0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Thị Minh Khai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2017 – 2018

Môn HÓA HỌC – Khối: 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau :

FeCl2 ® FeS ® SO2 ® HBr ® H2O ® K2SO4 ® KOH ® Fe(OH)­2 ® Fe2(SO4)3

Câu 2: (1điểm) Viết 4 loại phản ứng khác nhau điều chế muối Fe2(SO4)3

Câu 3: (1điểm) Viết phản ứng:
a) Bari hiđroxit với dung dịch axit sunfuhiđric ( tỉ lệ mol
1:2 )
b) Sục khí CO
2 dư vào nước Javel
c) Hòa tan Fe
3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.
d) Lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước vôi trong (tỉ lệ mol
1:1)

Câu 4: (1,5 điểm) Dùng dung dịch Pb(NO3)2 phân biệt các dung dịch sau :
Na2SO4 , K2S , Fe(NO3)2 , Ba(NO3)2

Câu 5: (3 điểm)
Hòa tan
11,5 gam hỗn hợp X (Cu, Al, Fe) vào dung dịch H2SO4 đậm đặc, nguội dư thu được 1,12 lit SO2 (đktc). Cũng hòa tan hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp X trên vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được 5,6 lit khí hiđrô (đktc).
a) Tìm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X ?
b) Cho toàn bộ khí
SO2 trên vào 60 gam dung dịch NaOH 10% thu được dung dịch Y. Tính nồng độ % các chất tan có trong dung dịch Y ?

Câu 6: (1,5 điểm)
Hòa tan
m gam hỗn hợp A (CuS, FeS , Zn có tỉ lệ số mol 1:2:1) vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được 5,04 lit hỗn hợp khí B (đktc). Tìm m và tỷ khối hơi của B đối với khí heli ?

Cho: Fe=56, Al=27, Zn=65, Cu=64, Na=23, H=1, S=32, O=16, He=4

—- HẾT —

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

hoa 10-NTMK-da

hoa 10-NTMK-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *