dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giải bài tập chất béo theo phương pháp dồn chất xếp hình

Giải bài tập chất béo theo phương pháp dồn chất xếp hình

A. Lý thuyết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giải bài tập chất béo theo phương pháp dồn chất

B. Vận dụng

(Lời giải) VD 1: Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic,

axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 15,680 lít. B. 20,160 lít. C. 17,472 lít. D. 16,128 lít.

(Lời giải) VD 2: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trung tính trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo. Nếu đốt cháy hoàn toàn a mol X thì thu được 12,32 lít CO2 (đktc) và 8,82 gam H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 40ml dung dịch Br2 1M. Hai axit béo là

A. axit stearic và axit oleic. B. axit panmitic và axit oleic.

C. axit stearic và axit linoleic. D. axit panmitic và axit linoleic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) VD 3: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,20. B. 0,16. C. 0,04. D. 0,08.

(Lời giải) VD 4: Hôn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là:

A. 25,86. B. 26,40. C. 27,70. D. 27,30.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) VD 5: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri, stearat, natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là:

A. 17,96. B. 16,12. C. 19,56. D. 17,72.

(Lời giải) VD 6: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là:

A. 20,15. B. 20,60. C. 23,35. D. 22,15.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI TẬP VẬN DỤNG – PHẦN 1

(Lời giải) Câu 1: Hỗn hợp E chứa một axit béo no, một chất béo rắn và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol E cần vừa đủ 1,885 mol O2, sản phẩm cháy thu được thấy khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là 34,18 gam. Khối lượng ứng với 0,14 mol E là m gam (biết E phản ứng được với tối đa 0,06 mol NaOH). Giá trị của m là:

A. 26,06. B. 24,32. C. 28,18. D. 20,94.

(Lời giải) Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X chứa tristearin, tripanmitin, axit stearic và axit panmitic. Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (hiệu suất 90%) thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,828. B. 2,484. C. 1,656. D. 0,920.

(Lời giải) Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,6 mol. Tính thể tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X?

A. 2,40 lít. B. 1,60 lít. C. 0,36 lít. D. 1,20 lít.

(Lời giải) Câu 4: Cho một chất béo X thủy phân hoàn toàn trong dung dịch KOH dư thu được m gam hỗn hợp 3 muối của axit panmitic, stearic, linoleic. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng chất béo trên cần vừa đủ 26,04 lít khí O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12,87. B. 13,08. C. 14,02. D. 11,23.

(Lời giải) Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X cần dùng vừa đủ 3,16 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất béo trên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối của axit oleic và linoleic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa 0,2 mol Br2. Giá trị của m là?

A. 38,56. B. 34,28. C. 36,32. D. 40,48.

(Lời giải) Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần dùng 1,61 mol O2, thu được 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 26,58 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 18,28 gam. B. 27,14 gam. C. 27,42 gam. D. 25,02 gam.

(Lời giải) Câu 7: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trung tính trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn họp hai axit béo. Nếu đốt cháy hoàn toàn a mol X thì thu được 12,32 lít CO2 (đktc) và 8,82 gam H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 40 ml dung dịch Br2 1M. Hai axit béo là

A. axit stearic và axit oleic. B. axit panmitic và axit oleic,

C. axit stearic và axit linoleic. D. axit panmitic và axit linoleic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,106 mol O2, sinh ra 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cho 24,64 gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là:

A. 0,10. B. 0,12. C. 0,14. D. 0,16.

(Lời giải) Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,2 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 2,08 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X vào 500 ml NaOH 0,3 M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được chất rắn chứa m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 43,14. B. 37,12. C. 36,48. D. 37,68.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 10: Đun nóng triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa 2 muối natri của axit stearic và oleic. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần 2 đem cô cạn thu được 54,84 gam muối. Khối lượng phân tử của X là.

A. 886. B. 888. C. 884. D. 890.

(Lời giải) Câu 11: Một loại chất béo là trieste của axit panmitic và glixerol. Đun nóng 4,03 kg chất béo trên với lượng dung dịch NaOH dư. Khối lượng xà phòng 72% của muối natri panmitat (kg) thu được là

A. 4,17. B. 5,85. C. 6,79. D. 5,79.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 12: Cho m gam chất béo tạo bởi axit stearic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch X chứa 109,68 gam hỗn hợp 2 muối. Biết 1/2 dung dịch X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol Br2 trong CCl4. Giá trị của m là:

A. 132,90. B. 106,32. C. 128,70. D. 106,80.

(Lời giải) Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba chất béo cần dùng 4,77 mol O2, thu được 56,52 gam nước. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X trên bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t°), lấy sản phẩm tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x là

A. 81,42. B. 85,92. C. 81,78. D. 86,10.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 53,16. B. 57,12. C. 60,36. D. 54,84.

(Lời giải) Câu 15: Đốt cháy 34,32 gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 96,8 gam CO2 và 36,72 gam nước. Mặt khác 0,12 mol X làm mất màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của V là

A. 120 ml. B. 360 ml. C. 240 ml. D. 480 ml.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn 49,92 gam triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glyxerol có khối lượng m gam và hỗn hợp chứa a mol muối natri oleat và 2a mol muối natri panmitat. Giá trị m là

A. 5,52 gam. B. 1,84 gam. C. 11,04 gam. D. 16,56 gam.

(Lời giải) Câu 17: Cho 0,15 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 27,6. B. 9,2. C. 14,4. D. 13,8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 18: Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 45,9. B. 92,8. C. 91,8. D. 9,2.

(Lời giải) Câu 19: Hiđro hoá hoàn toàn m(gam) trioleoylglixerol thì thu được 89 gam tristearoylglixerol. Giá trị m là

A. 88,4 gam. B. 87,2 gam. C. 88,8 gam. D. 78,8 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 20: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA<MB; tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam natri oleat, y gam natri linoleat và z gam natri panmitat, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 18,24 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 73,128 gam CO2 và 26,784 gam H2O. Giá trị của y+z là:

A. 22,146. B. 21,168. C. 20,268. D. 23,124.

(Lời giải) Câu 21: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA>MB; tỉ lệ số mol tưong ứng là 3 : 5). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam natri stearat, y gam natri linoleat và z gam natri panmitat, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 132 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 719,4 gam CO2 và 334,32 lít hơi H2O (đktc). Giá trị của y+z là:

A. 159,00. B. 121,168. C. 138,675. D. 228,825.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 22: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA<MB; tỉ lệ số mol tương ứng là 12 :13). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch KOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam kali oleat, y gam kali linoleat và z gam kali panmitat, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 198,4 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 616 lít CO2 và 454,68 gam H2O. Giá trị của x+z là:

A. 323,68. B. 390,20. C. 320,268. D. 319,52.

(Lời giải) Câu 23: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA<MB; tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 5). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam natri oleat, y gam natri linoleat và z gam natri panmitat, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 38,4 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 87,584 lít CO2 và 63,54 gam H2O. Giá trị của x+y là:

A. 41,52. B. 32,26. C. 51,54. D. 23,124.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 24: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA<MB; tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 8). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch KOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam kali oleat, y gam kali linoleat và z gam kali panmitat, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 83,2 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 139,104 lít CO2 và 122,528 lít H2O (đktc). Giá trị của y+z là:

A. 78,78. B. 74,78. C. 95,56. D. 83,24.

(Lời giải) Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol một chất béo X cần dùng vừa đủ 6,36 mol O2. Mặt khác, cho lượng X trên vào dung dịch nước Br2 dư thấy có 0,32 mol Br2 tham gia phản ứng. Nếu cho lượng X trên tác dụng hết với NaOH thì khối lượng muối khan thu được là?

A. 72,8. B. 88,6. C. 78,4. D. 58,4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dụng dịch NaOH (dư) đun nóng, thu được dung dịch chưa a gam muối. Giá trị của a là:

A. 4,87. B. 9,74. C. 8,34. D. 7,63.

BÀI TẬP VẬN DỤNG – PHẦN 2

(Lời giải) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 4,025 mol O2, thu được H2O và 2,85 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,12. B. 0,08. C. 0,15. D. 0,1.

(Lời giải) Câu 2: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,48 mol O2, thu được H2O và 4,56 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,10. B. 0,06. C. 0,07. D. 0,08.

(Lời giải) Câu 3: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri linoleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,12. B. 0,07. C. 0,09. D. 0,08.

(Lời giải) Câu 4: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri linoleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,975 mol O2, thu được H2O và 2,85 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,30. B. 0,22. C. 0,25. D. 0,2.

(Lời giải) Câu 5: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri oleat và natri linoleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,385 mol O2, thu được H2O và 1,71 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,08. B. 0,11. C. 0,10. D. 0,12.

(Lời giải) Câu 6: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri paminat và natri linoleat. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần vừa đủ 3,825 mol O2, thu được CO2 và 2,45 mol H2O. Mặt khác, cho 0,05 mol X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,26. B. 0,24. C. 0,25. D. 0,2.

(Lời giải) Câu 7: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri paminat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol X cần vừa đủ 2,25 mol O2, thu được CO2 và 1,5 mol H2O. Mặt khác, cho lượng X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,05. B. 0,02. C. 0,04. D. 0,03.

(Lời giải) Câu 8: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri paminat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol X cần vừa đủ 3,1 mol O2, thu được CO2 và 2,04 mol H2O. Mặt khác, cho 0,04 mol X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,06. B. 0,10. C. 0,12. D. 0,08.

(Lời giải) Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,23 mol CO2 và 1,21 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,07 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp hai muối của axit béo. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 21,48. B. 20,94. C. 22,46. D. 20,58.

(Lời giải) Câu 10: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,15 mol CO2 và 2,09 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,12 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

A. 33,17. B. 29,18. C. 30,94. D. 35,32.

(Lời giải) Câu 11: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 3,43 mol CO2 và 3,33 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,19 mol KOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối kali panmitat, kali stearat. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 58,74. B. 55,42. C. 62,34. D. 59,22.

(Lời giải) Câu 12: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 4,26 mol O2 thu được CO2 và 2,9 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,17 mol KOH thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam muối kali pamitat, kali stearat. Giá trị a là:

A. 43,73. B. 48,92. C. 54,02. D. 51,94.

(Lời giải) Câu 13: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,18 mol O2 thu được CO2 và 4,2 mol H2O. Mặt khác, gam X tác dụng vừa đủ với 0,24 mol KOH thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam muối kali pamitat, kali stearat. Giá trị a là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 65,09. B. 68,92. C. 70,32. D. 74,76.

(Lời giải) Câu 14: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm C17HxCOONa; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 4,65 mol O2, thu được H2O và 3,3 mol CO2. Giá trị của m là:

A. 47,32. B. 53,16. C. 50,97. D. 49,72.

(Lời giải) Câu 15: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm C17HxCOONa; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 3,9 mol O2, thu được H2O và 2,75 mol CO2. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 47,08. B. 44,4. C. 40,13. D. 42,86.

(Lời giải) Câu 16: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch KOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm C17HxCOOK; kali panmitat và C17HyCOOK). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 0,78 mol O2, thu được H2O và 0,55 mol CO2. Giá trị của m là:

A. 9,14. B. 9,36. C. 8,88. D. 8,24.

(Lời giải) Câu 17: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 0,06 mol KOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,54 mol O2, thu được 18 gam H2O và CO2. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20,08. B. 18,64. C. 19,42. D. 16,82.

(Lời giải) Câu 18: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 0,12 mol NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 3,12 mol O2, thu được CO2 và 2,08 mol H2O. Giá trị của m là:

A. 32,38. B. 35,52. C. 33,15. D. 30,97.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em có thể xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

22 responses to “Giải bài tập chất béo theo phương pháp dồn chất xếp hình”

 1. trần hằng Avatar
  trần hằng

  cho e xin file GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT với ạ

 2. ho e xin file GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT với ạ

 3. Cỏ Avatar

  cho e xin file GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT với ạ

 4. CHO EM XIN FILE GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO DỒN CHẤT Ạ

 5. CẨM+TÚ Avatar
  CẨM+TÚ

  Cho xin file với ạ

 6. Thinh Avatar

  Cho e xin phần này luôn ạ

 7. Kiên Avatar

  Cho em xin file này với?

 8. Hoàng Avatar
  Hoàng

  rất hay ạ, cho e xin file word với ạ
  shihan6868@gmail.com

 9. Hoàng Avatar
  Hoàng

  cho e xin file word với ạ, thank page.
  shihan6868@gmail.com

 10. Hoàng Avatar
  Hoàng

  cho e xin file này với ạ, e vẫn chưa nhận đc. thank page
  shihan6868@gmail.com

 11. Vũ Bích Nhàn Avatar
  Vũ Bích Nhàn

  cho xin file này với ạ. vubichnhan.c3ngoquyen@quangninh.edu.vn

 12. Thảo Avatar
  Thảo

  Cho mình xin file đầy đủ với. Cảm ơn Ad!

 13. Cho mình xin file này kèm lời giải với ạ. Xin cảm ơn

 14. cashcash Avatar
  cashcash

  admin có file este phenol giải theo pp dồn chất ko ạ cho e xin với .E đang cần gấp ạ .Cảm ơn ad

 15. Phước Avatar
  Phước

  cho em xin file với ạ. em cảm ơn.
  dangnguyentruongphuocofficial@gmail.com

 16. nguyen thi dung Avatar
  nguyen thi dung

  em cũng muon xin file này, em cám ơn ạ

 17. le thai Avatar
  le thai

  cho e xin tai lieu voi a

 18. nguyen thi dung Avatar
  nguyen thi dung

  cho em xin file bài tập chất béo với ạ, em cám ơn ạ

 19. Rất mong được thầy cô chia sẽ file tài liệu ạ. cảm ơn thầy cô

 20. Tĩnh Avatar

  Cho em xin file này ạ

 21. Trần Đại Phát Avatar
  Trần Đại Phát

  Dạ cho em xin file bài tập này ạ! Em cảm ơn ạ

 22. cho em xin file phần này ạa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *