Kiểu null trong Dart

Kiểu null trong Dart

Kiểu null trong Dart là một đối tượng đặc biệt dùng để biểu thị cho một đối tượng rỗng, trống, không chứa gì.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Trước phiên bản 2.0 thì khi tạo mới một biến, Dart sẽ gán giá trị mặc định cho biến đó là null, nếu không được cung cấp.

Từ phiên bản 2.0 trở đi thì Dart hỗ trợ tính năng null safety, do đó bạn cần cung cấp cho biến một giá trị trước khi sử dụng biến đó, nếu không Dart sẽ cảnh báo ngay trong khi soạn thảo mà không cần đợi đến khi biên dịch chương trình. Chi tiết, xin mời xem trong bài 🎯 Null safety Dart / Null safety Flutter là gì?

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Có một số toán tử đặc biệt làm việc với giá trị null??!

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment