Đại số

Hệ số góc là gì?

Hệ số góc là gì? Hệ số góc là gì? Hệ số góc của đường thẳng $d$ có phương trình $y=ax+b$ chính là hệ số $a$. Ví dụ, đường thẳng $y = -x + 4$ thì hệ số góc của nó bằng $-1$, đường thẳng $y=2x$...

Đọc tiếp...