dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra chương 5 dẫn xuất halogen ancol phenol hóa 11

Đề kiểm tra chương 5 dẫn xuất halogen ancol phenol hóa 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. [NB] Công thức phân tử chung alcohol no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n + 2O (n ³1).                                                B. ROH.        

C. CnH2n + 1OH. (n ³0).                                D. CnH2n – 1OH (n ³1) .

 • [NB] Chất nào sau đây tan được trong nước:

A. C2H5OH.                           B. C6H5Cl.                             C. C3H8 .                                D. C2H2 .

 • [NB Dãy nào sau đây đều gồm các dẫn xuất halogen ?

A. C2H5OH, C2H4 , CCl4                                          B. C6H5Cl, C2H4Br2 , C2H2Br4                   

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. C3H8 , C2H5Cl, C2H2Br4                                     D. C2H4Br2 , C2H5Cl , HCHO

 • [NB] 

Dịch COVID đã khiến nhiều người tử vong trên thế giới. Một trong những biện pháp phòng chống lây lan COVID là sát khuẩn tay thường xuyên. Chất dùng để pha dung dịch sát khuẩn là

A. ethanol                                                    B. methanol                          

C. Propan-1-ol                                              D. Ethanal

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • [NB] Chất nào dưới đây không thuộc loại phenol ?

A. CH3– C6H4 -OH                                        B. C6H5OH

C. C2H5– C6H4 -OH                                D. C6H5CH2– OH

 • [NB] Glycerol là alcohol có số nhóm hiđroxyl (-OH) là

A. 2.                                  B. 1.                              C. 3.                                D. 4.

 • [NB] Bậc alcohol của CH3 – CH2 – CH – CH3 là

                                                               OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. bậc 4.                    B. bậc 1.                     C. bậc 2.                    D. bậc 3.

 • [NB] Hợp chất nào sau đây là alcohol không no ?

A. CH2=CH-OH                                                    B. C6H5OH                    

C. C6H5-CH2OH                                                    D. CH2=CH-CH2OH

 • [NB]  Ethyl chloride có công thức nào dưới đây ?

A. C2H5OH                            B. C2H5Cl                              C. CH3Cl                          D. C2H5NH2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. [NB] Ethanol có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Na, NaOH, CH3OH, H2SO4 đặc                                                B. Na, CuO, CH3OH, H2SO4 đặc

C. Fe, NaOH, C2H5OH, CuO                                                          D. Na, NaCl, CuO, H2SO4 đặc

 1.  [NB] Chất nào sau đây bị oxi hóa bởi CuO tạo ra anđehit?

A. alcohol bậc 1                                                        B. alcohol bậc 2                              

C. alcohol bậc 3                                                       D. alcohol bậc mấy cũng được

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. [NB]  Điều nào sau đây không đúng khi nói về phenol?

A. Phenol là chất rắn không màu, tan ít trong nước lạnh.

B. Phenol độc, khi tiếp xúc với da gây bỏng.

C. Phenol có liên kết hidro liên phân tử tương tự ancol.

D. Phenol có tính axit yếu nên làm quỳ tím hóa hồng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. [NB] . Glycerol phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo ra phức màu gì:

A. không màu                  B. xanh tím                C. trắng                              D. xanh lam

 1. [TH] Đun nóng hỗn hợp ethanol và methanol với H2SO4 đặc ở 1400C có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm

A. 1.                            B. 2.                            C. 3.                            D. 4.

 1. [TH] Ethyl alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn đimethyl ether là do:

A. Ethyl alcohol có chứa nhóm –OH.                                 

B. Nhóm –OH của alcohol bị phân cực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Giữa các phân tử Alcohol có liên kết hidro.                                                                 

D. Ethyl alcohol tan vô hạn trong nước.

 1. [TH] Một alcohol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n. CTPT của alcohol có thể là

A. C2H5O.                              B. C4H10O2.                           C. C4H10O.                             D. C6H15O3.

 1. [TH] Cho alcohol có CTCT :

Tên nào dưới dây đúng ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2-methylpentan-1-ol                             B. 4-methylpentan-1-ol                  

C. 4-methylpentan-2-ol                              D. 3-methylhexan-2-ol

18. [TH]  Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được alcohol ?

(1) CH3CH2Cl.             (2)CH3CH=CHCl.    (3) C6H5CH2Cl.                     (4) C6H5Cl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (1), (3).                                                                 B. (1), (2),(3).                                 

C. (1), (2), (4).                                                          D.(1), (2), (3), (4).

19. [TH] Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3 – CHBr – CH2 – CH3  là

A. CH2 = CH – CH2 – CH3                                     B. CH3 – CH = CH – CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2 = CH – CH = CH2                                       D. CH2 = CH – CH3

20. [TH] Cho 0,1 mol một alcohol tác dụng hết với Na thu được 1,2395 lít khí H2 (đkc). Alcohol đó thuộc loại :

A. no, đơn chức                                                               B. hai chức        

C. không no (1 liên kết π), đơn chức                            D. đơn chức

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21. [TH] Đốt cháy hoàn toàn một alcohol bất kỳ thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2. Điều đó có thể khẳng định alcohol thuộc loại

A. no, đơn chức                                                               B. no                  

C. không no (1 liên kết π), đơn chức                            D. hai chức

22. [TH] Cho phenol tác dụng hết với 100 ml dung dịch NaOH 1 M. Số mol phenol đã phản ứng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,1                                B. 0,2                           C. 0,01                           D. 0,05

23. [TH] Một alccohol no, đa chức A có số nguyên tử C bằng số nguyên tử oxi. Tỉ khối của A so với H2 bằng 46. Công thức cấu tạo của A là

A. CH2 (OH) – CH (OH)- CH (OH)- CH2 (OH)

B. CH2 (OH) –CH2 (OH)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2 (OH) – CH (OH)- CH2 (OH)

D. CH2 (OH) – CH2 – CH2 (OH)

 • [VD] Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) :

Tinh bột → X →Y → Z → C2H6 . Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là

A. C2H5OH, CH3CHO.                                             B. C2H4, C2H2.         

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. C2H5OH, C2H4.                                                    D. C2H5OH, C2H5Cl.

 •  [VD] Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 5.                                  B. 6.                              C. 3.                                D. 4.

 •  [VD] Cho 4,6g ethyl alcohol tác dụng với Na dư . Thể tích H2 thu được ở (đkc) là

A. 2,479 lít                            B. 2,24 lít                               C. 1,2395 lít                          D. 4,958 lít

 • [VD] Đốt cháy một alcohol đơn chức A thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Công thức phân tử A là :

A. C3H5OH                            B. C3H7OH                            C. CH3OH                              D. C2H5OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • [VD] Đun nóng alcohol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 140oC thu được Y. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1,4375. X là:

A. CH3OH.                             B. C2H5OH.                           C. C3H7OH.                           D. C4H9OH.

29. [VD] X, Y, Z là 3 alcohol liên tiếp, trong đó Mz = 1,875 MX . X có đặc điểm là

A. Tách nước tạo 1 anken duy nhất

B. Hòa tan được Cu(OH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Có một liên kết pi trong phân tử

D. Không có đồng phân cùng chức hoặc khác chức

 • [VDC]  Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2 lấy chất hữu cơ vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat.

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Cho ethyl alcohol tác dụng với Na lấy chất rắn thu được hòa tan vào nước lại thu được alcohol etylic.

D. Cho methyl alcohol đi qua H2SO4 đặc ở 170o C tạo thành anken.

 • [VDC] Cho X là hợp chất thơm ; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. HO–C6H4–COO–CH3.                                     B. CH3–C6H3(OH)2.     

C. HO–C6H4–COOH.                                           D. HO–CH2–C6H4–OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • [VDC] Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.                                           B. C2H5OH và C3H7OH.     

C. C3H5OH và C4H7OH.                                          D. C3H7OH và C4H9OH.

NHÓM 3 THEO SÁCH …………………… TRẮC NGHIỆM 100% HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề: ……………

BẢNG ĐÁP ÁN­­­­­­­­­­­­

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11
­­­­­­­­­­AABADCCDBBA
Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22
DDCCBBABDBA
Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30Câu 31Câu 32 
CCACBADDDB 
 • ­­­[NB] Công thức phân tử chung alcohol no, đơn chức, mạch hở là

ớng dẫn: CnH2n + 2O (n ³1).      

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • [NB] Chất nào sau đây tan được trong nước:

ớng dẫn: C6H5Cl là chất lỏng, không tan trong nước. Các ankan, anken, ankin như C3H8, C2H2 cũng không tan trong nước

C2H5OH (ethanol) là chất lỏng, tan vô hạn trong nước

 • [NB] Dãy nào sau đây đều gồm các dẫn xuất halogen ?

ớng dẫn: Dẫn xuất halogen chỉ gồm C, H và nguyên tố halogen: C6H5Cl, C2H4Br2 , C2H2Br4

 • [NB] Dịch COVID đã khiến nhiều người tử vong trên thế giới. Một trong những biện pháp phòng chống lây lan COVID là sát khuẩn tay thường xuyên. Chất dùng để pha dung dịch sát khuẩn là

ớng dẫn: ethanol (C2H5OH) là thành phần chính của cồn, có tác dụng sát khuẩn tốt

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • [NB] Chất nào dưới đây không thuộc loại phenol ?

ớng dẫn: Phenol là hợp chất hữu cơ trong đó nhóm OH liên kết trực tiếp với vòng benzen

Do đó C6H5CH2– OH không thuộc loại phenol. Nó là ancol thơm

 • [NB] Glycerol là alcohol có số nhóm hiđroxyl (-OH) là

ớng dẫn: Glycerol có công thức C3H5(OH)3 => có 3 nhóm OH

 • [NB]  Bậc alcohol của CH3 – CH2 – CH – CH3 là

                                                                     OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ớng dẫn: Bậc của alcohol tính bằng bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với nhóm OH. Alcohol trên có nhóm OH liên kết với nguyên tử C bậc 2 => alcohol bậc 2

 • [NB] Hợp chất nào sau đây là alcohol không no ?

ớng dẫn: Alcohol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no -> loại A, B

Alcohol không no có liên kết đôi (ba) => đáp án CH2=CH-CH2 – OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp 20 đề thi giữa học kì 2 môn hóa học lớp 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *