0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lạc Hồng

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lạc Hồng

3
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LẠC HỒNG
TỔ HÓA- SINH
KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NH: 2017-2018
MÔN: HÓA HỌC . LỚP: 11
Thời gian: 45 phút
Ngày: …..
Họ và tên Học sinh: …………………..…………..……….Lớp:………SBD:……………..
Đề 3.
Câu 1
. (2 điểm) Viết tất cả các đồng phân ancol và gọi tên thay thế của công thức phân tử
C
4H10O?
Câu 2. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có).
a.C
2H5OH + Na → c. C6H6 + Br2
b. C
6H5OH + NaOH → d. CH3OH + CH3OH →
Câu 3.(2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau:
Etanol, glixerol, benzen, phenol.
Câu 4.(1 điểm) Đốt cháy một ancol, no đơn chức , mạch hở A thì thu được 6,6 gam khí CO2
(đktc) và 3,6 gam nước .
a. Lập CTPT của ancol trên.
b. Viết các CTCT có thế có và gọi tên thay thế của A.
Câu 5. (3 điểm) Cho 39,75 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của
ancol metylic tác dụng hết với Na (dư) sinh ra 8,4 lít H
2 (đktc).
a.Xác định CTPT của hai ancol trên .
b. Tính % về khối lượng của mỗi ancol.
c. Nếu đun hỗn hợp X với H
2SO4 đặc, ở 1800C thì thu được V(l) anken thể khí bay ra (đktc).
Tính V ? biết hiệu suất phản ứng là 80%.
(Cho C = 12, O = 16, H = 1)
4
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LẠC HỒNG
TỔ HÓA- SINH
KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NH: 2017-2018
MÔN: HÓA HỌC . LỚP: 11
Thời gian: 45 phút
Ngày: …..
Họ và tên Học sinh: …………………..…………..……….Lớp:………SBD:……………..
Đề 4
Câu 1
. (2 điểm)
a. Viết tất cả các đồng phân ancol và gọi tên thay thế của công thức phân tử C
3H8O ?
b. Phân loại các ancol sau theo bậc ancol(ancol bậc I, II, III):
1.CH
3-CH2-CH2-OH 2. CH3-CH-CH2-CH3

CH3

OH

3. CH3-C—OH 4. CH3-CH2-OH

CH
3
Câu 2. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
a. CH
3OH + HBr → c. Tách nước C2H5OH →
b. C
6H5OH + NaOH → d. C3H7OH + O2
Câu 3.(2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau:
Benzen, stiren, etanol, phenol.
Câu 4.(1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam ancol no, đơn chức, mạch hở A thu được 4,48 lít
CO
2(đktc) và 5,4 gam nước.
a. Lập CTPT của ancol trên.
b. Viết CTCT và gọi tên thay thế của A.
Câu 5. (3 điểm) Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của
ancol metylic tác dụng hết với Na (dư) sinh ra 3,36 lít H
2 (đktc).
a.Xác định CTPT của hai ancol trên .
b. Tính % về khối lượng của mỗi ancol.
c. Nếu đun hỗn hợp X với H
2SO4 đặc, ở 1800C thì thu được V(l) anken thể khí bay ra (đktc).
Tính V? biết hiệu suất phản ứng là 80%.
(Cho C = 12, O = 16, H = 1)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11 Lạc Hồng da

HOA 11 Lạc Hồng de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *