0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

S Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

ĐỀ A

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2017-2018

Môn HÓA HỌC – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm)

Dùng phương pháp hóa học, nêu phương pháp phân biệt các hóa chất mất nhãn sau:

Ancol propylic C3H7OH; Glixerol C3H5(OH)3; Fomon HCHO; Axit axetic CH3COOH

Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 2: (2 điểm)

Hoàn thành các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

a. Propin + AgNO3 + NH3

b. Axit axetic + ancol etylic

c. Trùng hợp isopren

d. Benzen + Br2 khan

Câu 3: (2 điểm)

Viết công thức cấu tạo các đồng phân ancol đơn chức no có cùng công thức phân tử C4H10O. Cho biết tên gọi các đồng phân đó.

Câu 4: (4 điểm)

Cho 16 gam hỗn hợp gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được 64,8 gam bạc.

a. Xác định công thức phân tử của 2 anđehit trên và gọi tên.

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi anđehit trong hỗn hợp ban đầu.

c. Hidro hóa cũng lượng hỗn hợp anđehit nói trên thu được bao nhiêu gam hỗn hợp ancol biết hiệu suất phản ứng hidro hóa mỗi anđehit đều chỉ đạt 85%.

Cho nguyên tử khối nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Ag=108

HS KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

HẾT.

Họ, tên thí sinh:………………………………………………Số báo danh: ………………………

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.)

S Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

ĐỀ B

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2017-2018

Môn HÓA HỌC – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm)

Dùng phương pháp hóa học, nêu phương pháp phân biệt các hóa chất mất nhãn sau:

Ancol etylic C2H5OH; Glixerol C3H5(OH)3; Propanal CH3CH2CHO; Axit fomic HCOOH

Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 2: (2 điểm)

Hoàn thành các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

a. Axit axetic + CaCO3

b. Propen+ HCl (sản phẩm chính)

c. CHCH + AgNO3 + NH3

d. Trùng hợp buta-1,3-đien

Câu 3: (2 điểm)

Viết công thức cấu tạo các đồng phân axit đơn chức no có cùng công thức phân tử C5H10O2. Cho biết tên gọi các đồng phân đó.

Câu 4: (4 điểm)

Cho 13,56 gam hỗn hợp gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được 58,32 gam bạc.

a. Xác định công thức phân tử của 2 anđehit trên và gọi tên.

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi anđehit trong hỗn hợp ban đầu.

c. Hidro hóa cũng lượng hỗn hợp anđehit nói trên thu được bao nhiêu gam hỗn hợp ancol biết hiệu suất phản ứng hidro hóa mỗi anđehit đều chỉ đạt 85%.

Cho nguyên tử khối nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Ag=108

HS KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

HẾT.

Họ, tên thí sinh:………………………………………………Số báo danh: ………………………

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Quang Trung Nguyen Hue HOA 11

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *