dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm bài 10 hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 10 hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI 10: HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

Hợp chất hữu cơHydrocarbonDẫn xuất của hydrocarbon
 Là những hợp chất được tạo thành từ hai nguyên tố Carbon và hydrogen. Ví dụ: CH4, C2H4, C2H2, C6H6,……Là những hợp chất được tạo thành từ nguyên tố Carbon và nguyên tử (nhóm nguyên tử) của nguyên tố khác. Ví dụ: CH3Cl, C2H5

Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gây ra những tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất hữu cơ.

Loại hợp chấtNhóm chức
Dẫn xuất halogen-X (F, Cl, Br, I)
Alcohol-OH
Aldehyde-CHO
Ketone
Carboxylic acid-COOH
Ester-COO-
Amine-NH2
Ether-O-

Phổ hồng ngoại thường được sử dụng để xác định có mặt của các nhóm chức trong phân tử hợp chất hữu cơ.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MỨC ĐỘ 1: BIẾT

Câu 1. Hợp chất hữu cơ là

     A. Hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat kim loại…

     B. Hợp chất khó tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Hợp chất của cacbon và một số nguyên tố khác trừ N, Cl, O.

     D. Hợp chất có nhiệt độ sôi cao.

Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?

     A. CO2                              B. CH4                               C. CO                                            D. K2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại chính?

     A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                                D. 4

Câu 4. Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ?

     A. CH4                              B. CH3Cl                           C. CH3COONa                             D. CO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. Hóa học hữu cơ là

     A. Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên                

     B. Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

     C. Ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống

Câu 6. Cho các phát biểu sau:

(1) Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O.

(2) Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon.

(4) Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Số phát biểu đúng là

     A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                                D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7. Tính chất vật lý chung của các chất hữu cơ là:

     A. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao, kém tan hoặc không tan trong nước.

     B. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, kém tan hoặc không tan trong nước.

     C. Có nhiệt độ nóng chảy cao và nhiệt độ sôi thấp, tan tốt trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Có nhiệt độ nóng chảy thấp và nhiệt độ sôi cao, tan tốt trong nước.

Câu 8. Dãy nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

     A. CH3NO2, CaCO3, C6H6                                           B. C2H6O, C6H6, CH3NO2

     C. CH3NO2, C2H6O, C2H3O2Na                                                                                        D. C2H6O, C6H6, CaCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9.  Phương pháp không dùng để tách biệt và tinh chế các chất hữu cơ là

     A. Phương pháp chưng cất                                          B. Phương pháp chiết

     C. Phương pháp kết tinh                                                                                                                D. Phương pháp sunfat

Câu 10. Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Nitơ                              B. Oxi                                C. Hidro                                        D. Cacbon

Câu 11. Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong C3H8O là

     A. 30%                              B. 40%                               C. 50%                                          D. 60%

Câu 12. Nhóm chức là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Là một nhóm nguyên tử khác biệt trong chất hữu cơ

     B. Là một nguyên tử bất kì trong phân tử chất hữu cơ

     C. Là một nhóm nguyên tử có cấu trúc không gian đặc biệt mà trong đó các nguyên tử liên kết với nhau không theo quy tắc hoá trị nào

     D. Là một nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng của phân tử hợp chất hữu cơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13. Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

     A. CH4, C2H6, CO.                                                      B. C6H6, CH4, C2H5OH.  

     C. CH4, C2H2, CO2.                                                                                                                                        D. C2H2, C2H6O, BaCO3.

Câu 14. Trong các chất sau: CH4, CO, C2H6, K2CO3, C2H5ONa có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.

     B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.

     C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.

     D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15. Chọn câu đúng trong các câu sau:

     A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

     B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

     C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

MỨC ĐỘ 2 : HIỂU

Câu 16. Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 21. Công thức phân tử của X là

     A. C4H8                             B. C3H8                             C. C3H6                                         D. C6H6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17. Nhận xét nào sau đây không đúng?

     A. Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta

     B. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon

     C. Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra CO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O

Câu 18. Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

     A. 44                                  B. 46                                  C. 22                                              D. 88

Câu 19. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20. Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong CH3Cl là

     A. 23,76%                         B. 24,57%                          C. 25,06%                                     D. 26,70%

Câu 21. Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố O trong C2H4O2 là

     A. 51,23%                         B. 52,6%                            C. 53,33%                                     D. 54,45%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 22. Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong CH4 là

     A. 75%                              B. 80%                               C. 85%                                          D. 90%

Câu 23. Phương pháp chưng cất dùng để tách biệt các chất

     A. Có nhiệt độ sôi khác nhau                                       B. Có nhiệt độ nóng chảy khác nhau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Có độ tan khác nhau                                                                                                                  D. Có khối lượng riêng khác nhau

Câu 24. Phương pháp kết tinh dùng để tách biệt các chất

     A. Có nhiệt độ sôi khác nhau                                       B. Có nhiệt độ nóng chảy khác nhau

     C. Có độ tan khác nhau                                                                                                                  D. Có khối lượng riêng khác nhau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25. Nhóm chức của ancol nói chung hay ancol etylic nói riêng (C2H5-OH) là nhóm nguyên tử (nguyên tử):

     A. C                                   B. H                                   C. C2H5                                         D. OH

MỨC ĐỘ 3, 4: VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO

Câu 26. Cấu tạo hoá học là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27. Phát biểu nàp sau đây là sai

  1. p và một liên kết s

Câu 28. Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1) thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2) có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3) liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4) liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5) dễ bay hơi, khó cháy.

6) phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhóm các ý đúng là:

  1.                                                                      C. 1, 3, 5                                                                     D. 2, 4, 6

Câu 29. Phát biểu không chính xác là:

  1. s, sự xen phủ bên tạo thành liên kết p

Câu 30. Kết luận nào sau đây là đúng

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH2-, do đó tính chất hóa học khác nhau là những chất đồng đẳng.

     C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng đẳng của nhau.

     D. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *