dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Mobile Development

 • Named and positional parameters in Dart

  Named and positional parameters in Dart

  Named and positional parameters in Dart In Dart, we have two types of optional parameters: named and positional. Dart’s optional parameters are optional in that the caller isn’t required to specify a value for the parameter when calling the function. Optional parameters can only be declared after any required parameters. Optional parameters can have a default value, which is…

 • Kiểu null trong Dart

  Kiểu null trong Dart Kiểu null trong Dart là một đối tượng đặc biệt dùng để biểu thị cho một đối tượng rỗng, trống, không chứa gì. Trước phiên bản 2.0 thì khi tạo mới một biến, Dart sẽ gán giá trị mặc định cho biến đó là null, nếu không được cung cấp. Từ…

 • Kiểu logic bool trong Dart

  Kiểu logic bool trong Dart

  Kiểu logic bool trong Dart Kiểu logic bool trong Dart (kiểu Boolean) sử dụng từ khóa bool để khai báo. Kiểu dữ liệu bool trong Dart có 2 giá trị là true (đúng) và false (sai) được sử dụng để thể hiện kết quả của một mệnh đề logic (các phép toán so sánh, kiểm…

 • Deploy Flutter web app to Firebase Hosting

  Deploy Flutter web app to Firebase Hosting Step 1: Create a project on Firebase console Step 2: Download Firebase CLI from here  Firebase CLI binary for Windows. Step 3: Login via CLI, execute the command firebase login Step 4: Choose Firebase “Hosting” for Flutter web app when asked for a feature Step 5: Then, Select an existing Project Step…

 • Kiểu enum trong Dart là gì?

  Kiểu enum trong Dart là gì?

  Kiểu enum trong Dart là gì? Kiểu enum trong Dart còn gọi là kiểu liệt kê (kiểu liệt kê thứ tự enumerated) được sử dụng để liệt kê các giá trị hằng số. Kiểu liệt kê được khai báo bằng cách sử dụng từ khóa enum. Kiểu liệt kê enum cũng là một kiểu iterable,…

 • Iterator trong Dart là gì?

  Iterator trong Dart là gì?

  Iterator trong Dart là gì? Iterator trong Dart là một tập hợp các giá trị, hoặc “phần tử”, có thể được truy cập tuần tự. Nói cách khác lớp Iterator bao gồm các đối tượng có thể duyệt (Iterable) tuần tự, tức là cho phép ta lấy từng phần tử của nó, hành động này…

 • Kiểu xâu String trong Dart/Flutter

  Kiểu xâu String trong Dart/Flutter

  Kiểu xâu String trong Dart/Flutter Kiểu xâu String trong Dart là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản (built in type) cùng với kiểu số (số nguyên int, số thực double) và các kiểu tập hợp set, kiểu danh sách List… 1. Kiểu xâu String là gì? Kiểu String trong Dart sử dụng để…

 • Kiểu danh sách List trong Dart

  Kiểu danh sách List trong Dart

  Kiểu danh sách List trong Dart Kiểu dữ liệu danh sách List trong Dart được sử dụng để biểu diễn cho một tập hợp các đối tượng theo một thứ tự nhất định. Kiểu danh sách List trong Dart tương đương với kiểu mảng Array trong các ngôn ngữ khác (Python chẳng hạn). Một List…

 • Kiểu số trong Dart/Flutter

  Kiểu số trong Dart/Flutter

  Kiểu số trong Dart/Flutter Kiểu số trong Dart/Flutter bao gồm 2 loại: int Kiểu số nguyên. Tùy thuộc vào bộ nhớ máy, nền tảng máy (32 bit hay 64 bit) mà kiểu số nguyên trong Dart có giá trị từ -2^63 đến 2^63 – 1. Ngoài kiểu số nguyên int, trong Dart còn có kiểu…