dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 ôn tập chương 2 KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 ôn tập chương 2 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI 9: ÔN TẬP CHƯƠNG 2

NITROGENSULFUR . SULFUR DIOXIDE
Tính oxi hóa: Tính khử:   Sulfur Tính oxi hóa: S + Hg HgS 3S + 2Al Al2S3 Tính khử:   Sulfur dioxide Tính oxi hóa: SO2 + 2H2S  2S + 2H2O Tính khử: SO2 + NO2  SO3 + NO
AMMONIA . MUỐI AMMONIUM 
Ammonia + Tính base: NH3 + HCl  NH4Cl 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4  + Tính khử: 4NH3 + 3O2 2N2 + 6H2O  4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O                      Muối ammonium NH4Cl  NH3 + HCl
NH4HCO3  NH3 + CO2 + H2O
NH4NO3 N2O + 2H2O (NH4)2SO4 + 2KOH K2SO4+ 2NH3 + 2H2O
Phương trình ion rút gọn:         NH4+ + OH  NH3 + H2O
 
MỘT SỐ HỢP CHẤT VỚI OXYGEN CỦA NITROGEN
Oxide của nitrogen Nitric acid + Tính acid NH3 + HNO3  NH4NO3 CaCO3 + 2HNO3  Ca(NO3)2 + CO2 + H2O     + Tính oxi hóa mạnh Fe + 6HNO3 đặc  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 5Zn + 12HNO3 loãng  5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O
SULFURIC ACID . MUỐI SULFATE 
Sulfuric acid Dung dịch sulfuric acid loãng có đầy đủ tính chất của một acid mạnh. Cu + 2H2SO4(đặc) CuSO4  +  SO2  +  2H2O 2H2SO4 đặc  +  S    3SO2   +   2H2O 2H2SO4 đặc   +   2KBr Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4 Dung dịch sulfuric acid đặc có tính háo nước, có khả năng gây bỏng, có tính acid mạnh và tính oxi hoá mạnh.Bảo quản, sử dụng sulfuric acid đặc phải tuân theo quy tắc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ.Sulfuric acid được sản xuất từ các nguyên liệu chính: sulfur, quặng pyrite. 4FeS2  +  11O2    2Fe2O3  + 8SO2       2SO2   + O2                                      2SO3 SO3  +  H2O  →   H2SO4 Muối sulfate Các muối sulfate có nhiều ứng dụng thực tiễn: ammonium sulfate, barium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate,… lon sulfate trong dung dịch được nhận biết bằng ion Ba2+.       Ba2+ + SO42- →   BaSO4 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

MỨC ĐỘ 1: BIẾT

Câu 1. Tính chất hoá học của sulfur là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Không có tính oxi hoá, tính khử.                            B.  Chỉ có tính oxi hoá.

C. Chỉ có tính khử.                                                      D. Có tính oxi hoá và tính khử.                                  

Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng với sulfur ở nhiệt độ thường?

     A. Al.                                 B. Fe.                                 C. Hg.                                D. Cu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Dung dịch sulfuric acid loãng tác dụng với Fe tạo thành khí H2 và :

A. FeSO4.                          B. Fe2(SO4)3.                     C. Fe(OH)2.                       D. Fe(OH)3.

Câu 4: Số oxi hóa có thể có của sulfur trong hợp chất là

A. 0, 2, 4, 6.                                                                 B.  -2, 0, +4, +6.         

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 1, 3, 5, 7.                                                                 D. -2, +4, +6.

Câu 5. Thuốc thử để nhận biết sulfuric acid và dung dịch muối sulfate là

     A. AgNO3.                        B. NaCl.                            C. BaCl2.                           D. KNO3.

Câu 6. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. H2SO4 đặc                    B. P2O5                              C. CuSO4 khan                  D. KOH rắn

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm N2 tinh khiết có thể được điều chế từ chất nào sau đây?

     A. Không khí                     B. NaNO2                          C. NH3 và O2                    D. NH4NO2

Câu 8. Nitrogen là khí tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ                      B. Phân tử N2 không phân cực

     C. Nitrogen có độ âm điện lớn                                    D. Liên kết trong phân tử N2 là liên kết 3 rất bền

Câu 9. Dãy nào sau đây mà nguyên tố nitrogen vừa thể hiện tính oxi hoá vừa thể hiện tính khử ?

            A. NH3, NO, HNO2, N2O5.                                                                                                    B. NH3, N2O5, N2, NO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. N2, NO, N2O, N2O5                                                D. NO2, N2, NO, N2O3

Câu 10. Câu nào sau đây sai ?

            A. Ammonia là chất khí, không màu, không mùi, tan nhiều trong H2O

            B. Ammonia là 1 bazơ yếu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            C. Đốt cháy NH3 không xúc tác thu được N2 và H2O

            D. Phản ứng tổng hợp NH3 từ H2 và N2 là phản ứng thuận nghịch

Câu 11: Phân tử  nitric acid (HNO3 )có cấu tạo như sau:

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các loại liên kết có trong phân tử HNO3

          A. cộng hoá trị và ion.                                        B. ion và phối trí.

          C. cho – nhận  và cộng hoá trị.                           D. cộng hoá trị và hiđro.

Câu 12: Trong phân tử  nitric acid (HNO3 ), nguyên tử N có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          A. hoá trị V, số oxi hoá +5.                                B. hoá trị IV, số oxi hoá +5.

          C. hoá trị V, số oxi hoá +4.                                D. hoá trị IV, số oxi hoá +3.

Câu 13: Các tính chất hoá học của nitric acid (HNO3) là

          A. tính acid mạnh và tính khử mạnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          B. tính acid mạnh và tính oxi hóa mạnh.

          C. tính oxi hóa mạnh và  tính base mạnh.

          D. tính oxi hóa mạnh và tính acid yếu .

Câu 14. HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          A. Fe                             B. Fe(OH)­2                        C. FeO                               D. Fe2O3

Câu 15. Nhiệt độ rất cao (trên 30000C) hoặc tia lửa điện làm cho nitrogen trong không khí bị oxi hóa tạo thành khí

          A. NO.                          B. NO2.                              C. N2O.                              D. N2O5.

MỨC ĐỘ 2 : HIỂU

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1. Trường hợp nào sau đây có phản ứng?

            A. H2SO4 loãng + Cu.                                                                                                                  B. H2SO4 loãng + S.

     C. H2SO4 đặc, nguội + Al.                                           D. H2SO4 đặc + Na2CO3.

Câu 2. SO2 có thể tham gia phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) SO2 + 2Mg  2MgO + S;        (2) SO2+ Br2 + H2O  2HBr + H2SO4.

Tính chất của SO2 được diễn tả đúng nhất là

A. SO2 thể hiện tính oxi hoá.                                                                                          B. SO2 là oxit axit.

     C. SO2 thể hiện tính khử.                                            D. SO2 vừa oxi hóa vừa khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Phản ứng nào sau đây sulfur đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. S + O2  SO2.                                           

B. S + 2Na  Na2S.

C. S + 2H2SO4 (đ)  3SO2 + 2H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. S + 6HNO3 (đ)  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O.

Câu 4. Cho phản ứng Al + H2SO4 đặc Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số cân bằng của H2SO4

     A. 4.                                   B. 8.                                   C. 6.                                   D. 3.

Câu 5. Tìm câu không đúng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            A. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có 5 electron ở lớp ngoài cùng

            B. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ nhất

            C. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitrogen có tính kim loại mạnh nhất.

            D. Do phân tử N2 có liên kết ba rất bền nên nitrogen trơ ở nhiệt độ thường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

     A. 4.                                   B. 1.                                   C. 3.                                   D. 2.

Câu 7.Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X và khí Y. Cho X tác dụng với dung dịch HCl 2M dư. Thể tích axit đã tham gia phản ứng là

     A. 0,5 lít                            B. 0,25 lít                           C. 0,15 lít                          D. 0,75 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8. Gold (Au) có thể phản ứng với dung dịch nào sau đây ?

                        A. dung dịch HCl đặc

                        B. dung dịch HNO3 loãng

                        C. dung dịch HNO3 đặc, nóng           

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                        D. nước cường toan (hỗn hợp của một thể tích acid HNO3 đặc và ba thể tích HCl đặc)

Câu 9. X là một oxide của nitrogen, trong đó N chiếm 30,43% về khối lượng. Công thức của X là

          A. NO.                          B. NO2.                              C. N2O.                             D. N2O5.

Câu 10. Phản ứng nào dưới đây không dùng để minh họa tính acid của HNO3 ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          A. 3Cu + 8HNO3 ® 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O   B. MgO + 2HNO3 ® Mg(NO3)2 + H2O

          C. NaOH + HNO3 ® NaNO3 + H2O                     D. CaCO3 + 2HNO3 ® Ca((NO3) + H2O + CO2

MỨC ĐỘ 3, 4: VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 1. Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư tạo ra muối trung hòa Na2SO3.
 2. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
 3. Khí SO2 là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa acid.
 4. Khí SO2 có màu vàng lục và rất độc.

Số phát biểu đúng

     A. 4.                                   B. 1.                                   C. 3.                                   D. 2.

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,59455 L khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của FexOy

     A. Fe2O3.                           B. Fe3O4.                           C. FeO.                              D. Fe(OH)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn giải

Ta có nSO2 = 3,59455 /24,79 = 0,145 mol.

Qui đổi oxit sắt thành 2 nguyên tố là Fe và O.

Gọi x = nFe, y = nO  56x + 16y = 20,88 (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Fe  Fe+3 + 3e                
  x                    → 3x           
 • O +  2e  O-2
  y  → 2y          
 • S+6 + 2e  SO2  

                     0,29 ←    0,145

Bảo toàn số mol electron  3x = 2y + 0,29  3x – 2y = 0,29 (2)

Từ (1), (2)  x = y = 0,29  Chọn C

Câu 3. Cho vào bình kín thể tích không đổi 0,2 mol NO và 0,3 mol O2, áp suất trong bình là P1. Sau khi phản ứng hoàn toàn đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất là P2. Tỉ lệ của P1 và P2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. P1 = 1,25P2                   B. P1 = 0,8P2                     C. P1 = 2P2                        D. P1 = P2

Hướng dẫn giải:

2NO+ O2 → 2NO2

Tổng số mol khí trước phản ứng là n1= 0,2+ 0,3= 0,5 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có 0,2/2 < 0,3/1 nên NO phản ứng hết và O2 còn dư

                    2NO+ O2 → 2NO2

Trước pứ:     0,2     0,3             mol

Phản ứng:    0,2      0,1       0,2 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sau pứ:          0       0,2       0,2  mol

Số mol khí sau phản ứng là n2= nO2+ nNO2= 0,4 mol

Do sau khi phản ứng đưa bình về nhiệt độ ban đầu nên tỉ lệ về áp suất chính là tỉ lệ về số mol.

Ta có P1/P2= n1/n2=0,5/0,4=1,25 → P1= 1,25P2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4. Cho m gam  aluminium (Al) phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,958  lít khí nitrogen monoxide  (NO)  (đkc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là                  

          A. 8,10.                         B. 2,70.                              C. 5,40.                                         D. 4,05.                   

Câu 5. Cho dung dịch HNO3 loãng dư tác dụng với hỗn hợp Zn và ZnO, không thấy có khí thoát và thu được dung dịch có chứa 8 gam NH4NO3 và 113,4 gam Zn(NO3)2. Khối lượng ZnO trong hỗn hợp là

     A. 26 gam                          B. 22 gam                          C. 16,2 gam                       D. 26,2 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BT số e cho-nhận:

BTNT Zn:

O2 Education gửi các thầy cô link download

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *