dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết

Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết

I. Lý thuyết

Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết 1 Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết 2 Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết 3 Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết 4

II. Vận dụng

Dạng 1: Cho dữ kiện dạng chữ

Câu 1: Có bao nhiêu este có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: Có bao nhiêu este có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3: Có bao nhiêu este có CTPT C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4: Có bao nhiêu este có CTPT C4H6O2 thủy phân thu được ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Có bao nhiêu este có CTPT C4H6O2 thủy phân thu được anđehit?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6: Có bao nhiêu este có CTPT C4H6O2 thủy phân thu được sản phẩm có tham gia phản ứng tráng bạc?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 7 (QG 2017):  Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOO-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-COO-CH3.

C. CH3-COO-CH=CH2. D. HCOO-CH2-CH=CH2.

Câu 8: Có bao nhiêu este có CTPT C8H8O2 thủy phân thu được ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9 (QG 2017):  Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 10 (QG 2017): Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 6.

Câu 11: Hỗn hợp E gồm hai este X và Y đều có công thức phân tử C8H8O2. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 3 muối. Số cặp este X, Y thỏa mãn tính chất trên là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 12: Có bao nhiêu este có CTPT C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 13: Có bao nhiêu este có CTPT C5H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 14: Có bao nhiêu este có CTPT C5H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 2 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 15: Có bao nhiêu este có CTPT C5H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối và 1 ancol?

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Câu 16: Có bao nhiêu este không tham gia phản ứng tráng bạc có CTPT C6H10O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 17: Có bao nhiêu este có CTPT C6H10O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 2 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 18: Có bao nhiêu este có CTPT C6H10O4 không tham gia phản ứng tráng bạc tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối và 1 ancol?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 19 (MH 2018): Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y một ancol Z. Biết X không phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X

A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 20 (MH 2017): Ba chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C4H8O2, có đặc điểm sau:

– X có mạch cacbon phân nhánh, tác dụng được với Na và NaOH.

– Y được điều chế trực tiếp từ axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon.

– Z tác dụng được với NaOH và tham gia phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3.

B. CH3CH(CH3)COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2CH2CH3.

C. CH3CH(CH3)COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3.

D. CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, CH3COOCH2CH3.

(Lời giải) Câu 21: Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được một muối natri của axit cacboxylic hai chức Y và hai chất hữu cơ Z T có cùng số nguyên tử cacbon (MZ < MT). Phát biểu nào sau đây sai?

  1. Axit Y có mạch cacbon không phân nhánh.

  2. Đun nóng T với H2SO4 đặc (ở 140oC) thu được sản phẩm hữu cơ chủ yếu là etilen.

  3. Chất Z có tham gia phản ứng tráng bạc.

  4. Có một công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của X.

(Lời giải) Câu 22 (MH 2019): Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. Phát biểu nào sau đây sai?
A. X có hai công thức cấu tạo phù hợp.

B. Y có mạch cacbon phân nhánh.
C. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Z không làm mất màu dung dịch brom.

(Lời giải) Câu 23: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất T không có đồng phân hình học.

B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

D. Chất Z làm mất màu nước brom.

(Lời giải) Câu 24: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được anđehit T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol 1 : 4. Biết Y không có đồng phân nào khác. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ancol Z không no có 1 liên kết C=C.

B. Axit Y có tham gia phản ứng tráng bạc.

C. Ancol Z không hoà tan Cu(OH)2 để tạo dung dịch màu xanh.

D. Anđehit T là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ, năm 2016)

(Lời giải) Câu 25 (MH 2020): Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ <MT). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai

A. Axit Z có phản ứng tráng bạc.

B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được anđehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học. 

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

(Lời giải) Câu 26 (QG 2019): Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.
B. Tên gọi của Z là natri acrylat.
C. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
D. Phân tử X chỉ chứa 1 loại nhóm chức.

(Lời giải) Câu (QG 2019): Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được glixerol và hai muối của hai axit cacboxylic Y và Z. Axit Z có đồng phân hình học. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
B. Y có phản ứng tráng bạc.
C. Phân tử X chỉ chứa một loại nhóm chức.
D. Phân tử khối của Z là 94.

(Lời giải) Câu 28 (MH 2017): Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Cht T tác dụng với NaOH theo t l mol 1 : 2.

B. Chất Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi.

D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

(Lời giải) Câu 29 (MH 2020): Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4, chứa hai chức este) bằng dung dich NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và Mx < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:

(1) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

(2) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

(3) Ancol X là propan-l,2-diol.

(4) Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Dạng 2: Cho dữ kiện dạng sơ đồ phản ứng của các chất

(Lời giải) Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hoá sau :

C3H4O2 + NaOH X + Y

X + H2SO4 loãng Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là :

A. HCHO, HCOOH. B. HCHO, CH3CHO. C. HCOONa, CH3CHO. D. CH3CHO, HCOOH.

(Lời giải) Câu 31: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C­5­H­10­O. Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau:

X (+H2, Ni, t0) → Y (+CH3COOH, H2SO4 đặc) → Este có mùi chuối chín

Tên của X là

A. 3 – metylbutanal. B. pentanal.

C. 2 – metylbutanal. D. 2,2 – đimetylpropanal.

(Lời giải) Câu 32: Cho sơ đồ các phản ứng:

X + NaOH (dung dịch) → Y + Z (t0) (1)

Y + NaOH (rắn) → T + P (CaO, t0) (2)

T → Q + H2 (1500 t0C) (3)

Q + H2O → Z (t0, xt) (4)

Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là

A. HCOOCH=CH2 và HCHO. B. CH3COOC2H5 và CH3CHO.

C. CH3COOCH=CH2 và HCHO. D. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO.

(Lời giải) Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

(a) C3H4O2 + NaOH   X + Y

(b) X + H2SO4 (loãng)   Z + T

(c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư)   E + Ag + NH4NO3

(d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư)   F + Ag +NH4NO3

Chất E và chất F theo thứ tự là

A. NH4HCO3 và CH3COONH4. B. (NH4)2CO3 và CH3COOH.

C. HCOONH­4 và CH3COONH4. D. HCOONH4 và CH3CHO.

(Lời giải) Câu 34 (MH2015-1): Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau:

A ↔ B + H2O

A + 2NaOH → 2D + H2O

B + 2NaOH → 2D

D + HCl → E + NaCl

Tên gọi của E là

A. axit acrylic. B. axit 2-hiđroxi propanoic.

C. axit 3-hiđroxi propanoic. D. axit propionic.

(Lời giải) Câu 35 (MH2015-2): Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

(Lời giải) Câu 36 (QG 2019-2) Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (c) X2 + HCl → X5 + NaCl

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl (d) X3 + CuO → X6 + Cu + H2O (t0)

Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este; X1, X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X1 nhỏ hơn khối lượng mol của X2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử khối của X4 là 60. B. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. X6 là anđehit axetic. D. Phân tử X2 có hai nguyên tử oxi.

(Lời giải) Câu 37(QG 2019-3): Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3 (t0)

(b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2 H2O

(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl

(d) X3 + C2H5OH ↔ X4 + H2O

Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4
A. 118. B. 90. C. 138. D. 146.

(Lời giải) Câu 38: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng.

Từ chất X thực hiện chuyển hoá sau:

X (+CO, xt, t0) Y (+HOCH2CH2OH, xt, t0) Z (+Y, xt, t0) T (C6H10O4)

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất X và Y đều tan vô hạn trong nước.

B. Chất Z tác dụng được với kim loại Na và dung dịch NaOH đun nóng.

C. Chất Y và Z hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

D. Chất T tác dụng với NaOH (dư) trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(Lời giải) Câu 39: Cho sơ đồ phản ứng:

(1) X + O2 → axit cacboxylic Y1 (t0, xt)

(2) X + H2 → ancol Y2 (t0, xt)

(3) Y1 + Y2 Y3 + H2O (t0, xt)

Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là :

A. Anđehit metacrylic. B. Anđehit acrylic. C. Anđehit axetic. D. Anđehit propionic.

(Lời giải) Câu 40: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :

X + NaOH Y + Z (t0) (1)

Y(rắn) + NaOH(rắn) CH4 + Na2CO3 (CaO, t0) (2)

Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 (t0) (3)

Chất X là

A. etyl fomat. B. metyl acrylat. C. vinyl axetat. D. etyl axetat.

(Lời giải) Câu 41 (TN 2021-201): Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + 2NaOH → Y + 2Z

F+ 2NaOH → Z + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất T là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.

(b) Chất Y tác dụng với dung dịch HCl sinh ra axit axetic.

(c) Chất F là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(d) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.

(e) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

(Lời giải) Câu 42 (TN 2021-202): Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + 2NaOH → Y + 2Z

F+ 2NaOH → Z + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất T tác dụng với dung dịch HCl sinh ra axit fomic.

(b) Chất Z có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Đun nóng Z với dung dịch H
2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.
(e) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3, sinh ra khí CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3

(Lời giải) Câu 42 (TN 2021-205): Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + 2NaOH → Y + 2Z

F + 2NaOH → Y + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ
axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.
(b) Đun nóng Z với dung dịch H
2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.
(e) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO
3, sinh ra khí CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

(Lời giải) Câu 43 (TN 2021-206): Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol

E + 2NaOH Y + 2Z

F + 2NaOH Y + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ
axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

(a) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.
(b) Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.
(c) Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và Na2CO3.
(d) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(e) Chất T được dùng để sát trùng dụng cụ y tế.
Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

(Lời giải) Câu 44 (TN 2021-đợt 2): Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y + Z

(2) X + HCl → F + NaCl

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

(b) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.

(c) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

(d) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.

(e) Trong phân tử Z và F đều không có liên kết pi.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

(Lời giải) Câu 45 (TN 2021-đợt 2): Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y + Z (2) X + HCl → F + NaCl

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT.

Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.

(b) Trong phân tử Z và T đều không có liên kết pi.

(c) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

(d) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.

(e) Nhiệt độ sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

(Lời giải) Câu 46 (TN 2020-1): Cho các sơ đồ phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME < MF < 175.

Cho các phát biểu sau:

(a) Nhiệt độ sôi của E thấp hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH

(b) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

(c) Hai chất E và T có cùng công thức đơn giản nhất

(d) Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

(e) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

(Lời giải) Câu 47 (TN 2020-2): Cho các sơ đồ phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z

(3) X + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chi chứa nhóm chức este được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME < MF < 175.

Cho các phát biểu sau:

(a) Có một công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

(b) Chất Z có khả năng hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

(c) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(e) Nhiệt độ sôi của E cao hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

(Lời giải) Câu 48 (TN 2020-3): Cho sơ đồ phản ứng

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z

(3) X + HCl → T + NaCl.

Biết: E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxyic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. E và Z có cùng số nguyên tử cacbon, ME < MF < 175. Cho các phát biểu sau:

(a) Có một công thức cấu tạo của F thoả mãn sơ đồ trên.

(b) Chất Z hoà tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

(c) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(e) Nhiệt độ sôi của T thấp hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

(Lời giải) Câu 49 (TN 2020-4): Cho sơ đồ phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi, E và Z có cùng số nguyên tử cacbon, ME < MF < 175. Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

(b) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

(c) Đốt chay hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

(d) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(e) Nhiệt độ sôi của T cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Liên quan đến các hợp chất khác

(Lời giải) Câu 50: Cho các chuyển hoá sau :

(1) X + H2O → Y (t0, xt)

(2) Y + H2 → Sobitol (t0, Ni)

(3) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3 (t0, Ni)

(4) Y → E + Z (t0, xt)

(5) Z + H2O → X + G (AS, clorophin)

X, Y và Z lần lượt là :

A. tinh bột, glucozơ và ancol etylic. B. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.

C. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic. D. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.

(Lời giải) Câu 51 (QG 2018-1): Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X3 + 2X2 ↔ X5 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5

A. 118. B. 194. C. 222. D. 202.

(Lời giải) Câu 52 (QG 2018-2): Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X3 + 2X2 ↔ X5 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C9H8O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5

A. 194. B. 222. C. 118. D. 90.

(Lời giải) Câu 53 (QG 2018-3): Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X2 + 2O2 → X5 + H2O (men giấm)

(e) X4 + 2X2 ↔ X6 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6

A. 146. B. 104. C. 148. D. 132.

(Lời giải) Câu 54 (QG 2018-4): Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (t0C) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → poli (etylen terephtalat) +2n H2O (t0,xt) (d) X2 + CO → X5 (t0,xt)

(e) X4 + 2X5 ↔ X6 + 2H2O (H2SO4 đặc, t0)

Cho biết: X là este có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là

A. 118. B. 132. C. 104. D. 146.

(Lời giải) Câu 55 (QG 2017-1): Cho các sơ đồ phản ứng sau:

C8H14O4 + NaOH X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

X3 + X4 Nilon-6,6 + H2O

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.

C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.

(Lời giải) Câu 56: Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) X + 2NaOH X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 X5 + 2H2O

Phân tử khối của X5

A. 202. B. 174. C. 198. D. 216.

Đề kiểm tra 10 câu – 45 phút

Câu 1: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + 2NaOH → Y + 2Z

F + 2NaOH → Y + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

  1. Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn axit fomic.

  2. Đun nóng T với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.

  3. Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

  4. Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.

  5. Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3, sinh ra khí CO2.

  6. Từ chất T điều chế trực tiếp được axit axetic.

  7. Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.

  8. Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và Na2CO3.

  9. Chất T được dùng để sát trùng dụng cụ y tế.

 1. Đun nóng Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 140°C, thu được đietyl ete. Số phát biểu đúng là

A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.

[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Lần 1 – Mã đề 203 & 204 – Năm 2021 ]

Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau (đúng tỉ lệ mol các chất):

(1) Este X (C6H10O4) + 2NaOH → X1 + 2X2

(2) X2 → X3 (H2SO4 đặc, 140°C)

(3) X1 + 2NaOH → H2 + 2Na2CO3

(4) X2 → X4 + H2O (H2SO4 đặc, 170°C)

Nhận định nào sau đây là chính xác ?

A. X4 có 4 nguyên tử H trong phân tử. B. Trong X có một nhóm – CH2 –.

C. X3 có hai nguyên tử C trong phân tử. D. Trong X1 có một nhóm –CH2–.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Bắc Ninh – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 3: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

  1. X + 2NaOH → X1 + X2 + X3.    (b) X1 + HCl → X4 + NaCl

         (c) X2 + HCl → X5 + NaCl.          (d) X3 + 2CuO → X6 + 2Cu + 2H2O

Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este. X1 có nhiều hơn X2 một nguyên tử cacbon. X3 không hòa tan Cu(OH)2. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cho a mol X3 tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được a/2 mol H2.

B. X5 không tham gia phản ứng tráng bạc.

C. X6 là anđehit axetic.

D. X4 có phân tử khối là 60.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Quảng Xương – Thanh Hóa – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

 1. X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

 2. X1 + HCl → X4 + NaCl

 3. X2 + HCl → X5 + NaCl

 4. X3 + CuO → X6 + Cu + H2O

Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este; X1, X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X1 nhỏ hơn khối lượng mol của X2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử X2 có hai nguyên tử oxi. B. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. X6 là anđehit axetic. D. Phân tử khối của X4 là 60.

[ Đề thi thử THPTQG – Tập huấn Sở GD-ĐT – Bắc Ninh – Năm 2021 ]

Câu 5: Este X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (2) X2 + H2 → X3

(3) X1 + H2SO4 → Y + Na2SO4 (4) 2Z + O2 → 2X2

Biết các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. X có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Đun nóng X3 với H2SO4 đặc (170°C), thu được chất Z.

C. X3 có nhiệt độ sôi cao hơn X2.

D. Trong Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hidro.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Yên Bái – Lần 4 – Năm 2021 ]

Câu 6: Hợp chất hữu cơ X có công thức C6H8O4. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) X + 2H2O → Y + 2Z (2) 2Z → T + H2O (H2SO4, 140°C)

Biết rằng tỉ khối hơi của T so với H2 bằng 23. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X không có đồng phân hình học.

B. Y chỉ có 2 đồng phân cấu tạo.

C. X tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:3.

D. Đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken.

[ Đề thi thử THPTQG – Chuyên KHTN – Hà Nội – Năm 2021 ]

Câu 7. Cho este hai chức, mạch hở E (C8H12O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y và hai muối cacboxylat Z và T (có cùng số nguyên tử hidro, MZ < MT). Chất Y hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. E không tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Đun nóng Z với vôi tôi xút thu được mêtan.

C. Trong axit tương ứng của T, nguyên tố cacbon chiếm 50% về khối lượng.

D. E chỉ có một công thức cấu tạo phù hợp.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh – Năm 2021 ]

Câu 8. Cho các chuyển hóa sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) X + 2NaOH → 2X1 + X2 + H2O (2) X1 + HCl → Y + NaCl

(3) X2 + CuO → Z + Cu + H2O (4) X1 + NaOH → CH4 + Na2CO3

Biết X là chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử C6H10O5. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Y có tên gọi là axit axetic. B. X có mạch cacbon không phân nhánh.

C. X2 là hợp chất hữu cơ đa chức. D. Z là anđehit no, hai chức, mạch hở.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Yên Bái – Năm 2021 ]

Câu 9. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau (đúng tỷ lệ mol):

 1. X + NaOH → Y + Z.

 2. Y + NaOH → CH4 + Na2CO3.

 3. Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag.

Biết X là hợp chất hữu cơ đơn chức . Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Y là natri axetat. B. Z là andehit axetic.

C. X không làm mất màu dung dịch brom. D. Tên gọi của X là vinyl axetat.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT – Thái Bình – Năm 2021 ]

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng:

 1. E + NaOH → X + Y

 2. F + NaOH → X + Z

 3. Y + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi, E và Z có cùng số nguyên tử cacbon, ME

< MF < 175. Cho các phát biểu sau:

  1. Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

  2. Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

  3. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

  4. Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

  5. Nhiệt độ sôi của T cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

  6. Chất Z có khả năng hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

  7. Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH

  8. Nhiệt độ sôi của E cao hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Lần 1 – Năm 2020 ]

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

VẤN ĐỀ 1 : CHO TRƯỚC CÔNG THỨC PHÂN TỬ

DẠNG 1 : KHÔNG CÓ THÊM LIÊN KẾT BỘI C=C, C ≡ C VÀ VÒNG BENZEN

Câu 11: Từ chất X (C5H8O4) mạch hở, không phản ứng tráng bạc và có các phản ứng sau:

X + 2NaOH → Y + Z + H2O.

Z + HCl → T + NaCl

T (H2SO4 đặc) → Q + H2O

Biết Q làm mất màu dung dịch brom. Trong số các phát biểu sau, số phát biểu đúng là

 1. Chất Y là natri axetat.

 2. T là hợp chất hữu cơ tạp chức.

 3. X là hợp chất hữu cơ đa chức.

 4. Q là axit metacrylic.

 5. X có hai đồng phân cấu tạo.

A. 1. B. 4. C. 3 . D. 2.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 12. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (b) X1 + HCl → X4 + NaCl

 1. X2 + HCl → X5 + NaCl (d) X3 + X4 → X6 + H2O

Biết X là hợp chất hữu mạch hở có công thức phân tử C5H8O4 và chứa hai chức este; X2, X3 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X5 nhỏ hơn khối lượng mol của X3. Phát biểu nào sau đây sai?

A. X4 là hợp chất hữu cơ đơn chức. B. Phân tử khối của X6 là 104.

C. X tham gia phản ứng tráng gương D. Phân tử X6 có 3 nguyên tử oxi.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh – Lần 3 – Năm 2021]

Câu 13: Cho hợp chất hữu cơ D mạch hở có công thức phân tử là C6H10O4. Từ D tiến hành chuỗi các phản ứng, sau (hệ số các chất trên phương trình biểu thị đúng tỉ lệ mol)

  1. D + 2NaOH → E + F + G

  2. 2E + H2SO4 (loãng, đư) → 2H + K

  3. H + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → M + 2Ag + 2NH4NO3

          (4) 2F + Cu(OH)2 → Q + 2H2O

 1. G + NaOH → CH4 + Na2CO3

Công thức cấu tạo phù hợp của D là

A. CH3-COO-CH2-CH2-OOC-CH3 B. HCOO-CH2-CH2-OOC-CH2-CH3

C. HCOO-CH2-CH(CH3)-OOC-CH3 D. HCOO-CH2-CH2-CH2-OOC-CH3

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Hưng Yên – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 14. Thủy phân hoàn toàn chất hữu E (C7H12O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X hai muối Y, Z (MY < MZ). Thực hiện phản ứng nung muối Z với hỗn hợp CaO/NaOH nhiệt độ cao thì thu được ancol X. Cho các phát biểu sau:

  1. Khi cho a mol X tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

  2. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

  3. Y có khả năng tráng bạc.

  4. Khối lượng mol của Z là 112 gam/mol. Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An – Năm 2021 ]

Câu 15: Thủy phân hoàn toàn chất hữu E (C9H16O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:

 1. Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

 2. Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

 3. Ancol X là propan-1,2-điol.

 4. Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol.

 5. Cho a mol T tác dụng với một lượng dư NaHCO3 thu được a mol CO2.

 6. Chất Y có mạch cacbon không phân nhánh.

 7. X là ancol no, hai chức, mạch hở.

 8. Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E. Số lượng phát biểu đúng là

A. 4. B. 7. C. 5. D. 6.

[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường Nghệ An – Năm 2021 ]

DẠNG 2 : CÓ THÊM LIÊN KẾT BỘI C=C, CC VÀ VÒNG BENZEN

Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

 1. X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t°)

 2. Y + H2SO4 → Na2SO4 + T.

 3. Z + O2 → CH3COOH + H2O (Men giấm)

Biết chất X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất X có 3 công thức cấu tạo phù hợp.

B. Z và T đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

C. Chất T có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

D. Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn chất T.

Câu 17: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử là C6H8O4. Từ X thực hiện sơ đồ sau:

  1. X + NaOH → Y + Z + T

  2. Y + H2SO4 → Na2SO4 + E

(3) Z (H2SO4 đặc, 170°C) → F + H2O

 1. Z + CuO → T + Cu + H2O

Cho các phát biểu sau:

  1. T dùng làm nguyên liệu sản xuất nhựa phenolfomanđehit.

  2. Trong y tế, Z được dùng để sát trùng vết thương.

  3. T vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

  4. E có công thức CH2(COOH)2

  5. X có đồng phân hình học.

(g) Oxi hoá không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại sản xuất T. Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

[ Đề thi thử THPTQG – Chuyên Sư phạm Hà Nội – Năm 2021 ]

Câu 18. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

 1. X + 2NaOH → X1 + X2 + X3.

 2. X1 + HCl → X4 + NaCl.

 3. X4 + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → X6 + 2Ag + 2NH4NO3.

 4. X2 + HCl → X5 + NaCl

 5. X3 + CO → X5

Biết X có công thức phân tử C6H8O4 và chứa hai chức este. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X4 là hợp chất hữu cơ đa chức. B. Phân tử khối của X6 là 138.

C. X3 là hợp chất anđehit. D. Dung dịch X làm quỳ tím hóa đỏ.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Bắc Ninh – Năm 2021 ]

Câu 19: X là hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Cho các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol phản ứng):

X + 2NaOH → Z + T + H2O T + H2 → T1

2Z + H2SO4 → 2Z1 + Na2SO4

Biết Z1 và T1 có cùng số nguyên tử cacbon; Z1 là hợp chất hữu cơ đơn chức. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Tổng số nguyên tử trong T1 bằng 12.

B. Nung Z với hỗn hợp vôi tôi xút thu được ankan đơn giản nhất.

C. X không có đồng phân hình học.

D. T là hợp chất hữu cơ no, đơn chức.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến – Năm 2021 – Lần 4 ]

Câu 20: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

B. Chất T không có đồng phân hình học.

C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

D. Chất Z làm mất màu nước brom

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang – Năm 2021 ]

Câu 21: Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y(no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Axit z có phản ứng tráng bạc.

B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được Andehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học.

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X

[ Đề minh họa thi THPTQG – Bộ Giáo Dục – Lần 1 – Năm 2020 ]

Câu 22. Thủy phân hoàn toàn một este thuần chức, mạch hở E có công thức C7H10O4 bằng dung dịch NaOH thu được 2 muối X, Y (MX < MY) của axit cacboxylic no đơn chức và ancol Z. Cho các nhận xét sau:

  1. E có 4 đồng phân cấu tạo.

  2. Z có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

  3. Z hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

  4. X không có phản ứng tráng gương.

  5. Muối Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Số phát biểu chính xác là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Năm 2021 ]

Câu 23. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol Y và hai chất hữu cơ Z và T (MZ < MY < MT). Y tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo dung dịch màu xanh lam. Cho các phát biểu sau:

   1. Chất Z có phản ứng tráng gương.

   2. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất X.

   3. Chất T làm mất màu nước brom.

   4. Chất Y là propan-1,2-điol.

   5. Nung chất T với NaOH và CaO ở nhiệt độ cao, thu được khí etilen. Số phát biểu đúng là :

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Năm 2021 ]

Câu 24: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(a) X + 2NaOH → Y + Z + T (b) X + H2 E

(c) E + 2NaOH → 2Y + T (d) Y + HCl → NaCl + F

 1. Phân tử khối của chất F là

A. 60. B. 46. C. 72. D. 74.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Yên Bái – Năm 2021 ]

 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Y là ancol etylic. B. T có hai đồng phân C. T là etylen glicol. D. Z là anđehit axetic.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc – Lần 2 – Năm 2021 ]

 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Khối lượng phân tử của E bằng 176. B. Khối lượng phân tử của T bằng 62.

C. Khối lượng phân tử của Z bằng 96. D. Khối lượng phân tử của Y bằng 94.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần 2 – Mã đề 102 – Năm 2021 ]

 1. Cho các phát biểu sau:

 1. F có đồng phân hình học.

 2. T hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

 3. X là este no, 2 chức, mạch hở.

 4. Khối lượng mol của Y là 96 g/mol. Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Kim Liên – Hà Nội – Lần 2 – Năm 2021 ]

 1. Có các nhận định nào sau đây:

 1. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với X.

 2. T có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

 3. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố Oxi trong Z là 33,33%

 4. X là hợp chất hữu cơ tạp chức Số nhận định đúng là:

A. 3. B. 4 C. 1. D. 2.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình – Năm 2021 ]

Câu 25: Cho este hai chức, mạch hở X (C9H14O4) tác dụng với lượng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hoà tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Hiđro hóa hoàn toàn chất Z thu được chất T. Cho các phát biểu sau:

  1. Axit Z có đồng phân hình học.

  2. Có 2 công thức cấu tạo thõa mãn tính chất của X.

  3. Cho a mol Y tác dụng với một lượng dư Na thu được a mol H2.

  4. Khối lượng mol của axit T là 74 g/mol. Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

[ Đề thi thử THPTQG – Trường Đào Duy Từ – Hà Nội – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 26: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

 1. X + 2NaOH → Y + Z + T

 2. X + 2H2 → E

 3. E + 2NaOH → 2Y + T

 4. Y + HCl → NaCl + F

Cho các phát biểu sau:

 1. Chất X là este hai chức.

 2. Dung dịch chất T hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

 3. Chất Z làm mất màu nước brom.

 4. Chất F là axit propionic.

 5. Chất X tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3. Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình – Lần 2– Năm 2021 ]

Câu 27. Hợp chất hữu cơ mạch hở, thuần chức X (C10H14O6) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc . Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

B. Tên gọi của Z là natri metacrylat.

C. Phân tử X chứa 2 loại nhóm chức.

D. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 28: X là hợp chất hữu cơ thuần chức có công thức phân tử C9H8O4 (chứa vòng benzen). Cho 1 mol X tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A. X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3. B. Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi. D. T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2.

[ Đề thi thử THPTQG – Chuyên KHTN – Hà Nội – Lần 2 – Năm 2021 ]

DẠNG 3: CÓ THÊM 1 NHÓM CHỨC -OH

Câu 29. Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp hai muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc . Có các phát biểu sau:

 1. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.

 2. Tên gọi của Z là natri acrylat.

 3. Có ba công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

 4. Trong phân tử chất X có hai loại nhóm chức khác nhau.

 5. Axit cacboxylic của muối Y làm mất màu dung dịch brom. Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Hà Nội – Năm 2021 ]

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn chất hữu E (C8H12O5, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu T (C3H6O3). Nung nóng Y với hỗn hợp vôi tôi xút thu được chất hữu cơ P. Cho các phát biểu sau:

 1. X hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

 2. Có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

 3. Trong công nghiệp P được sản xuất từ etanol.

 4. P là thành phần chính của khí thiên nhiên.

 5. Chất P kích thích trái cây nhanh chín.

 1. T là hợp chất hữu cơ đa chức. Số phát biểu sai là

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – Năm 2021 ]

VẤN ĐỀ 2 : KHÔNG CHO TRƯỚC CÔNG THỨC PHÂN TỬ

Câu 31. Cho các chất X, Y, Z đều mạch hở và có công thức phân tử C3H6O2. Trong đó:

 • Chất X có phản ứng tráng gương và phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng.

 • Chất Y tác dụng với dung dịch NaOH và NaHCO3 nhưng không có phản ứng tráng gương.

 • Chất Z tác dụng với NaOH nhưng KHÔNG có phản ứng tráng gương và KHÔNG phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

A. HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH, HOCH2CH2CHO.

B. HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH, CH3COOCH3.

C. HOCH2CH2CHO, CH3CH2COOH, CH3COOCH3.

D. HCOOCH2CH3, HOCH2CH2CHO, CH3COOCH3.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Năm 2021 ]

Câu 32. Cho các phản ứng sau:

X + NaOH → X1 + X2 (t°) X1 + NaOH → X3 + Na2CO3 (CaO, t°)

X2 → X4 + H2O (H2SO4 đặc, 170°C) X2 + O2 → X5 + H2O (men giấm)

2X3 → X6 (1500°C, làm lạnh nhanh) X6 + H2O → X7 (HgSO4, 80°C)

Nhận định nào sau đây không đúng?

A. X là etyl axetat. B. X6 có phản ứng với AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa.

C. X4 làm mất màu dung dịch KMnO4. D. X5 tham gia phản ứng tráng bạc.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 33: Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thoả mãn các phản ứng hoá học sau:

X + NaOH → C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O (1)

Y + NaOH → T + Na2CO3 (2)

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Z + … (3)

Z + NaOH → E + … (4)

E + NaOH → T + Na2CO3 (5)

Cho biết khi cân bằng tỉ lệ mol giữa Y và NaOH trong (2) là 1 : 2. Công thức phân tử của X là

A. C11H12O4. B. C11H10O4. C. C12H20O6. D. C12H14O4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 34: Cho các phương trình phản ứng hóa học sau (theo đúng tỉ lệ mol, các phản ứng đều ở điều kiện và xúc tác thích hợp):

  1. X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O

  2. X2 + CuO → X3 + Cu + H2O

(3) X3 + 4AgNO3 + 6NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + NH4NO3

 1. X1 + 2NaOH → X4 + 2Na2CO3

(5) 2X4 → X5 + 3H2

Phát biểu nào sau đây sai?

A. X có 8 nguyên tử H trong phân tử.

B. X2 rất độc không được sử dụng để pha vào đồ uống.

C. X1 tan trong nước tốt hơn so với X.

D. X5 có phản ứng tạo kết tủa với AgNO3/NH3.

[ Đề thi thử THPTQG – Luyện thi Đại học Y Hà Nội – Lần 5 – Năm 2021 ]

Câu 35. Từ chất X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

X + 2NaOH → 2Y + Z + H2O Y + HCl → T + NaCl.

Z + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr T + Br2 → CO2 + 2HBr.

Công thức phân tử của X là

A. C3H4O4. B. C8H8O2. C. C4H6O4. D. C4H4O4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Hà Giang – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 36: Cho sơ đồ các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

  1. X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3

  2. X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O

  3. X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl

  4. X3 + C2H5OH X4 + H2O

Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức . Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4 là

A. 118. B. 138. C. 90. D. 146.

[ Đề thi thử THPTQG – Luyện thi ĐH Y Hà Nội – Lần 3 – Năm 2021 ]

Câu 37: Từ chất hữu cơ đa chức X thực hiện chuỗi chuyển hóa sau (theo đúng hệ số tỉ lượng)

X + 3NaOH → Y + Z + T + H2O

Y + HCl → M + NaCl

M + 2Na → P + H2

Z + NaOH → CH4 + Na2CO3

T + 2AgNO3 + 3NH3+ H2O → Q + 2Ag + 2NH4NO3

Biết rằng, cô cạn dung dịch sau khi thủy phân chất X thu được phần hơi chỉ chứa nước; trong M, oxi chiếm hơn 25% về khối lượng. Phản ứng của Q với HCl giải phóng khí CO2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. M thuộc loại hợp chất thơm, đa chức.

B. X có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

C. Đốt cháy hoàn toàn X thu được nCO2 = 2nH2O.

D. T có phân tử khối bằng 68.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD-ĐT Bình Phước – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 38: Este X được tạo bởi một axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức . Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 có số mol bằng với số mol của O2 đã phản ưng. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng tỉ lệ mol)

(1) X + 2H2 Y (2) X + 2NaOH → Z + X1 + X2.

Biết rằng X1 và X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng và khi đun nóng X1 với H2SO4 đặc ở 170°C không thu được anken. Nhận định nào sau đây là sai?

A. X, Y đều có mạch không phân nhánh. B. X có công thức phân tử là C7H8O4.

C. Z có công thức phân tử là C4H2O4Na2. D. X2 là ancol etylic.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần 2 – Mã đề 103 – Năm 2021 ]

Câu 39: Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:

   1. E + NaOH → X + Y + Z

   2. X + HCl → F + NaCl

   3. Y + HCl → T + NaCl

Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT. Cho các phát biểu sau:

    1. Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.

    2. Trong phân tử Z và T đều không có liên kết pi.

    3. Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

    4. 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.

    5. Nhiệt độ sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z.

(g) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Lần 2 – Năm 2020 ]

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E mạch hở bằng dung dịch NaOH, thu được 4 sản phẩm hữu cơ X; Y; Z; T đều có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử (MX > MY > MZ > MT). Biết E tác dụng vừa đủ với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3, và oxi hóa không hoàn toàn Z hoặc T đều có thể thu được axit axetic. Cho các phát biểu sau:

 1. Tổng số nguyên tử trong một phân tử E bằng 24

 2. Đốt cháy hoàn toàn X không thu được H2O

 3. Ở điều kiện thường, Z là chất lỏng còn T là chất khí và đều tan rất tốt trong nước

 4. Trong Y có 3 nguyên tử oxi.

 5. Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 1 D. 2.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị – Năm 2021 ]

Câu 41: Cho 3 este mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 100) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Khi thủy phân X hoặc Y hoặc Z trong môi trường axit đều thu được axit cacboxylic và ancol no. Cho các nhận định sau:

 1. X tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 2.

 2. Y có tồn tại đồng phân hình học.

 3. X, Y, Z đều được tạo bởi cùng một ancol.

 4. Z có tên gọi là etyl axetat.

 5. X tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được kết tủa. Số nhận định luôn đúng là:

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Bắc Giang – Tháng 5 – Năm 2021 ]

Xem thêm


Comments

230 responses to “Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết”

 1. Bảo Châu Avatar
  Bảo Châu

  cho mình xin file tài liệu đc k ạ !

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng cô file word đầy đủ cả lý thuyết, đề bài, lời giải chi tiết qua mail rồi nhé!

   1. Nguyễn Bá Hải Avatar
    Nguyễn Bá Hải

    CHO E xin file với ạ. E cảm ơn ạ

    1. Polime Avatar
     Polime

     Admin đã gửi tặng em qua mail rồi nhé.

     1. Cho em xin file ạ

     2. Cho mình xin file. Mình cảm ơn thầy!

     3. cho mĩnh xein file bạn ơi! Mình cảm ơn!

     4. cho mình xin file bạn ơi! Mình cảm ơn!

     5. Lộc Avatar

      Cho mình xin file

     6. cho e xin với ạ

   2. CẨM TÚ Avatar
    CẨM TÚ

    HAY QUÁ. CHO MÌNH XIN THAM KHẢO ĐƯỢC KHÔNG Ạ?

   3. TRUONG HÀ Avatar
    TRUONG HÀ

    ADD CHO EM XIN FILE TÀI LIỆU PHẦN NÀY VỚI Ạ. EM CẢM ƠN

   4. Cho e xin file tài liệu vs ạ

   5. Thầy cho em xin file tài liệu ạ.em cảm ơn

   6. Nghĩa Avatar
    Nghĩa

    em xin ạ

   7. Hieu Avatar

    cho mình xin file word ạ

   8. Em xin tài liệu ạ

   9. Dương Nguyễn Avatar
    Dương Nguyễn

    Ad cho em xin tài liệu học tập với ạ, em xin cảm ơn rất nhiều ạ

   10. em xin file tlieu với ạ

  2. Cho e xin file tài liệu ạ

   1. Polime Avatar
    Polime

    Cuối post có chỗ download em nhé

  3. Đinh Xuân Nhị Avatar
   Đinh Xuân Nhị

   Cho mình xin file được không ạ!

  4. Sơn Avatar

   em xin tài liệu ạ

  5. em xin file tlieu với ạ

 2. Đỗ Duy Đặng Avatar
  Đỗ Duy Đặng

  gửi tài liệu này qua gmail giúp mình nhé.Mình cảm ơn

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng thầy file word đầy đủ cả lý thuyết, đề bài, lời giải chi tiết qua mail rồi nhé!

   1. Cho em xin file với ạ. Em cảm ơn nhiều

 3. trần hằng Avatar
  trần hằng

  cho e xin tài liệu: BIỆN LUẬN CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng cô file word đầy đủ cả lý thuyết, đề bài, lời giải chi tiết qua mail rồi nhé!

   1. Luyến Avatar
    Luyến

    Cho mình xin với. Cảm ơn add nhiều

  2. Hùng Avatar

   Cho em xin file với ạ

 4. Cho em xin file tài liệu này được không ạ? Em cảm ơn.

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng em vào mail rồi nhé!

  2. Nguyễn Gia Linh Avatar
   Nguyễn Gia Linh

   Em xin tài liệu ạ

 5. Nguyễn Hoài An Avatar
  Nguyễn Hoài An

  cho em xin tài liệu với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng em qua mail rồi nhé!

 6. Trần Trung Kiên Avatar
  Trần Trung Kiên

  Cho mình xin file tài liệu này nhé!!! Xin cảm ơn!!!

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng thầy qua mail rồi nhé.

 7. Bảo Linh Avatar
  Bảo Linh

  Cho e xin tài liệu này với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Ad đã gửi tặng em qua mail rồi nhé.

 8. Nguyễn Gia Linh Avatar
  Nguyễn Gia Linh

  Cho em xin tài liệu ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng em qua mail rồi nhé!

   1. le duc huy Avatar
    le duc huy

    cho em xin tai lieu qua a

    1. Polime Avatar
     Polime

     Em xuống cuối bài đăng có chỗ để download nhé.

 9. Trân Nguyễn Avatar
  Trân Nguyễn

  cho em xin file tài liệu với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng em qua mail rồi nhé!

 10. Minh Avatar

  cho em xin tài liệu với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng em qua mail rồi nhé!

 11. Lê Văn Tài Avatar
  Lê Văn Tài

  Cho xin file với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng em qua mail rồi nhé.

 12. Phước Thuận Avatar
  Phước Thuận

  Cho em xin file tài liệu với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin gửi em rồi nhé.

   1. Nguyễn thị ngân Avatar
    Nguyễn thị ngân

    Cho em xin file vs ạ

 13. CHO EM XIN FILE VỚI Ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin gửi tặng em rồi nhé.

 14. Hoàng Duy Avatar
  Hoàng Duy

  bạn có thể cho mimhf xin file word được không ạ, bt hay quá á

 15. bạn có thể cho mình xin file word được không ạ, bt hay quá á

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng bạn rồi nhé!

 16. cho em xin file đc k ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng em rồi nhé.

 17. CẨM TÚ Avatar
  CẨM TÚ

  hay quá. cho mình xin flie được không ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi tặng bạn rồi nhé.

   1. CẨM TÚ Avatar
    CẨM TÚ

    THANKS!

  2. đào hạnh Avatar
   đào hạnh

   cho mình xin file tài liệu nay dc ko a

 18. cho mình xin file tài liệu ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Thầy xuống cuối post để download file word ạ!

 19. đào hạnh Avatar
  đào hạnh

  cho mình xin file biện luận công thức cấu tạo este

  1. Polime Avatar
   Polime

   Thầy cô xuống cuối post để download file word ạ!

 20. Hoàng Nga Avatar
  Hoàng Nga

  Ad cho cho em xin file tài liệu này được không ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 21. T. Hà Avatar
  T. Hà

  cho em xin file tài liệu với ạ.

  1. Polime Avatar
   Polime

   Thầy xuống cuối post để download file word ạ!

 22. Phạm Công Vụ Avatar
  Phạm Công Vụ

  Cho mình xin file word được không?

  1. Polime Avatar
   Polime

   Thầy xuống cuối post để download file word ạ!

 23. Dung Dung Avatar
  Dung Dung

  cho em xin file ạ

 24. Dung Dung Avatar
  Dung Dung

  cho em xin file với ad

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 25. đào hạnh Avatar
  đào hạnh

  cho mình xin file tài liệu với ad. mình cảm ơn

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 26. dạ cho em xin tài liệu với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 27. Nguyễn Ngọc Mai Avatar
  Nguyễn Ngọc Mai

  Thầy cho em xin tài liệu này với ạ. Em cảm ơn Thầy

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 28. Nguyễn Hương Avatar
  Nguyễn Hương

  cho mình xin file này nhé, mình cảm ơn nhiều

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 29. Cỏ Avatar

  Cho em xin file tài liệu này được không ạ? Em cảm ơn.

 30. Cỏ Avatar

  Thầy cho em xin tài liệu này với ạ. Em cảm ơn Thầy

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 31. CHO EM XIN FILE Ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

   1. Hoàng Avatar
    Hoàng

    cuối post có thấy chỗ down đâu ạ

 32. cho em xin file với được k ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 33. VŨ CHÍ CÔNG Avatar
  VŨ CHÍ CÔNG

  Cho mình xin file tài liệu này nhé!!! Xin cảm ơn!!!

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 34. Ngân Avatar

  Cho em xin file tài liệu này với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 35. lehi Avatar

  Ad cho cho em xin file tài liệu này được không ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 36. admin cho em xin file với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 37. Thanh Avatar

  CHo em xin file với được không ạ? E cảm ơn nhiều ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

 38. anh ơi cho em xin file với ạ
  em cảm ơn ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Bạn xuống cuối post để download file word ạ!

  2. letrongky Avatar
   letrongky

   ab

 39. Thảo Nguyên Avatar
  Thảo Nguyên

  Cho em xin tài liệu với ạ. Phần biện luận công thức cấu tạo este í ạ

 40. thut Avatar

  e đã nhận tài liệu ạ
  cảm ơn ad

 41. Milarey Avatar
  Milarey

  cho em xin file với ạ !

 42. hiệp Avatar
  hiệp

  cho em xjn file với ạ

 43. Ad Cho e xin file bài ạ

 44. Anh Nobu Avatar
  Anh Nobu

  Dạ cho em xin tl vs ạ

 45. Anh Nobu Avatar
  Anh Nobu

  Dạ cho em xin tài liệu với ạ

 46. Trần Phương Avatar
  Trần Phương

  Cho mình xin file với.

 47. nghiệp Avatar
  nghiệp

  cho em xin file với ạ

 48. vũ thị thủy Avatar
  vũ thị thủy

  tài liệu rất hay. cho mình xin file . xin chân thành cảm ơn

 49. CẨM+TÚ Avatar
  CẨM+TÚ

  cho mình xin file nhé

 50. Thinh Avatar

  Cho e xin ạ.

 51. Orange Avatar
  Orange

  Cho em xin file với ạ, em cảm ơn add.

 52. Võ Trang Avatar
  Võ Trang

  Cho em xin file với ạ.

 53. văn lưu Avatar
  văn lưu

  cho mình xin file vơi ạ?
  cảm ơn

 54. nguyễn thị hằng Avatar
  nguyễn thị hằng

  cho em xin file này với ạ

  1. nguyễn thị hằng Avatar
   nguyễn thị hằng

   em đã nhận được tài liệu

 55. Trịnh Thị Êm Avatar
  Trịnh Thị Êm

  tài liệu hay lắm cho mình xin file với ạ. xin cảm ơn

  1. Polime Avatar
   Polime

   Email chưa đúng bạn ơi!

 56. Nhân Avatar

  em xin file với ạ

 57. Ngọc Vy Avatar
  Ngọc Vy

  em xin file với ạ!

 58. Đạt Avatar
  Đạt

  cho em xin file với ạ

 59. Diep Avatar

  Ad cho cho em xin file tài liệu này được không ạ

 60. Diep Avatar

  cho em xin tai lieu voi a

  1. thang Avatar

   cam on add. em da nhan duoc tai lieu a!

 61. thang Avatar

  Ad cho em xin tài liệu với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Email không đúng em ơi.

 62. Kim Hân Avatar
  Kim Hân

  Cho em xin tài liệu với ạ

 63. Nguyễn Đỗ Gia Huy Avatar
  Nguyễn Đỗ Gia Huy

  Ad cho em xin tài liệu này được không ạ.

 64. Nguyễn Thơ Avatar
  Nguyễn Thơ

  cho mình xin tài liệu này dc k a

 65. Ad cho mình xin tài liệu với ạ, mình cảm ơn ạ

 66. Nguyễn Thị Khánh Linh Avatar
  Nguyễn Thị Khánh Linh

  add cho em xin tài liệu này với ạ

 67. mình xin file ạ!

 68. Nguyễn Thị Khánh Linh Avatar
  Nguyễn Thị Khánh Linh

  em nhận được file rồi ạ. Em cảm ơn ad

 69. tien Avatar

  cho em xin file vs ạ

 70. Hoàng Avatar
  Hoàng

  cho xin file word với ạ, cảm ơn nhiều ạ.
  shihan6868@gmail.com

 71. Hoàng Avatar
  Hoàng

  thank page, e nhận đc rồi ạ 😀

 72. Tan Truong Avatar
  Tan Truong

  Cho mình xin tài liệu này qua gmail nhé. Mình cảm ơn!

  1. Tan Truong Avatar
   Tan Truong

   Cám ơn Admin, mình đã nhận được file!

 73. Kiên Avatar

  Cho xin file này với ad ơi

 74. Bùi Ngọc Avatar
  Bùi Ngọc

  Cho mình xin file này với

 75. Kim Hân Avatar
  Kim Hân

  Em nhan được tài liệu r ạ

 76. Dung Avatar

  em xin file này nhé

 77. Đỗ Tân Avatar
  Đỗ Tân

  Cho em xin file với ạ em cảm ơn

 78. Vũ Phong Avatar
  Vũ Phong

  Ad cho mình xin file với ạ . thanks ad!

 79. Cho em xin file với ạ, Em cảm ơn nhiều

  1. Em đã nhận được rồi ạ, Cảm ơn Ad nhé

 80. The Thach Avatar
  The Thach

  Dạ cho em xin với ạ.
  Xin cảm ơn!

 81. le huu tuan anh Avatar
  le huu tuan anh

  cho em xin file với ạ

 82. Tân Avatar

  Cho em xin file với ạ

 83. Thùy Dương Avatar
  Thùy Dương

  Cho e xin file với ạ

 84. Cho mình xin với nhé

 85. Cho mình xin file này với ạ. Xin cảm ơn

 86. Thảo Avatar
  Thảo

  Cho mình xin tài liệu nhé. Cảm ơn.

 87. Nguyễn Văn Dũng Avatar
  Nguyễn Văn Dũng

  Cho e xin tài liệu với. Xin cảm ơn

 88. Nguyễn Văn Dũng Avatar
  Nguyễn Văn Dũng

  Cho e xin file tài liệu với. Xin cảm ơn

 89. Cho e xin với ạ

 90. CONG NHAN Avatar
  CONG NHAN

  addmin cho em xin file tài liệu “Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết”
  với ạ.

 91. Phước Avatar
  Phước
 92. Huyen Hoa Mdc Avatar
  Huyen Hoa Mdc

  cho em xin file word với ạ, em xin cảm ơn ạ!
  Huyen.sphn@gmail.com

 93. Hoàn Avatar

  cho em xin với ạ. mrsihoan@gmail.com

 94. nguyen thi dung Avatar
  nguyen thi dung

  cho em xin file BLCT này, em cám ơn ạ

 95. le thai Avatar
  le thai

  cho e xin tài liệu với ạ

 96. cho em xin với ạ

 97. le thai Avatar
  le thai

  e đã nhận đc rồi ạ, xin cảm ơn ạ

 98. nguyen thi dung Avatar
  nguyen thi dung

  em đã nhận được file BLCT rồi, em cám ơn ạ

 99. Trịnh Thị Êm Avatar
  Trịnh Thị Êm

  choem xin tài liêụ với ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Email không đúng cô nhé.

 100. nguyễn thanh thuong Avatar
  nguyễn thanh thuong

  cho e xin file vs ạ

 101. Cẩm An Avatar
  Cẩm An

  Cho em xin tài liệu với ạ, cảm ơn admin

 102. Cầm An Avatar
  Cầm An

  Em đã nhận được tài liệu, cảm ơn ad

 103. rat hay a. cam on ad nhieu

 104. Khúc Thị Hà Avatar
  Khúc Thị Hà

  cho em xin fle tài liệu với ạ

 105. Huyen Hoa Mdc Avatar
  Huyen Hoa Mdc

  Mình nhận đc tài liệu rồi! Cảm ơn admin nhiều ạ

 106. hoang truong Avatar
  hoang truong

  ad cho xin tài liệu này với ạ

 107. hoang truong Avatar
  hoang truong

  cho xin tài liệu này ạ

 108. nguyễn thị liên Avatar
  nguyễn thị liên

  cho em xin file với ạ. em cảm ơn

 109. văn khánh Avatar
  văn khánh

  cho e xin file tài liệu với ạ mail: khanhtqnh@gmail.com. cảm ơn nhiều.

  1. văn khánh Avatar
   văn khánh

   e đã nhận được tài liệu, rất hay ạ, cảm ơn admin nhiều./

 110. Bùi Ngọc Avatar
  Bùi Ngọc

  Cho mình tham khảo với. Xin cảm ơn

 111. Minh Tâm Avatar
  Minh Tâm

  cho em xin file với ạ

 112. Dung Avatar

  E xin file ạ

 113. cho mình xin file nhe

  1. Hiền Nguyễn Avatar
   Hiền Nguyễn

   cho em xin tài liệu với ạ

 114. xin cam on

 115. LINH Avatar

  CHO EM XIN TÀI LIỆU Ạ

 116. Hoàng Avatar
  Hoàng

  Em là hs đang ôn thi , cho em xin file với ạ, em xin cảm ơn
  gmail: hoangphan36@gmail.com

 117. nguyễn thanh Avatar
  nguyễn thanh

  cho em xin file với ạ

 118. Phúc Vinh Avatar
  Phúc Vinh

  Cho em xin tài liệu với ạ

 119. Trang Avatar

  Cho e xin file với ạ.

 120. Bùi Ngọc Avatar
  Bùi Ngọc

  Cho mình xin file này nhé

 121. Trần Đức Vinh Avatar
  Trần Đức Vinh

  cho em xin tài liệu với ạ

 122. Trang Avatar

  Cho mình xin tài liệu này với, cám ơn admin!

 123. Trang Avatar

  Mình đã nhận được file tài liệu từ admin. Tài liệu rất hay. Cám ơn admin rất nhiều ạ!

 124. Trúc Ngân Avatar
  Trúc Ngân

  Cho em xin file với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

 125. Hiên Avatar

  Tài liệu rất hữu ích. Cho tôi xin nhé. Cảm ơn Admin!

 126. Hiên Avatar

  Tôi đã nhận được tài liệu rồi. Cảm ơn Admin!

 127. Liên Avatar

  Admin cho mình xin file tài liệu “biện luận tìm CTCT của este” nhé. Mình xin cảm ơn nhiều!

 128. Hiền Nguyễn Avatar
  Hiền Nguyễn

  cho em xin file tài liệu với ạ

 129. Trần trương Tuấn Avatar
  Trần trương Tuấn

  cho mình xin tài liệu với add

 130. Phạm Tiến Thọ Avatar
  Phạm Tiến Thọ

  cho e xin file ạ

 131. giang hương Avatar
  giang hương

  cho e xin tài liệu với ạ

 132. Nguyền Huyền My Avatar
  Nguyền Huyền My

  Cho em xin file với ạ
  nguyenmycvt@gmail.com

 133. cho em xin file với em xin cảm ơn
  thaonguyen.31221026197@st.ueh.edu.vn

 134. Hiền Avatar
  Hiền

  File rất hay, có thể cho tham khảo được không ạ!!

 135. Ad cho em xin file với ạ

 136. ad cho em xin tài liệu được không ạ?! vui lòng gửi qua mail giúp em ạ. em cảm ơn ad nhiều!
  lengocsonghuong2005@gmail.com

 137. Hân Avatar

  dạ cho em xin file vớiiii ạ

 138. Ngọc Giang Avatar
  Ngọc Giang

  cho mình xin tài liệu này nhé .Cảm ơn bạn rất nhiều.

 139. Duong Avatar

  Ad cho em xin tài liệu với ạ, em cảm ơn ạ

 140. cho tôi xin tài liệu

 141. cho tôi xin tài liệu ạ. xin chân thành cảm ơn ạ

 142. tài liệu rất hay, cho mình xin file ửod a

 143. Sơn Avatar

  em xin tài liệu ạ

 144. Trần Thị Phương Avatar
  Trần Thị Phương

  tài liệu hay

 145. L.Anh Avatar

  ad cho e xin tài liệu với ạ

 146. hay quá cho m xin file với ! thanks

 147. em xin file tlieu với ạ

 148. em xin file với ạ

 149. Triệu hoan Avatar
  Triệu hoan

  Thầy cho em xin tài liệu với ạ
  hoanthi4567@gmail.com

 150. Cho em xin tl với ạ

 151. nguyen gia phong Avatar
  nguyen gia phong

  em xin file với ạ phongnguyen71006@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *