dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Xây dựng công cụ Rubic đánh giá năng lực Toán học trong chủ đề Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Giải tích 12

SKKN Xây dựng công cụ Rubic đánh giá năng lực Toán học trong chủ đề Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Giải tích 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29
của BCH T.Ư Đảng (khoá XI) là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục
và đào tạo trong tình hình mới; trong đó, việc triển khai hiệu quả Chương trình Giáo
dục phổ thông 2018 được xem là bước ngoặt quan trọng trên hành trình đổi mới của
ngành Giáo dục.
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai từ năm học 2020 –
2021 đối với học sinh lớp 1; năm học 2021 – 2022 với học sinh lớp 2, lớp 6 và năm
học 2022- 2023 đối với học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Chương trình có nhiều đổi
mới về nội dung, môn học, thời gian học, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh
giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, đồng thời phát huy tinh
thần chủ động, sáng tạo của giáo viên.
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 được xây dựng trong bối cảnh đổi mới toàn diện
giáo dục và đào tạo, bắt đầu từ việc xác định lại mục tiêu giáo dục của môn Toán
trên tất cả các cấp học nói chung và từng cấp học nói riêng. Mục tiêu của những
chương trình trước đây (cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng) được xem là không
còn phù hợp với thời đại mà khoa học, kĩ thuật và công nghệ phát triển nhanh như
vũ bão. Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018 giúp học
sinh hình thành và phát triển năng lực toán học đồng thời góp phần hình thành và
phát triển năng lực chung cốt lõi; Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các
phẩm chất chủ yếu bên cạnh việc trang bị kiến thức, kĩ năng toán học phổ thông, cơ
bản, thiết yếu; Có hiểu biết tương đối tổng quát về sự hữu ích của Toán học đối với
từng ngành nghề liên quan để làm cơ sở định hướng nghề nghiệp, cũng như có đủ
năng lực tối thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề liên quan đến toán học trong suốt
cuộc đời. Từ yêu cầu đổi mới mục tiêu giáo dục trong môn Toán, đặt ra nhiệm vụ
quan trọng đối với người giáo viên phải biết lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy
học cũng như đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm
chất, năng lực của người học.
Mặt khác, quan điểm hiện đại về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh chú trọng đến đánh giá quá trình để phát hiện kịp thời sự tiến
bộ của học sinh và vì sự tiến bộ của học sinh, từ đó điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp
thời hoạt động dạy và hoạt động học trong quá trình dạy học. Đánh giá kết quả học
2
tập theo hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào khả năng vận dụng sáng tạo tri
thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Hay nói cách khác, đánh giá theo
năng lực là đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ trong những bối cảnh có ý nghĩa.
Đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với các môn học và hoạt động giáo dục
theo quá trình hay ở mỗi giai đoạn học tập chính là biện pháp chủ yếu nhằm xác định
mức độ thực hiện mục tiêu dạy học về kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực, đồng
thời có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học học sinh. Để
chứng minh học sinh có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho học sinh
được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Một trong những định
hướng để kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh là giáo viên cần
có công cụ đánh giá thích hợp nhằm đánh giá toàn diện, công bằng, trung thực, có
khả năng phân loại, giúp giáo viên và học sinh điều chỉnh kịp thời việc dạy và học.
Trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên theo chương trình của Bộ giáo dục và
đào tạo, tôi thấy công cụ kiểm tra đánh giá rubric là một trong những công cụ đánh
giá được các thành tố của năng lực Toán học, giúp người giáo viên thực hiện được
mục tiêu đánh giá vì học tập, đánh giá là học tập nên tôi đã tìm hiểu để xây dựng
công cụ rubric đánh giá năng lực toán học của học sinh trong chủ đề: Giá trị lớn
nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số – Giải tích 12.
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
II.1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến
II.1.1. Mục tiêu của chương trình giáo dục Phổ thông (CT GDPT)
Theo CT GDPT tổng thể (tháng 12/2018), mục tiêu của CT GDPT tổng thể
trong giai đoạn hiện nay nhấn mạnh giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông;
biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời; (…) phát triển
những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách
công dân; khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và
cách mạng công nghiệp mới. Như vậy, mục tiêu của CT GDPT không chỉ hướng đến
việc cung cấp cho học sinh một tổng lượng kiến thức, kỹ năng phổ quát, mà còn hình
thành một hệ thống giá trị của sự phát triển nhân cách sáng tạo, phát triển những
phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, người công dân cũng như tính
tự chủ và trách nhiệm cá nhân của học sinh.
II.1.2. Mục tiêu của chương trình môn Toán
Mục tiêu của chương trình môn Toán học giúp học sinh
3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau:
  năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải
  quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ,
  phương tiện học toán. Đồng thời góp phần hình thành và phát triển năng lực chung
  cốt lõi.
 • Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng
  lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại
  Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
 • Có kiến thức, kĩ năng toán học phổ thông, cơ bản, thiết yếu; phát triển khả
  năng giải quyết vấn đề có tính tích hợp liên môn giữa môn Toán và các môn học
  khác như Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Nghệ
  thuật,…; tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn.
 • Có hiểu biết tương đối tổng quát về sự hữu ích của Toán học đối với từng
  ngành nghề liên quan để làm cơ sở định hướng nghề nghiệp, cũng như có đủ năng
  lực tối thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.
  Đặc biệt, môn Toán cấp trung học phổ thông nhằm giúp học sinh đạt các
  mục tiêu chủ yếu sau:
 • Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: nêu
  và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề; sử dụng được các phương
  pháp lập luận, quy nạp và suy diễn để nhìn ra những cách thức khác nhau trong việc
  giải quyết vấn đề; thiết lập được mô hình toán học để mô tả tình huống, từ đó đưa ra
  cách giải quyết vấn đề toán học đặt ra trong mô hình được thiết lập; thực hiện và
  trình bày được giải pháp giải quyết vấn đề và đánh giá được giải pháp đã thực hiện,
  phản ánh được giá trị của giải pháp, khái quát hoá được cho vấn đề tương tự; sử
  dụng được công cụ, phương tiện học toán trong học tập, khám phá và giải quyết vấn
  đề toán học.
 • Toán học giúp học sinh có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản, thiết
  yếu về:
 • Đại số và Một số yếu tố giải tích: Tính toán và sử dụng công cụ tính
  toán; sử dụng ngôn ngữ và kí hiệu đại số; biến đổi biểu thức đại số và siêu việt (lượng
  giác, mũ, lôgarit), phương trình, hệ phương trình, bất phương trình; nhận biết các
  hàm số sơ cấp cơ bản (luỹ thừa, lượng giác, mũ, lôgarit); khảo sát hàm số và vẽ đồ
  thị hàm số bằng công cụ đạo hàm; sử dụng ngôn ngữ hàm số, đồ thị hàm số để mô
  tả và phân tích một số quá trình và hiện tượng trong thế giới thực; sử dụng tích phân
  để tính toán diện tích hình phẳng và thể tích vật thể trong không gian.
  4
 • Hình học và Đo lường: Cung cấp những kiến thức và kĩ năng (ở mức độ
  suy luận logic) về các quan hệ hình học và một số hình phẳng, hình khối quen thuộc;
  phương pháp đại số (vectơ, toạ độ) trong hình học; phát triển trí tưởng tượng không
  gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình học và Đo lường.
  +Thống kê và Xác suất: Hoàn thiện khả năng thu thập, phân loại, biểu
  diễn, phân tích và xử lí dữ liệu thống kê; sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu thống
  kê thông qua các số đặc trưng đo xu thế trung tâm và đo mức độ phân tán cho mẫu
  số liệu không ghép nhóm và ghép nhóm; sử dụng các quy luật thống kê trong thực
  tiễn; nhận biết các mô hình ngẫu nhiên, các khái niệm cơ bản của xác suất và ý nghĩa
  của xác suất trong thực tiễn.
 • Góp phần giúp học sinh có những hiểu biết tương đối tổng quát về các ngành
  nghề gắn với môn Toán và giá trị của nó; làm cơ sở cho định hướng nghề nghiệp sau
  trung học phổ thông; có đủ năng lực tối thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề liên quan
  đến toán học trong suốt cuộc đời.
  Như vậy, mục tiêu của chương trình phổ thông nói chung và môn Toán nói
  riêng không chỉ hướng đến việc cung cấp cho học sinh một tổng lượng kiến thức, kỹ
  năng, mà còn hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết để các
  em hoà nhập tốt vào môi trường xã hội hiện đại ngày càng phát triển.
  Do đó, năng lực và phẩm chất là cơ sở (tham chiếu) để tổ chức chương trình và
  thiết kế nội dung học tập. Điều này cũng có nghĩa là năng lực của học sinh sẽ là kết
  quả cuối cùng cần đạt được của quá trình dạy học hay giáo dục. Nói cách khác, thành
  phần cuối cùng và cơ bản của mục tiêu giáo dục là các phẩm chất và năng lực của
  người học. Năng lực vừa được coi là điểm xuất phát đồng thời là sự cụ thể hoá của
  mục tiêu giáo dục. Vì vậy, mục tiêu của việc đánh giá trong môn Toán thông qua
  mỗi nội dung là cần đánh giá được các năng lực toán học nói riêng và năng lực chung
  thông qua các biểu hiện cụ thể của các thành phần năng lực. Trong đó, các thành tố
  cốt lõi của năng lực toán học: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô
  hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học;
  năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Trong sáng kiến kinh nghiệm này,
  tôi tập trung nghiên cứu việc đánh giá các năng lực toán học (đánh giá các thành tố
  cốt lõi) trong nội dung “Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số – Giải tích 12”.
  Để đánh giá được các thành tố cốt lõi của năng lực toán học đó, trong quá trình dạy
  học người giáo viên cần mô tả được các năng lực toán học thông qua các biểu hiện
  cụ thể.
  5
  Biểu hiện cụ thể của năng lực toán học và yêu cầu cần đạt cho từng cấp học
  được thể hiện trong bảng sau:
  Thành phần năng
  lực
  Cấp tiểu học Cấp trung học
  cơ sở
  Cấp trung học
  phổ thông
 1. Năng lực tư duy
  và lập luận
  toán học thể hiện
  qua việc:
  – Thực hiện được
  các thao tác tư duy
  như: so sánh, phân
  tích, tổng hợp, đặc
  biệt hoá, khái quát
  hoá, tương tự; quy
  nạp, diễn dịch.
  – Chỉ ra được chứng
  cứ, lí lẽ và biết lập
  luận hợp lí trước khi
  kết luận.
  – Giải thích hoặc
  điều chỉnh được
  cách thức giải quyết
  vấn đề về phương
  diện toán học.
  – Thực hiện được
  các thao tác tư duy
  (ở mức độ đơn
  giản), đặc biệt biết
  quan sát, tìm kiếm
  sự tương đồng và
  khác biệt trong
  những tình huống
  quen thuộc và mô
  tả được kết quả
  của việc quan sát.
  -Nêu được chứng
  cứ, lí lẽ và biết lập
  luận hợp lí trước
  khi kết luận.
 • Nêu và trả lời
  được câu hỏi khi
  lập luận, giải quyết
  vấn đề. Bước đầu
  chỉ ra được chứng
  – Thực hiện được
  các thao tác tư duy,
  đặc biệt biết quan
  sát, giải thích được
  sự tương đồng và
  khác biệt trong
  nhiều tình huống
  và thể hiện được
  kết quả của việc
  quan sát.
  -Thực hiện được
  việc lập luận hợp lí
  khi giải quyết vấn
  đề.
  -Nêu và trả lời
  được câu hỏi khi
  lập luận, giải quyết
  vấn đề. Chứng
  minh được mệnh
  – Thực hiện được
  tương đối thành
  thạo các thao tác tư
  duy, đặc biệt phát
  hiện được sự tương
  đồng và khác biệt
  trong những tình
  huống tương đối
  phức tạp và lí giải
  được kết quả của
  việc quan sát.
  -Sử dụng được các
  phương pháp lập
  luận, quy nạp và
  suy diễn để nhìn ra
  những cách thức
  khác nhau trong
  việc giải quyết vấn
  đề.
  -Nêu và trả lời được
  câu hỏi khi lập luận,
  giải quyết vấn đề.
  Giải thích, chứng
  minh, điều chỉnh
  6
  cứ và lập luận có
  cơ sở, có lí lẽ trước
  khi kết luận.
  đề toán học không
  quá phức tạp.
  được giải pháp thực
  hiện về phương
  diện toán học.
 1. Năng lực mô
  hình hoá toán
  học thể hiện qua
  việc:
  – Xác định được mô
  hình toán học (gồm
  công thức, phương
  trình, bảng biểu, đồ
  thị,…) cho
  tình huống xuất
  hiện trong bài toán
  thực tiễn.
  – Giải quyết được
  những vấn đề toán
  học trong mô hình
  được thiết lập.
  – Thể hiện và đánh
  giá được lời giải
  trong ngữ cảnh thực
  tế và cải tiến được
  mô hình nếu cách
  giải quyết không
  phù hợp.
  – Lựa chọn được
  các phép toán,
  công thức số học,
  sơ đồ, bảng biểu,
  hình vẽ để trình
  bày, diễn đạt (nói
  hoặc viết) được
  các nội dung, ý
  tưởng của tình
  huống xuất hiện
  trong bài toán thực
  tiễn đơn giản.
  – Giải quyết được
  những bài toán
  xuất hiện từ sự lựa
  chọn
  trên.
  – Nêu được câu trả
  lời cho tình huống
  xuất hiện trong
  bài toán thực tiễn.
  – Sử dụng được
  các mô hình toán
  học (gồm công
  thức toán học, sơ
  đồ, bảng biểu, hình
  vẽ, phương trình,
  hình biểu diễn,…)
  để mô tả tình
  huống xuất hiện
  trong một số
  bài toán thực tiễn
  không quá phức
  tạp.
  – Giải quyết được
  những vấn đề toán
  học trong mô hình
  được thiết lập.
  – Thể hiện được
  lời giải toán học
  vào ngữ cảnh thực
  tiễn và làm quen
  với việc kiểm
  chứng tính đúng
  đắn của lời giải.
  – Thiết lập được mô
  hình toán học (gồm
  công thức, phương
  trình, sơ đồ, hình
  vẽ, bảng biểu, đồ
  thị,…) để mô tả tình
  huống đặt ra trong
  một số bài toán thực
  tiễn.
  – Giải quyết được
  những vấn đề toán
  học trong mô hình
  được thiết lập.
  – Lí giải được tính
  đúng đắn của lời
  giải (những kết luận
  thu được từ các tính
  toán là có ý nghĩa,
  phù hợp với thực
  tiễn hay không).
  7
  Đặc biệt, nhận biết
  được cách đơn giản
  hoá, cách điều
  chỉnh những yêu
  cầu thực tiễn (xấp
  xỉ, bổ sung thêm giả
  thiết, tổng quát
  hoá,…) để đưa đến
  những bài toán giải
  được.
 2. Năng lực giải
  quyết vấn đề toán
  học thể hiện qua
  việc:
  – Nhận biết, phát
  hiện được vấn đề
  cần giải quyết bằng
  toán học.
  – Lựa chọn, đề xuất
  được cách
  thức, giải pháp giải
  quyết vấn đề.
  – Sử dụng được các
  kiến thức,
  kĩ năng toán học
  tương thích (bao
  – Nhận biết được
  vấn đề cần giải
  quyết và nêu được
  thành câu hỏi.
  – Nêu được cách
  thức giải quyết
  vấn đề.
  – Thực hiện và
  trình bày được
  cách thức giải
  – Phát hiện được
  vấn đề cần giải
  quyết.
  – Xác định được
  cách thức, giải
  pháp giải quyết
  vấn đề.
  – Sử dụng được
  các kiến thức, kĩ
  năng toán học
  – Xác định được
  tình huống có vấn
  đề; thu thập, sắp
  xếp, giải thích và
  đánh giá được độ
  tin cậy của thông
  tin; chia sẻ sự am
  hiểu vấn đề với
  người khác.
  – Lựa chọn và thiết
  lập được cách thức,
  quy trình giải quyết
  vấn đề.
  – Thực hiện và trình
  bày được giải pháp
  giải quyết vấn đề.
  8
  gồm các công cụ và
  thuật toán) để giải
  quyết vấn đề đặt ra.
 • Đánh giá được giải
  pháp đề ra và khái
  quát hoá được cho
  vấn đề tương tự.
  quyết vấn đề ở
  mức độ đơn giản.
 • Kiểm tra được
  giải pháp đã thực
  hiện.
  tương thích để giải
  quyết vấn đề.
  – Giải thích được
  giải pháp đã thực
  hiện.
  – Đánh giá được
  giải pháp đã thực
  hiện; phản ánh
  được giá trị của giải
  pháp; khái quát hoá
  được cho vấn đề
  tương tự.
 1. Năng lực giao
  tiếp toán học thể
  hiện qua việc:
  – Nghe hiểu, đọc
  hiểu và ghi chép
  được các thông tin
  toán học cần thiết
  được trình bày dưới
  dạng văn bản toán
  học hay do người
  khác nói hoặc viết
  ra.
  – Trình bày, diễn
  đạt (nói hoặc viết)
  được các nội dung,
  ý tưởng, giải pháp
  – Nghe hiểu, đọc
  hiểu và ghi chép
  (tóm tắt) được các
  thông tin toán học
  trọng tâm
  trong nội dung văn
  bản hay do người
  khác thông báo (ở
  mức độ đơn giản),
  từ đó nhận biết
  được vấn đề cần
  giải quyết.
  – Trình bày, diễn
  đạt (nói hoặc viết)
  được các nội
  dung, ý tưởng, giải
  – Nghe hiểu, đọc
  hiểu và ghi chép
  (tóm tắt) được các
  thông tin toán học
  cơ bản, trọng tâm
  trong văn bản (ở
  dạng văn bản nói
  hoặc viết). Từ đó
  phân tích, lựa
  chọn, trích xuất
  được các thông tin
  toán học cần thiết
  từ văn bản (ở dạng
  văn bản nói hoặc
  viết).
  – Thực hiện được
  việc trình bày, diễn
  đạt, nêu câu hỏi,
  thảo luận, tranh
  – Nghe hiểu, đọc
  hiểu và ghi chép
  (tóm tắt) được
  tương đối thành
  thạo các thông tin
  toán học cơ bản,
  trọng tâm trong văn
  bản nói hoặc viết.
  Từ đó phân tích,
  lựa chọn, trích xuất
  được các thông tin
  toán học cần thiết
  từ văn bản nói hoặc
  viết.
  – Lí giải được (một
  cách hợp lí) việc
  trình bày, diễn đạt,
  thảo luận, tranh
  9
  toán học trong sự
  tương tác với người
  khác (với yêu cầu
  thích hợp về sự đầy
  đủ, chính xác).
  – Sử dụng được
  ngôn ngữ toán học
  kết hợp với ngôn
  ngữ thông thường,
  động tác hình thể để
  biểu đạt các nội
  dung toán học ở
  những tình huống
  đơn giản.
  – Thể hiện được sự
  tự tin khi trả lời câu
  hỏi, khi trình bày,
  thảo luận các nội
  dung toán học ở
  những tình huống
  đơn giản.
  pháp toán học
  trong sự tương tác
  với người khác
  (chưa yêu cầu phải
  diễn đạt đầy đủ,
  chính xác). Nêu và
  trả lời được câu
  hỏi khi lập luận,
  giải quyết vấn đề.
  -Sử dụng được
  ngôn ngữ toán học
  kết hợp với ngôn
  ngữ thông thường
  để biểu đạt các nội
  dung toán học
  cũng như thể hiện
  chứng cứ, cách
  thức và kết quả lập
  luận.
  – Thể hiện được
  sự tự tin khi trình
  bày, diễn đạt, thảo
  luận, tranh luận,
  giải thích các nội
  dung toán học
  trong một số tình
  luận các nội dung,
  ý tưởng, giải pháp
  toán học trong sự
  tương tác với
  người khác (ở mức
  tương đối đầy đủ,
  chính xác.
  – Sử dụng được
  hiệu quả ngôn ngữ
  toán học (chữ số,
  chữ cái, kí hiệu,
  biểu đồ, đồ thị, các
  liên kết logic,…)
  kết hợp với ngôn
  ngữ thông thường
  hoặc động tác hình
  thể khi trình bày,
  giải thích và đánh
  giá các ý tưởng
  toán học trong sự
  tương tác (thảo
  luận, tranh luận)
  với người khác.
  – Thể hiện được sự
  tự tin khi trình bày,
  diễn đạt, nêu câu
  hỏi, thảo luận,
  tranh luận các nội
  dung, ý tưởng liên
  quan đến toán học.
  luận các nội dung, ý
  tưởng, giải pháp
  toán học trong sự
  tương tác với người
  khác.
  – Sử dụng được
  một cách hợp lí
  ngôn ngữ toán học
  kết hợp với ngôn
  ngữ thông thường
  để biểu đạt cách
  suy nghĩ, lập luận,
  chứng minh các
  khẳng định toán
  học.
  – Thể hiện được sự
  tự tin khi trình bày,
  diễn đạt, thảo luận,
  tranh luận, giải
  thích các nội dung
  toán học trong
  nhiều tình huống
  10
  huống không quá
  phức tạp.
  không quá phức
  tạp.
 2. Năng lực sử
  dụng công cụ,
  phương tiện học
  toán thể hiện qua
  việc:
  – Nhận biết được
  tên gọi, tác dụng,
  quy cách sử dụng,
  cách thức bảo quản
  các đồ dùng,
  phương tiện trực
  quan thông thường,
  phương tiện khoa
  học công nghệ (đặc
  biệt là phương tiện
  sử dụng công nghệ
  thông tin), phục vụ
  cho việc học Toán.
  – Sử dụng được các
  công cụ,
  phương tiện học
  toán, đặc biệt là
  phương tiện khoa
  học công nghệ để
  tìm tòi, khám phá và
  giải quyết vấn đề
  toán học (phù hợp
  với đặc điểm nhận
  thức lứa tuổi).
  – Nhận biết được
  tên gọi, tác dụng,
  quy cách sử dụng,
  cách thức bảo
  quản các công cụ,
  phương tiện học
  toán đơn giản (que
  tính, thẻ số, thước,
  compa, êke, các
  mô hình hình
  phẳng và hình
  khối quen thuộc,..)
  – Sử dụng được
  các công cụ,
  phương tiện học
  toán để thực hiện
  những nhiệm vụ
  học tập toán đơn
  giản.
  – Làm quen với
  máy tính cầm tay,
  phương tiện công
  nghệ thông tin hỗ
  trợ học tập.
  – Nhận biết được
  tên gọi, tác dụng,
  quy cách sử dụng,
  cách thức bảo quản
  các công cụ,
  phương tiện học
  toán (mô hình hình
  học phẳng và
  không gian, thước
  đo góc, thước
  cuộn, tranh ảnh,
  biểu đồ,…).
  – Trình bày được
  cách sử dụng công
  cụ, phương tiện
  học toán để thực
  hiện nhiệm vụ học
  tập hoặc để diễn tả
  những lập luận,
  chứng minh toán
  học.
  – Sử dụng được
  máy tính cầm tay,
  một số phần mềm
  – Nhận biết được
  tác dụng, quy cách
  sử dụng, cách thức
  bảo quản các công
  cụ, phương tiện học
  toán (bảng tổng kết
  về các dạng hàm
  số, mô hình góc và
  cung lượng giác,
  mô hình các hình
  khối, bộ dụng cụ
  tạo mặt tròn
  xoay,…).
  – Sử dụng được
  máy tính cầm tay,
  phần mềm, phương
  tiện công nghệ,
  nguồn tài
  nguyên trên mạng
  Internet để giải
  quyết một số vấn
  đề toán học.
  11
  – Nhận biết được
  các ưu điểm, hạn
  chế của những công
  cụ, phương tiện hỗ
  trợ để có cách sử
  dụng hợp lí.
  – Nhận biết được
  (bước đầu) một số
  ưu điểm, hạn chế
  của những công
  cụ, phương tiện hỗ
  trợ để có cách sử
  dụng hợp lí.
  tin học và phương
  tiện công nghệ hỗ
  trợ học tập.
  – Chỉ ra được các
  ưu điểm, hạn chế
  của những công cụ,
  phương tiện hỗ trợ
  để có cách sử dụng
  hợp lí.
  – Đánh giá được
  cách thức sử dụng
  các công cụ,
  phương tiện học
  toán trong tìm tòi,
  khám phá và giải
  quyết vấn đề toán
  học.
  II.1.3. Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá học sinh ở môn Toán của giáo
  viên hiện nay.
  Hiện nay, tại các nhà trường, hầu hết giáo viên đều sử dụng phương pháp kiểm
  tra, đánh giá học sinh thao các phương pháp truyền thống.
  Theo phương pháp kiểm tra đánh giá truyền thống thông thường, người giáo
  viên thường sử dụng các phương pháp: vấn đáp, kiểm tra viết trong đó:
 • Phương pháp vấn đáp (hỏi – đáp) là phương pháp mà trong đó giáo viên
  trao đổi với học sinh thông qua việc hỏi – đáp để thu thập thông tin nhằm đưa ra
  những nhận xét, biện pháp giúp đỡ kịp thời cho học sinh với các dạng vấn đáp: vấn
  đáp gợi mở, vấn đáp củng cố, vấn đáp tổng kết; vấn đáp kiểm tra.
  Ưu điểm: Phương pháp này dễ sử dụng, giúp giáo viên dễ dàng nắm bắt được
  tư tưởng, cách suy luận của học sinh để kịp thời uốn nắn những sai sót, đồng thời
  giúp học sinh nhớ lâu tài liệu nhờ trình bày qua ngôn ngữ của mình, mạnh dạn phát
  biểu ý kiến, luyện tập khả năng diễn đạt ý tưởng được chính xác, suy nghĩ phán đoán
  nhanh chóng, rèn kĩ năng ứng xử.
  Hạn chế: Phương pháp dùng lời có một số hạn chế như áp dụng kiểm tra cho
  cả lớp mất nhiều thời gian, mà ý kiến của một số học sinh thì không phải lả ý kiến
  chung cả lớp. Các câu hỏi phân phối cho các học sinh không đồng đều.
 • Phương pháp kiểm tra viết: Phương pháp kiểm tra viết là phương pháp mà
  trong đó giáo viên sử dụng các bài kiểm tra gồm câu hỏi, bài tập được thiết kế theo
  mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc
  kết hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về các nội dung giáo dục
  12
  cần đánh giá. Phương pháp kiểm tra viết có hai dạng là kiểm tra viết dạng tự luận và
  kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan. Phương pháp kiểm tra viết thường được
  sử dụng để kiểm tra định kỳ theo yêu cầu chương trình môn học.
  Ưu điểm: Phương pháp này giúp giáo viên trong một thời gian ngắn có thể kiểm
  tra toàn thể học sinh trong lớp về một số nội dung môn học, do đó đánh giá được
  trình độ chung của học sinh trong lớp và từng học sinh, để kịp thời điều chỉnh hoạt
  động dạy. Đồng thời giúp học sinh có đủ thời gian suy nghĩ để trả lời và biểu đạt
  bằng ngôn ngữ của chính mình.
  Hạn chế: Khó đảm bảo tính chính xác nếu không được tổ chức kiểm tra một
  cách nghiêm túc, khó có điều kiện để đánh giá kĩ năng thực hành, thí nghiệm, cách
  sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khó đánh giá được quá trình tư duy đã diễn ra
  như thế nào đối với mỗi học sinh nên việc chú trọng để hoàn thiện và phát triển các
  năng lực khó khăn hơn. Trong khi định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong môn
  Toán theo chương trình phổ thông môn Toán 2018 với mục tiêu là cung cấp thông
  tin chính xác, kịp thời, có giá trị về sự phát triển năng lực và sự tiến bộ của học sinh
  trên cơ sở yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp học, cấp học; điều chỉnh các hoạt động dạy học,
  bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán
  nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.
  Vì vậy, cần vận dụng kết hợp nhiều hình thức đánh giá (đánh giá quá trình,
  đánh giá định kỳ), nhiều phương pháp đánh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện,
  vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, kiểm tra viết, bài tập thực hành, các dự
  án/sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm vụ thực tiễn,…), lựa chọn công cụ đánh giá
  (câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, bảng kiểm, sản phẩm học tập, hồ sơ học tập, thang
  đánh giá, rubric) và đánh giá vào những thời điểm thích hợp giúp quá trình đánh giá
  đạt được mục tiêu đánh giá không chỉ kết quả học tập mà còn đánh giá vì học tập và
  đánh giá là học tập.
  II.2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến
  Với cách đánh giá truyền thống theo phương pháp kiểm tra viết, hay hỏi đáp,
  quan sát… sẽ khó khăn khi đánh giá các năng lực Toán học vì khó có thể chỉ ra một
  cách cụ thể cho từng học sinh trong lớp còn chưa tốt ở năng lực nào hay mức độ đạt
  được đến đâu của các năng lực đó. Giáo viên có thể quan sát các thao tác tư duy
  thông qua câu trả lời hay bài làm của học sinh, nhưng một lúc không thể đánh giá
  được nhiều học sinh, cũng như để các em tự đánh giá hay đánh giá đồng đẳng là khó
  vì các em chưa có công cụ có thể giúp mô tả chi tiết.
  13
  Do đó, với công cụ rubric, giáo viên xây dựng và thiết kế (có thể xây dựng cùng
  học sinh các mô tả trong tiêu chí hay mức độ) sẽ giúp giáo viên và học sinh dễ dàng
  hơn khi đánh giá năng lực Toán học thông qua một nội dung bài học nào đó.
  II.2.1. Công cụ đánh giá rubric.
  2.1.1 Khái niệm
  Rubric là một bản mô tả cụ thể các tiêu chí đánh giá và các mức độ đạt được
  của từng tiêu chí đó về quá trình hoạt động hoặc sản phẩm học tập của học sinh.
  Như vậy, rubric bao gồm hai yếu tố cơ bản: các tiêu chí đánh giá và các mức
  độ đạt được của từng tiêu chí, trong đó các mức độ thường được thể hiện dưới dạng
  thang mô tả hoặc kết hợp giữa thang số và thang mô tả để mô tả một cách chi tiết
  các mức độ thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
  Cũng tương tự như bảng kiểm, rubric gồm một tập hợp các tiêu chí đánh giá
  quá trình hoạt động/sản phẩm của học sinh về một nhiệm vụ nào đó. Tuy nhiên,
  rubric khắc phục được nhược điểm của bảng kiểm, bởi nếu bảng kiểm chỉ đưa ra cho
  giáo viên hai lựa chọn cho việc đánh giá thì rubric đưa ra nhiều hơn hai lựa chọn cho
  mỗi tiêu chí.
  Các tiêu chí đánh giá của rubric là những đặc điểm, tính chất, dấu hiệu đặc
  trưng của hoạt động hay sản phẩm được sử dụng làm căn cứ để nhận biết, xác định,
  so sánh, đánh giá hoạt động hay sản phẩm đó.
  Các tiêu chí đánh giá cần đảm bảo những yêu cầu sau:
   Thể hiện đúng trọng tâm những khía cạnh quan trọng của hoạt động/sản phẩm
  cần đánh giá.
   Mỗi tiêu chí phải đảm bảo tính riêng biệt, đặc trưng cho một dấu hiệu nào đó
  của hoạt động/sản phẩm cần đánh giá
   Tiêu chí đưa ra phải quan sát và đánh giá được
  2.1.2. Mục đích sử dụng
  Rubric được sử dụng rộng rãi để đánh giá các sản phẩm, quá trình hoạt động,
  đánh giá sản phẩm và quá trình hoạt động của học sinh cũng như đánh giá cả thái
  độ và hành vi về những phẩm chất cụ thể.
  14
  Cũng giống như bảng kiểm, rubric được sử dụng để đánh giá cả định đính và
  định lượng.
   Đối với đánh giá định tính: giáo viên dựa vào sự miêu tả các mức độ trong
  bản rubric để chỉ ra cho học sinh thấy khi đối chiếu sản phẩm, quá trình thực hiện
  của học sinh với từng tiêu chí thì những tiêu chí nào họ làm tốt và làm tốt đến mức
  độ nào (mức 4 hay 5), những tiêu chí nào chưa tốt và mức độ ra sao (mức 1, 2 hay
  3). Từ đó, giáo viên dành thời gian trao đổi với học sinh hoặc nhóm học sinh một
  cách kĩ càng về sản phẩm hay quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ để chỉ cho họ
  thấy những điểm được và chưa được. Trên cơ sở học sinh đã nhận ra rõ những nhược
  điểm của bản thân hoặc của nhóm mình, giáo viên yêu cầu học sinh đề xuất cách sửa
  chữa nhược điểm để cải thiện sản phẩm/quá trình cho tốt hơn. Với cách này, giáo
  viên không chỉ sử dụng rubric để đánh giá học sinh mà còn hướng dẫn học sinh tự
  đánh giá và đánh giá đồng đẳng. Qua đó, học sinh sẽ nhận rõ được những gì mình
  đã làm tốt, những gì còn yếu kém, tự vạch ra hướng khắc phục những sai sót đã mắc
  phải, nhờ đó mà sẽ ngày càng tiến bộ. Tuy việc trao đổi giữa giáo viên và học sinh
  cần rất nhiều thời gian của lớp nhưng chúng thực sự đóng vai trò quyết định làm
  tăng hiệu quả học tập và tăng cường khả năng tự đánh giá của học sinh.
   Đối với đánh giá định lượng: Để lượng hóa điểm số của các tiêu chí trong
  bản rubric thành một điểm số cụ thể, giáo viên cần tính tổng điểm các mức độ đạt
  được của từng tiêu chí sau đó chia cho điểm số kì vọng để quy ra điểm phần trăm
  rồi đưa về hệ điểm 10. Tùy thuộc vào việc rubric được xây dựng có bao nhiêu mức
  độ (3, 4, hay 5 mức độ) mà việc tính điểm cho từng tiêu chí có thể khác nhau.
  Ví dụ. giáo viên sử dụng bản rubric có 5 tiêu chí để đánh giá một bài báo cáo
  của học sinh và mỗi tiêu chí đó được chia làm 4 mức thì mỗi mức ứng với một mức
  điểm từ 1 đến 4, trong đó mức 1 ứng với điểm 1 và mức 4 ứng với điểm 4. Giả sử
  các tiêu chí có giá trị như nhau. Như vậy, tổng điểm cao nhất (điểm kì vọng) về bài
  báo cáo của học sinh là 5 x 4 = 20. Khi chấm bài cho học sinh A, tổng tất cả các tiêu
  chí của học sinh đó được 16, thì học sinh A sẽ có điểm số là: 16

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại: 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ