dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. TIẾNG ANH 12 UNIT 2 – VOCABULARY

 • diversity/dai’və:siti/ (n ) = variety (n) sự đa dạng hóa
 • diversify /dai’və:sifai/ (v): đa dạng hóa
 • approval/ə’pru:vəl/ (n) ≠ disapproval (n): đồng tình, không đồng tình
 • approve /ə’pru:/ (v): chấp thuận
 • marry (v): cưới
 • marriage (n): – married (adj): đám cưới, kết hôn
 • groom (n):/ grum/ chú rể
 • bride (n):/ braid/ cô dâu
 • precede /pri:’si:d/ (v) = happen or exist before: đứng trước, đến trước
 • determine /di’tə:min/ (v) = find out: tìm ra, quyết tâm
 • attract ( v ) /ə’trækt/: hấp dẫn
 • attractive (adj ) /ə’træktiv/: lôi cuốn, hấp dẫn
 • attraction ( n ) /ə’trækʃn/: sự lôi cuốn
 • physical attractiveness (n): lôi cuốn về ngoại hình
 • concern (v) /kən’sə:n/ = relate to: liên quan tới
 • maintain /mein’tein/ (v): duy trì
 • appearance (n): /ə’piərəns/ sự xuất hiện
 • confide /kən’faid/ (v): tell someone about something very secret: chia sẻ, tâm sự
 • confide in someone: tin cậy
 • wise (a) ≠ unwise (a):/ waiz/ khôn ngoan
 • reject (v)/ri’jekt/: từ chối
 • sacrifice (v): willing stop having something you want:          hy sinh
 • trust (n, v) /trʌst/: tin tưởng
 • trustful (a) /trʌstful/: đáng tin, hay tin người
 • oblige /ə’blaiʤ/ to (v): having a duty to do something: bắt buộc
 • obligation ( n ) /,ɔbli’geiʃn/: sự bắt buộc
 • counterpart (n) /’kauntəpɑ:t/: đối tác, bên tương tác
 • (be) based on: dựa vào
 • believe in tin tưởng vào
 • fall in love with s.o yêu ai
 • decide + to-inf quyết định
 • attitude toward thái độ đối với

Other words

Alter : /ˈɔːltər/ bàn thờ

Tray : /treɪ/ khay

Schedule : /ˈskedʒuːl/ kế hoạch

Banquet /ˈbæŋkwɪt/ :bữa tiệc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ancestor : /ˈænsestər/ tổ tiên

Blessing : /ˈblesɪŋ/ ban phước

Leaf : /liːf/ chiếc lá

Equivalent : từ /ɪˈkwɪvələnt/ đồng nghĩa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Strap : /stræp/    quai (nón )

Spirit : /ˈspɪrɪt/ tình thần

Materials : /məˈtɪəriəl/ chất liệu

Shape : /ʃeɪp/ hình dạng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Size : /saɪz/ kích cỡ

Diameter :    /daɪˈæmɪtər/ đường kính

Rib : /rɪb/   gọng, sườn

II. TIẾNG ANH 12 UNIT 2 – GRAMMAR

1. Phrases

Trust in : tin tưởng Believe in : tin tưởng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sacrifice sth for sb/sth : hy sinh… cho

On the other hand : mặt khác

Fall in love : đem lòng yêu

Attitudes toward : thái độ đối với

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Decide on : quyết định về

Agree with : đồng ý với (ai)

In fact : thật ra

Confide in : tâm sự với

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Concerned with : liên quan đến

Base on : dựa vào

In public : nơi công cộng

Live under one roof : sống chung nhà

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Protect sb from : bảo vệ ai khỏi

Give up : từ bỏ, thôi

2. Structures:

 1. Passive : S+be+P2
  Eg. A boy and a girl are attracted to each other.
  Love (…) is supposed to follow marriage (được cho là, có trách nhiệm)
 2. S+V+ when Ving (chung S)
  The Americans are much more concerned with the physical attractiveness when choosing a wife or a husband.
  I go to bed early when feeling tired.
 3. A (large) number of+ Ns+ Vplural: Nhiều…
  A large number of Indian men agree that it is unwise to confide in their wives.
 4. But: The number of + Ns+ Vsingular: số lượng (là 1 con số)…
  The number of car is increasing a lot in this city.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *