0

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa tỉnh Quảng Nam

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa tỉnh Quảng Nam

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Q

ĐỀ CHÍNH THỨC

UẢNG NAM

(Đề thi có 02 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Hoá học – Lớp 10

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ: 303

Cho biết nguyên tử khối: Na= 23; Mg= 24; Al= 27; Fe= 56; Zn=65; H= 1, C= 12; N= 14; O= 16; P=31; S= 32, Cl= 35,5.

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………… Lớp: …………….

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của lưu huỳnh trong H2SO3

A. -2.

B. +5.

C. +4.

D. +6.

Câu 2: Nguyên tố nào sau đây có độ âm điện lớn nhất?

A. Flo.

B. Iot.

C. Liti.

D. Xesi.

Câu 3: Quá trình khử là quá trình

A. nhường electron.

B. thu electron.

C. nhường proton.

D. thu proton.

Câu 4: Lớp electron thứ tư chứa bao nhiêu phân lớp?

A. 18.

B. 4.

C. 10.

D. 32.

Câu 5: Điện hóa trị của Mg trong hợp chất MgO là

A. 2-.

B. 2.

C. 2+.

D. 1.

Câu 6: Cho 2,3 gam kim loại natri phản ứng hoàn toàn với lượng nước dư, thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 3,36.

Câu 7: Hạt không mang điện cấu tạo nên nguyên tử là

A. proton.

B. hạt nhân. 

C. nơtron.

D. electron.

Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p3. Cho các phát biểu sau:

(a) X là phi kim. (b) Oxit cao nhất của X là X2O5.

(c) X là nguyên tố p. (d) Hợp chất khí với hiđro của X là H3X.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 9: Một nguyên tử sắt có số hiệu nguyên tử là 26 và số khối là 56. Số electron của nguyên tử đó là

A. 56.

B. 30.

C. 82.

D. 26.

Câu 10: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Cấu hình electron nguyên tử của X ở trạng thái cơ bản là

A. 1s22s22p63s23p7.

B. 1s22s22p63s23p3.

C. 1s22s22p5.

D. 1s22s22p63s23p5.

Câu 11: Cho X, Y, Z, T là các nguyên tố khác nhau trong 4 nguyên tố: 9F, 8O, 16S, 15P.

Bán kính nguyên tử của chúng được ghi trong bảng sau:

Nguyên tố

X

Y

Z

T

Bán kính nguyên tử (pm) (*)

48

42

98

87

(*)http://periodictable.com/Properties/A/AtomicRadius.v.html

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Z là 15P.

B. X là 9F.

C. Y là 16S.

D. T là 8O.

Câu 12: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaO + CO2 CaCO3.

B. 2NaOH + CuCl2 Cu(OH)2 + 2NaCl.

C. Zn + 2HCl ZnCl2 + H2.

D. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O.

Câu 13: Ion X2- tổng số hạt p, n, e là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Nguyên tử Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 18. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Liên kết của X với Y là liên kết cộng hóa trị.

B. X thuộc chu kì 2, nhóm VIA.

C. Hợp chất khí của Y với hiđro chứa 2,74% hiđro về khối lượng.

D. Oxit cao nhất của Y chứa 52,98% oxi về khối lượng.

Câu 14: Nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,87. Cho rằng bạc có hai đồng vị, trong đó 107Ag chiếm 51,84% số nguyên tử. Số khối của đồng vị còn lại là

A. 109.

B. 107.

C. 106.

D. 108.

Câu 15: Liên kết hóa học trong phân tử H2 thuộc loại

A. liên kết cộng hóa trị phân cực.

B. liên kết cộng hóa trị không cực.

C. liên kết ion.

D. liên kết cho nhận.

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 34. Trong hạt nhân, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1.

a. Viết kí hiệu nguyên tử của X (Dạng ZAX).

b. Viết cấu hình electron nguyên tử của X. Hãy cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao?

Câu 2 (2,0 điểm): Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron.

a. Mg + SiO2 MgO + Si.

b. KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

Câu 3 (1,0 điểm): Sử dụng bảng HTTH, hãy điền các thông tin vào trong bảng sau:

Yêu cầu

Trả lời

Xác định hiệu độ âm điện giữa cacbon và oxi.

Xác định loại liên kết trong CO2.

Xác định hoá trị của cacbon trong CO2.

Xác định hoá trị của oxi trong CO2.

Câu 4 (0,5 điểm): Đun nóng 42,9 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg trong không khí thu được a gam hỗn hợp Y gồm các kim loại và các oxit. Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp Y trên trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đkc) và dung dịch Z. Cô cạn Z được 149,4 gam muối khan. Xác định giá trị của a.

——- HẾT——-

Học sinh được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC 10

Câu

303

8

B

1

C

9

D

2

A

10

D

3

B

11

A

4

B

12

C

5

C

13

D

6

A

14

A

7

C

15

B

Nội dung

Điểm

CÁC ĐỀ 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324

Câu 1

1,5

a. p + n + e= 34

p= e

n- p= 1

=> p= e= 11; n= 12

=> A= 23

816Na

0,25

0,25

0,25

0,25

b. 1s22s22p63s1.

X là kim loại vì có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

0,25

0,25

Câu 2

2,0

Hs thực hiện đúng 4 bước mỗi pt được 1 điểm.

1,0

Câu 3

1,0

Δχ= 0,89.

CO2 có liên kết cộng hoá trị.

Cộng hoá trị của C là 4 và O là 2.

0,25

0,25

0,5

Câu 4

0,5

n(H2)= 0,6 mol => electron H+ nhận: 1,2 mol.

Δm = m(Cl)= 149,4- 42,9= 106,5

=> n(Cl)= 3. Đây cũng là tổng số mol electron kim loại cho.

Bảo toàn electron: Số mol electron oxi nhận: 3- 1,2 = 1,8 mol

=> Số mol oxi trong Y: 1,8/2= 0,9 mol.

Khối lượng Y: m(Kl) + m(O)= 42,9 + 0,9×16= 57,3 g.

0,25

0,25

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

HK1-Hoa-10-Quang-Nam-2018-2019

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *