm học 2020 – 2021. Để đánh giá thực trạng hoạt động Đội
của Ban chỉ huy Liên – Chi Đội tôi đã tiến hành khảo sát các em Đội viên trong
Ban chỉ huy Đội và có kết quả như sau.
– Số lượng khảo sát:
+ Khảo sát Ban chỉ huy Liên Đội: 11 em.
+ Khảo sát Ban chỉ huy Chi Đội: 30 em.
– Nội dung khảo sát.
+ Năng lực công tác Đội
7
* Kỹ năng tổ chức, điều khiển sinh hoạt Đội.
* Kỹ năng ghi chép, quản lí sổ sách, thông tin báo cáo,
* Kỹ năng sử lý tình huống trong công tác Đội.
+ Kỹ năng nghiệp vụ về 7 yêu cầu đối với Đội viên.
Bảng khảo sát một số kỹ năng công tác Đội dành cho Ban chỉ huy Đội
đầu năm học 2020 – 2021 của Liên đội THCS Yên Ninh

TTBan
chỉ
huy
Số
lƣợng
Nội dung điều tra.
Năng lực công tác ĐộiKỹ
năng
nghiệp
vụ về 7
yêu
cầu đối
với Đội
viên.
Kết
quả
Kỹ
năng
Tổ
chức
điều
khiển
sinh
hoạt
Đội
Kết
quả
Kỹ
năng
ghi
chép,
quản
lí sổ
sách
Kết
quả
Kỹ
năng
sử lý
tình
huống
công
tác
Đội
Kết
quả
1Liên
Đội
11545%764%654%655%
2Chi
Đội
301137%1757%1137%1033%

Qua bảng thống kê cho thấy ở đầu năm học Ban chỉ huy Liên – Chi đội
đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các kỹ năng công tác Đội, điều
đó xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau:
– Lựa chọn và bồi dưỡng nhân sự cho Ban chỉ huy Liên – Chi đội chưa
đúng đối tượng, chưa hợp lí.
– Ban chỉ huy Liên – Chi Đội chưa thực sự hứng thú, tâm huyết và mạnh
dạn trong khi tham gia hoạt động, phong trào Đội.
– Số lượng Đội viên trong Ban chỉ huy nắm vững kỹ năng công tác Đội còn
thấp. Ban chỉ huy chưa hiểu rõ về nội dung hoạt động Đội, chưa hiểu sâu về tầm
quan trọng của tổ chức Đội nên dẫn đến việc không chú trọng cho các hoạt động
mà chỉ chú trọng việc học tập kiến thức.
8
Từ thực trạng trên tôi đã nghiên cứu đưa ra một số biện pháp để nâng cao
kỹ năng cho Ban chỉ huy Đội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội của Liên
đội trong năm học 2020 -2021 ở trường THCS Yên Ninh.
III. Các Biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động cho Ban chỉ huy Đội
nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động Đội ở trƣờng THCS Yên Ninh.
Bồi dưỡng Ban chỉ huy là việc làm thường xuyên và quan trọng không thể
thiếu được của phụ trách. Bồi dưỡng Ban chỉ huy là yếu tố quyết định sự thành
công của phong trào Đội.
Bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội là nâng cao và phát huy những mặt mạnh sẵn
có của các em, đồng thời khơi dậy tiềm năng còn tiềm ẩn trong các em, giúp các
em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy.
Từ thực trạng hiện tại của liên Đội tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu để đưa ra
một số biện pháp để giải quyết những hạn chế, những khó khăn mà liên Đội và
Ban chỉ huy Đội đang gặp phải như sau:
– Biện pháp 1: Phối hợp tổ chức, thành lập Ban chỉ huy Chi Đội – Liên Đội.
– Biện pháp 2: Tổ chức linh hoạt, đa dạng các hình thức bồi dưỡng kỹ năng
cho Ban chỉ huy Đội.
– Biện pháp 3: Giao nhiệm vụ, kiểm tra đánh giá các hoạt động.
– Biện pháp 4: Nâng cao công tác tuyên dương, khen thưởng.
1. Nội dung biện pháp
1.1. Phối hợp tổ chức thành lập Ban chỉ huy Chi Đội, Liên Đội
Phong trào hoạt động đội của Liên Đội có phát triển mạnh mẽ và đạt được
kết quả tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào Ban chỉ huy Liên – Chi Đội. Vì
vậy việc lựa chọn nhân sự cho Ban chỉ huy Liên – Chi Đội rất quan trọng nên
việc này đòi hỏi người làm phụ trách phải có sự lựa chọn sáng suốt thì mới có
được đội ngũ Ban chỉ huy Đội tốt đáp ứng được các yêu cầu của Liên Đội.
1.1.1. Những căn cứ và tiêu trí lựa chọn Ban chỉ huy Đội.
– Căn cứ:
+ Căn cứ theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh về công tác Đội.
+ Căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng Chi Đội, của Liên Đội, của nhà
trường và năng lực của học sinh.
– Tiêu chí:
+ Nắm vững điều lệ Đội, gương mẫu về các mặt học tập, hoạt động phong
trào, gương mẫu, đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, hòa đồng với bạn bè…
9
+ Tham mưu ý kiến của các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để nắm
rõ nhất về đặc điểm, cá tính cũng như năng lực của học sinh.
+ Thăm dò ý kiến của Đội viên là việc làm rất quan trọng. Mục đích là để
các em giới thiệu những bạn có tín nhiệm cao trong tập thể, có nhiều đức tính ưu
điểm tốt khi tham gia học tập, rèn luyện trong nhà trường cũng như ở địa
phương.
1.1.2. Chọn Ban chỉ huy thông qua kỳ Đại hội Liên – Chi Đội.
– Tổ chức họp Ban chỉ huy Liên – Chi Đội lâm thời để định hướng cho các
em hiểu được vai trò của từng đội viên về việc thực hiện nhiệm vụ của mình
trong tổ chức Đội.
– Do các đội viên tín nhiệm bầu vào Ban chỉ huy Liên – Chi Đội hoặc do
chính các bạn đội viên tự ứng cử.
– Khi hướng dẫn lựa chọn Ban chỉ huy, giáo viên phụ trách Đội cần chú ý
phân tích, giúp các em hiểu rõ và biết cách đánh giá khách quan toàn diện khi
tham gia bầu Ban chỉ huy để từ đó các em có sự lựa chọn đúng đắn cho mình
nhằm giúp Liên – Chi đội có được Ban chỉ huy đầy đủ năng lực và phẩm chất
đáp ứng được các yêu cầu của Liên Đội.
– Khi lựa chọn Ban chỉ huy qua kỳ Đại hội Đội thì khi tiến hành Đại hội
giáo viên phụ trách phải để các em tự điều hành Đại hội, tôn trọng quyền đề cử
ứng cử và bầu cử của các em đội viên. Không áp đặt mà phải phát huy được tính
dân chủ cao nhất.
– Ban chỉ huy Đội do chính các em bầu ra thì khi hoạt động mới đem lại
hiệu quả cao nhất.
1.2. Tổ chức linh hoạt, đa dạng các hình thức bồi dưỡng kỹ năng cho
Ban chỉ huy Đội
1.2.1 Bồi dưỡng phương pháp công tác của Ban chỉ huy Đội.
– Cách ghi chép biên bản, thực hiện các sổ sách của Đội, dự thảo nghị
quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết, thành tích, đăng ký thi đua, biên bản
nghị quyết Đại hội Đội, lời điều khiển của chương trình hoạt động Đội, sinh
hoạt Đội dựa vào kế hoạch của Tổng phụ trách.
– Phương pháp tổ chức họp Ban chỉ huy Đội.
– Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, kế hoạch
thi đua).
– Phương pháp tổ chức và điều khiển sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể
(sinh hoạt các cấp cán bộ Đội, đại hội Đội…).
– Phương pháp chỉ đạo và tổng kết kinh nghiệm.
10
1.2.2 Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của Ban chỉ huy:
– Các thủ tục nghi lễ của Đội và phương pháp tổ chức: (lễ trưởng thành đội
viên, lễ phát động chủ đề, sinh hoạt Đội…).
– Sinh hoạt Đội: Bằng hình thức thi đua sôi nổi hấp dẫn giáo dục Đội viên
theo mục tiêu của Đội. Sinh hoạt Đội có nhiều hình thức như: sinh hoạt thường
kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt
vui chơi… có thể bồi dưỡng các kỹ năng như:
+ Cách tập hợp điều khiển buổi sinh hoạt Đội.
+ Cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho liên Đội, chi Đội thực
hiện tốt nội dung chương trình đề ra.
+ Cách hướng dẫn liên Đội, chi Đội hoạt động vui chơi, văn nghệ tập thể.
+ Cách nhận xét, đánh giá.
– Đại hội Đội: Là cuộc sinh hoạt Đội nhằm phát huy quyền dân chủ, tự
quản để lựa chọn Ban chỉ huy và xây dựng nghị quyết của Đội.
– Đại hội Đội mỗi năm một lần đối với liên Đội cũng như chi Đội. Cần bồi
dưỡng về các nội dung:
+ Điều khiển nghi lễ thủ tục: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ,
giới thiệu chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội.
+ Điều khiển Đại hội: (viết báo cáo tổng kết và phương hướng công tác
Đội, hướng dẫn Đội viên thảo luận, bầu Ban chỉ huy Đội, thông qua nghị quyết
Đại hội).
+ Tổ chức các hoạt động chào mừng (văn nghệ, trò chơi, thi báo tường…).
– Hoạt động lớn của Đội: là những nội dung sinh hoạt mang màu sắc của
Đội, được diễn ra trong thời gian dài như: Phát động chủ đề, hoạt động thi đua…
Mục đích: Tập hợp Đội viên, tạo phong trào thi đua cho Đội viên rèn luyện
theo chủ đề: Có thể bồi dưỡng những nội dung sau:
+ Công tác chuẩn bị cho hoạt động: Họp Ban chỉ huy, định hướng nội dung
và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, phổ biến nội dung hoạt động, phân công
nhiệm vụ tới từng người trong Ban chỉ huy.
+ Tổ chức hoạt động: Theo nội dung đã bàn, biết lựa chọn các hình thức
cho phù hợp với nội dung, biết huy động và phối hợp các Đội viên nòng cốt để
tổ chức tốt hoạt động. Trong hoạt động, có kiểm tra đánh giá.
+ Sơ kết, tổng kết nội dung hoạt động: Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ
chức điều hành các hoạt động, kết quả hoạt động…
11
12
1.2.3. Bồi dưỡng tác phong Ban chỉ huy:
– Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công: Giúp các em thạo
việc, hiểu người trong hoạt động chuyên môn và hoạt động chung, có bản lĩnh
trong giao tiếp và phối hợp với người khác.
– Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lý một cách toàn diện, khoa học.
– Bồi dưỡng Ban chỉ huy trở thành những cán bộ Đội mẫu mực, có kỹ năng
nghiệp vụ, có uy tín trong tập thể.
1.2.4. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội
– Nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức.
– Các phương pháp tổ chức trò chơi, dạy hát, dạy múa, tổ chức trại, hoạt
động xã hội, tham quan…
– Các bài hát, điệu múa, trò chơi (nút dây, dẫn đường, mật thư…).
Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội cần chú ý các loại hình cho phù hợp
như:
– Tập luyện cho Đội nòng cốt.
– Thực hiện tập luyện chung.
– Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bằng hội thi…
Kỹ năng thắt – tháo khăn quàng đỏ
13
Kỹ năng chào kiểu đội viên TNTP Hồ Chí Minh
Kỹ năng múa hát giữa giờ
14
15
16
Khi xây dựng Kế hoạch công tác Đội tôi đã lập kết hoạch bồi dưỡng kỹ
năng nghiệp vụ Đội cho Ban chỉ huy Liên Đội cụ thể như sau:

Thời gianNội dung
Buổi 1– Tập bài hát (Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh,đi ta đi lên).
– Tập huấn ghi sổ sách.
– Tập huấn về tập hợp đội hình.
Buổi 2– Tập huấn các trò chơi tập thể.
– Tập huấn cách ghi biên bản cuộc họp.
– Tập huấn kỹ năng chào và hô đáp khẩu hiệu .
Buổi 3– Tập huấn bài hát Quốc ca, Đội ca
– Tập huấn cách báo cáo hoạt động
– Tập huấn kỹ năng thắt tháo khăn quàng đỏ.
Buổi 4– Tập huấn các bài hát tập thể cho các buổi sinh hoạt như: bài làm
quen, kết vòng, anh em ta về, bốn phương trời, hai con thằn lằn
con.
– Tập huấn cách tổ chức cuộc họp.
– Tập huấn kỹ năng cầm cờ, giương cờ, vác cờ.
Buổi 5– Tập huấn bài múa ( Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh, đi ta đi
lên )
– Tập huấn cách dẫn chương trình.
– Tập huấn về các động tác tại chỗ.
Buổi 6– Tập huấn hát múa bài: “ nổi trống lên, các bạn ơi!”.
– Tập huấn cho Ban chỉ huy tính mạnh dạn, tự tin khi đứng trước
đông người.
Buổi 7– Ôn các bài hát, múa tập thể .
– Ôn các trò chơi.
– Ôn các kỹ năng.

Tóm lại: Nội dung bồi dưỡng chỉ huy nhằm giúp các em thạo việc, biết tổ
chức hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, có khả năng tổ
chức quản lý hoạt động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh trong
giao tiếp để trở thành một cán bộ mẫu mực có năng lực, uy tín.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *