dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 môn hóa THPT

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 môn hóa THPT

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 môn hóa THPT

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về mục tiêu bài học trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực: (Chọn một phương án đúng nhất)

A. Mô tả điều học sinh và giáo viên đạt được sau bài dạy.

B. Thể hiện đầy đủ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, phẩm chất và năng lực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng và đo lường được

D. Bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực chung cốt lõi và năng lực hóa học.

 

Câu 2: Biểu hiện nào sau đây không thuộc năng lực nhận thức hóa học của năng lực hóa học? (Chọn một phương án đúng nhất)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Giải thích được các đối tượng, sự kiện, khái niệm hoặc quá trình hóa học (cấu tạo – tính chất, nguyên nhân – kết quả, vận dụng công thức tính toán…).

B. Đưa ra phán đoán, xây dựng giả thuyết: phân tích vấn đề đề nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu giả thuyết cần tìm hiểu

C. Gọi tên, nhận biết, nhận ra, kể tên, phát biểu, nêu: các đối tượng, sự kiện, khái niệm hoặc quá trình hóa học.

D. Phân loại các đối tượng, sự kiện, khái niệm hoặc quá trình tự nhiên theo các tiêu chí khác nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 3: Căn cứ thiết kế kế hoạch bài học gồm những nội dung gì? (chọn một phương án đúng nhất)

A. Mục tiêu, nội dung bài học, đối tượng học sinh

B. Mục tiêu, nội dung bài học, cơ sở vật chất, kiểu bài học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Mục tiêu, đối tượng học sinh, cơ sở vật chất, kiểu bài học

D. Mục tiêu, nội dung bài học, đối tượng học sinh, cơ sở vật chất, kiểu bài học

 

Câu 4: Những chuyên đề tự chọn trong chương trình môn Hóa học lớp 12 năm 2018 gồm những chuyên đề nào? (Chọn một phương án đúng nhất)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cơ chế phản ứng trong hóa học vô cơ; Trải nghiệm thực hành hóa vô cơ; Một số vấn đề cơ bản về phức chất.

B. Cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ; Trải nghiệm thực hành hóa vô cơ; Một số vấn đề cơ bản về phức chất.

C. Cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ; Trải nghiệm thực hành hóa vô cơ; Hóa học và màu sắc

D. Cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ; Trải nghiệm thực hành hóa vô cơ; Hóa học lập thể.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 5: Nội dung thực hành mới được đưa vào trong chương trình môn Hóa học lớp 11 năm 2018 là:

A. Phân tích định tính; Điều chế và tính chất của methane

B. Tính chất của hydrocarbon không no

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Tính chất của một số hydrocarbon thơm

D. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

 

Câu 6: Cho phát biểu sau về quan điểm xây dựng chương trình môn Hóa học, chọn các câu trả lời đúng: (Chọn các phương án đúng)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

B. Bảo đảm tính thực tiễn.

C. Thực hiện yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

D. Phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

E. Bảo đảm tính phân hóa.

F.Chú trọng tiếp cận nội dung môn học.

 

Câu 7: Những chuyên đề tự chọn trong chương trình môn Hóa học lớp 11 năm 2018 gồm nhưng chuyên đề gì? (Chọn một phương án đúng nhất)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Phân bón; Trải nghiệm thực hành hóa hữu cơ; Công nghệ thực phẩm

B.Phân bón; Trải nghiệm thực hành hóa hữu cơ; Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ.

C.Trải nghiệm thực hành hóa hữu cơ, Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ, Công nghệ thực phẩm.

D.Phân bón, Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ, Công nghệ thực phẩm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 8: Các mục tiêu cụ thể của chương trình môn Hóa học phổ thông 2018 là hình thành và phát triển: (Chọn một phương án đúng nhất)

A.Năng lực hoá học; thế giới quan khoa học; hứng thú học tập, nghiên cứu; tính trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân

B.Năng lực chung, năng lực hoá học; phẩm chất chủ yếu, thế giới quan khoa học; hứng thú học tập, nghiên cứu; tính trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Năng lực hoá học; các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, thế giới quan khoa học; hứng thú học tập, nghiên cứu; tính trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân.

D.Năng lực hoá học; hứng thú học tập, nghiên cứu; tính trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân.

 

Câu 9: Quan điểm kế thừa chương trình hiện hành trong chương trình môn Hóa học 2018 được thể hiện: (Chọn một phương án đúng nhất)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Kế thừa về mục tiêu: Chương trình giáo dục phổ thông mới chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2 cấp THPT giáo dục phân hóa định hướng ngành nghề.

B.Kế thừa về cấu trúc và thành phần nội dung: Chương trình mới kế thừa chương trình hiện hành ở mạch nội dung chính gồm có ba mạch là: Kiến thức cơ sở hóa học chung; Hóa học vô cơ và Hóa học hữu cơ.

C.Kế thừa phương pháp, hình thức dạy học: Đều nhấn mạnh học gắn với hành, ứng dụng thực tiễn, đa dạng các hình thức tổ chức dạy học: trên lớp, ngoại khóa, trong phòng thí nghiệm, quan sát ngoài thiên nhiên.

D.Kế thừa về nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá: Chương trình mới và hiện hành đều đánh giá kết quả học tập về kiến thức, kĩ năng, thái độ, đánh giá quá trình, đánh giá tổng kết; với các công cụ trắc nghiệm khách quan, tự luận. Tuy nhiên, chương trình giáo dục phổ thông mới đặc biệt nhấn mạnh đánh giá năng lực chung và năng lực hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 10: Thiết bị nào dưới đây không thuộc bộ thiết bị dạy học môn Hoá học? (Chọn một phương án đúng nhất)

A.Video một số thí nghiệm độc hại, nguy hiểm gây nổ, thí nghiệm phức tạp

B.Thiết bị, dụng cụ thủy tinh, hóa chất theo danh mục thiết bị hóa chất tối thiếu do Bộ GDĐT quy định

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Phần mềm để tính toán; phần mềm thí nghiệm ảo

D.Vôn kế, ampe kế.

 

Câu 11: Thiết bị dạy học cần thiết để đạt được mục tiêu giáo dục trong môn Hóa học là : (Chọn một phương án đúng nhất)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Tranh vẽ, các dụng cụ, vật liệu kĩ thuật.

B.Mô hình, vật thật

C.Video, mô phỏng.

D.Tất cả các đáp án trên

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 12: Cấu trúc một kế hoạch dạy học của bài học/chủ đề gồm những nội dung gì? (Chọn một phương án đúng nhất)

A.Mục tiêu, nội dung, PP và kĩ thuật dạy học, các hoạt động học.

B.Mục tiêu, nội dung, PP và kĩ thuật dạy học, chuẩn bị của GV và HS.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Mục tiêu, nội dung, PP và kĩ thuật dạy học, chuẩn bị của GV và HS, các hoạt động học.

D.Mục tiêu, PP và kĩ thuật dạy học, chuẩn bị của GV và HS, các hoạt động học.

 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò và vị trí của môn Hóa học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018? (Chọn một phương án đúng nhất)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Là môn học bắt buộc trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp của chương trình GDPT 2018.

B.Môn Hoá học giúp học sinh có được những tri thức cốt lõi về hoá học và ứng dụng những tri thức này vào cuộc sống, có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác.

C.Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được đề cập trong Chương trình tổng thể và các năng lực đặc thù.

D.Môn Hóa học là môn học có quan hệ mật thiết với các môn học và hoạt động giáo dục khác, cùng với Toán học, Vật lí, Sinh học, Tin học và Công nghệ, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 14: Nội dung giáo dục cốt lõi của môn Học học bao gồm những nội dung nào? (Chọn một phương án đúng nhất)

A.Kiến thức cơ sở hóa học chung; Hóa học vô cơ; Hóa học hữu cơ

B.Các thuyết và định luật hóa học; Hóa học vô cơ; Hóa học hữu cơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Các thuyết và định luật hóa học; Hóa học nguyên tố; Hóa học hữu cơ; Chuyên đề học tập

D.Kiến thức cơ sở hóa học chung; Hóa học vô cơ; Hóa học hữu cơ; chuyên đề học tập

 

Câu 15: Nhận định nào sau đây không đúng về nội dung môn Hóa học chương trình GDPT 2018?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Nội dung kiến thức hóa học được lựa chọn đưa vào chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học là những kiến thức cơ bản nhất về hóa học nhưng vẫn phải bảo đảm tính thiết thực, cơ bản và hiện đại

B.Điểm mới quan trọng nhất trong chương trình môn Hóa học là đề cao tính thực tiễn; tránh khuynh hướng về tính toán; chú trọng trang bị kiến thức nền tảng cơ sở, về phương phá phân tích công cụ, đặc biệt là giúp học sinh có kĩ năng thực hành thí nghiệm, kĩ năng vận dụng các tri thức hóa học

C.Giống chương trình hiện hành là có ba mạch nội dung gồm: Kiến thức cơ sở hóa học nói chung, Hóa học vô cơ và Hóa học hữu cơ. Tuy nhiên các mạch kiến thức này sẽ được xây dụng theo chủ đề

D.Có quy định chi tiết thời lượng dạy học cho từng chủ đề và nội dung bài học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 16: Nội dung mới được đưa vào trong Chương trình môn Hóa học lớp 12 năm 2018 (so với chương trình cơ bản hiện nay) là: (Chọn một phương án đúng nhất)

A.Thế điện cực và nguồn điện hoá học; sơ lược về phức chất và sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch.

B.Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA; sơ lược về phức chất và sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Đại cương về kim loại, sơ lược về phức chất và sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch.

D.Đại cương về polymer, sơ lược về phức chất và sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch.

 

Câu 17: Việc sử dụng thuật ngữ trong chương trình Hóa học THPT năm 2018 tuân theo những nguyên tắc nào trong nguyên tắc sau: (Chọn các phương án đúng)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Nguyên tắc khóa học

B.Nguyên tắc thống nhất

C.Nguyên tắc hội nhập

D.Nguyên tắc thực tế

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

E.Nguyên tắc hiện tại

 

Câu 18: Biểu hiện nào sau đây thuộc năng lực thành phần tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học của năng lực hóa học? (Chọn một phương án đúng nhất)

A.Lập được dàn ý hoặc tìm được từ khoá, sử dụng được ngôn ngữ khoa học khi đọc các văn bản khoa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Nhận ra điểm sai và chỉnh sửa một vấn đề hoặc lời giải thích. Thảo luận đưa ra những nhận định phê phán có liên quan đến chủ đề.

C.Vận dụng kiến thức hoá học và kiến thức liên môn để giải thích một số hiện tượng tự nhiên, ứng dụng của hoá học trong cuộc sống.

D.Phân tích dữ liệu nhằm chứng minh hay bác bỏ giả thuyết; Rút ra kết luận và và điều chỉnh khi cần thiết.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Các thành phần của năng lực hóa học là gì? (Chọn một phương án đúng nhất)

A.Nhận thức hoá học; tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học.

B.Nhận thức hoá học; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

C.Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Nhận thức hoá học; tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

 

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng về bồi dưỡng phẩm chất trong chương trình môn Hóa học 2018: (Chọn một phương án đúng nhất)

A.Hình thành và phát triển được thế giới quan khoa học; rèn luyện được sự tự tin, trung thực, khách quan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.

C.Thông qua các hoạt động trải nghiệm; tự lực tìm tòi, khám phá qua các thí nghiệm, qua các hiện tượng trong tự nhiên, trong thực tiễn để tìm thấy niềm vui trong khám phá hoá học và nâng cao hứng thú học tập cho HS.

D.Thông qua thực hiện các nhiệm vụ của bài thực hành, hoạt động theo nhóm có thể hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho người học.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể download file về máy tính tại đây:
Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 môn hóa THPT

 

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *