0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Mạc Đĩnh Chi

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Mạc Đĩnh Chi

Sôû Giaùo Duïc Tp Hoà Chí Minh KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN HÓA HỌC

Tröôøng THPT Maïc Ñónh Chi LỚP 10 NÂNG CAO – NĂM HỌC: 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thôøi gian laøm baøi : 45 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

Câu 1: (2.5 điểm)

Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau: (ghi rõ điều kiện nếu có):

FeS2 SO2 NaHSO3 Na2SO4 NaCl

(5)

H2SO4 S SO2SO3

Xác định vai trò của SO2 trong phản ứng 2 và phản ứng 5.

Câu 2: (2.0 điểm) Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

NaOH, Na2SO4, BaCl2, NaCl, K2S.

Câu 3: (1.25 điểm) Cho hỗn hợp X chứa FeS và CuS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và Khí B. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư ( trong môi trường không có không khí).

a) Dung dịch A chứa chất gì ? khí B là khí gì ?

b) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 4: (0,5 điểm) Trình bày hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi dẫn khí SO2 vào dung dịch H2S.

Câu 5: (0,75 điểm) Cho cân bằng sau:

2CO (k) + O2 (k) 2CO2 (k) H < 0

Cân bằng trên sẽ chuyển dịch như thế nào (không giải thích) khi:

a) Tăng nhiệt độ phản ứng.

b) Lấy CO2 ra khỏi bình.

c) Tăng áp suất.

Câu 6: (1.0 điểm) Chia m gam hỗn hợp hai kim loại Al và Cu thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6,72 lít (đktc) khí H2 .

Phần 2: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội, dư thu được 4,48 lít (đktc) khí SO2

( sản phẩm khử duy nhất).

Tính m.

Câu 7: (1.0 điểm)

Cho phản ứng:

CO (k) + H2O (k) CO2 (k) + H2(k) hằng số cân bằng Kc= 1,873. (ở 7000C).

Tính nồng độ H2O và CO ở trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu chứa trong một bình kín ở 7000C gồm H2O và CO có nồng độ mol bằng nhau là 0,03 M.

Câu 8: (1.0 điểm)

Cho hỗn hợp khí A gồm SO2 và O2 có tỉ lệ thể tích là 3:2. Nung hỗn hợp A với xúc tác V2O5 trong một bình kín có dung tích không đổi thu được hỗn hợp khí B. Tỉ khối của B so với A là 1,316. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hóa SO2.

HẾT

Ghi chú: HS không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Cho: H=1; O=16; S=32; Cu=64; Al=27.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10-Mac Dinh Chi-da

HOA 10-Mac Dinh Chi-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *