dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Một số biện phap giúp trẻ an toàn COVID-19 trong trường mầm non

SKKN Một số biện phap giúp trẻ an toàn COVID-19 trong trường mầm non

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐI U KI N HOÀN C NH T O RA SÁNG KI N: Ề Ệ Ả Ạ Ế
K t tháng 3/2020, vi c bùng phát d ch b nh viêm đ ng hô h p c p ể ừ ệ ị ệ ườ ấ ấ
do ch ng m i c a vi-rút Corona ủ ớ ủ Covid-19) đã đ c tuyên b là tình tr ng y t ượ ố ạ ế
công c ng kh n c p gây quan ng i qu c t và lo i vi-rút này đã lan r ng ra ộ ẩ ấ ạ ố ế ạ ộ
nhi u qu c gia và vùng lãnh th . Trong khi d ch ề ố ổ ị COVID-19 ti p t c có m t ế ụ ặ
t i nhi u n i, các c ng đ ng c n hành đ ng đ ngăn ch n nguy c lây lan ạ ề ơ ộ ồ ầ ộ ể ặ ơ
trên di n r ng, gi m thi u m c đ nh h ng c a d ch b nh và h tr các ệ ộ ả ể ứ ộ ả ưở ủ ị ệ ỗ ợ
bi n pháp ki m soát. ệ ể
B o v tr em và các c s giáo d c là vi c làm đ c bi t quan tr ng. ả ệ ẻ ơ ở ụ ệ ặ ệ ọ
C n có các bi n pháp phòng ng a đ ngăn ch n s lây lan ti m tàng c a ầ ệ ừ ể ặ ự ề ủ
COVID-19 trong môi tr ng h c đ ng. D ch b nh không phân bi t biên gi i, ườ ọ ườ ị ệ ệ ớ
dân t c, tình tr ng khuy t t t, đ tu i hay gi i tính. Các c s giáo d c c n ộ ạ ế ậ ộ ổ ớ ơ ở ụ ầ
ti p t c duy trì m t môi tr ng thân thi n, tôn tr ng, hòa nh p và h tr đ i ế ụ ộ ườ ệ ọ ậ ỗ ợ ố
v i t t c m i ng i. Các bi n pháp do nhà tr ng th c hi n có th ngăn ớ ấ ả ọ ườ ệ ườ ự ệ ể
ng a s xâm nh p và lây lan c a ừ ự ậ ủ COVID-19, đ ng th i gi m thi u vi c gián ồ ờ ả ể ệ
đo n h c t p cũng nh b o v h c sinh, nhân viên nhà tr ng kh i s phân ạ ọ ậ ư ả ệ ọ ườ ỏ ự
bi t đ i x . ệ ố ử
Trong b i c nh ng i dân trên toàn th gi i cũng nh t i Vi t Nam ố ả ườ ế ớ ư ạ ệ
đang th c hi n các bi n pháp b o v b n thân, gia đình và c ng đ ng tr c ự ệ ệ ả ệ ả ộ ồ ướ
đ i d ch viêm đ ng hô h p c p ( ạ ị ườ ấ ấ COVID-19) do vi-rút Corona, vi c đ m b o ệ ả ả
t t c tr em đ c ti p t c h c t p trong m t môi tr ng thân thi n, an toàn, ấ ả ẻ ượ ế ụ ọ ậ ộ ườ ệ
tôn tr ng, hòa nh p và h tr là r t quan tr ng. ọ ậ ỗ ợ ấ ọ
Trong đó, nhà tr ng và giáo viên đóng vai trò then ch t. Vi c chia s ườ ố ệ ẻ
thông tin chính xác và khoa h c v ọ ề COVID-19 s giúp gi m b t n i s hãi, lo ẽ ả ớ ỗ ợ
l ng v d ch b nh và tăng c ng kh năng ng phó c a tr em tr c các tác ắ ề ị ệ ườ ả ứ ủ ẻ ướ
đ ng gián ti p c a d ch b nh đ i v i cu c s ng. ộ ế ủ ị ệ ố ớ ộ ố
Th c t so v i các b c h c, tr m m non là đ i t ng có nguy c lây ự ế ớ ậ ọ ẻ ầ ố ượ ơ
nhi m cao trong c ng đ ng khi có d ch b nh ễ ộ ồ ị ệ COVID-19 bùng phát do đ tu i ộ ổ
còn nh , s c đ kháng, k năng t phòng, ch ng b nh t t h n ch Bên c nh ỏ ứ ề ỹ ự ố ệ ậ ạ ế ạ
đó d ch b nh ngày càng ph c t p và ch a bi t đ n bao gi m i h t.Vi c h c ị ệ ứ ạ ư ế ế ờ ớ ế ệ ọ
4
t p c a tr là c n thi t mà v i đ tu i tr m m non vi c h c tr c tuy n là ậ ủ ẻ ầ ế ớ ộ ổ ẻ ầ ệ ọ ự ế
khó khăn và không hi u qu . Vì v y v a h c, v a ch ng d ch là bi n pháp t t ệ ả ậ ừ ọ ừ ố ị ệ ố
nh t đ tr m m non v n đ c đ n tr ng trong th i gian d ch b nh đã đ c ấ ể ẻ ầ ẫ ượ ế ườ ờ ị ệ ượ
kh ng ch và đây là lí do tôi ch n nghiên c u đ tài “M t s bi n pháp giúp ố ế ọ ứ ề ộ ố ệ
tr an toàn ẻ COVID
-19 trong tr ng m m non” đ nghiên c u trong năm h c 2020-2021. ườ ầ ể ứ ọ
II. MÔ T GI I PHÁP Ả Ả
1. Mô t gi i pháp tr c khi t o ra sáng ki n: ả ả ướ ạ ế
Khi b t đ u d ch b nh COVID-19 bùng phát và có nguy c xâm nh p ắ ầ ị ệ ơ ậ
vào tr ng h c đ c bi t các tr ng m m non thì đ i ngũ cán b , giáo viên, ườ ọ ặ ệ ườ ầ ộ ộ
nhân viên, h c sinh và ph huynh trong tr ng vô cùng hoang mang và r t ọ ụ ườ ấ
lúng túng khi ph i ng phó v i d ch b nh này. B i t t c đ u ch a có ki n ả ứ ớ ị ệ ở ấ ả ề ư ế
th c v d ch b nh nh ch a bi t : ứ ề ị ệ ư ư ế Tác nhân gây b nh COVID-19 ệ ; Ph ng ươ
th c lây truy n c a vi rút SAR-CoV-2 ứ ề ủ ; Các tri u ch ng c a b nh COVID-19 ệ ứ ủ ệ ;
Ph ng pháp x trí và đi u tr COVID-19 ươ ử ề ị ; Các bi n pháp phòng b nh ệ ệ
COVID-19;… và m i ng i cũng ch a có k năng đ phòng ch ng d ch ọ ườ ư ỹ ể ố ị
COVID-19. Đi u đó d n đ n tr ng g p nhi u khó khăn trong công tác ề ẫ ế ườ ặ ề
phòng, ch ng d ch COVID-19. ố ị
1.1. Thu n l i: ậ ợ
Đượ ự ủ ụ ạ ệ ả ậ c s quan tâm c a Phòng Giáo d c và đào đ o huy n H i H u,
Đ ng y, H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân xã H i Tân đ u t v trang ả ủ ộ ồ Ủ ả ầ ư ề
thi t b , v t t y t trong công tác phòng ch ng d ch ế ị ậ ư ế ố ị .
Ban ch đ o phòng ch ng d ch ỉ ạ ố ị COVID-19 c a phòng Giáo d c và c a ủ ụ ủ
xã đã ch đ o sát sao, k p th i v công tác phòng, ch ng d ch b nh cho đ i ngũ ỉ ạ ị ờ ề ố ị ệ ộ
cán b , giáo viên và nhân viên c a nhà tr ng. ộ ủ ườ
Ban ch đ o ỉ ạ phòng ch ng d ch ố ị COVID-19 c a ủ nhà tr ng có ki n th c v ườ ế ứ ề
phòng, ch ng d ch, luôn t o đi u ki n thu n l i v m i m t cho giáo viên th c hi n ố ị ạ ề ệ ậ ợ ề ọ ặ ự ệ
t t công tác phòng, ch ng d ch t i các l p, các khu. ố ố ị ạ ớ
Đ i ngũ giáo viên luôn nhi t tình, trách nhi m trong công tác phòng, ch ng d ch. ộ ệ ệ ố ị
Nh n th c t t v vi c nh h ng c a d ch ậ ứ ố ề ệ ả ưở ủ ị COVID-19 đ i v i tr m m non. Vì v y ố ớ ẻ ầ ậ
luôn ng h và ch p hành t t các bi n pháp phòng, ch ng d ch do nhà tr ng và Ban ủ ộ ấ ố ệ ố ị ườ
ch đ o phòng, ch ng d ch COVID-19 c a nhà tr ng đ ra. ỉ ạ ố ị ủ ườ ề
5
B n thân tôi đ c s tín nhi m, ng h c a h i đ ng s ph m nhà ả ượ ự ệ ủ ộ ủ ộ ồ ư ạ
tr ng và các b c ph huynh h c sinh. ườ ậ ụ ọ
Ph huynh nh n th c đ c s nh h ng c a d ch ụ ậ ứ ượ ự ả ưở ủ ị COVID-19 trong
tr ng m m non đ n con em mình, đ c bi t luôn ng h v tinh th n và v t ườ ầ ế ặ ệ ủ ộ ề ầ ậ
ch t trong công tác phòng, ch ng d ch b nh c a nhà tr ng. ấ ố ị ệ ủ ườ
1.2. Khó khăn :
Kinh phí c a nhà tr ng đ u t trang thi t b , đ dùng y t cho công tác ủ ườ ầ ư ế ị ồ ế
phòng, ch ng d ch còn h n ch . ố ị ạ ế
M t s giáo viên và ph huynh ch a có ki n th c v d ch ộ ố ụ ư ế ứ ề ị COVID-19
nên còn ch quan, ch nh m ng trong công tác phòng, ch ng d ch. ủ ể ả ố ị
M t s ph huynh làm công nhân không có th i gian quan tâm và chăm ộ ố ụ ờ
sóc con cái, m t s ph huynh khác đi làm ăn xa đ con cái nhà cho ông bà ộ ố ụ ể ở
chăm sóc.
Tr ng có ườ 2 đi m tr ng mà nhân viên y t ể ườ ế kiêm nhi m ệ nên vi c theo ệ
dõi
và chăm sóc s c kho cho tr ứ ẻ ẻ; đ c bi t v i tr có nh ng bi u hi n nghi liên ặ ệ ớ ẻ ữ ể ệ
quan đ n d ch COVID-19 ế ị còn g p nhi u khó khăn. ặ ề
2. Mô t gi i pháp sau khi có sáng ki n: ả ả ế
T th c tr ng trên ừ ự ạ tôi đã suy nghĩ làm th nào đ ế ể các con h c sinh đ c ọ ượ
an toàn đ n tr ng khi d ch ế ườ ị COVID-19 đã l ng xu ng và đang đ c ki m ắ ố ượ ể
soát và làm sao giúp giáo viên làm t t công tác ố phòng, ch ng d ch ố ị trong tr ng ườ
m m non. Đó ầ cũng góp ph n ầ nâng cao ch t l ng chăm sóc giáo d c tr và ấ ượ ụ ẻ
hoàn thành t t nhi m v năm h c ố ệ ụ ọ 2020-2021:
2.1. Bi n pháp th nh t ệ ứ ấ : Xây d ng k ho ch, thành l p Ban ch đ o ự ế ạ ậ ỉ ạ
phòng, ch ng d ch ố ị COVID-19.
Ngay t đ u năm h c nhà tr ng đã xây d ng k ho ch phòng, ch ng ừ ầ ọ ườ ự ế ạ ố
d ch covid-19 ị phù h p v i đi u ki n th c t c a nhà tr ng và th c ti n d ch ợ ớ ề ệ ự ế ủ ườ ự ễ ị
b nh t i đ a ph ng ệ ạ ị ươ , xây d ng ph ng án cách ly x trí khi có tr ng h p ự ươ ử ườ ợ
m c ắ COVID-19 trong nhà tr ng ườ và t ch c di n t p các ph ng án phòng, ổ ứ ễ ậ ươ
ch ng d ch ố ị COVID-19 t i ạ tr ng ườ .
Tr ng thành l p Ban ch đ o phòng, ch ng d ch ườ ậ ỉ ạ ố ị COVID-19 và phân
công nhi m v cho các thành viên trong ban ch đ o ệ ụ ỉ ạ nh m phát hi n s m ằ ệ ớ
6
tr ng h p m c ườ ợ ắ COVID-19, xử ườ ợ ể ệ ố trí các tr ng h p có bi u hi n s t, ho, khó
th ho c nghi ng m c ở ặ ờ ắ COVID-19 trong tr ng h c ườ ọ , th c hi n theo h ng ự ệ ướ
d n c a B Giáo d c và Đào t o t i Công văn s ẫ ủ ộ ụ ạ ạ ố 1398/BGDĐY-GDTC ngày
23/4/2020 nh m không đ d ch b nh lây lan, h n ch đ n m c th p nh t t ằ ể ị ệ ạ ế ế ứ ấ ấ ỷ
l m c b nh trong tr ng. ệ ắ ệ ườ
Ban ch đ o phòng, ch ng d ch ỉ ạ ố ị COVID-19 nắ ắ ể ộ m b t tri n khai toàn b
công văn ch đ o c a c p trên k p th i v phòng ch ng d ch b nh. Nhân viên ỉ ạ ủ ấ ị ờ ề ố ị ệ
y t tr c t i tr ng đ n m b t đ c tình hình di n bi n c a d ch b nh báo ế ự ạ ườ ể ắ ắ ượ ễ ế ủ ị ệ
cáo v i y t xã và b nh vi n huy n đ gi i quy t k p th i. Đ ng th i làm t t ớ ế ệ ệ ệ ể ả ế ị ờ ồ ờ ố
công tác tuyên truy n v i ph huynh h c sinh và m i ng i xung quanh v ề ớ ụ ọ ọ ườ ề
vi c ch đ ng phòng ch ng d ch b nh. Ch đ o giáo viên, nhân viên làm t t ệ ủ ộ ố ị ệ ỉ ạ ố
v sinh môi tr ng c s v t ch t trong nhà tr ng. ệ ườ ơ ở ậ ấ ườ Th ng xuyên báo cáo ườ
v tình hình d ch b nh v i c quan c p trên. ề ị ệ ớ ơ ấ
Ban ch đ o phòng, ch ng d ch ỉ ạ ố ị COVID-19 th ng xuyên đánh giá m c ườ ứ
đ an toàn trong ộ b tiêu chí đánh giá m c đ an toàn phòng ch ng d ch ộ ứ ộ ố ị
COVID-19 trong tr ng h c do b giáo d c và đào t o ban hành ườ ọ ộ ụ ạ ngày
28/4/2020 nh m duy trì ằ các tiêu chí đ t. Ban ch đ o căn c vào b tiêu chí ạ ỉ ạ ứ ộ
này đ xây d ng các tiêu chí c th g n v i tình hình th c ti n c a đ a ể ự ụ ể ắ ớ ự ễ ủ ị
ph ng làm c s đánh giá m c đ an toàn c a nhà tr ng khi cho h c sinh đi ươ ơ ở ứ ộ ủ ườ ọ
h c ọ .
Ban ch đ o phòng, ch ng d ch ỉ ạ ố ị COVID-19 xây d ng k ho ch mua s m ự ế ạ ắ
trang thi t b y t ph c v công tác phòng, ch ng d ch, ế ị ế ụ ụ ố ị có trách nhi m tham ệ
m u v i các c p lãnh đ o b sung, mua s m ư ớ ấ ạ ổ ắ , chu n b đ y đ các ph ng ẩ ị ầ ủ ươ
ti n, thi t b , đ dùng ph c v cho công tác ệ ế ị ồ ụ ụ phòng, ch ng d ch ố ị theo quy đ nh ị .
Phòng y t nhà tr ng luôn đ m b o lúc nào cũng có đ y đ các trang thi t b ế ườ ả ả ầ ủ ế ị
nh : dung d ch sát khu n, xà phòng r a tay, đo thân nhi t, máy kh khu n, ư ị ẩ ử ệ ử ẩ
kh u trang,… ẩ Ban ch đ o phòng, ch ng d ch COVID-19 c a nhà tr ng ỉ ạ ố ị ủ ườ
th ng xuyên k ườ i m tra hàng ngày và b trí đ y đ , k p th i ể ố ầ ủ ị ờ các trang thi t b ế ị
trên.
7
K ho ch và Quy t đ nh phòng, ch ng d ch COVID-19 c a nhà tr ng ế ạ ế ị ố ị ủ ườ
2.2. Bi n pháp th hai: ệ ứ Cung c p ki n th c, trang b k năng c n ấ ế ứ ị ỹ ầ
thi t và ế tuân th các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh ủ ệ ố ị ệ
Đ làm t t công tác phòng, ch ng d ch trong nhà tr ng tr c tiên đ i ể ố ố ị ườ ướ ộ
ngũ cán b , giáo viên, nhân viên trong tr ng ph i có ki n th c và k năng v ộ ườ ả ế ứ ỹ ề
phòng, ch ng d ch COVID-19. ố ị Nh n th c đ c đi u đó tr ng M m non H i ậ ứ ượ ề ườ ầ ả
Tân đã t ch c tri n khai có hi u qu đ n cán b , giáo viên, nhân viên các văn ổ ứ ể ệ ả ế ộ
b n ch đ o c a các c p đ i v i công tác phòng, ch ng d ch ả ỉ ạ ủ ấ ố ớ ố ị COVID-19.
T p hu n cho cán b , giáo viên, nhân viên c a nhà tr ng công tác ậ ấ ộ ủ ườ
phòng, ch ng d ch, v sinh cá nhân, v sinh môi tr ng trong tr ng h c, ố ị ệ ệ ườ ườ ọ
cách phát hi n các tri u ch ng c a b nh COVID-19 nh : S t, ho, kh ệ ệ ứ ủ ệ ư ố ở ó th ;
th c hi n nh ng vi c c n làm khi h c sinh tr ng theo t danh m c ự ệ ữ ệ ầ ọ ở ườ ờ ụ
”Nh ng vi c giáo viên c n làm khi h c sinh tr ng – đ ph ữ ệ ầ ọ ở ườ ể ắ òng tránh m c
b nh COVID19”. ệ
* Đ i v i giáo viên : ố ớ
Nhà tr ng yêu c u, giám sát, nh c nh giáo viên th c hi n nghiêm túc ườ ầ ắ ở ự ệ
các n i quy phòng b nh c a nhà tr ng theo h ng d n c a B Y t : ộ ệ ủ ườ ướ ẫ ủ ộ ế
Thông qua nhóm zalo c a l p giáo viên g i thông tin, h ng d n cho ủ ớ ử ướ ẫ
h c sinh, cha m h c sinh v các n i dung sau : ọ ẹ ọ ề ộ
+ Các bi n pháp b o v s c kh e, theo dõi s c kh e c a h c sinh và ệ ả ệ ứ ỏ ứ ỏ ủ ọ
th c ự hành các bi n pháp v sinh cá nhân nhà, tr ng, trên đ ng đ n ệ ệ ở ở ườ ườ ế
8
tr ng và tr v nhà theo t danh m c nh ng vi c c n làm c a h c sinh và ườ ở ề ờ ụ ữ ệ ầ ủ ọ
cha m h c sinh; ẹ ọ
+ Yêu c u h c sinh, cha m h c sinh theo dõi nhi t đ , bi u hi n s t, ầ ọ ẹ ọ ệ ộ ể ệ ố
ho, khó th c a h c sinh tr c khi đ n tr ng; N u h c sinh có bi u hi n s t, ở ủ ọ ướ ế ườ ế ọ ể ệ ố
ho, khó th thì cha m h c sinh cho con ngh nhà/h c sinh ch đ ng ngh ở ẹ ọ ỉ ở ọ ủ ộ ỉ ở
nhà, thông tin ngay cho nhà tr ng, đ ng th i đ a đ n c s y t đ đ c ườ ồ ờ ư ế ơ ở ế ể ượ
khám, t v n, đi u tr . H c sinh/cha m cho h c sinh nhà n u h c sinh đang ư ấ ề ị ọ ẹ ọ ở ế ọ
trong th i gian cách ly t i nhà theo yêu c u c a c quan y t (yêu c u b t ờ ạ ầ ủ ơ ế ầ ắ
bu c); ộ
+ Thông tin cho h c sinh, cha m h c sinh bi t v các bi n pháp phòng, ọ ẹ ọ ế ề ệ
ch ng d ch đã đ c th c hi n và s ti p t c th c hi n t i nhà tr ng đ h c ố ị ượ ự ệ ẽ ế ụ ự ệ ạ ườ ể ọ
sinh, cha m h c sinh yên tâm; ẹ ọ
+ H ng d n cha m h c sinh đ m b o an toàn phòng, ch ng d ch khi ướ ẫ ẹ ọ ả ả ố ị
đ a, ư
đón con.
Ph i h p và liên h ch t ch v i cha m tr đ theo dõi s c kh e tr . ố ợ ệ ặ ẽ ớ ẹ ẻ ể ứ ỏ ẻ
Giáo viên c a nhà tr ng t đo nhi t đ , theo dõi s c kh e nhà. N u ủ ườ ự ệ ộ ứ ỏ ở ế

s t, ho, khó th thì ch đ ng báo cho nhà tr ng và ngh nhà đ theo dõi ố ở ủ ộ ườ ỉ ở ể
s c ứ kh e đ ng th i đ n c s y t đ đ c khám, t v n, đi u tr . ỏ ồ ờ ế ơ ở ế ể ượ ư ấ ề ị
Giáo viên không đ c đ n tr ng n u đang trong th i gian cách ly t i ượ ế ườ ế ờ ạ
nhà theo yêu c u c a c quan y t . ầ ủ ơ ế
T i tr ng, giáo viên th ng xuyên nh c nh h c sinh th c hi n đúng ạ ườ ườ ắ ở ọ ự ệ
yêu c u v quy đ nh phòng d ch. ầ ề ị ị
9
T p hu n cho cán b , giáo viên, nhân viên v phòng, ch ng d ch COVID-19 ậ ấ ộ ề ố ị
* Đ i v i nhân viên y t tr ng h c : ố ớ ế ườ ọ
Trong th i đi m hi n nay ờ ể ệ , vai trò c a nhân viên y t tr ng h c là c c ủ ế ườ ọ ự
kỳ quan tr ng đ ki m soát, phòng ng a, ngăn ch n d ch b nh ọ ể ể ừ ặ ị ệ COVID-19.
Nhà tr ng ch đ o nhân viên y t ph i l ườ ỉ ạ ế ả iên h v i tr m y t xã ệ ớ ạ ế đ đ c ể ượ
h ng d ướ ẫn, ph i h p x ố ợ ây d ng k ho ch và h tr tri n ự ế ạ ỗ ợ ể khai công tác
phòng, ch ng d ch t i nhà tr ng ố ị ạ ườ
10
Nhân viên y t có trách nhi m t ế ệ ham m u cho Hi u tr ng nhà tr ng ư ệ ưở ườ
thành l p Ban Ch đ o phòng, ậ ỉ ạ ch ng d ch COVID-19 t i nhà tr ng do Hi u ố ị ạ ườ ệ
tr ng làm Tr ng ban ưở ưở .
Tham m u cho Hi u tr ng nhà tr ng x ư ệ ưở ườ ây d ng k ho ch và tri n ự ế ạ ể
khai công tác kh khu n, v sinh m ử ẩ ệ ôi tr ng trong tr ng h c, đ m b o c s ườ ườ ọ ả ả ơ ở
v t ch t, ậ ấ trang thi t b v sinh m ế ị ệ ôi tr ng ườ .
Tham m u cho Hi u tr ng nhà tr ng b trí ph ư ệ ưở ườ ố òng y t t i tr ng ế ạ ườ
h c ọ v i đ y đ trang thi t b y t theo Th ớ ầ ủ ế ị ế ông t li ư ên t ch s ị ố
13/2016/TTLT-BYTBGDĐT ngày 12/5/2016 quy đ nh v c ị ề ông tác y t tr ng h c và b trí khu ế ườ ọ ố
riêng đ cách ly h c sinh, giáo vi ể ọ ên, cán b c ộ ông nhân viên có bi u hi n ho, ể ệ
s t, kh ố ó thở (trong tr ng h p c n thi t) ườ ợ ầ ế .
Nhân viên y t h ế àng ngày ki m tra, giám sát, nh c nh các giáo vi ể ắ ở ên,
h c sinh t ng l p, ọ ừ ớ kh khu n m ử ẩ ôi tr ng, nh ng ng i cung c p ườ ữ ườ ấ th c ph m ự ẩ
th c ự hi n theo t danh m c nh ng vi c c n làm ệ ờ ụ ữ ệ ầ .
Ph i h p v i giáo vi ố ợ ớ ên đ theo dõi s c kh e h c sinh, phát hi n và x ể ứ ỏ ọ ệ ử
trí
k p th i các tr ng h p c ị ờ ườ ợ ó bi u hi n s t, ho, kh ể ệ ố ó th , m t m i và l p s theo ở ệ ỏ ậ ổ
dõi.
Khi phát hi n h c sinh, giáo vi ệ ọ ên, cán b nh ộ ân viên có bi u hi n s t, ể ệ ố
ho,
khó th th ở ì ph i đ a đ n ph ả ư ế òng y t ngay đ ki m tra, theo dõi, cách ly và ế ể ể
thông
báo ngay cho tr m y t c p xã, c quan qu n lý và cha m h c sinh. Nh ạ ế ấ ơ ả ẹ ọ ân
viên y t m c đ y đ ph ng ti n b o h cá nh ế ặ ầ ủ ươ ệ ả ộ ân theo quy đ nh và c ị ó trách
nhi m cung ệ c p kh u trang y t , h ng d ấ ẩ ế ướ ẫn s d ng kh u trang đúng cách ử ụ ẩ
cho đ i t ng ố ượ nêu trên.
Nhân viên y t nhà tr ng k ế ườ i m tra hàng ngày và báo cáo Ban giám hi u ể ệ
b sung k p th i trang thi t b y t theo quy đ nh t i ph ổ ị ờ ế ị ế ị ạ òng y tế.
Tham m u cho Hi u tr ng ph ư ệ ưở ân công cán b , giáo vi ộ ên đôn đ c, ố
ki m ể tra, giám sát vi c th c hi n ph ệ ự ệ òng, ch ng d ch COVID-19 t i nhà ố ị ạ
tr ng ườ .
11
T ng h p báo cáo th c hi n c ổ ợ ự ệ ông tác phòng, ch ng d ch COVID-19 ố ị
c a ủ nhà tr ng hàng ngày, tu n, tháng cho Hi u tr ng/Ban Ch đ o c ườ ầ ệ ưở ỉ ạ ông tác
phòng, ch ng d ch ố ị .
* Đ i v i nhân viên b o v tr ng h c : ố ớ ả ệ ườ ọ
Nhà tr ng yêu c u b ườ ầ ả ệ ự ệ ộ ứ ỏ ở o v t đo nhi t đ , theo dõi s c kh e nhà.
N u c ế ó s t, ho, kh ố ó th th ở ì ch đ ng báo cho nhà tr ng và ngh nhà đ ủ ộ ườ ỉ ở ể
theo dõi s c kh e đ ng th i ứ ỏ ồ ờ đ n c s y t đ đ c khám, t v n, đi u tr . ế ơ ở ế ể ượ ư ấ ề ị
B o v kh ả ệ ông đ c đ n tr ng n u đang trong th i gian cách ly t i nhà theo ượ ế ườ ế ờ ạ
yêu c u c a c quan y t ầ ủ ơ ế.
H n ch cho cha m h c sinh, ng i kh ạ ế ẹ ọ ườ ông có nhi m v vào tr ng ệ ụ ườ .
Nh ng ng i kh ữ ườ ông ph i là cán b , ả ộ giáo viên, nhân viên c a nhà ủ
tr ng ườ (g i là khách) khi đ n làm vi c, b o v ph i th c hi n nh ng vi c sau ọ ế ệ ả ệ ả ự ệ ữ ệ
:
+ Đo nhi t đ , h i xem c ệ ộ ỏ ó s t, ho, kh ố ó th kh ở ông. N u c ế ó thì không
cho vào tr ng ườ .
+ Báo v i Ban giám hi u nhà tr ng ớ ệ ườ .
+ Ghi l i t ạ ên, đ a ch đ n v c ị ỉ ơ ị ông tác/n i , s đi n tho i li ơ ở ố ệ ạ ên l c, ngày ạ
giờ ra vào tr ng và t ườ ên cán b c a nhà tr ng làm vi c v i khách; h ng ộ ủ ườ ệ ớ ướ
dẫn khách đ n đúng ph ế òng c n làm vi c, kh ầ ệ ông đ c đi vào các khu v c ượ ự
khác không c n ầ thi t ế .
+ Đeo kh u trang đúng cách khi ti p xúc v i khách ẩ ế ớ .
+ Yêu c u khách đeo kh u trang đúng cách. ầ ẩ
Nh c nh h c sinh, giáo vi ắ ở ọ ên, cán b nhà tr ng đeo kh u trang đúng ộ ườ ẩ
cách, không kh c nh , v t rác b a bãi ạ ổ ứ ừ .
Khi b o v c ả ệ ó bi u hi n s t, ho, kh ể ệ ố ó th th ở ì ph i đ n ph ả ế òng y t ngay ế
đ đ c ki m tra, theo dõi và x trí k p th i ể ượ ể ử ị ờ .
Qua các bu i t p hu n, đ i ngũ cán b , giáo viên, nhân viên Tr ng ổ ậ ấ ộ ộ ườ
M m non H i Tân không nh ng nh n th c rõ h n trách nhi m, nh ng vi c ầ ả ữ ậ ứ ơ ệ ữ ệ
c n làm c a b n thân trong công tác phòng, ch ng d ch COVID-19 mà còn ầ ủ ả ố ị
g ng m u, th c hi n nghiêm túc theo các nguyên t c phòng, ch ng d ch ươ ẫ ự ệ ắ ố ị
COVID-19. 100% đ i ngũ nhà tr ng th c hi n nghiêm túc thông đi p “5K”; ộ ườ ự ệ ệ
th c hi n cài đ t và s d ng ng d ng Bluzone đ đ c c nh báo nguy c ự ệ ặ ử ụ ứ ụ ể ượ ả ơ
12
lây nhi m COVID-19; cài đ t và c p nh t khai báo tình hình trên h th ng ễ ặ ậ ậ ệ ố
“An toàn COVID”.
+ Đ i v i h c sinh : ố ớ ọ
Do các y u t đ c thù v đ tu i, s c đ kháng, k năng t phòng, ế ố ặ ề ộ ổ ứ ề ỹ ự
ch ng d ch b nh còn h n ch nên tr m m non là đ i t ng có nguy c lây ố ị ệ ạ ế ẻ ầ ố ượ ơ
nhi m cao trong c ng đ ng tr c tình hình d ch ễ ộ ồ ướ ị COVID-19 có nh ng di n ữ ễ
bi n m i ph c t p, khó l ng. Chính vì th Ban giám hi u nhà tr ng đã xây ế ớ ứ ạ ườ ế ệ ườ
d ng k ho ch giáo d c tăng c ng t ch c các ho t đ ng theo h ng l ng ự ế ạ ụ ườ ổ ứ ạ ộ ướ ồ
ghép, giáo d c phát tri n các k năng phòng, ch ng d ch ụ ể ỹ ố ị COVID-19 cho tr , ẻ
nh : H ng d n tr đeo kh u trang đúng cách, r a tay b ng xà phòng và dung ư ướ ẫ ẻ ẩ ử ằ
d ch sát khu n, v sinh môi tr ng không kh c nh b a bãi, dùng tay che ị ẩ ệ ườ ạ ổ ừ
mi ng khi h t h i, b rác đúng n i quy đ nh,… ệ ắ ơ ỏ ơ ị
* D y tr nh ng ki n th c c n thi t đ phòng, ch ng d ch ạ ẻ ữ ế ứ ầ ế ể ố ị COVID-19
trong tr ng. ườ
Đ phòng, ch ng t t d ch ể ố ố ị COVID-19 trong th i gian tr tr ng thì ờ ẻ ở ườ
tr c tiên tr ph i có nh ng ki n th c c n thi t v d ch b nh. ướ ẻ ả ữ ế ứ ầ ế ề ị ệ Nh m giúp tr ằ ẻ
hi u đúng v d ch b nh giáo viên đã trò chuy n m t cách khéo léo, các cô l a ể ề ị ệ ệ ộ ự
ch n t ng phù h p vì đ i v i tr nh ch a th hi u đ c c ch lây lan ọ ừ ữ ợ ố ớ ẻ ỏ ư ể ể ượ ơ ế
c a virus. S “ đe d a” (mà ph huynh ủ ự ọ ụ nghĩ đ n gi n là c nh báo tr ) s d ơ ả ả ẻ ẽ ễ
dàng khi n tr s hãi. Do đó các cô đã gi i thích quy trình đó c p đ hi u ế ẻ ợ ả ở ấ ộ ể
c a tr giúp tr hi u đ c mình s không t nhiên b nhi m virus, và có ủ ẻ ẻ ể ượ ẽ ự ị ễ
nh ng vi c tr có th làm đ b o v s c kh e: ữ ệ ẻ ể ể ả ệ ứ ỏ
Giáo viên d y tr ạ ẻ ph i r a tay v i n c s ch và xà phòng (ho c dung ả ử ớ ướ ạ ặ
d ch r a tay khô) th ng xuyên vào các th i đi m : Tr c khi vào l p, tr c ị ử ườ ờ ể ướ ớ ướ
và sau khi ăn, sau khi ra ch i, ngh gi a gi , sau khi đi v sinh và khi tay b n ơ ỉ ữ ờ ệ ẩ ;
R a tay sau khi ho, h t h i; R a tay sau khi v sinh các b m t ử ắ ơ ử ệ ề ặ ).
D y t ạ r ph i che mũi, mi ng khi ho, h t h i (t t nh t ẻ ả ệ ắ ơ ố ấ s d ng ử ụ gi y lau ấ
s ch, khăn v i ho c khăn tay đ làm gi m phát tán d ch ti t đ ng hô h p). ạ ả ặ ể ả ị ế ườ ấ
V t b khăn, gi y ứ ỏ ấ , khăn v i ho c khăn tay ả ặ che mũi, mi ng vào thùng rác ệ có
n p đ y ắ ậ và r a s ch tay. ử ạ
Không đ a tay lên m t, mũi, mi ng. ư ắ ệ
Không kh c nh b a bãi. ạ ổ ừ
13
Không dùng chung các đ dùng cá nhân nh c c, bình n c, khăn m t, ồ ư ố ướ ặ
khăn lau tay, g i, chăn,.. ố
D y tr b rác đúng n i quy đ nh. ạ ẻ ỏ ơ ị
Đeo kh u trang đúng cách. ẩ
Giáo viên d y tr khi t ạ ẻ h y b n thân ho c th y h c sinh khác có s t, ho, ấ ả ặ ấ ọ ố
đau h ng, khó th thì báo ngay cho cô giáo. ọ ở
Khi hi u đ c nh ng ki n th c trên giáo viên d y tr nh ng k năng ể ượ ữ ế ứ ạ ẻ ữ ỹ
để tr bi t v n d ng cho b n thân mình ho c h ng d n cho b n trong th i ẻ ế ậ ụ ả ặ ướ ẫ ạ ờ
gian tr tr ng. ẻ ở ườ
* Rèn cho h c sinh thói quen r a tay h ng ngày ọ ử ằ và hướ ẫ ẻ ng d n tr kỹ
năng r a tay đúng cách ử
V sinh cá nhân th ng xuyên và đúng cách là đi u vô cùng quan ệ ườ ề
tr ng trong mùa d ch. ọ ị Giáo viên chu n b s n ẩ ị ẵ xà phòng, n c r a tay khô ướ ử
sát khu n cho tr đ tr v sinh tay. H ng d n tr các b c r a tay đúng ẩ ẻ ể ẻ ệ ướ ẫ ẻ ướ ử
cách Bên c nh đó, nh c ạ ắ các con h n ch đ a tay lên vùng m t, đ c bi t là ạ ế ư ặ ặ ệ
m t, mũi, mi ng đ đ m b o v sinh ắ ệ ể ả ả ệ . Thói quen này không ch có ích trong ỉ
mùa d ch mà còn ị b o v tr ả ệ ẻ trong su t nh ng năm tháng sau này. ố ữ
Con tr đôi khi ch a nh n th c đ c v m c đ nguy hi m c a ẻ ư ậ ứ ượ ề ứ ộ ể ủ
COVID-19 cũng nh các căn b nh khác đ i v i s c kh e nên s l là ư ệ ố ớ ứ ỏ ẽ ơ
chuy n gi v sinh cá nhân. ệ ữ ệ Giáo viên th ng xuyên nh c nh ườ ắ ở các con m i ỗ
ngày đ tr ể ẻ nh n th c đ c ậ ứ ượ t m quan tr ng c a vi c v sinh cá nhân ầ ọ ủ ệ ệ
th ng xuyên và đúng cách. ườ
Hãy giúp tr xây d ng thói quen r a tay l p, nhà và sau khi ch i đ ẻ ự ử ở ớ ở ơ ồ
ch i. N u nh tr c kia l p tr th ng r a tay vào các th i đi m: tr c khi ơ ế ư ướ ở ớ ẻ ườ ử ờ ể ướ
ăn, sau khi đi v sinh, tr c khi v nhà thì ệ ướ ề bây giờ giáo viên h ng d n tr ướ ẫ ẻ
r a tay th ng xuyên h n n a. Ch ng h n, sau khi ch i đ ch i, sau m i ti t ử ườ ơ ữ ẳ ạ ơ ồ ơ ỗ ế
h c,… ọ
Vi c d y tr r a tay đúng cách đã đ c giáo viên th c hi n hàng ệ ạ ẻ ử ượ ự ệ
ngày theo k ho ch giáo d c ngay c khi ch a có d ch b nh nên ế ạ ụ ả ư ị ệ trẻ có kỹ
năng r a tay r t t t. ử ấ ố
Đ thu n l i và kích thích tr th ng xuyên r a tay nhà tr ng ể ậ ợ ẻ ườ ử ườ đã bố
trí chu n b n c s ẩ ị ướ át khu n ẩ , xà phòng và b trí thêm nhi u vòi n c r a tay ố ề ướ ử
14
t i nh ng v tr ạ ữ ị í thu n l i, nh ng khu v c gi ậ ợ ở ữ ự áo viên, h c sinh th ng xuyên ọ ườ
qua l i, s d ng v ạ ử ụ à có hình th c ph ứ ù h p đ nh c nh gi ợ ể ắ ở áo viên, nhân viên,
h c sinh r a tay th ng xuyên. ọ ử ườ
Giáo viên d y tr k năng r a tay ạ ẻ ỹ ử
Tr th c hành k năng r a tay ẻ ự ỹ ử
15
Nhà tr ng b trí b n r a tay nhi u v trí thu n ti n cho h c sinh. ườ ố ồ ử ở ề ị ậ ệ ọ
* D y tr ạ ẻ k năng ỹ đeo kh u trang đúng cách cũng nh b kh u trang ẩ ư ỏ ẩ
đúng n i sau khi s d ng. ơ ử ụ
Giáo viên trao đ i v i tr v lý do t i sao nên đeo kh u trang th ng ổ ớ ẻ ề ạ ẩ ườ
xuyên và đúng cách khi đi đ n tr ng đ tr hi u đ c t m quan tr ng c a ế ườ ể ẻ ể ượ ầ ọ ủ
kh u trang trong mùa ẩ COVID-19. Tr nên đeo kh u trang khi h c t p, sinh ẻ ẩ ọ ậ
ho t nh t là khi tr ti p xúc v i các b n khác hay khi tr c m th y s c ạ ấ ẻ ế ớ ạ ẻ ả ấ ứ
kh e c a b n thân có v n đ . ỏ ủ ả ấ ề
16
Kh u trang nh m t l p b o v cho tr trong su t kho ng th i gian ẩ ư ộ ớ ả ệ ẻ ố ả ờ
tr sinh ho t và ẻ ạ h c t p tr ng ọ ậ ở ườ . Ban đ u có th tr s c m th y khó ầ ể ẻ ẽ ả ấ
ch u khi đeo kh u trang th ng xuyên, tuy nhiên đó chính là ph ng pháp ị ẩ ườ ươ
h u ích nh t đ ữ ấ ể tránh lây nhi m virus ễ . Giáo viên nh c nh tr đ ng quên ắ ở ẻ ừ
thay th /v sinh kh u trang m i ngày đ ch n đ ng nguy c phát tri n c a ế ệ ẩ ỗ ể ặ ứ ơ ể ủ
virus và giúp tr th y tho i mái h n. ẻ ấ ả ơ
Giáo viên xây d ng k ho ch d y k năng s ng trong đó có k năng ự ế ạ ạ ỹ ố ỹ
đeo kh u trang cho tr vào các ngày th b y trong tu n đ c ban giám hi u ẩ ẻ ứ ả ầ ượ ệ
duy t tr c 2 tu n. ệ ướ ầ Giáo viên h ng d n tr đeo kh u trang m t cách t m , ướ ẫ ẻ ẩ ộ ỉ ỉ
có th c hành cho tr quan sát: ự ẻ
Đ i v i kh u trang v i : ố ớ ẩ ả
• Che kín c mũi l n mi ng. ả ẫ ệ
• Tránh s tay vào kh u trang khi đeo. ờ ẩ
• Tránh dùng tay c m vào kh u trang đ tháo ra. ầ ẩ ể
• Khi tháo kh u trang ra ch c m vào dây đeo qua tai đ tháo. ẩ ỉ ầ ể
• Nên th ng xuyên gi t s ch kh u trang v i xà phòng đ dùng l i cho ườ ặ ạ ẩ ớ ể ạ
l n sa ầ u
Đ i v i kh u trang y t : ố ớ ẩ ế
• Đeo m t xanh (xám, đen) ra ngoài, m t tr ng vào trong, k p nhôm ặ ặ ắ ẹ
h ng lên trên. ướ
• Che kín c mũi l n mi ng. ả ẫ ệ
• Tránh dùng tay c m vào kh u trang đ tháo ra. ầ ẩ ể
• Khi tháo kh u trang ra ch c m vào dây đeo qua tai đ tháo và cho vào ẩ ỉ ầ ể
thùng rác.
• Th ng xuyên r a tay v i xà phòng đ phòng b nh ườ ử ớ ể ệ
Giáo viên d y tr sau đó cho tr đ c th c hành t đó giúp tr có th ạ ẻ ẻ ượ ự ừ ẻ ể
đeo kh u trang m i lúc, m i n i ngay c khi không có ng i l n giúp đ . ẩ ở ọ ọ ơ ả ườ ớ ỡ
N u s d ng kh u trang, khi dùng xong, ế ử ụ ẩ giáo viên h ng d n tr b ướ ẫ ẻ ỏ
vào thùng rác có n p đ y, tuy t đ i không v t ra ngoài môi tr ng. ắ ậ ệ ố ứ ườ
17
Giáo viên d y tr k năng đeo kh u trang ạ ẻ ỹ ẩ
18
Vi c d y tr k năng s ng đ đ i phó trong mùa d ch là vi c r t c n ệ ạ ẻ ỹ ố ể ố ị ệ ấ ầ
thi t. Dù nh ng k năng này có v khá đ n gi n, và trong n p sinh ho t hàng ế ữ ỹ ẻ ơ ả ế ạ
ngày ch a ch c ư ắ ph huynh ụ đã chú tr ng đ h ng d n tr làm đúng cách. Tuy ọ ể ướ ẫ ẻ
nhiên, chúng l i có vai trò r t quan tr ng, không nh ng ch trong mùa d ch này ạ ấ ọ ữ ỉ ị
mà còn trong c quá trình s ng c a tr ả ố ủ ẻ ở tr ng và nhà ườ ở . Đó là nh ng k ữ ỹ
năng c b n s h u ích cho tr r t nhi u, vì chúng giúp tr hình thành ý th c ơ ả ẽ ữ ẻ ấ ề ẻ ứ
v vi c b o v s c kh e, cũng nh s an toàn cho b n thân và c c ng đ ng. ề ệ ả ệ ứ ỏ ư ự ả ả ộ ồ
T đó tr t ng b c xây d ng đ c nh n th c v trách nhi m đ i v i nh ng ừ ẻ ừ ướ ự ượ ậ ứ ề ệ ố ớ ữ
vi c ý nghĩa khác trong xã h i./. ệ ộ
2.3. Bi n pháp th ba: ệ ứ xây d ng môi tr ng giáo d c thân thi n, an ự ườ ụ ệ
toàn.
Môi tr ng giáo d c ườ ụ thân thi n, an toàn có vai trò quan tr ng giúp ệ ọ trẻ
ho t đ ng đ nh n th c và phát tri n. Môi tr ng ho t đ ng đó v a th a mãn ạ ộ ể ậ ứ ể ườ ạ ộ ừ ỏ
nhu c u vui ch i, giao ti p, nh n th c, nhu c u ho t đ ng cùng nhau c a tr , ầ ơ ế ậ ứ ầ ạ ộ ủ ẻ
v a t o c h i cho tr b c l kh năng c a mình, qua đó các ki n th c, k ừ ạ ơ ộ ẻ ộ ộ ả ủ ế ứ ỹ
năng c a tr đ c hình thành, c ng c và b sung, đây là nh ng nhân t góp ủ ẻ ượ ủ ố ổ ữ ố
ph n hình thành và phát tri n nhân cách cho tr m m non. ầ ể ẻ ầ Đ c bi t trong tình ặ ệ
hình d ch b nh nh hi n nay, vi c xây d ng m ị ệ ư ệ ệ ự ôi tr ng giáo d c ườ ụ thân thi n, ệ
an toàn càng tr lên c p bách và c n thi t. ở ấ ầ ế
Môi tr ng an toàn s giúp ph huynh an tâm khi g i con, giúp tr ườ ẽ ụ ử ẻ
đ c an toàn h c t p và vui ch i. Nh n th c đ c đi u đó t ượ ọ ậ ơ ậ ứ ượ ề oàn th cán b ể ộ,
giáo viên, nhân viên tr ng m m non H i Tân ườ ầ ả luôn có ý th c và ứ tinh th n ầ
trách nhi m cao trong công tác ệ xây d ng môi tr ng s ph m thân thi n, an ự ườ ư ạ ệ
toàn nh m ằ phòng ch ng d ch b nh ố ị ệ COVID-19.
Nhà tr ng b ườ ố ơ ị ử ẩ ơ ư ữ ấ trí n i pha dung d ch kh khu n, n i l u gi hóa ch t,
trang thi t b kh khu n, v sinh môi tr ng. Kh khu n b ng các ch t t y ế ị ử ẩ ệ ườ ử ẩ ằ ấ ẩ
r a thông th ng nh dung d ch t y r a đa năng ho c các dung d ch kh ử ườ ư ị ẩ ử ặ ị ử
khu n có ch a 0,05% Clo ho t tính ho c dung d ch có ch a ít nh t 60% c n; ẩ ứ ạ ặ ị ứ ấ ồ
Ư ử ẩ ằ ử u tiên kh khu n b ng cách lau r a đ giúp giáo viên có th th ng xuyên ể ể ườ
h n trong công tác lau chùi đ dùng, đ ch i c a tr ơ ồ ồ ơ ủ ẻ.
19
Ban ch đ o phòng, ch ng d ch ỉ ạ ố ị COVID-19 phân công giáo viên tr c ự
th c hi n pha dung d ch kh khu n, phun ho c lau, r a kh khu n, v sinh ự ệ ị ử ẩ ặ ử ử ẩ ệ
tr ng, l p ườ ớ ,..
Ban ch đ o phòng, ch ng d ch ỉ ạ ố ị COVID-19 c a nhà tr ng yêu c u giáo ủ ườ ầ
viên th c hi n t t nh ng yêu c u sau : ự ệ ố ữ ầ
+ Mỗ ộ ầ ờ i ngày m t l n, sau gi h c ph i ọ ả lau kh khu n n n nhà, t ng ử ẩ ề ườ
nhà, bàn gh , đ ch i, d ng c h c t p và các đ v t trong ph ế ồ ơ ụ ụ ọ ậ ồ ậ ọ òng h c, phòng
ch c năng. ứ
+ M i ngày hai l n, sau gi h c bu i sáng và cu i ngày ỗ ầ ờ ọ ổ ố ph i ả lau khử
khu n tay n m c a, tay v n c u thang, tay v n lan can ẩ ắ ử ị ầ ị .
+ Cu i m i bu i h c ph i m c a ph ố ỗ ổ ọ ả ở ử ọ òng h c giúp l u thông không khí ư
t o s thông thoáng ạ ự .
M i ngày m t l n, nhà tr ng t ch c d n v sinh, lau r a, kh khu n ỗ ộ ầ ườ ổ ứ ọ ệ ử ử ẩ
khu v c r a tay, nhà v sinh. ự ử ệ
Trong th i gian có d ch b nh, nhà tr ng đã h ờ ị ệ ườ ạ ế ử ụ ồ n ch s d ng các đ
ch i, ơ
d ng c h c t p b ng các v t li u không kh khu n đ c. ụ ụ ọ ậ ằ ậ ệ ử ẩ ượ
Nhà tr ng b ườ ố ủ ự ấ ả ắ ậ ặ ở trí đ thùng đ ng rác và ch t th i có n p đ y kín, đ t
v trí thu n ti n và th c hi n thu gom, x lý hàng ngày. ị ậ ệ ự ệ ử
20
Nhân viên b o v phun thu c kh khu n ả ệ ố ử ẩ
21
Giáo viên th ng xuyên x t khu n l p h c . ườ ị ẩ ớ ọ
22
Giáo viên th ng xuyên v sinh đ dùng, đ ch i cho tr . ườ ệ ồ ồ ơ ẻ
Đ đ m b o ể ả ả môi tr ng giáo d c đ c ườ ụ ượ an toàn, Ban giám hi u ệ cũng
nh ban ch đ o phòng, ch ng d ch ư ỉ ạ ố ị COVID-19 c a nhà tr ng đã ủ ườ xây d ng ự
ph ng án th c hi n phân công c th đ i v i t ng ươ ự ệ ụ ể ố ớ ừ cán b , giáo viên, nhân ộ
viên ch u trách nhi m ị ệ đón và tr h c sinh, ki m tra và đo thân nhi t cho t ng ả ọ ể ệ ừ
h c sinh t i c ng tr ng hàng ngày, không đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *