0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Củ Chi

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Củ Chi

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh ĐỀ kiểm tra học kì II

Trường THPT Củ Chi Môn: Hóa học – Khối 11

Năm học: 2017-2018

Thời gian làm bài: 45 phút.

Câu 1: (1,5đ) Nhận biết: glixerol, phenol, etanol. (kẻ bảng, nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra).

Câu 2: (2đ) Dùng CTCT viết phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

C4H10O

(7)

(8)

Al4C3 CH4  C2H2 C2H4 C2H5Cl C2H6O C2H4O.

Glucozơ

Câu 3: (1đ) Từ benzen viết các phương trình hóa học điều chế phenol. Các chất vô cơ và điều kiện phản ứng xem như có đủ.

Câu 4: (1đ) Viết CTCT các đồng phân ancol có CTPT là C4H10O.

Câu 5: (1,5đ) Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau: (Chỉ viết sản phẩm chính)

a/ 2-metylpropan-1-ol + CuO ?

b/ axetilen + H2O ?

c/ trùng hợp Stiren →?

Câu 6: (2đ) Cho 1,86 gam hỗn hợp phenol và etanol tác dụng hết với Na dư thu được 0,336 lít khí H2(đktc).

a/ Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

b/ Đốt cháy hoàn toàn 1,395 gam hỗn hợp trên cần dùng tối thiểu bao nhiêu lít không khí (đktc)? Hiệu suất phản ứng xem như 100%.(Biết trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích).

Câu 7: (1đ) Thực hiện phản ứng tách nước với một rượu đơn chức A ở điều kiện thích hợp sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất hữu cơ B có tỉ khối hơi so với A bằng 1,61. Xác định công thức phân tử rượu A.

Cho C=12, H=1, O=16, Na=23.

-Hết-

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11- Cu Chi-da

Hoa 11- Cu Chi-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *