0

Kiểu danh sách List trong Dart

Kiểu danh sách List trong Dart

Kiểu dữ liệu danh sách List trong Dart được sử dụng để biểu diễn cho một tập hợp các đối tượng theo một thứ tự nhất định. Kiểu danh sách List trong Dart tương đương với kiểu mảng Array trong các ngôn ngữ khác (Python chẳng hạn).

Một List là một nhóm có thứ tự các đối tượng. Một List sử dụng để chứa nhiều đối tượng / giá trị – ta gọi chung là phần tử – trong một biến duy nhất.

1. Khai báo một danh sách List trong Python

var monAn = ['cơm', 'canh', 'cà', 'cá'];

List<String> hoaQua = ['nho', 'táo', 'cam', 'bưởi', 'sầu riêng'];
monAn.length; //kết quả 4
hoaQua.length; //kết quả 5
 • Để truy cập đến một phần tử của List danh_sách, chúng ta dùng cú pháp danh_sách[index] với index là chỉ mục của phần tử đó trong danh_sách. Ví dụ với List monAn ở trên, thì phần tử có index 1 là 'canh'
monAn[1]; //kết quả 'canh'

hoaQua[0]; //kết quả 'nho'
 • Để truy cập đến nhiều phần tử liên tiếp nhau của List, chúng ta dùng cú pháp

tenDanhSach.sublist(i,j)

trong đó i là chỉ số của phần tử đầu tiên, j là chỉ số của phần tử cuối cùng cần lấy ra tính từ đầu List. Nếu muốn lấy từ phần tử từ chỉ số i đến cuối danh sách, chúng ta dùng tenDanhSach.sublist(i,)

 • Tuy nhiên, chúng ta ưu tiên cách khai báo sử dụng từ khóa var vì tính ngắn gọn của nó.

2. Các loại danh sách List trong Dart

Trong Dart, danh sách List có thể được phân loại thành:

 • Danh sách độ dài cố định
 • Danh sách có thể mở rộng

Danh sách độ dài cố định (Fixed Length List)

 • Một đối tượng List trong Dart có thể được khai báo với kích thước cố định, không thể thay đổi bằng cú pháp:

var list_name = List(size);

 • Một danh sách được khai báo không có kích thước/độ dài cụ thể được gọi là Danh sách có thể phát triển (Growable List). Độ dài của danh sách có thể phát triển có thể thay đổi trong thời gian chạy.
 • Cách khai báo một List có độ dài có thể phát triển như ở phần 1.

3. Các thuộc tính của kiểu List trong Dart

Dưới đây là danh sách các thuộc tính được hỗ trợ bởi Dart List.

Thuộc tính Ý nghĩa
first Trả về phần tử đầu tiên của List.
isEmpty Trả về true nếu List là rỗng (không có phần tử nào).
isNotEmpty Trả về true nếu List có ít nhất một phần tử.
length Trả về độ dài / kích thước của List, đây chính là số phần tử trong List.
last Trả về phần tử cuối cùng trong List.
contains(phần_tử) Kiểm tra xem List có chứa phần_tử hay không.
reversed Trả về một Iterable  chứa các phần tử của List ban đầu nhưng theo thứ tự ngược lại.
Single Được sử dụng để kiểm tra xem danh sách có phải chỉ có một phần tử không và trả về phần tử đó.

Ví dụ.

void main() {
 var khaiVi = ['súp', 'gỏi tôm', 'sò huyết', 'sườn', 'thịt nguội' ];
 
 print(khaiVi.first); //súp
 print(khaiVi.last); //thịt nguội
 print(khaiVi.isEmpty); //false
 print(khaiVi.reversed); //(thịt nguội, sườn, sò huyết, gỏi tôm, súp)
}

4. Các phương thức của kiểu danh sách List trong Dart

4.1. Chèn các phần tử vào danh sách

 • add()Hàmadd(phần_tử) được sử dụng để nối  thêm một phần_tử vào cuối một List và trả về List mới này.
 • addAll() Hàm addAll(các_phần_tử) được sử dụng để thêm nhiều phần tử vào một List, các_phần_tử được phân tách bằng dấu phẩy và được đặt trong dấu ngoặc vuông []. Bạn hình dung hàm addAll() chính là nối thêm một danh sách khác vào danh sách đang có.
 • insert() Hàm insert(index, phần_tử) dùng để chèn thêm một phần_tửtử vào vị trí index xác định.
void main() {
 var evenList = [2, 10];
 print(evenList);
 evenList.insertAll(1, [4, 6, 8]);
 print(evenList);
}

4.2. Cập nhật danh sách

 • Cách đơn giản nhất một phần tử danh sách có thể được sửa đổi bằng cách truy cập phần tử và gán giá trị mới cho phần tử đó.

tenDanhSach[index] = giá_trị_mới;

void main() {
 var evenList = [2, 4, 5, 8, 10];
 print("Danh sách trước khi cập nhật ${evenList}");
 evenList[2] = 6;
 print("Danh sách sau khi cập nhật ${evenList}");
}
 • replaceRange() Hàm replaceRange(i,j,các_giá_trị_mới) được sử dụng để cập nhật một loạt các phần tử của danh sách từ vị trí chỉ mục i tới vị trí j-1 bởi các_giá_trị_mới.

4.3. Xóa các phần tử danh sách

 • remove() Hàm remove(phần_tử) dùng để xóa một phần_tử xuất hiện đầu tiên tính từ đầu danh sách khỏi danh sách đó. Kết quả trả về là true nếu phần_tử bị xóa khỏi danh sách.
void main() {
 var evenList = [2, 4, 6, 8, 10, 6, 12];
 print("Danh sách trước khi xóa ${evenList}");
 evenList.removeRange(2,3);
 print("Danh sách sau khi xóa ${evenList}"); //[2, 4, 8, 10, 6, 12]
}

5. Các phương thức nâng cao của List

5.1. Duyệt các phần tử của List trong Dart

Trong Dart, chúng ta có thể duyệt tuần tự qua các phần tử danh sách bằng phương thức forEach như sau:

void main() {
  var list = ["Xuân", "Hạ", "Thu", "Đông"];
  list.forEach((item) {
    print('$item');
  });
}

5.2. Sắp xếp các phần tử trong List

Sử dụng phương thức sort. Bạn có thể đọc thêm về hàm này tại đây https://api.dart.dev/stable/2.12.2/dart-core/dart-core-library.html

void main() {
 var khaiVi = ['súp', 'gỏi tôm', 'sò huyết', 'sườn', 'thịt nguội' ];
 
 khaiVi.sort();
 print(khaiVi);//[gỏi tôm, sò huyết, súp, sườn, thịt nguội]
}

5.3. Hàm map

Hàm map(f(e)) → Iterable dùng để ánh xạ mỗi phần tử e của List qua hàm f thành phần tử f(e) của một Iterable mới.

void main() {
 var soChan = [0, 2, 4, 6, 8, 10];

 print(soChan.map((i) => i +1)); //kết quả (1, 3, 5, 7, 9, 11)
}

5.4. Hàm every

Hàm every(bool f(E element)) sử dụng để kiểm tra xem mọi phần tử element của E có thỏa mãn hàm f hay không.

void main() {
 var soChan = [0, 2, 4, 6, 8, 10];
 var soLe = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];

 print(soChan.every((i) => i % 2 == 0)); //true
 print(soLe.every((i) => i.isOdd)); //false
}

6. Danh sách của danh sách trong Dart

Vì Dart không hỗ trợ kiểu mảng 2 chiều nên chúng ta phải sử dụng danh sách của danh sách. Tức là mỗi phần tử của List lại là một List khác.

void main() {
 var khaiVi = ['súp', 'gỏi tôm', 'sò huyết', 'sườn', 'thịt nguội' ];
 var monChinh = ['tôm hùm', 'cua hoàng đế', 'nem công', 'chả phượng'];
 var trangMieng = ['bánh chuối', 'chè sen', 'bánh cuộn', 'bánh nếp'];
 var monAn = [khaiVi, monChinh, trangMieng];
 print(monAn);
}

Khi đó, để truy cập đến một phần tử cụ thể của danh sách, chúng ta dùng cú pháp

tenDanhSach[i][j]

Ví dụ, monAn[1] sẽ trả về danh sách ['tôm hùm', 'cua hoàng đế', 'nem công', 'chả phượng'] còn monAn[1][2] sẽ trả về phần tử 'nem công'

Xem tài liệu về kiểu List đầy đủ nhất tại https://api.dart.dev/stable/2.10.5/dart-core/List-class.html

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *