0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nam Sài Gòn

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nam Sài Gòn

THPT NAM SÀI GÒN

ĐỀ KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: (1đ) Thực hiện chuỗi phản ứng hóa học sau (Hợp chất hữu cơ ghi dạng công thức cấu tạo và đầy đủ điều kiện nếu có).

etanol

Etilen etanol etanal axit axetic

Câu 2: (1đ) C4H10O có bao nhiêu đồng phân ancol bậc nhất? Viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp quốc tế.

Câu 3: (2đ) Phân biệt các dung dịch sau: phenol, etanol, andehit axetic, glixerol.

Câu 4: (2đ) Viết các phương trình phản ứng hóa học để chứng minh:

a/ Andehit propionic vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. (1đ)

b/ Phenol có tính axit nhưng có tính axit yếu, yếu hơn H2CO3.(1đ)

Câu 5: (1đ) Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol đơn chức X thu được 4,48 lít CO2(đktc) và 5,4g H2O.

a/ Xác định công thức X.

b/ Khối lượng X đã đem đốt cháy.

Câu 6: (1đ) Cho 0,87g một andehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3(dư). Sau phản ứng thu được một muối hữu cơ và 3,24g bạc kim loại. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên andehit trên.

Câu 7: (2đ) Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít H2(đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch brom (dư) thu được 29,79g kết tủa trắng. Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Cho: C=12, H=1, O=16, Br=80, Ag=108

 

Đáp án tự luận thi HK II 2017 – 2018 Hóa 11

Câu 1 (2đ)

0,25 x 8 = 2đ

Câu 2 (2đ)

0,5 / mỗi chất ( hiện tượng : 0,25đ, Pư = 0,25 )

Câu 3 (2đ)

0,5 / mỗi phản ứng

Câu 4 (1đ)

nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 nH2O > nCO2 Ancol no ( 0,25)

nCO2 = 4,48 : 22,4 = 0,2

CnH2n+2O + O2 nCO2 + ( n + 1)H2O ( 0,25)

=

n = 2 CT : C2H5OH ( 0,25)

nAncol Pư = nH2O nCO2 = 0,1 mC2H5OH đem đốt = 46 x 0,1 = 4,6g ( 0,25)

Câu 5: (1đ)

C2H2n+1CHO + 2AgNO3 + 3NH3 CnH2n+1COONH4 + 2Ag + 3NH4NO3 ( 0,25)

= n = 2 C2H5CHO propanal ( 0,25 )

(0,25) ( 0,25)

Câu 6 : (2đ)

C2H5OH + Na C2H5ONa + H2 ( 0,25)

C6H5OH + Na C6H5ONa + H2 ( 0,25)

b

C6H5OH + 3Br2 C6H2OH(Br)3 + 3HBr ( 0,25)

b b

b = = 0,09 ( 0,25 )

mhh = 94 x 0,09 + 46 x 0,45

= 29,16 ( 0,25 )

a + b = 0,45

a = 0,36 ( 0,25)

% C6H5OH = 100

= 29,01 % ( 0,25 )

% C6H5OH = 70,99 % ( 0,25 )

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa hoc 11 Nam Sai Gon deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *