0

Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T

Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T

 

Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. Phát biểu nào sau đây sai?
A. X có hai công thức cấu tạo phù hợp.

B. Y có mạch cacbon phân nhánh.
C. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Z không làm mất màu dung dịch brom.

 

Lời giải

Z là CH3COONa hoặc CH2(COONa)2, CH(COONa)3 hoặc C(COONa)4

Y là ancol đa chức, có OH kề nhau => Z đơn chức => Z là CH3COONa

=> X có 2 CTCT CH3COOCHCH(CH3)OOCH hoặc HCOOCHCH(CH3)OOCCH3 => A đúng

X + NaOH → CH3CHOHCH2OH (Y) + CH3COONa (Z) + HCOONa (T)

T HCOONa có tráng bạc => C đúng

Y mạch không phân nhánh => B sai

Z CH3COONa không mất màu dd brom => D đúng

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *