Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết

Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết

I. Lý thuyết

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

II. Vận dụng

Dạng 1: Cho dữ kiện dạng chữ

Câu 1: Có bao nhiêu este có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: Có bao nhiêu este có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3: Có bao nhiêu este có CTPT C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4: Có bao nhiêu este có CTPT C4H6O2 thủy phân thu được ancol?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Có bao nhiêu este có CTPT C4H6O2 thủy phân thu được anđehit?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6: Có bao nhiêu este có CTPT C4H6O2 thủy phân thu được sản phẩm có tham gia phản ứng tráng bạc?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 7 (QG 2017):  Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. HCOO-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-COO-CH3.

C. CH3-COO-CH=CH2. D. HCOO-CH2-CH=CH2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 8: Có bao nhiêu este có CTPT C8H8O2 thủy phân thu được ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 9 (QG 2017):  Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 10 (QG 2017): Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 6.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 11: Hỗn hợp E gồm hai este X và Y đều có công thức phân tử C8H8O2. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 3 muối. Số cặp este X, Y thỏa mãn tính chất trên là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 12: Có bao nhiêu este có CTPT C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 13: Có bao nhiêu este có CTPT C5H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 14: Có bao nhiêu este có CTPT C5H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 2 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 15: Có bao nhiêu este có CTPT C5H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối và 1 ancol?

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 16: Có bao nhiêu este không tham gia phản ứng tráng bạc có CTPT C6H10O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 17: Có bao nhiêu este có CTPT C6H10O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 2 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 18: Có bao nhiêu este có CTPT C6H10O4 không tham gia phản ứng tráng bạc tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối và 1 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 19 (MH 2018): Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y một ancol Z. Biết X không phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X

A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 20 (MH 2017): Ba chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C4H8O2, có đặc điểm sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

– X có mạch cacbon phân nhánh, tác dụng được với Na và NaOH.

– Y được điều chế trực tiếp từ axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

– Z tác dụng được với NaOH và tham gia phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. CH3CH(CH3)COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2CH2CH3.

C. CH3CH(CH3)COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, CH3COOCH2CH3.

(Lời giải) Câu 21: Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được một muối natri của axit cacboxylic hai chức Y và hai chất hữu cơ Z T có cùng số nguyên tử cacbon (MZ < MT). Phát biểu nào sau đây sai?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  1. Axit Y có mạch cacbon không phân nhánh.

  2. Đun nóng T với H2SO4 đặc (ở 140oC) thu được sản phẩm hữu cơ chủ yếu là etilen.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  3. Chất Z có tham gia phản ứng tráng bạc.

  4. Có một công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của X.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 22 (MH 2019): Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. Phát biểu nào sau đây sai?
A. X có hai công thức cấu tạo phù hợp.

B. Y có mạch cacbon phân nhánh.
C. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Z không làm mất màu dung dịch brom.

(Lời giải) Câu 23: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Chất T không có đồng phân hình học.

B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

D. Chất Z làm mất màu nước brom.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 24: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được anđehit T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol 1 : 4. Biết Y không có đồng phân nào khác. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ancol Z không no có 1 liên kết C=C.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Axit Y có tham gia phản ứng tráng bạc.

C. Ancol Z không hoà tan Cu(OH)2 để tạo dung dịch màu xanh.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Anđehit T là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ, năm 2016)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 25 (MH 2020): Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ <MT). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai

A. Axit Z có phản ứng tráng bạc.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được anđehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học. 

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

(Lời giải) Câu 26 (QG 2019): Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.
B. Tên gọi của Z là natri acrylat.
C. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
D. Phân tử X chỉ chứa 1 loại nhóm chức.

(Lời giải) Câu (QG 2019): Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được glixerol và hai muối của hai axit cacboxylic Y và Z. Axit Z có đồng phân hình học. Phát biểu nào sau đây đúng?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
B. Y có phản ứng tráng bạc.
C. Phân tử X chỉ chứa một loại nhóm chức.
D. Phân tử khối của Z là 94.

(Lời giải) Câu 28 (MH 2017): Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Cht T tác dụng với NaOH theo t l mol 1 : 2.

B. Chất Y có phản ứng tráng bạc.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi.

D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 29 (MH 2020): Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4, chứa hai chức este) bằng dung dich NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và Mx < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:

(1) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(2) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

(3) Ancol X là propan-l,2-diol.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(4) Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol.

Số phát biểu đúng là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Dạng 2: Cho dữ kiện dạng sơ đồ phản ứng của các chất

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hoá sau :

C3H4O2 + NaOH X + Y

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X + H2SO4 loãng Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. HCHO, HCOOH. B. HCHO, CH3CHO. C. HCOONa, CH3CHO. D. CH3CHO, HCOOH.

(Lời giải) Câu 31: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C­5­H­10­O. Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X (+H2, Ni, t0) → Y (+CH3COOH, H2SO4 đặc) → Este có mùi chuối chín

Tên của X là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 3 – metylbutanal. B. pentanal.

C. 2 – metylbutanal. D. 2,2 – đimetylpropanal.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 32: Cho sơ đồ các phản ứng:

X + NaOH (dung dịch) → Y + Z (t0) (1)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Y + NaOH (rắn) → T + P (CaO, t0) (2)

T → Q + H2 (1500 t0C) (3)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Q + H2O → Z (t0, xt) (4)

Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. HCOOCH=CH2 và HCHO. B. CH3COOC2H5 và CH3CHO.

C. CH3COOCH=CH2 và HCHO. D. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

(a) C3H4O2 + NaOH   X + Y

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) X + H2SO4 (loãng)   Z + T

(c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư)   E + Ag + NH4NO3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư)   F + Ag +NH4NO3

Chất E và chất F theo thứ tự là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. NH4HCO3 và CH3COONH4. B. (NH4)2CO3 và CH3COOH.

C. HCOONH­4 và CH3COONH4. D. HCOONH4 và CH3CHO.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 34 (MH2015-1): Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau:

A ↔ B + H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A + 2NaOH → 2D + H2O

B + 2NaOH → 2D

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D + HCl → E + NaCl

Tên gọi của E là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. axit acrylic. B. axit 2-hiđroxi propanoic.

C. axit 3-hiđroxi propanoic. D. axit propionic.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 35 (MH2015-2): Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 36 (QG 2019-2) Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (c) X2 + HCl → X5 + NaCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl (d) X3 + CuO → X6 + Cu + H2O (t0)

Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este; X1, X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X1 nhỏ hơn khối lượng mol của X2. Phát biểu nào sau đây sai?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Phân tử khối của X4 là 60. B. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. X6 là anđehit axetic. D. Phân tử X2 có hai nguyên tử oxi.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 37(QG 2019-3): Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3 (t0)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2 H2O

(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) X3 + C2H5OH ↔ X4 + H2O

Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4
A. 118. B. 90. C. 138. D. 146.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 38: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng.

Từ chất X thực hiện chuyển hoá sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X (+CO, xt, t0) Y (+HOCH2CH2OH, xt, t0) Z (+Y, xt, t0) T (C6H10O4)

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Chất X và Y đều tan vô hạn trong nước.

B. Chất Z tác dụng được với kim loại Na và dung dịch NaOH đun nóng.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Chất Y và Z hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

D. Chất T tác dụng với NaOH (dư) trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 39: Cho sơ đồ phản ứng:

(1) X + O2 → axit cacboxylic Y1 (t0, xt)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(2) X + H2 → ancol Y2 (t0, xt)

(3) Y1 + Y2 Y3 + H2O (t0, xt)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là :

A. Anđehit metacrylic. B. Anđehit acrylic. C. Anđehit axetic. D. Anđehit propionic.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 40: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :

X + NaOH Y + Z (t0) (1)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Y(rắn) + NaOH(rắn) CH4 + Na2CO3 (CaO, t0) (2)

Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 (t0) (3)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Chất X là

A. etyl fomat. B. metyl acrylat. C. vinyl axetat. D. etyl axetat.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 41 (TN 2021-201): Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + 2NaOH → Y + 2Z

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

F+ 2NaOH → Z + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) Chất T là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.

(b) Chất Y tác dụng với dung dịch HCl sinh ra axit axetic.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) Chất F là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(d) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(e) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

(Lời giải) Câu 42 (TN 2021-202): Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

E + 2NaOH → Y + 2Z

F+ 2NaOH → Z + T + H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất T tác dụng với dung dịch HCl sinh ra axit fomic.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Chất Z có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Đun nóng Z với dung dịch H
2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.
(e) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3, sinh ra khí CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 4.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. 5.

C. 2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. 3

(Lời giải) Câu 42 (TN 2021-205): Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

E + 2NaOH → Y + 2Z

F + 2NaOH → Y + T + H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ
axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.
(b) Đun nóng Z với dung dịch H
2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.
(e) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO
3, sinh ra khí CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. 2.

C. 5.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. 4.

(Lời giải) Câu 43 (TN 2021-206): Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

E + 2NaOH Y + 2Z

F + 2NaOH Y + T + H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ
axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

(a) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.
(b) Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.
(c) Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và Na2CO3.
(d) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(e) Chất T được dùng để sát trùng dụng cụ y tế.
Số phát biểu đúng là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

(Lời giải) Câu 44 (TN 2021-đợt 2): Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) E + NaOH → X + Y + Z

(2) X + HCl → F + NaCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.

(c) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.

(e) Trong phân tử Z và F đều không có liên kết pi.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 45 (TN 2021-đợt 2): Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y + Z (2) X + HCl → F + NaCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Trong phân tử Z và T đều không có liên kết pi.

(c) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.

(e) Nhiệt độ sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 46 (TN 2020-1): Cho các sơ đồ phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(2) F + NaOH → X + Z

(3) Y + HCl → T + NaCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME < MF < 175.

Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) Nhiệt độ sôi của E thấp hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH

(b) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) Hai chất E và T có cùng công thức đơn giản nhất

(d) Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(e) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

Số phát biểu đúng là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

(Lời giải) Câu 47 (TN 2020-2): Cho các sơ đồ phản ứng:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) X + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chi chứa nhóm chức este được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME < MF < 175.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho các phát biểu sau:

(a) Có một công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Chất Z có khả năng hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

(c) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(e) Nhiệt độ sôi của E cao hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 48 (TN 2020-3): Cho sơ đồ phản ứng

(1) E + NaOH → X + Y

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(2) F + NaOH → X + Z

(3) X + HCl → T + NaCl.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết: E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxyic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. E và Z có cùng số nguyên tử cacbon, ME < MF < 175. Cho các phát biểu sau:

(a) Có một công thức cấu tạo của F thoả mãn sơ đồ trên.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Chất Z hoà tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

(c) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(e) Nhiệt độ sôi của T thấp hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 49 (TN 2020-4): Cho sơ đồ phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(2) F + NaOH → X + Z

(3) Y + HCl → T + NaCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết E, F đều là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi, E và Z có cùng số nguyên tử cacbon, ME < MF < 175. Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

(c) Đốt chay hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(e) Nhiệt độ sôi của T cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Liên quan đến các hợp chất khác

(Lời giải) Câu 50: Cho các chuyển hoá sau :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) X + H2O → Y (t0, xt)

(2) Y + H2 → Sobitol (t0, Ni)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3 (t0, Ni)

(4) Y → E + Z (t0, xt)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(5) Z + H2O → X + G (AS, clorophin)

X, Y và Z lần lượt là :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. tinh bột, glucozơ và ancol etylic. B. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.

C. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic. D. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 51 (QG 2018-1): Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X3 + 2X2 ↔ X5 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 118. B. 194. C. 222. D. 202.

(Lời giải) Câu 52 (QG 2018-2): Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X3 + 2X2 ↔ X5 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C9H8O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5

A. 194. B. 222. C. 118. D. 90.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 53 (QG 2018-3): Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X2 + 2O2 → X5 + H2O (men giấm)

(e) X4 + 2X2 ↔ X6 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6

A. 146. B. 104. C. 148. D. 132.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 54 (QG 2018-4): Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X2 + CO → X5 (t0,xt)

(e) X4 + 2X5 ↔ X6 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho biết: X là este có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là

A. 118. B. 132. C. 104. D. 146.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Lời giải) Câu 55 (QG 2017-1): Cho các sơ đồ phản ứng sau:

C8H14O4 + NaOH X1 + X2 + H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

X3 + X4 Nilon-6,6 + H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.

C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.

(Lời giải) Câu 56: Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) X + 2NaOH X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 X5 + 2H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Phân tử khối của X5

A. 202. B. 174. C. 198. D. 216.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đề kiểm tra 10 câu – 45 phút

Câu 1: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + 2NaOH → Y + 2Z

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

F + 2NaOH → Y + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  1. Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn axit fomic.

  2. Đun nóng T với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  3. Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

  4. Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  5. Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3, sinh ra khí CO2.

  6. Từ chất T điều chế trực tiếp được axit axetic.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  7. Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.

  8. Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và Na2CO3.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  9. Chất T được dùng để sát trùng dụng cụ y tế.

 1. Đun nóng Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 140°C, thu được đietyl ete. Số phát biểu đúng là

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.

[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Lần 1 – Mã đề 203 & 204 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau (đúng tỉ lệ mol các chất):

(1) Este X (C6H10O4) + 2NaOH → X1 + 2X2

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(2) X2 → X3 (H2SO4 đặc, 140°C)

(3) X1 + 2NaOH → H2 + 2Na2CO3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(4) X2 → X4 + H2O (H2SO4 đặc, 170°C)

Nhận định nào sau đây là chính xác ?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. X4 có 4 nguyên tử H trong phân tử. B. Trong X có một nhóm – CH2 –.

C. X3 có hai nguyên tử C trong phân tử. D. Trong X1 có một nhóm –CH2–.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Bắc Ninh – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 3: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  1. X + 2NaOH → X1 + X2 + X3.    (b) X1 + HCl → X4 + NaCl

         (c) X2 + HCl → X5 + NaCl.          (d) X3 + 2CuO → X6 + 2Cu + 2H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este. X1 có nhiều hơn X2 một nguyên tử cacbon. X3 không hòa tan Cu(OH)2. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cho a mol X3 tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được a/2 mol H2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. X5 không tham gia phản ứng tráng bạc.

C. X6 là anđehit axetic.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. X4 có phân tử khối là 60.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Quảng Xương – Thanh Hóa – Lần 1 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

 1. X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 2. X1 + HCl → X4 + NaCl

 3. X2 + HCl → X5 + NaCl

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 4. X3 + CuO → X6 + Cu + H2O

Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este; X1, X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X1 nhỏ hơn khối lượng mol của X2. Phát biểu nào sau đây sai?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Phân tử X2 có hai nguyên tử oxi. B. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. X6 là anđehit axetic. D. Phân tử khối của X4 là 60.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – Tập huấn Sở GD-ĐT – Bắc Ninh – Năm 2021 ]

Câu 5: Este X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (2) X2 + H2 → X3

(3) X1 + H2SO4 → Y + Na2SO4 (4) 2Z + O2 → 2X2

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. X có mạch cacbon không phân nhánh.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Đun nóng X3 với H2SO4 đặc (170°C), thu được chất Z.

C. X3 có nhiệt độ sôi cao hơn X2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Trong Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hidro.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Yên Bái – Lần 4 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 6: Hợp chất hữu cơ X có công thức C6H8O4. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) X + 2H2O → Y + 2Z (2) 2Z → T + H2O (H2SO4, 140°C)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết rằng tỉ khối hơi của T so với H2 bằng 23. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X không có đồng phân hình học.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Y chỉ có 2 đồng phân cấu tạo.

C. X tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken.

[ Đề thi thử THPTQG – Chuyên KHTN – Hà Nội – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 7. Cho este hai chức, mạch hở E (C8H12O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y và hai muối cacboxylat Z và T (có cùng số nguyên tử hidro, MZ < MT). Chất Y hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. E không tham gia phản ứng tráng bạc.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Đun nóng Z với vôi tôi xút thu được mêtan.

C. Trong axit tương ứng của T, nguyên tố cacbon chiếm 50% về khối lượng.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. E chỉ có một công thức cấu tạo phù hợp.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 8. Cho các chuyển hóa sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) X + 2NaOH → 2X1 + X2 + H2O (2) X1 + HCl → Y + NaCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) X2 + CuO → Z + Cu + H2O (4) X1 + NaOH → CH4 + Na2CO3

Biết X là chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử C6H10O5. Nhận xét nào sau đây sai?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Y có tên gọi là axit axetic. B. X có mạch cacbon không phân nhánh.

C. X2 là hợp chất hữu cơ đa chức. D. Z là anđehit no, hai chức, mạch hở.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Yên Bái – Năm 2021 ]

Câu 9. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau (đúng tỷ lệ mol):

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. X + NaOH → Y + Z.

 2. Y + NaOH → CH4 + Na2CO3.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag.

Biết X là hợp chất hữu cơ đơn chức . Phát biểu nào sau đây không đúng?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Y là natri axetat. B. Z là andehit axetic.

C. X không làm mất màu dung dịch brom. D. Tên gọi của X là vinyl axetat.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT – Thái Bình – Năm 2021 ]

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. E + NaOH → X + Y

 2. F + NaOH → X + Z

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. Y + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi, E và Z có cùng số nguyên tử cacbon, ME

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

< MF < 175. Cho các phát biểu sau:

  1. Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  2. Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

  3. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  4. Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

  5. Nhiệt độ sôi của T cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  6. Chất Z có khả năng hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

  7. Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  8. Nhiệt độ sôi của E cao hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Lần 1 – Năm 2020 ]

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

VẤN ĐỀ 1 : CHO TRƯỚC CÔNG THỨC PHÂN TỬ

DẠNG 1 : KHÔNG CÓ THÊM LIÊN KẾT BỘI C=C, C ≡ C VÀ VÒNG BENZEN

Câu 11: Từ chất X (C5H8O4) mạch hở, không phản ứng tráng bạc và có các phản ứng sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X + 2NaOH → Y + Z + H2O.

Z + HCl → T + NaCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

T (H2SO4 đặc) → Q + H2O

Biết Q làm mất màu dung dịch brom. Trong số các phát biểu sau, số phát biểu đúng là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. Chất Y là natri axetat.

 2. T là hợp chất hữu cơ tạp chức.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. X là hợp chất hữu cơ đa chức.

 4. Q là axit metacrylic.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 5. X có hai đồng phân cấu tạo.

A. 1. B. 4. C. 3 . D. 2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 12. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (b) X1 + HCl → X4 + NaCl

 1. X2 + HCl → X5 + NaCl (d) X3 + X4 → X6 + H2O

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết X là hợp chất hữu mạch hở có công thức phân tử C5H8O4 và chứa hai chức este; X2, X3 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X5 nhỏ hơn khối lượng mol của X3. Phát biểu nào sau đây sai?

A. X4 là hợp chất hữu cơ đơn chức. B. Phân tử khối của X6 là 104.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. X tham gia phản ứng tráng gương D. Phân tử X6 có 3 nguyên tử oxi.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh – Lần 3 – Năm 2021]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 13: Cho hợp chất hữu cơ D mạch hở có công thức phân tử là C6H10O4. Từ D tiến hành chuỗi các phản ứng, sau (hệ số các chất trên phương trình biểu thị đúng tỉ lệ mol)

  1. D + 2NaOH → E + F + G

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  2. 2E + H2SO4 (loãng, đư) → 2H + K

  3. H + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → M + 2Ag + 2NH4NO3

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

          (4) 2F + Cu(OH)2 → Q + 2H2O

 1. G + NaOH → CH4 + Na2CO3

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Công thức cấu tạo phù hợp của D là

A. CH3-COO-CH2-CH2-OOC-CH3 B. HCOO-CH2-CH2-OOC-CH2-CH3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. HCOO-CH2-CH(CH3)-OOC-CH3 D. HCOO-CH2-CH2-CH2-OOC-CH3

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Hưng Yên – Lần 1 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 14. Thủy phân hoàn toàn chất hữu E (C7H12O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X hai muối Y, Z (MY < MZ). Thực hiện phản ứng nung muối Z với hỗn hợp CaO/NaOH nhiệt độ cao thì thu được ancol X. Cho các phát biểu sau:

  1. Khi cho a mol X tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  2. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

  3. Y có khả năng tráng bạc.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  4. Khối lượng mol của Z là 112 gam/mol. Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An – Năm 2021 ]

Câu 15: Thủy phân hoàn toàn chất hữu E (C9H16O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

 2. Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. Ancol X là propan-1,2-điol.

 4. Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 5. Cho a mol T tác dụng với một lượng dư NaHCO3 thu được a mol CO2.

 6. Chất Y có mạch cacbon không phân nhánh.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 7. X là ancol no, hai chức, mạch hở.

 8. Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E. Số lượng phát biểu đúng là

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 4. B. 7. C. 5. D. 6.

[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường Nghệ An – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

DẠNG 2 : CÓ THÊM LIÊN KẾT BỘI C=C, CC VÀ VÒNG BENZEN

Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

 1. X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t°)

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 2. Y + H2SO4 → Na2SO4 + T.

 3. Z + O2 → CH3COOH + H2O (Men giấm)

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết chất X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất X có 3 công thức cấu tạo phù hợp.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Z và T đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

C. Chất T có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn chất T.

Câu 17: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử là C6H8O4. Từ X thực hiện sơ đồ sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  1. X + NaOH → Y + Z + T

  2. Y + H2SO4 → Na2SO4 + E

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) Z (H2SO4 đặc, 170°C) → F + H2O

 1. Z + CuO → T + Cu + H2O

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho các phát biểu sau:

  1. T dùng làm nguyên liệu sản xuất nhựa phenolfomanđehit.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  2. Trong y tế, Z được dùng để sát trùng vết thương.

  3. T vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  4. E có công thức CH2(COOH)2

  5. X có đồng phân hình học.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(g) Oxi hoá không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại sản xuất T. Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – Chuyên Sư phạm Hà Nội – Năm 2021 ]

Câu 18. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. X + 2NaOH → X1 + X2 + X3.

 2. X1 + HCl → X4 + NaCl.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. X4 + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → X6 + 2Ag + 2NH4NO3.

 4. X2 + HCl → X5 + NaCl

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 5. X3 + CO → X5

Biết X có công thức phân tử C6H8O4 và chứa hai chức este. Phát biểu nào sau đây đúng?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. X4 là hợp chất hữu cơ đa chức. B. Phân tử khối của X6 là 138.

C. X3 là hợp chất anđehit. D. Dung dịch X làm quỳ tím hóa đỏ.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Bắc Ninh – Năm 2021 ]

Câu 19: X là hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Cho các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol phản ứng):

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X + 2NaOH → Z + T + H2O T + H2 → T1

2Z + H2SO4 → 2Z1 + Na2SO4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết Z1 và T1 có cùng số nguyên tử cacbon; Z1 là hợp chất hữu cơ đơn chức. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Tổng số nguyên tử trong T1 bằng 12.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Nung Z với hỗn hợp vôi tôi xút thu được ankan đơn giản nhất.

C. X không có đồng phân hình học.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. T là hợp chất hữu cơ no, đơn chức.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến – Năm 2021 – Lần 4 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 20: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Chất T không có đồng phân hình học.

C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Chất Z làm mất màu nước brom

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 21: Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y(no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Axit z có phản ứng tráng bạc.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được Andehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X

[ Đề minh họa thi THPTQG – Bộ Giáo Dục – Lần 1 – Năm 2020 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 22. Thủy phân hoàn toàn một este thuần chức, mạch hở E có công thức C7H10O4 bằng dung dịch NaOH thu được 2 muối X, Y (MX < MY) của axit cacboxylic no đơn chức và ancol Z. Cho các nhận xét sau:

  1. E có 4 đồng phân cấu tạo.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  2. Z có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

  3. Z hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  4. X không có phản ứng tráng gương.

  5. Muối Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Số phát biểu chính xác là

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 23. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol Y và hai chất hữu cơ Z và T (MZ < MY < MT). Y tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo dung dịch màu xanh lam. Cho các phát biểu sau:

   1. Chất Z có phản ứng tráng gương.

    SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
   2. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất X.

   3. Chất T làm mất màu nước brom.

    SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
   4. Chất Y là propan-1,2-điol.

   5. Nung chất T với NaOH và CaO ở nhiệt độ cao, thu được khí etilen. Số phát biểu đúng là :

    SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 24: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(a) X + 2NaOH → Y + Z + T (b) X + H2 E

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) E + 2NaOH → 2Y + T (d) Y + HCl → NaCl + F

 1. Phân tử khối của chất F là

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 60. B. 46. C. 72. D. 74.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Yên Bái – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Y là ancol etylic. B. T có hai đồng phân C. T là etylen glicol. D. Z là anđehit axetic.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc – Lần 2 – Năm 2021 ]

 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Khối lượng phân tử của E bằng 176. B. Khối lượng phân tử của T bằng 62.

C. Khối lượng phân tử của Z bằng 96. D. Khối lượng phân tử của Y bằng 94.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần 2 – Mã đề 102 – Năm 2021 ]

 1. Cho các phát biểu sau:

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. F có đồng phân hình học.

 2. T hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. X là este no, 2 chức, mạch hở.

 4. Khối lượng mol của Y là 96 g/mol. Số phát biểu đúng là

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Kim Liên – Hà Nội – Lần 2 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. Có các nhận định nào sau đây:

 1. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với X.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 2. T có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

 3. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố Oxi trong Z là 33,33%

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 4. X là hợp chất hữu cơ tạp chức Số nhận định đúng là:

A. 3. B. 4 C. 1. D. 2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình – Năm 2021 ]

Câu 25: Cho este hai chức, mạch hở X (C9H14O4) tác dụng với lượng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hoà tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Hiđro hóa hoàn toàn chất Z thu được chất T. Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  1. Axit Z có đồng phân hình học.

  2. Có 2 công thức cấu tạo thõa mãn tính chất của X.

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  3. Cho a mol Y tác dụng với một lượng dư Na thu được a mol H2.

  4. Khối lượng mol của axit T là 74 g/mol. Số phát biểu đúng là

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

[ Đề thi thử THPTQG – Trường Đào Duy Từ – Hà Nội – Lần 2 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 26: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

 1. X + 2NaOH → Y + Z + T

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 2. X + 2H2 → E

 3. E + 2NaOH → 2Y + T

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 4. Y + HCl → NaCl + F

Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. Chất X là este hai chức.

 2. Dung dịch chất T hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. Chất Z làm mất màu nước brom.

 4. Chất F là axit propionic.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 5. Chất X tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3. Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình – Lần 2– Năm 2021 ]

Câu 27. Hợp chất hữu cơ mạch hở, thuần chức X (C10H14O6) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc . Phát biểu nào sau đây đúng?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

B. Tên gọi của Z là natri metacrylat.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Phân tử X chứa 2 loại nhóm chức.

D. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 28: X là hợp chất hữu cơ thuần chức có công thức phân tử C9H8O4 (chứa vòng benzen). Cho 1 mol X tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3. B. Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi. D. T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – Chuyên KHTN – Hà Nội – Lần 2 – Năm 2021 ]

DẠNG 3: CÓ THÊM 1 NHÓM CHỨC -OH

Câu 29. Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp hai muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc . Có các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.

 2. Tên gọi của Z là natri acrylat.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. Có ba công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

 4. Trong phân tử chất X có hai loại nhóm chức khác nhau.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 5. Axit cacboxylic của muối Y làm mất màu dung dịch brom. Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Hà Nội – Năm 2021 ]

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn chất hữu E (C8H12O5, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu T (C3H6O3). Nung nóng Y với hỗn hợp vôi tôi xút thu được chất hữu cơ P. Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. X hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

 2. Có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. Trong công nghiệp P được sản xuất từ etanol.

 4. P là thành phần chính của khí thiên nhiên.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 5. Chất P kích thích trái cây nhanh chín.

 1. T là hợp chất hữu cơ đa chức. Số phát biểu sai là

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

VẤN ĐỀ 2 : KHÔNG CHO TRƯỚC CÔNG THỨC PHÂN TỬ

Câu 31. Cho các chất X, Y, Z đều mạch hở và có công thức phân tử C3H6O2. Trong đó:

 • Chất X có phản ứng tráng gương và phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 • Chất Y tác dụng với dung dịch NaOH và NaHCO3 nhưng không có phản ứng tráng gương.

 • Chất Z tác dụng với NaOH nhưng KHÔNG có phản ứng tráng gương và KHÔNG phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH, HOCH2CH2CHO.

B. HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH, CH3COOCH3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. HOCH2CH2CHO, CH3CH2COOH, CH3COOCH3.

D. HCOOCH2CH3, HOCH2CH2CHO, CH3COOCH3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Năm 2021 ]

Câu 32. Cho các phản ứng sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X + NaOH → X1 + X2 (t°) X1 + NaOH → X3 + Na2CO3 (CaO, t°)

X2 → X4 + H2O (H2SO4 đặc, 170°C) X2 + O2 → X5 + H2O (men giấm)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

2X3 → X6 (1500°C, làm lạnh nhanh) X6 + H2O → X7 (HgSO4, 80°C)

Nhận định nào sau đây không đúng?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. X là etyl axetat. B. X6 có phản ứng với AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa.

C. X4 làm mất màu dung dịch KMnO4. D. X5 tham gia phản ứng tráng bạc.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 33: Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thoả mãn các phản ứng hoá học sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X + NaOH → C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O (1)

Y + NaOH → T + Na2CO3 (2)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Z + … (3)

Z + NaOH → E + … (4)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

E + NaOH → T + Na2CO3 (5)

Cho biết khi cân bằng tỉ lệ mol giữa Y và NaOH trong (2) là 1 : 2. Công thức phân tử của X là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. C11H12O4. B. C11H10O4. C. C12H20O6. D. C12H14O4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 34: Cho các phương trình phản ứng hóa học sau (theo đúng tỉ lệ mol, các phản ứng đều ở điều kiện và xúc tác thích hợp):

  1. X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  2. X2 + CuO → X3 + Cu + H2O

(3) X3 + 4AgNO3 + 6NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + NH4NO3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. X1 + 2NaOH → X4 + 2Na2CO3

(5) 2X4 → X5 + 3H2

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Phát biểu nào sau đây sai?

A. X có 8 nguyên tử H trong phân tử.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. X2 rất độc không được sử dụng để pha vào đồ uống.

C. X1 tan trong nước tốt hơn so với X.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. X5 có phản ứng tạo kết tủa với AgNO3/NH3.

[ Đề thi thử THPTQG – Luyện thi Đại học Y Hà Nội – Lần 5 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 35. Từ chất X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

X + 2NaOH → 2Y + Z + H2O Y + HCl → T + NaCl.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Z + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr T + Br2 → CO2 + 2HBr.

Công thức phân tử của X là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. C3H4O4. B. C8H8O2. C. C4H6O4. D. C4H4O4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Hà Giang – Lần 1 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 36: Cho sơ đồ các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

  1. X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  2. X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O

  3. X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl

   SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  4. X3 + C2H5OH X4 + H2O

Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức . Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4 là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 118. B. 138. C. 90. D. 146.

[ Đề thi thử THPTQG – Luyện thi ĐH Y Hà Nội – Lần 3 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 37: Từ chất hữu cơ đa chức X thực hiện chuỗi chuyển hóa sau (theo đúng hệ số tỉ lượng)

X + 3NaOH → Y + Z + T + H2O

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Y + HCl → M + NaCl

M + 2Na → P + H2

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Z + NaOH → CH4 + Na2CO3

T + 2AgNO3 + 3NH3+ H2O → Q + 2Ag + 2NH4NO3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết rằng, cô cạn dung dịch sau khi thủy phân chất X thu được phần hơi chỉ chứa nước; trong M, oxi chiếm hơn 25% về khối lượng. Phản ứng của Q với HCl giải phóng khí CO2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. M thuộc loại hợp chất thơm, đa chức.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. X có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

C. Đốt cháy hoàn toàn X thu được nCO2 = 2nH2O.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. T có phân tử khối bằng 68.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Bình Phước – Lần 1 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 38: Este X được tạo bởi một axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức . Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 có số mol bằng với số mol của O2 đã phản ưng. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng tỉ lệ mol)

(1) X + 2H2 Y (2) X + 2NaOH → Z + X1 + X2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết rằng X1 và X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng và khi đun nóng X1 với H2SO4 đặc ở 170°C không thu được anken. Nhận định nào sau đây là sai?

A. X, Y đều có mạch không phân nhánh. B. X có công thức phân tử là C7H8O4.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Z có công thức phân tử là C4H2O4Na2. D. X2 là ancol etylic.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần 2 – Mã đề 103 – Năm 2021 ]

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 39: Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:

   1. E + NaOH → X + Y + Z

    SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
   2. X + HCl → F + NaCl

   3. Y + HCl → T + NaCl

    SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT. Cho các phát biểu sau:

    1. Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.

     SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
    2. Trong phân tử Z và T đều không có liên kết pi.

    3. Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

     SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
    4. 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.

    5. Nhiệt độ sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z.

     SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(g) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Lần 2 – Năm 2020 ]

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E mạch hở bằng dung dịch NaOH, thu được 4 sản phẩm hữu cơ X; Y; Z; T đều có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử (MX > MY > MZ > MT). Biết E tác dụng vừa đủ với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3, và oxi hóa không hoàn toàn Z hoặc T đều có thể thu được axit axetic. Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. Tổng số nguyên tử trong một phân tử E bằng 24

 2. Đốt cháy hoàn toàn X không thu được H2O

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. Ở điều kiện thường, Z là chất lỏng còn T là chất khí và đều tan rất tốt trong nước

 4. Trong Y có 3 nguyên tử oxi.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 5. Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 1 D. 2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị – Năm 2021 ]

Câu 41: Cho 3 este mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 100) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Khi thủy phân X hoặc Y hoặc Z trong môi trường axit đều thu được axit cacboxylic và ancol no. Cho các nhận định sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 1. X tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 2.

 2. Y có tồn tại đồng phân hình học.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 3. X, Y, Z đều được tạo bởi cùng một ancol.

 4. Z có tên gọi là etyl axetat.

  SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
 5. X tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được kết tủa. Số nhận định luôn đúng là:

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Bắc Giang – Tháng 5 – Năm 2021 ]

Các thầy cô và các em cần file tài liệu “Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết” xin vui lòng comment ở phần bình luận admin sẽ gửi các thầy cô và các em qua email!

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Xem thêm

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

197 thoughts on “Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết”

 1. cho e xin tài liệu: BIỆN LUẬN CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT với ạ

  Reply
 2. Cho em xin tài liệu với ạ. Phần biện luận công thức cấu tạo este í ạ

  Reply
 3. addmin cho em xin file tài liệu “Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết”
  với ạ.

  Reply
 4. Mình đã nhận được file tài liệu từ admin. Tài liệu rất hay. Cám ơn admin rất nhiều ạ!

  Reply
 5. Admin cho mình xin file tài liệu “biện luận tìm CTCT của este” nhé. Mình xin cảm ơn nhiều!

  Reply

Leave a Comment