0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Trãi

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Trãi

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ A

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC 11 – Thời gian: 45 phút

 1. (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học hiện sơ đồ chuyển hóa sau (dùng công thức cấu tạo thu gọn):

Canxi cacbua axetilen anđehit axetic ancol etylic axit axetic natri axetat metan

 1. (1,5 điểm) Dùng công thức cấu tạo thu gọn viết phương trình hóa học của phản ứng:
 1. Propan tác dụng clo (theo tỉ lệ mol 1:1) khi chiếu sáng.
 2. Etilen tác dụng với hiđro clorua.
 3. Axetilen tác dụng dd bạc nitrat trong amoniac.
 4. Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.
 5. Ancol etylic tác dụng axit HBr, đun nóng.
 6. Đun axit axetic với ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc)
 1. (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất: axit axetic, phenol lỏng, dung dịch anđehit axetic, benzen. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.
 2. (1,5 điểm) Viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên các axit cacboxylic có công thức phân tử C3H6O2 và C4H8O2.
 3. (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam ancol no, đơn chức, mạch hở X cần dùng vừa đủ 3,024 lít khí O2 (đktc).

a/ Xác định công thức phân tử của X.

b/ Viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên của X.

c/ Xác định công thức cấu tạo đúng của X biết rằng khi cho X tác dụng với CuO thu được xeton. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

 1. (2,0 điểm) Cho 1,66 gam hỗn hợp A gồm ancol etylic và axit axetic tác dụng với Na (lấy dư) thu được 0,336 lít khí H2 (đktc).

a/ Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b/ Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

c/ Để trung hòa hỗn hợp A cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M?

Cho C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Na = 23 ; Cu = 64

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ B

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC 11 – Thời gian: 45 phút

 1. (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học hiện sơ đồ chuyển hóa sau (dùng công thức cấu tạo thu gọn):

Natri axetat metan axetilen anđehit axetic ancol etylic axit axetic canxi axetat

 1. (1,5 điểm) Dùng công thức cấu tạo thu gọn viết phương trình hóa học của phản ứng:
 1. Propilen tác dụng với hiđro, đun nóng (xúc tác Ni).
 2. Axetilen tác dụng dung dịch brom (dư).
 3. Stiren tác dụng H2O (xúc tác H2SO4).
 4. Ancol etylic tác dụng axit HBr, đun nóng.
 5. Phenol tác dụng với dung dịch HNO3.
 6. Đun axit axetic với ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc)
 1. (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất lỏng: axit axetic, glixerol, ancol etylic, phenol lỏng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.
 2. (1,5 điểm) Viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên các anđehit có công thức phân tử C3H6O và C4H8O.
 3. (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ancol no, đơn chức, mạch hở X cần dùng vừa đủ 6,048 lít khí O2 (đktc).

a/ Xác định công thức phân tử của X.

b/ Viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên của X.

c/ Xác định công thức cấu tạo đúng của X biết rằng khi cho X tác dụng với CuO thu được anđehit. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

 1. (2,0 điểm) Cho 3,32 gam hỗn hợp A gồm ancol etylic và axit axetic tác dụng với Na (lấy dư) thu được 0,672 lít khí H2 (đktc).

a/ Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b/ Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

c/ Để trung hòa hỗn hợp A cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M?

Cho C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Na = 23 ; Cu = 64

ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: HÓA HỌC 11 – Thời gian: 45 phút

Câu

Đề A

Đề B

Điểm

1

1,5đ

CaC +2H2O →Ca(OH)2+CH≡CH

CH3COONa+NaOH→CH4 + Na2CO3

0,25

CH≡CH + H2O → CH3CHO

2CH4 → CH≡CH + 3H2

0,25

CH3CHO + H2 → CH3CH2OH

CH≡CH + H2O → CH3CHO

0,25

CH3CH2OH +O2 →CH3COOH + H2O

CH3CHO + H2 → CH3CH2OH

0,25

CH3COOH+NaOH→CH3COONa+H2O

CH3CH2OH +O2 →CH3COOH + H2O

0,25

CH3COONa+NaOH→CH4 + Na2CO3

CH3COOH+Ca→(CH3COO)2Ca+H2

0,25

2

1,5đ

CH3CH2CH3+Cl2→CH3CHCCH3+HCl CH3CH=CH2 + H2

CH3CH­2CH3

0,25

CH2=CH2 + HCl → CH3CH2Cl CH≡CH + 2Br2 → CHBr2CHBr2

0,25

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3

AgC≡CAg + 2NH4NO3

C6H5CH=CH2 + H2O →

C6H5CHOHCH3

0,25

C6H5CH3 + 3H2 → C6H11CH3 CH3CH2OH + HBr →

CH3CH2Br + H2O

0,25

CH3CH2OH + HBr →

CH3CH2Br + H2O

C6H5OH + 3HNO3

C6H2(NO2)3OH + 3H2O

0,25

CH3COOH + CH3CH2OH →

CH3COOCH2CH3 + H2O

CH3COOH + CH3CH2OH →

CH3COOCH2CH3 + H2O

0,25

3

1,5đ

Dùng quỳ tím → axit axetic: hóa đỏ Dùng quỳ tím → axit axetic: hóa đỏ

0,25

Dùng AgNO3/NH3 → anđehit: Ag DùngCu(OH)2→glixerol:dd xanh lam

0,25

Dùng dd Br­2 → phenol : trắng Dùng dd Br­2 → phenol : trắng

0,25

Còn lại Benzen (không cần nếu ý này, chỉ cần nêu đúng 3 hiện tượng trên được 1 đ) Còn lại ancol etylic (không cần nếu ý này, chỉ cần nêu đúng 3 hiện tượng trên được 1 đ)

0,25

CH3CHO+2AgNO3+3NH3 + H2O →

CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2

[C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

0,25

C6H5OH+3Br2→C6H2Br3OH+3HBr C6H5OH+3Br2→C6H2Br3OH+3HBr

0,25

4

1,5đ

CH3CH2COOH CH3CH2CHO

0,25

Axit propanoic/ Axit propionic

Propanal/ Anđehit propionic

0,25

CH3CH2CH2COOH CH3CH2CH2CHO

0,25

Axit butanoic/Axit butiric

Butanal/Anđehit butiric

0,25

CH3CH(CH3)COOH CH3CH(CH3)CHO

0,25

Axit metylpropanoic/Axit isobutiric

Metylpropanal/Anđehit isobutiric

0,25

5

2,0đ

   

0,25

CnH2n+2O + ½ 3nO2

nCO2 + (n+1)H2O

CnH2n+2O + ½ 3nO2

nCO2 + (n+1)H2O

0,25

   

0,25

n = 3 → CTPT: C3H8O n = 3 → CTPT: C3H8O

0,25

CH3CH2CH2OH CH3CH2CH2OH

0,125

Propan-1-ol/ancol propylic Propan-1-ol/ancol propylic

0,125

CH3CHOHCH3 CH3CHOHCH3

0,125

Propan-2-ol/ancol isopropylic Propan-2-ol/ancol isopropylic

0,125

CH3CHOHCH3 CH3CHOHCH3

0,25

CH3CHOHCH3 + CuO →

CH3COCH3 + Cu + H2O

CH3CH2CH2OH + CuO →

CH3CH2CHO + Cu + H2O

0,25

6

2,0đ

C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½H2

0,25

CH3COOH +Na →CH3COONa+ ½H2

0,25

 

0,25

x = 0,01 ; y = 0,02

0,25

 

0,25

 

0,25

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
 

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa11 – Nguyen Trai – deda.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *