0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Mạc Đĩnh Chi

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Mạc Đĩnh Chi

Sôû Giaùo Duïc Tp Hoà Chí Minh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN HÓA HỌC

Tröôøng THPT Maïc Ñónh Chi LỚP 11 – NĂM HỌC: 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thôøi gian laøm baøi : 45 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau dạng công thức cấu tạo thu gọn (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

C6H12O6 C2H5OH CH3-CHO CH3CH(OH)CN

(CH3CO)2OCH3COOH CH3COOH CH3COOCH(CH3)2

Câu 2: (1,75 điểm) Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các lọ mất nhãn của những chất :

Glixerol (C3H8O3) , Andehit propionic (C2H5CHO) , Axit axetic, Ancol propylic ,

Viết phương trình hóa học minh họa .

Câu 3: (2,5 điểm) Dùng công thức cấu tạo thu gọn, viết phương trình hóa học minh họa (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a. Phenol có tính axit tính axit yếu hơn axit cacbonic.

b. Anđehit benzoic (C6H5-CHO) phản ứng với H2 dư ( Ni, t0), nước brom dư. Xác định

vai trò của andehit benzoic trong mỗi phản ứng.

c. Đun nóng hỗn hợp gồm CH3OH và C2H5OH ( có mặt H2SO4 đặc) từ 1400C đến 1800C.

Câu 4: (0.75 điểm) Viết CTCT thu gọn và gọi tên các đồng phân mạch hở có cùng CTPT C3H6O biết các đồng phân đều có phản ứng với H2 tạo sản phẩm là ancol.

Câu 5: (2 điểm) Hỗn hợp X gồm axit propionic ( C2H5COOH) metanol (CH3OH) .

– Cho m gam X tác dụng với Na ( dư ) thấy thoát ra 5,6 lít H2 ( đktc )

– Cho m gam X tác dụng với CaCO3 ( dư ) thấy thoát ra 3,36 lít CO2 ( đktc )

a) Tính khối lượng từng chất có trong m gam hỗn hợp X ?.

b) Đun nóng hỗn hợp X ( có mặt H2SO4 đặc). Tính khối lượng este thu được biết hiệu suất phản

ứng este hóa là 80 %

Câu 6: (1 điểm) Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức (A) phản ứng với CuO nung nóng, thu đưc 6,2 gam hỗn hp X gm anđehit, c ancol dư. Cho toàn bộ lưng hn hp X phản ứng hoàn toàn vi lượng dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu đưc m gam Ag.

Xác định công thức ancol (A) và tính g trị của m .

—— HẾT —–

Chuù yù: HS khoâng söû duïng baûng tuaàn hoaøn.

Cho: C = 12, H = 1 , O = 16 , Cu = 64 , Ca=40 , Ag =108, N=14 ,Na=23

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11- Mac Dinh Chi-da

Hoa 11- Mac Dinh Chi-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *