Kiểu logic bool trong Dart

Kiểu logic bool trong Dart

Kiểu logic bool trong Dart (kiểu Boolean) sử dụng từ khóa bool để khai báo.

Kiểu dữ liệu bool trong Dart có 2 giá trị là true (đúng) và false (sai) được sử dụng để thể hiện kết quả của một mệnh đề logic (các phép toán so sánh, kiểm tra, các hàm…)

void main() {
 
  print(1 > 2);// kết quả false
  print((1/0).isInfinite);// kết quả true

  var s = ''; 
  print(s.isEmpty);// kết quả true

  print(true & false); // kết quả false
  print(true | false); // kết quả false
  print(!true); // kết quả false
}

Trong Dart, giá trị 1 hoặc 0 không được sử dụng để thay thế truefalse như trong các ngôn ngữ khác.

Các phép toán trên kiểu bool trong Dart gồm có and &, or | và not !. Bạn có thể xem chi tiết ở bài Các phép toán trong Dart (Toán tử Dart/Flutter)

toan tu bool trong Python Toán tử Boolean trong Python

Leave a Comment