0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phú Nhuận

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phú Nhuận

KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: HÓA – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề gồm 5 bài

A/ PHẦN CHUNG (7đ):

Câu 1 (2đ):Hoàn thành chuỗi phản ứng, ghi rõ điều kiện xảy ra pư (nếu có):

Pirit sắt SO2 S H2S natri hidrosunfua natri sunfua ZnS H2S SO2.

Câu 2 (2đ): Chỉ sử dụng thêm 1 thuốc thử, trình bày phương pháp nhận biết các chất không nhãn sau (không dùng chỉ thị màu): Kali clorua, natri sunfat, kali sunfua, bari nitrat.

Câu 3 (3đ): Cho 14g hh A (gồm Fe, Mg, Cu) phản ứng dd H2SO4 Loãng dư thu được 5,6 lit khí (ở ĐKC) và còn lại 4,8g chất rắn không tan X.

a. Tính % khối lượng của sắt trong hh A.

b. Hòa tan hết lượng rắn X nêu trên trong dd H2SO4 đ,to, khí sinh ra dẫn vào dd NaOH thu được hổn hợp 2 muối (có số mol bằng nhau). Tính khối lượng dd NaOH 12,5% tham gia p.ứng.

B/ PHẦN RIÊNG (3đ): HS chỉ làm hai câu theo ban đang học —

  • BAN XÃ HỘI: (DANH CHO LỚP 10A5)

Câu 4 (2đ):

a. Viết phản ứng hóa học giữa khí SO2 lần lượt với: nước clor, dd brom, dd hydro sunfua, dd NaOH.

b. Nêu hiện tượng và viết phản ứng xảy ra khi dẫn khí hidro sunfua vào dd đồng(II) sunfat.

Câu 5 (1đ): Hòa tan 8,4 gam kim loại X trong dd H2SO4 loãng dư tạo thành 3,36 lít (ở ĐKC). Viết phản ứng hóa học tổng quát và xác định tên kim loại X.

  • BAN TỰ NHIÊN: (DÀNH CHO CÁC LỚP TỪ 10A1 10A4, 10A6 10A18)

Câu 4 (2đ):

a. Viết phản ứng hóa học giữa sunfua dioxit lần lượt với: dd Na2SO3 , dd brom, dd H2S, dd nước vôi.

b. Nêu hiện tượng và viết phản ứng xảy ra khi dẫn khí hidro sunfua vào dd brom.

Câu 5 (1đ): Hòa tan 8,1 gam kim loại M trong dd H2SO4 đặc dư tạo thành 10,08 lít khí mùi hắc (sản phẩm khử duy nhất, ĐKC). Viết phản ứng hóa học tổng quát và xác định tên kim loại X.

(Cho: Fe = 56 ; Mg = 24 ; Na = 23 ; Cu = 64 ; Na = 23 ; S = 32 ; O = 16 ; H =1)

HS không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

—————– HẾT ————–

ĐÁP ÁN HÓA 10

Bài

Đáp án

Điểm

1

8 pư x 0,25 = 2đ

(1 pư thiếu đk, cân bằng: không trừ điểm / nếu 2pư thiếu -0,25)

2

Chia làm 2 phần cho dễ chấm :

Phần 1: Trình bày hiện tượng đúng: 4x 0,25= 1đ

Phần 2: Viết pư minh họa: 4x 0,25= 1đ

– Chấp nhận kẽ bảng hay trình bày: đúng- ghi điểm tối đa 2đ

– nếu làm quá cẩu thả hay trình bày không hợp lý: có thể trừ điểm phần này

3a

3b

Viết 2 pư (0,5)xác định nH2= 0,25 mol; rắn X: Cu (0,25)

Lập hệ ptr ĐS (0,5) ra 2 nghiệm (nFe: 0,1 nMg: 0,15) (0,25)

% khối lượng 40%Fe (0,5)

Cu với H2SO(0,25), 2 pư tạo NaHSO3Na2SO3 (0,25)

=> Tính ra NaOH pư: 0,1125 mol hay 4,5g (0,25)

dd NaOH 36g (0,25)

( chấm kỹ năng tính: nếu viết pư mà không tính ra KQ không cho điểm )

1,5

0,5

0,5

0,5

ban XH

4a

b

SO2+ Cl2 + 2 H2O H2SO4+ 2HCl 0,25

SO2+Br2+ 2 H2O H2SO4+ 2HBr 0,25

SO2 + 2 H2S  3S + 2 H2O 0,25

SO2+.. NaOH  .. . 0,25

– hiện tượng: tạo đen : 0,5

Pư : 0,5

1

5

pư tổng quát 2X + xH2SO4→ X2(SO4)x + xH2 (0,25)

(pư sai: không đ)

biện luận MX= 28x và Xác định đúng kim loại Sắt (0,75đ)

( chấm kỹ năng tính: nếu không tính ra KQ không cho điểm )

ban TN

4a

b

SO2 + Na2SO3 + H2O  2 NaHSO3 0,25

SO2+Br2+ 2 H2O  H2SO4 + 2HBr 0,25

SO2 + 2 H2S  3S + 2 H2O 0,25

SO2+.. Ca(OH)2 .. . 0,25

– hiện tượng: làm phai màu hay mất màu đỏ nâu của dd Brom: 0,5

Pư : 0,5

1

5

pư tổng quát 2M + 2x H2SO4→M2(SO4)x + xSO2 + 2x H2O. ) (0,25)

(pư sai: không đ)

biện luận MX= 9x và Xác định đúng kim loại nhôm (0,75đ)

( chấm kỹ năng tính: nếu không tính ra KQ không cho điểm )

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Phu Nhuan – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *