dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Mobile Development

 • AppSheet là gì?

  AppSheet là gì?

  AppSheet là gì? AppSheet là công cụ/nền tảng tạo ứng dụng mà không cần biết mã lệnh (code). Thay vì học mã (như Flutter – một nền tảng phát triển ứng dụng di động, ứng dụng web chuyên nghiệp) hoặc tìm ai đó để tạo ứng dụng bạn cần, bạn có thể sử dụng AppSheet […]

 • Class in Dart / Flutter

  Class in Dart / Flutter

  Class in Dart/Flutter What is class in Dart? In object-oriented programming, a class is a blueprint for creating objects (a particular data structure), providing initial values for state (member variables or attributes), and implementations of behavior (member functions or methods). We can assume a class as a sketch (prototype) or a car. It contains all […]

 • Named and positional parameters in Dart

  Named and positional parameters in Dart

  Named and positional parameters in Dart In Dart, we have two types of optional parameters: named and positional. Dart’s optional parameters are optional in that the caller isn’t required to specify a value for the parameter when calling the function. Optional parameters can only be declared after any required parameters. Optional parameters can have a default value, which is […]

 • Kiểu null trong Dart

  Kiểu null trong Dart Kiểu null trong Dart là một đối tượng đặc biệt dùng để biểu thị cho một đối tượng rỗng, trống, không chứa gì. Trước phiên bản 2.0 thì khi tạo mới một biến, Dart sẽ gán giá trị mặc định cho biến đó là null, nếu không được cung cấp. Từ […]

 • Kiểu logic bool trong Dart

  Kiểu logic bool trong Dart

  Kiểu logic bool trong Dart Kiểu logic bool trong Dart (kiểu Boolean) sử dụng từ khóa bool để khai báo. Kiểu dữ liệu bool trong Dart có 2 giá trị là true (đúng) và false (sai) được sử dụng để thể hiện kết quả của một mệnh đề logic (các phép toán so sánh, kiểm […]

 • Deploy Flutter web app to Firebase Hosting

  Deploy Flutter web app to Firebase Hosting Step 1: Create a project on Firebase console Step 2: Download Firebase CLI from here  Firebase CLI binary for Windows. Step 3: Login via CLI, execute the command firebase login Step 4: Choose Firebase “Hosting” for Flutter web app when asked for a feature Step 5: Then, Select an existing Project Step […]

 • Kiểu enum trong Dart là gì?

  Kiểu enum trong Dart là gì?

  Kiểu enum trong Dart là gì? Kiểu enum trong Dart còn gọi là kiểu liệt kê (kiểu liệt kê thứ tự enumerated) được sử dụng để liệt kê các giá trị hằng số. Kiểu liệt kê được khai báo bằng cách sử dụng từ khóa enum. Kiểu liệt kê enum cũng là một kiểu iterable, […]