0

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được một muối natri của axit cacboxylic hai chức Y

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được một muối natri của axit cacboxylic hai chức Y

 

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được một muối natri của axit cacboxylic hai chức Y và hai chất hữu cơ Z T có cùng số nguyên tử cacbon (MZ < MT). Phát biểu nào sau đây sai?

A. Axit Y có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Đun nóng T với H2SO4 đặc (ở 140oC) thu được sản phẩm hữu cơ chủ yếu là

C. Chất Z có tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Có một công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của X.

 

Lời giải

X: CH2=CHOOCCH2COOC2H5 có 1 CTCT duy nhất => D đúng

CH2=CHOOCCH2COOC2H5 + 2NaOH → CH2(COONa)2  + CH3CHO (Z) + C2H5OH (T)

Axit Y CH2(COOH)2 mạch không nhánh => A đúng

Đun nóng T (C2H5OH) với H2SO4  đặc (ở 140oC) thu được sản phẩm hữu cơ chủ yếu là C2H5OC2H5 => B sai (đun ở 1700C mới tạo etilen)

Z CH3CHO có tráng bạc => C đúng

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *