dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE

TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE

Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. TIẾNG ANH 12 UNIT 1 – VOCABULARY

 • (work on a) night shift: ca đêm
 • biology /bai’ɔləʤi/( n ): sinh vật/ sinh học
 • biologist[bai’ɔlədʒist] (n ): nhà sinh vật học
 • biological /ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl/ (adj ): thuộc về sinh học
 • lab/læb/ (n): phòng thí nghiệm
 • join hands: work together cùng làm việc, chung sức, cùng nhau
 • (be) willing to + V1: sẵn lòng làm việc gì
 • household chores: công việc nhà
 • do/ share/ run the household: làm, chia sẻ, trông nom gia đình
 • make sure that chắc chắn
 • rush /rʌʃ/ (v) vội vàng
 • responsibility/ris,pɔnsə’biliti/ (n ): sự trách nhiệm
 • responsible for/ris’pɔnsəbl/ (adj): có trách nhiệm
 • take the responsibility for+ V-ing: nhận trách nhiệm
 • pressure/’preʃə/ (n): sức ép, áp lực
 • (be) under pressure: dưới sức ép, áp lực
 • take out = remove: dời đi, bỏ, đổ. Ex: My responsibility is to wash the dishes and take out the garbage.
 • mischievous [‘mist∫ivəs](adj ) nghịch ngợm, tinh ranh
 • mischief /ˈmɪstʃɪf/ (n): sự nghịch ngợm
 • give someone a hand = help someone:       giúp ai đó
 • obedient (adj/ə’bi:djənt/) >< disobedient (adj): vâng lời
 • obedience[ə’bi:djəns] (n): sự vâng lời
 • obey /ə’bei/( v): vâng lời, nghe lời
 • close – knit: (adj) quan hệ khắng khít, đoàn kết chặt chẽ
 • supportive of/sə’pɔ:tiv/ (adj)                hỗ trợ, giúp đỡ
 • support/sə’pɔ:t/ (v) hỗ trợ, giúp đỡ
 • frankly /fræŋkli/ (adv): cởi mở, bộc trực, thẳng thắn
 • frank /fræŋk/ (a): thằng thắn
 • make a decision:= make up one’s mind      quyết định
 • solve /sɔlv/ (v): giải quyết
 • solution/sə’lu:ʃn/ ( n ): sự giải quyết
 • secure /si’kjuə/ (adj): an toàn
 • security /si’kjuəriti/ (n):                          sự an toàn
 • (be) crowded with đông đúc
 • well – behaved (a): cư xử đúng mực, biết điều
 • confidence/’kɔnfidəns/ (n): sự tự tin, sự tin tưởng,
 • confident in s.o (a): /’kɔnfidənt/            tự tin, tin tưởng vào ai
 • base/beis/ (n)                                          nền tảng
 • come up = appear                               xuất hiện
 • hard-working (a): chăm chỉ

II. TIẾNG ANH 12 UNIT 1 – GRAMMAR

Phrases, phrasal Verb

 • A family of five people: gia đình có 5 người
 • Work as a nurse: là 1 y tá
 • “men build the house and women make it home”: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
 • Be responsible for = Take the responsibility for N/ Ving: Có trách nhiệm làm gì
  • I’m responsible for taking out the garbage
  • I take the responsibility for taking out the garbage.
 • Go/ Rush/ Leave home: về, vội vã về, rời nhà
 • By the time S+V: trước lúc ai đó làm gì…
 • Be willing to V: sẵn lòng làm gì
 • Unlike most men: không giống hầu hết những người đàn ông khác
 • In my attempt (effort) to win a place at a university: trong nỗ lực để vào được đại học
 • Under (high) pressure: dưới áp lực
 • Help with Sth: Giúp làm việc gì
 • Take out= Remove: rời, mang bỏ
 • Look after = take care of: chăm sóc, trông nom
 • Supportive of one anther: hỗ trợ lẫn nhau
 • Come up= appear: xuất hiện
 • Come up with (an idea): nảy ra ( một ý tưởng)

Structures:

 1. S + aux not+ V until N/ S+V: không làm gì cho tới tận khi
  He doesn’t come home until very late at night.
  She can not finish it until her father helps her.
 2. It+ be+ Adv+ P2 (said/ believed) that S+V : nó được nói / tin rằng
  It is generally believed that….
 3. Be the first/ second/ third N to V: là.. thứ mấy làm gì
  My mother is always the first person to get up in the morning.
 4. S+ be + superlative (the…est/ most…) S have +P2 : … nhất mà ai đó từng….
  His eel soup is the best soup I have ever eaten. She is the most intelligent girl I have ever met.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *