dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: [NB] Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen?

A. CH4                                    B. CH2=CH2                           C. CH3Cl                    D.C6H6.

Câu 2: [NB] CH3CH2Cl có tên thay thế là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. chloroethane.                      B. chlorineethane.                   C. ethylchloride.         D.ethylchlorine.

Câu 3: [NB] Chất nào sau đây có tên thường là chlorofom?

A. CH4                                    B. CHCl3                                 C. CH3Cl                    D.CH3Br.

Câu 4: [NB] Monome dùng để tổng hợp ra poly(vinyl chloride) – PVC là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH=CH2Cl                        B. CH2=CH2                           C. CHĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 1CH.                D.CH3Cl.

Câu 5: [NB] Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức mạch hở là

A. CnH2n+2O (nĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21)                 B. CnH2n+1OH (nĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21)              C. CnH2n+1O (nĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21)     D. CnH2n+2O (nĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 22)

Câu 6: [NB] Chất nào sau đây là alcohol?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3OCH3                          B. CH3CH2OH.                      C. CH3CHO.              D.C2H5COOH.

Câu 7: [NB] Hợp chất CH3OH có tên thay thế là

A. ethanol.                              B. methylalcohol.                    C. ethylalcohol.           D. methanol.

Câu 8: [NB] ethanol không tác dụng với chất nào trong các chất sau?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaOH.                               B. Na.                                     C. CuO.                      D. O2.

Câu 9: [NB] Chất nào sau đây là alcohol bậc 1?

A. CH3OH                              B. CH3CH(OH)CH3               C. (CH3)3COH.          D.(CH3)2CHOH.

Câu 10: : [NB] alcohol CH3CH(OH)CH2CH3 có tên thay thế là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. butan – 1-ol.                       B. butan – 2-ol.                       C. butane – 1-ol.         D. buthyl.

Câu 11: [NB] Cho methanol tác dụng với kim loại Na, thu được muối có công thức là

A. CH3ONa                            B. CH3CH2ONa.                    C. CH3OHNa.            D. CH3Na.

Câu 12: [NB] ở điều kiện thường phenol tan nhiều trong dung môi nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. nước.                                  B. HCl.                                    C. ethanol.                  D. CH3COOH.

Câu 13: [NB] Công thức cấu tạo viết gọn của glycerol là

A. C3H5(OH)3.                         B. CH3CH2OH.                      C. C2H4(OH)2.            D.C6H6OH.

Câu 14: [NB] Dung dịch phenol ở nồng độ thấp có thể dùng để

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. dược phẩm.                        B. diệt nấm, diệt virut.            C. mỹ phẩm.               D. sản xuất alcohol.

Câu 15: [NB] Phenol đơn giản nhất có công thức là

A. C6H5OH.                            B. C2H5OH.                            C. C6H5CH2OH.         D.C6H6.

Câu 16: [NB] Ở điều kiện thường phenol không có tính chất nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Chất rắn.                                                                             B. Không màu.                       

C. Tan nhiều trong nước.                                                       D.Độc, gây bỏng da.

Câu 17: [TH] C4H10O có bao nhiêu đồng phân alcohol bậc 1?

A. 1.                                        B. 2.                                       C. 3.                            D.4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18: [TH] Số đồng phân dẫn xuất chloro của C4H9Cl là

A. 4.                                        B. 2.                                       C. 3.                            D.1.

Câu 19: [TH] Cho sơ đồ: CH3CH2CH(Cl)CH3 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 6X + HCl, X là sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH=CHCH3.                                                              B. CH2=CH2                          

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2=CHCH2CH3.                                                             D.CH3CH=CH2.

Câu 20: [TH] Nhiệt đội sôi của methanol (M =32) là 64,70C, của propane (M =44) là – 42,10C. Nguyên nhân nhiệt độ sôi của methanol cao hơn so với propane là

A. giữa các phân tử methanol có liên kết hiddrogen.                        

B. giữa các phân tử methanol có liên kết hiddrogen với phân tử nước.                                

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. giữa các phân tử propane có lực tương tác vanderwaal.

D. giữa các phân tử propane có liên kết hidrogen yếu.

Câu 21: [TH] Cho 4,6 gam ethanol tác dụng với Na dư thu được V lit khí hidrogen (đkc). Giá trị của V là

A. 1,2395.                               B. 2,479.                                 C. 4,958.                     D.3,7285.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 22: [TH] Cho 9,4 gam phenol (C6H5OH) tác dụng với nước bromine dư, thu dược m gam kết tủa trắng. Giá trị m là

A. 33,0.                                   B. 66,0.                                   C. 33,1.                       D. 66,2..

Câu 23: [TH] Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam metanol trong oxigen, thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện chuẩn là

A. 4,958.                                 B. 2,479.                                 C. 1,2395.                   D.3,7285.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: [TH] Cho 1,88 gam phenol tác dụng vừa đủ với V mL dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là

A. 100.                                     B. 20.                                     C. 200.                        D. 10.

Câu 25: [VD] Đốt cháy hoàn toàn m gam một alcohol X thu được 2,479 lit CO2 (đkc) và 3,6 gam H2O. Alcohol X có tên thay thế là

A. ethanol.                              B. methanol.                            C. methyl alcohol.       D. ethyl alcohol..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26: [VD] Cho m gam hỗn hợp X gồm ethanol và phenol tác dụng vừa đủ với Na thu được 3,7185 lít H2 (đkc). Mặt khác m gam X tác dụng với dung dịch bromine dư thu được 33,1 gam kết tủa trắng. Thành phần phần trăm theo khối lượng của ethanol trong X là

A. 40,13%.                              B. 37,09%.                              C. 49,46%.                  D. 24,73%.

Câu 27: [VDC] Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm methanol, ethylene glycol, glycerol thu được V lit CO2 (đkc) và 3,24 gam H2O, Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 1,4874 lit H2 (đkc). Giá trị của m là

A. 3,76.                                   B. 1,88.                                   C. 7,52.                       D. 9,40..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28: [VDC] ethanol được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ sau:

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 7

Để điều chế 10 lít ancol etylic 46o cần m kg gạo (chứa 80% tinh bột, còn lại là tạp chất). Biết hiệu suất của cả quá

trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là

A. 10,125.                               B. 10,800.                               C. 8,100.                     D.6,480..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 29: [TH] (1,0 điểm)

Viết các phương trình phản ứng sau

a. Cho methanol tác dụng với sodium (Na)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Oxi hóa ethanol bởi CuO, đun nóng.

c. glycerol tác dụng với Cu(OH)2.

d. propan – 2 – ol tác dụng với CuO, t0.

Câu 30: [VD] (1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Một mẫu cồn X (thành phần chính là C2H5OH) có lẫn methanol (CH3OH). Đốt cháy 15 gam cồn X tỏa ra nhiệt lượng 437,85 kJ. Biết khi đốt cháy 1 mol metanol tỏa ra nhiệt lượng là 716 kJ, đốt cháy 1 mol etanol tỏa ra nhiệt lượng là 1370 kJ. Tính thành phần phần trăm khối lượng methanol trong X?

Câu 31: [VD] (0,5 điểm)

Xăng sinh học E5 (chứa 5% ethanol về thể tích, còn lại là xăng, giả thiết chỉ là octhane). Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol ethanol tỏa ra lượng nhiệt là 1365,0 kJ và 1 mol octhane tỏa ra lượng nhiệt là 5928,7 kJ. Trung bình, một chiếc xe máy di chuyển được 1km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 211,8 kJ. Nếu xe máy đó đã sử dụng 4,5 lit xăng E5 ở trên thì quãng đường di chuyển được là bao nhiêu km, biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của đông cơ là 25%; khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/ml, của octhane là 0,7 g/ml.

Câu 32: [VDC] (0,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp X gồm ethanol và hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Hóa hơi m gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,96 gam oxi ở cùng điều kiện. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,3 mol O2, thu được 0,195 mol CO2. Phần trăm số mol C2H5OH trong hỗn hợp là

——————— HẾT ———————

NHÓM 3 THEO SÁCH CTST TN 70% + TL 30% HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC – CHƯƠNG 5 MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12Câu 13Câu 14
CABABBDAABBCAB
Câu 15Câu 16Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28
ACBAAAACADBCAA

Câu 1: [NB] Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH4                                    B. CH2=CH2                           C. CH3Cl                    D.C6H6.

Hướng dẫn:

Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hidrocarbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hidrocarbon.

Câu 2: [NB] CH3CH2Cl có tên thay thế là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. chloroethane.                      B. chlorineethane.                   C. ethylchloride.         D.ethylchlorine.

Hướng dẫn:

Tên thay thế của dẫn xuất halogen được gọi theo công thức

Tên halogen (thay ine bằng o) + tên của hidrocarbon.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: [NB] Chất nào sau đây có tên thường là chloroform?

A. CH4                                    B. CHCl3                                 C. CH3Cl                    D.CH3Br.

Hướng dẫn:

Một số dẫn xuất halogen có tên thông thường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CHCl3: chloroform; CHBr3: bromoform; CCl2F-CF2Cl : freon 113

Câu 4: [NB] Monome dùng để tổng hợp ra poly(vinyl chloride) – PVC là

A. CH=CH2Cl                        B. CH2=CH2                           C. CHĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 1CH.                D.CH3Cl.

Hướng dẫn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trùng hợp vinyl chlorine thu được poli (vinyl chlorine)

Câu 5: [NB] Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức mạch hở là

A. CnH2n+2O (nĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21)                 B. CnH2n+1OH (nĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21)              C. CnH2n+1O (nĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21)     D. CnH2n+2O (nĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 22)

Hướng dẫn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhóm chức alcohol là -OH (hydroxi), đơn chức: có 1 nhóm -OH

No, hở: nhóm -OH liên kết với gốc alkyl

Câu 6: [NB] Chất nào sau đây là alcohol?

A. CH3OCH3                          B. CH3CH2OH.                      C. CH3CHO.              D.C2H5COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Nhóm chức alcohol là -OH (hydroxi), đơn chức: có 1 nhóm -OH

Alcohol là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -OH lien kết trực tiếp với nguyên tử C no.

Câu 7: [NB] Hợp chất CH3OH có tên thay thế là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. ethanol.                              B. methyl alcohol.                   C. ethyl alcohol.          D. methanol.

Hướng dẫn:

Tên thay thế của alcohol

Tên hidrocarbon + số chỉ vị trí OH + ol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: [NB] ethanol không tác dụng với chất nào trong các chất sau?

A. NaOH.                               B. Na.                                     C. CuO.                      D. O2.

Hướng dẫn:

Alcohol không tác dụng với dung dịch kiềm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2C2H5OH + 2Na Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 132C2H5ONa  + H2

CH3CH2OH + CuO Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 14CH3CHO + Co + H2O

C2H5OH + 3 O2 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 14 2 CO2  + 3H2O

Câu 9: [NB] Chất nào sau đây là alcohol bậc 1?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3OH                              B. CH3CH(OH)CH3               C. (CH3)3COH.          D.(CH3)2CHOH.

Hướng dẫn:

Bậc của alcohol = bậc của nguyên tử C liên kết với -OH

 Alcohol bậc 1: RCH2OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Alcohol bậc 2: RCH(OH)R

Alcohol bậc 3: R3COH

Câu 10: [NB] alcohol CH3CH(OH)CH2CH3 có tên thay thế là

A. butan – 1-ol.                       B. butan – 2-ol.                       C. butane – 1-ol.         D. buthyl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Tên thay thế của alcohol = tên hidrocarbon + số chỉ vị trí -OH + ol

Câu 11: [NB] Cho methanol tác dụng với kim loại Na, thu được muối có công thức là

A. CH3ONa                            B. CH3CH2ONa.                    C. CH3OHNa.            D. CH3Na.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

2CH3OH + 2Na Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 132CH3ONa  + H2

Câu 12: [NB] Lên men glucose thu được CO2 và chất nào sau đây?

A. CH3OH.                             B. CH2=CH2                           C. CH3CH2OH.          D. CH3CHO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

C6H12O6 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 172 C2H5OH + 2 CO2

Câu 13: [NB] Công thức cấu tạo viết gọn của glycerol là

A. C3H5(OH)3.                         B. CH3CH2OH.                      C. C2H4(OH)2.            D.C6H6OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: [NB] Hidrat hóa ethylene có xúc tát acid, đun nhẹ, thu được

A. methyl alcohol.                   B. ethyl alcohol.                      C. ethylene glycol.      D. glycerol.

Hướng dẫn:

CH3CH2OH Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 18CH2=CH2  + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: [NB] Phenol đơn giản nhất có công thức là

A. C6H5OH.                            B. C2H5OH.                            C. C6H5CH2OH.         D.C6H6.

Câu 16: [NB] Ở điều kiện thường phenol không có tính chất nào sau đây?

A. Chất rắn.                                                                             B. Không màu.                       

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Tan nhiều trong nước.                                                       D.Độc, gây bỏng da.

Câu 17: [TH] C4H10O có bao nhiêu đồng phân alcohol bậc 1?

A. 1.                                        B. 2.                                       C. 3.                            D.4.

Hướng dẫn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Liên kết trong nhóm OH phân cực, nên giữa các phân tử alcohol có liên kết hydrogen làm cho nhiệt độ sôi của alcohol cao hơn so với ether, hidrocarbon có M tương đương.

Câu 18: [TH] Số đồng phân dẫn xuất chloro của C4H9Cl là

A. 4.                                        B. 2.                                       C. 3.                            D.1.

Hướng dẫn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Liên kết trong nhóm OH phân cực, nên giữa các phân tử alcohol có liên kết hydrogen làm cho nhiệt độ sôi của alcohol cao hơn so với ether, hidrocarbon có M tương đương.

Câu 19: [TH] Cho sơ đồ: CH3CH2CH(Cl)CH3 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 6X + HCl, X là sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH=CHCH3.                                                              B. CH2=CH2                          

C. CH2=CHCH2CH3.                                                             D.CH3CH=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Khi tách HX ra khỏi dẫn xuất halogen thì X ưu tiên tách cùng với nguyên tử H ở C bên cạnh có bậc cao hơn tạo ra sản phẩm chính.

    CH3CH2CH(Cl)CH3 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 20 CH3CH=CHCH3. + HCl

Câu 20: [TH] Nhiệt đội sôi của methanol (M =32) là 64,70C, của propane (M =44) là – 42,10C. Nguyên nhân nhiệt độ sôi của methanol cao hơn so với propane là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. giữa các phân tử methanol có liên kết hiddrogen.                        

B. giữa các phân tử methanol có liên kết hiddrogen với phân tử nước.                                

C. giữa các phân tử propane có lực tương tác vanderwaal.

D. giữa các phân tử propane có liên kết hidrogen yếu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Liên kết trong nhóm OH phân cực, nên giữa các phân tử alcohol có liên kết hydrogen làm cho nhiệt độ sôi của alcohol cao hơn so với ether, hidrocarbon có M tương đương.

Câu 21: [TH] Cho 4,6 gam ethanol tác dụng với Na dư thu được V lit khí hidrogen (đkc). Giá trị của V là

A. 1,2395.                               B. 2,479.                                 C. 4,958.                     D.3,7285.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

                Số mol ethanol: Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21

2C2H5OH + 2 Na Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 132 C2H5ONa + H2  

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23nH= 0,05 mol Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 24lit

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 22: [TH] Cho 9,4 gam phenol (C6H5OH) tác dụng với nước bromine dư, thu dược m gam kết tủa trắng. Giá trị m là

A. 33,0.                                   B. 66,0.                                   C. 33,1.                       D. 66,2.

Hướng dẫn:

                Số mol phenol: Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C6H5OH + 3 Br2 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 13C6H2Br3OH  + 3HBr

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23m = 0,1 . 331 =  33,1 gam.

Câu 23: [TH] Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam metanol trong oxigen, thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện chuẩn là

A. 4,958.                                 B. 2,479.                                 C. 1,2395.                   D.3,7285.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

                Số mol methanol: Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 28

2CH3OH + 3O2  Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 132CO2  + 4H2O

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23nCO= 0,2 mol Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 31lit

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: [TH] Cho 1,88 gam phenol tác dụng vừa đủ với V mL dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là

A. 100.                                     B. 20.                                     C. 200.                        D. 10.

Hướng dẫn:

                                Số mol phenol: Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 32

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C6H5OH +  NaOHĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 13C6H5ONa + H2O

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23nNaOH2= 0,05 mol Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 35

Câu 25: [VD] Đốt cháy hoàn toàn m gam một alcohol X thu được 2,479 lit CO2 (đkc) và 3,6 gam H2O. Alcohol X có tên thay thế là

A. ethanol.                              B. methanol.                            C. methyl alcohol.       D. ethyl alcohol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 7
Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 7

                                                Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23nalcohol  = 0,2 – 0,1 = 0,1 molĐề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23 số C = 0,2 : 0,1 = 1         

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 7

                                    Công thức của alcohol là CH3OH Có tên thay thế là methanol.

Câu 26: [VD] Cho m gam hỗn hợp X gồm ethanol và phenol tác dụng vừa đủ với Na thu được 3,7185 lít H2 (đkc). Mặt khác m gam X tác dụng với dung dịch bromine dư thu được 33,1 gam kết tủa trắng. Thành phần phần trăm theo khối lượng của ethanol trong X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 40,13%.                              B. 37,09%.                              C. 49,46%.                  D. 24,73%.

Hướng dẫn:

                            Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 41; Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 21

C6H5OH + 3 Br2 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 13C6H2Br3OH  + 3HBr

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,1 mol………………….0,1 mol

2C6H5OH + 2 Na Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 132 C6H5ONa + H2  

0,1 mol………………………………0,05mol

2C2H5OH + 2 Na Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 132 C2H5ONa + H2  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,2mol……………………………….0,1 mol

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23% m C2H5OH  Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 47 = 49,46%

Câu 27: [VDC] Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm methanol, ethylene glycol, glycerol thu được V lit CO2 (đkc) và 3,24 gam H2O, Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 1,4874 lit H2 (đkc). Giá trị của m là

A. 3,72.                                   B. 1,88.                                   C. 7,52.                       D. 9,40.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

                Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 28; Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 49

Methanol CH3OH, ethylene glycol C2H4(OH)2 , glycerol C3H5(OH)3

Các alcohol đều có số C = số nhóm OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23nC = nOH = 2 nH= 0,12 mol

 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23m = mC  + mH  + mO = 0,12 . 12 + 0,18 . 2 + 0,12 . 16 = 3,72 gam.

Câu 28: [VDC] ethanol được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ sau:

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 7

Để điều chế 10 lít ancol etylic 46o cần m kg gạo (chứa 80% tinh bột, còn lại là tạp chất). Biết hiệu suất của cả quá

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là

A. 10,125.                               B. 10,800.                               C. 8,100.                     D.6,480.

Hướng dẫn:

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 7

                m alcohol  = (10 . 46%). 0,8 = 3,68 kg

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23nTB = Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 55 = 10,125 kg

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 29: [TH] (1,0 điểm)

Viết các phương trình phản ứng sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Cho methanol tác dụng với sodium (Na)

2CH3OH + 2 Na Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 132 CH3ONa + H2  

b. Oxi hóa ethanol bởi CuO, đun nóng.

C2H5OH + CuO Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 142 CH3CHO  + H2 O  + Cu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. glycerol tác dụng với Cu(OH)2.

2C3H5 (OH)3 + Cu(OH)2 Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 13(C3H5 (OH)2O)2Cu + 2 H2 O

d. propan – 2 – ol tác dụng với CuO, t0.

            CH3CH(OH)CH3 + CuO Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 14 (CH3)2C=O + Cu + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: [VD] (1,0 điểm)

Một mẫu cồn X (thành phần chính là C2H5OH) có lẫn methanol (CH3OH). Đốt cháy 15 gam cồn X tỏa ra nhiệt lượng 437,85 kJ. Biết khi đốt cháy 1 mol metanol tỏa ra nhiệt lượng là 716 kJ, đốt cháy 1 mol etanol tỏa ra nhiệt lượng là 1370 kJ. Tính thành phần phần trăm khối lượng methanol trong X?

Hướng dẫn:

                 Số mol của ethanol là x; số mol của methanol là y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 60            Ta có   46 x + 32 y = 15

                        1370 x + 716 y = 437,85      Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 23 x = 0,3; y = 0,0375

            % m methanol = 8%

Câu 31: [VD] (0,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xăng sinh học E5 (chứa 5% ethanol về thể tích, còn lại là xăng, giả thiết chỉ là octhane). Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol ethanol tỏa ra lượng nhiệt là 1365,0 kJ và 1 mol octhane tỏa ra lượng nhiệt là 5928,7 kJ. Trung bình, một chiếc xe máy di chuyển được 1km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 211,8 kJ. Nếu xe máy đó đã sử dụng 4,5 lit xăng E5 ở trên thì quãng đường di chuyển được là bao nhiêu km, biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của đông cơ là 25%; khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/ml, của octhane là 0,7 g/ml.

Hướng dẫn:

  4,5 lit xăng có số mol ethanol là: (4,5 . 103 . 5% . 0,8): 46  = 90/23 mol

4,5 lit xăng có số mol octhane là: (4,5 .103. 95% .0,7): 114 = 105/4 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 4,5 lit xăng là: Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 62kJ

Số km xe máy di chuyển được khi sử dụng 4,5 lít xăng là: Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 63

Câu 32: [VDC] (0,5 điểm)

Hỗn hợp X gồm ethanol và hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Hóa hơi m gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,64 gam oxi ở cùng điều kiện. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,1475 mol O2, thu được 0,095mol CO2. Phần trăm số mol C2H5OH trong hỗn hợp là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 7

Thấy Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 652 hidrocarbon là ankane

Đề thi giữa học kì 2 chương 5 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả 660,01 mol

% số mol của ethanol = 50%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

——————— HẾT ———————

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

  •  [NB] Nội dung câu hỏi

Hướng dẫn:

  •  [NB] Nộị dung câu hỏi

Hướng dẫn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  •  [NB]
  •  [NB]

…………………………….

  • [TH]

Hướng dẫn:

  • [TH]

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

  • [VD] (1,0 điểm)

Hướng dẫn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • [VD] (1,0 điểm)

Hướng dẫn:

  • [VDC] (0,5 điểm)

Hướng dẫn:

  • [VDC] (0,5 điểm)

Hướng dẫn:

——————— HẾT ———————

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *