Phương trình đối xứng đối với sin x và cos x

Phương trình đối xứng đối với sin x và cos x Phương trình đối xứng đối với sin x và cos x là một dạng phương trình quan trọng bên cạnh các phương trình lượng giác thường gặp (phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác, phương trình … Read more

Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x

Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x là một trong những dạng Phương trình lượng giác thường gặp. 1. Phương trình bậc nhất đối với $\sin x$ và $\cos x$ Dạng tổng quát: $a\sin x+b\cos x=c$ với ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}\ne 0$ Cách … Read more

Phương trình lượng giác thường gặp

Bài tập phương trình lượng giác thường gặp lớp 11

Phương trình lượng giác thường gặp Mục đích của giải phương trình lượng giác là biến đổi để đưa về các Phương trình lượng giác cơ bản. Một số dạng phương trình lượng giác thường gặp dưới đây cũng không nằm ngoài quy luật đó. Phần bài tập, mời các em học sinh xem trong bài Bài … Read more

Bài tập phương trình lượng giác thường gặp

Bài tập phương trình lượng giác thường gặp lớp 11

Bài tập phương trình lượng giác thường gặp Để làm được các Bài tập phương trình lượng giác thường gặp dưới đây, các em cần thành thạo ba kiến thức sau: Công thức lượng giác ở chương trình Toán 10 Các dạng phương trình lượng giác cơ bản Các dạng phương trình lượng giác thường … Read more

Bài tập phương trình lượng giác cơ bản

các dạng phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập phương trình lượng giác cơ bản Sau khi nắm vững lý thuyết và các ví dụ Phương trình lượng giác cơ bản, các em học sinh có thể tự luyện các Bài tập phương trình lượng giác cơ bản sau: Bài 1. Giải các phương trình lượng giác sau: $ \sin4x=\dfrac{4}{3} $ $ \cos … Read more

Phương trình lượng giác cơ bản

các dạng phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình lượng giác cơ bản Để giải được Phương trình lượng giác cơ bản, các em cần thành thạo Công thức lượng giác và Giá trị lượng giác của góc lớp 10. 1. Tóm tắt Phương trình lượng giác cơ bản 1.1. Phương trình $ \sin x=a $ Nếu $ |a|>1$: Phương trình vô nghiệm. … Read more

Toán 11 Hàm số lượng giác

bài tập hàm số lượng giác toán 11

Hàm số lượng giác Để học tốt phần hàm số lượng giác lớp 11, các em học sinh cần ôn tập kĩ Công thức lượng giác và Giá trị lượng giác của góc lớp 10. Sau đó có thể tự luyện tập với 100 Bài tập công thức lượng giác lớp 10 để thuộc các công thức … Read more

100 Bài tập công thức lượng giác lớp 10

Công thức lượng giác, giá trị lượng giác của một cung, đường tròn lượng giác

100 bài tập công thức lượng giác lớp 10 1. Kiến thức cần nhớ Định nghĩa các giá trị lượng giác $sin x, cos x, tan x, cot x$ của một cung, góc lượng giác Các công thức lượng giác cơ bản Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt (cung … Read more